• Wat zal er gebeuren met de MILJARDEN menselijke wezens, die nog nooit de Ware God hebben gekend - die nooit ENIGE vorm van het Christendom hebben aanvaard?

  • Zijn zij voor altijd gedoemd tot een brandende Hel of een eeuwigheid in het donkere buitenste?

  • Wat is het WARE antwoord op deze vragen?

Inleiding

Uw eigen voorganger kan, buiten zijn schuld om, MISLEID zijn betreffende de informatie, die dit boekje bevat. Deze wereldse dienaren begrijpen NIET uit zichzelf - zij kunnen inderdaad niet begrijpen - tenzij of totdat zij zich bekeren van het volgen van de menselijke tradities en zich door het geïnspireerde Woord van God laten onderwijzen over dit onderwerp en vele andere belangrijke bijbelwaarheden.

Maar U KUNT het begrijpen als U oprecht bereid bent te geloven wat God zegt in Zijn geïnspireerde Woord, de Heilige Bijbel. De ware antwoorden staan daar al een hele tijd. Maar Satan de duivel is de "god" van deze wereld of samenleving. (2 Korintiërs 4:3-4) Satan wordt in Uw Bijbel beschreven als de "de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans WERKZAAM is in de kinderen der ongehoorzaamheid". (Efeze 2:2)

Satan de duivel "zendt" verkeerde denkbeelden en houdingen uit in deze wereldse atmosfeer. Zoals U bovenstaand gezien heeft is hij de "prins" van deze wereldse atmosfeer en beïnvloedt de menselijke samenleving en het menselijk gedrag VEEL MEER dan de meeste mensen zich zelfs beginnen te realiseren. Satan brengt mensen in verwarring over het Plan en het DOEL van de Grote God. De Apostel Johannes werd geïnspireerd om te schrijven: "En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld VERLEIDT; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem". (Openbaring 12:9)

En zo is zelfs de traditionele Christelijke wereld - verdeeld in meer dan 400 sekten en denominaties - MISLEID over:

  • de ware aard van behoud en
  • over wanneer God werkelijk de grote meerderheid van de mensheid oproept tot bekering.

Denkt U erover na!

Denkt U aan de MILJARDEN mensen - allen gemaakt naar Gods beeld - die nooitgeloofd hebben in enige vorm van het Christendom. Tegenwoordig beweert slechts een kleine handvol van de 1.2 miljard mensen, die in China leven, dat zij in het christendom geloven. Hetzelfde geldt voor de ongeveer 1 miljard mensen in India. Denkt U ook aan de 200 miljoen mensen in Indonesië, de mensen in Japan, Pakistan en andere sterk overbevolkte landen, die allemaal ongeveer in dezelfde situatie verkeren! En in de Arabische wereld zijn er uitermate weinig mensen, die het christendom als hun religie claimen.

Denkt U ook aan de onnoemelijke MILJARDEN mensen, die geleefd en gestorven zijn in deze en in andere landen in vroegere eeuwen, die tijdens hun menselijk leven zelfs nooit de naam "Jezus Christus" hoorden!

Natuurlijk argumenteren liberale, moderne predikers en theologen - waarvan velen niet echt geloven, dat Christus waarlijk God was - op hun manier over het probleem met allerlei soorten menselijke en filosofische bewijzen over God, die deze mensen op een andere manier behoudt. Maar zij KUNNEN de exacte woorden van de Bijbel NIET aanhalen om hun menselijke redeneringen te staven, omdat de Bijbel zelf er zeer duidelijk over is aan wie behoud en eeuwig leven zal worden gegund.

Gods Woord is DUIDELIJK

Toen hij over de indrukwekkende genezing van een kreupele man sprak, verklaarde de Apostel Petrus: "dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazireeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel GEEN ANDERE NAAM aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden". (Handelingen 4:10-12) Zou U nu niet zeggen, dat dit een zeerduidelijke verklaring is? Geeft dat theologen veel ruimte om te argumenteren en te zeggen: "Als deze mensen uit de afgelopen eeuwen in principe goede mensen waren, die hun religie oprecht praktiseren, zal een liefhebbende God hen zeker eeuwig leven gunnen".

Maar dat gaat voorbij aan het hele punt, dat de Apostelen en Christus Zelf maakten, dat eeuwig leven ALLEEN gegeven wordt aan degenen, die door een unieke relatie met Jezus Christus als Heer en Verlosser zijn gekomen tot de ware God van de schepping. Door dat begrip en die relatie komen zij tot het begrip:

  • wie de ware God is en
  • wat Hij verlangt van de mensen, die Zijn eeuwig Koninkrijk wensen in te gaan.

Zonder dat unieke begrip en die relatie dwalen de mensen van deze wereld rond in totale blindheid en verwarring en vervullen op dit moment helemaal NIET hun uiteindelijke doel. Zij zijn wellicht oprechte ongelovigen of heidenen, maar zij zijn toch beslist heidenen!

Nogmaals, let U op de geïnspireerde instructie van Paulus aan de Christenen in Efeze, van wie de meeste wellicht oprechte aanbidders waren van de plaatselijke godin, Diana van de Efeziërs. Dit is wat Paulus ronduit tegen deze mensen zei:"Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werdt door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, ZONDER HOOP en ZONDER GOD in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus". (Efeze 2:11-13)

Waarom zouden wij aannemen, dat anderen die geen Christelijke religies praktiseren enige echte hoop zouden hebben op eeuwig leven en behoud, aangezien de geïnspireerde Apostel Paulus aan de oprechte heidenen gezegd heeft dat zij "geen hoop" hadden? WAAROM?

Merkt U op wat Jezus Christus Zelf in Johannes 10:1-2 zei: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen". Het is duidelijk, een ieder die op een andere manier behoud probeert te verkrijgen, verkeert in GROTE moeilijkheden! Leest U verder in de verzen 7-8: "Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, die voor Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord". Deze woorden van de Zoon van God maken het zeer duidelijk dat - volgens de onderwijzing van Christus - "allen" die vóór Christus kwamen en beweerden verlossers of verlichte personen te zijn, bedriegers of MISLEIDERS waren!

Nogmaals, merkt U Johannes 6:44 op: "Niemand KAN tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage"Alleen degenen, die uitdrukkelijk door God de Vader geroepen worden zijn in staat de ware boodschap van Jezus Christus te begrijpen en er op te reageren! En Jezus herhaalt in wezen dezelfde leerstelling in Johannes 6:65. "Daarom heb Ik u gezegd, dat NIEMAND tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij".

Met al deze rechtdoorzee verzen in gedachten, HOE DURFT elk zichzelf respecterende dienaar of theoloog iets anders te onderwijzen? Hoe durven zij te suggereren of aan te geven, dat er een andere weg tot het eeuwige leven is anders dan geroepen te worden door God en ZICH TE ONDERWERPEN aan de God van de schepping door de ware Jezus Christus van de Bijbel?

Wat Doet God NU?

"Welnu", kunt U vragen: "Als God nu NIET alle mensen van de wereld tracht te behouden, wat is dan Zijn plan en doel van dit uitstel? WAAROM wordt de grote massa van de wereld nu niet geroepen?

Het antwoord is dat God Zijn plan uitwerkt in zijn omgang met de mensheid over een periode van 7000 jaar. In de eerste 6000 jaar staat God de mensheid toe met verschillende vormen van religie, onderwijs, bestuur en cultuur te experimenteren. Door geestelijke leegte en fysieke en emotionele kwellingen schrijft de mensheid nude les van het menselijke lijden, dat de wegen van de mens altijd VERKEERD aflopen. Wanneer zij deze les heeft geleerd zal de mensheid veel meer bereid zijn om oprecht te luisteren als God hun verstand en hun harten opent voor Zijn Waarheid.

"Hoe hardvochtig"! Zullen sommigen zeggen. "Waarom zond God niet gewoon een perfecte leraar, die ons de juiste wegen op een positieve en liefhebbende manier laat zien"?

Vrienden, dat heeft God juist GEDAAN!

God zond Zijn Zoon naar deze aarde als een vriendelijke, barmhartige, liefhebbende Leraar, die de zieken genas, de onderdrukten troostte en de WEG naar eeuwig leven onderwees. Omarmde de mensheid Hem, geloofden zij Hem en volgden zij blijmoedig Zijn leerstellingen?

Neen. In plaats daarvan DOODDEN zij Hem door één van de meest langzame, pijnlijke, kwellende vormen van sterven ooit, bedacht door een verderfelijke mensheid onder invloed van Satan de duivel.

Vergeet U niet, dat het de religieuze leiders waren, die de massa opstookte om te vragen om de dood van Christus. Zij wilden de religieuze orde van hun tijd bewaren. Bovendien stonden hun BANEN op het spel! Zelfs Pilatus, de seculiere Romeinse gouverneur begreep de ware reden: "Want hij bemerkte, dat de overpriesters Hem uit NIJD overgeleverd hadden". (Markus 15:10)

Bovendien zond God de ene profeet na de andere in de wereld - vooral om Zijn volk, Israël te onderwijzen en te waarschuwen. Werden zij warm ontvangen? Merkt U op wat God zei door Jeremia: "Van de dag af dat uw vaderen uit het land Egypte gingen tot op deze dag. Ook zond Ik tot u al mijn knechten, de profeten, dagelijks, vroeg en laat, doch zij hoorden naar Mij niet, noch neigden hun oor, maar betoonden zich hardnekkiger dan hun vaderen". (Jeremia 7:25-26)

God staat dus de mensheid toe haar eigen weg te gaan - met uitzondering van relatief weinig toegewijde personen in elke eeuw, die geroepen zijn om Zijn Waarheid te begrijpen en Zijn Werk te doen. En waar leidt die weg heen? "Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood". (Spreuken 14:12)

Behoud is de Voorbereiding voor de EEUWIGHEID

De Grote Schepper, die de hele mensheid leven en adem en alle dingen geeft wil dat iedereen eens in Zijn Gezin is. Maar "behouden" worden en volledige zonen van God worden in Zijn eeuwigdurende Koninkrijk gaat VEEL VERDER dan wat de meeste mensen begrijpen!

Het is NIET een kwestie van zomaar "lid worden van een kerk". Integendeel, het is een kwestie van totale ONDERWERPING aan de God van de Bijbel door een persoonlijke relatie met de ware Jezus Christus. Het is zaak, dat een persoon oprecht zijn hart, verstand en wil onderwerpt, zodat de Levende Jezus Christus - als Hogepriester - volledig Zijn leven in dat van die persoon kan LEVEN Zoals de geïnspireerde Apostel Paulus ons zegt: "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven". (Galaten 2:20)

Door de totale onderwerping om de ware Christus in ons te laten leven kunnen wij - mettertijd - het KARAKTER van God ontwikkelen! Door Christus in hem, is de ware Christen in staat om "OP TE WASSEN in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus". (2 Petrus 3:18) Op die door God ingestelde manier wordt de Christen een oprechte "overwinnaar". Want - doordat Christus in hem leeft - overwint hij geleidelijk aan zichzelf, de wereld en Satan de duivel. Dan is hij VEEL MEER voorbereid op het eeuwig leven in het Koninkrijk van Christus dan wanneer hij slechts "behouden wordt" of "lid wordt van een kerk" in de traditionele zin van deze misleide wereld!

De Levende Christus zegt: "En wie OVERWINT en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb". (Openbaring 2:26-27) Opnieuw zei Jezus: "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de WIL mijns Vaders, die in de hemelen is". (Matteüs 7:21) En het is duidelijk Gods geopenbaarde wil, dat ware Christenen degenen zijn, die overwinnen en Christus toestaan - door Zijn Heilige Geest - Zijn leven in hen te leven, HETZELFDE onderworpen, gehoorzame leven, dat Jezus Christus leefde toen Hij in het menselijk vlees was.

Op die manier zal Gods Koninkrijk bewoond worden - NIET door egoïstische, opstandige, ongehoorzame ontevredenen, die iedereen inclusief zichzelf voor eeuwig WAARDELOOS maken - maar door personen:

  • die vrijwillig gehoor gaven aan Gods roeping en
  • die Hem toestonden om in hen Zijn ware natuur en KARAKTER te bouwen.

Zoals de Apostel Petrus schreef, dat Gods beloften - inclusief Zijn beloofde Heilige Geest - ons in staat stelt om "deel te hebben aan de GODDELIJKE NATUUR". (2 Petrus 1:4)

God gebruikte geen beeldspraak toen Hij zei, dat wij Zijn kinderen zijn. Integendeel, Hij plaatst Zijn ware NATUUR in ons door Zijn Heilige Geest. Dan kunnen wij Zijn natuur laten weerspiegelen in alles wat wij denken, zeggen en doen. Hij kan en zal in ons een natuur en karakter bouwen, dat geschikt is voor eeuwig leven in Zijn spoedig-komend Koninkrijk!

Het Bouwen van een Heilig, Rechtvaardig Karakter

Hoe bouwt God Zijn karakter in ons? Hij weet dat wij soms een les zullen leren als wij "lijden".

Als wij geneigd zijn om ontmoedigd te raken door een obstakel waar wij tegenover staan, moeten wij de woorden van de Apostel Paulus in gedachten houden:"Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden". (Romeinen 8:18)

Uit de geschiedenis weten wij, dat ware Christenen vanaf de vroegste dagen van de Kerk vervolgd werden. Als wij nu "lijden" is het als een voorbereiding voor een eeuwigheid van vreugde en vrede en liefde als een deel van Gods Gezin! Wij moeten dus niet verrast worden door het lijden - wij moeten het verwelkomen als een gereedschap waarmee God ons karakter zal bouwen en waardoor wij kunnen meevoelen en in geringe mate zelfs begrijpen waar Jezus Christus doorheen ging toen Hij voor ons leed. De Apostel Petrus was zich bewust van dit zeer belangrijke punt.

Hij schreef: "Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid". (1 Petrus 4:12-13) "Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; Want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt". (1 Petrus 4:14)

Inderdaad, wij weten dat wij tegenover vele beproevingen zullen staan op onze weg naar Gods Koninkrijk (Handelingen 14:22), maar wij kunnen deze beproevingen tegemoet zien als mogelijkheden om te groeien in de genade en de kennis van onze Heer. (2 Petrus 3:18)

God Wenst, dat IEDEREEN Behouden Wordt

Nogmaals, God wenst dat elk menselijk wezen - allen geschapen naar Zijn beeld - op een dag in Zijn Koninkrijk zal zijn. God schiep de mensheid "naar Zijn beeld". (Genesis 1:26) Hij schiep ons met een vrije wil - in staat om te KIEZEN tussen leven en dood en goed en kwaad. God zegt ons in Zijn Woord: "Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; KIES dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht". (Deuteronomium 30:19)

In het Nieuwe Testament zegt God in 1 Timoteüs 2:4 aan ons dat "Hij wil, dat ALLE MENSEN behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen". God dwingt alle mensen niet om behouden te worden. De eigen vrije wil is erbij betrokken en er zijn genoeg schriftgedeelten, die aantonen dat een klein aantal tenslotte in "de poel des vuurs" (Openbaring 19:20) geworpen zal worden, hetgeen "DE TWEEDE DOOD" is. (Openbaring 20:14)

Inderdaad een klein aantal zal ervoor KIEZEN om voor eeuwig vernietigd te worden in plaats van God lief te hebben en te dienen. Hoe kan God Zijn perfecte liefde in overeenstemming brengen met Zijn perfecte gerechtigheid? Hij kan een opstandige geest niet in Zijn Gezin toelaten, noch is Hij een sadist, die zich verheugt in de kwellingen van Zijn schepping. Hij zal iemand, die nooit de kans heeft gekregen om Zijn Waarheid te horen, niet veroordelen tot vernietiging, maar Hij verwacht veel van degenen, die de Waarheid en het offer, gebracht door Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, hebben aanvaard. Wij lezen in het boek Hebreeën:"Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren". Hebreeën 10:26-27)

Als wij willens en wetens zondigen, nadat God Zijn Waarheid aan ons heeft geopenbaard, worden wij Zijn "tegenstanders", die straf en "vlammende verontwaardiging" verdienen, tenzij wij ons bekeren. Wat is die vlammende verontwaardiging? Het is de Poel des vuurs, beschreven in het boek Maleachi: "Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de HERE der heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten". (Maleachi 4:1)

Degenen, die God afwijzen zullen "stoppels" worden. Zij zullen voor altijd opgebrand worden. Zij zullen ophouden te bestaan! Wie zullen dit lot ondergaan? De Apostel Johannes zegt ons in het boek Openbaring: "Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood". (Openbaring 21:8)

Iedereen zal tot INZICHT komen

God zal niemand toestaan om zo'n lot te ondergaan zonder een doelbewuste keuze te hebben gemaakt. Hij zal er op toezien, dat ieder mens, die ooit werd geboren een kans heeft om met de echte WAARHEID van Gods wil en Zijn doel geconfronteerd te worden. Want het woord "kennis", gebruikt in 1 Timoteüs 2:4 is vertaald van het Griekse epignosis, hetgeen betekent "een overzicht" van de Waarheid. Dus nogmaals, aan elk mens, die ooit geleefd heeft moet deze fundamentele kennisover God en Zijn plan aangeboden worden. Eenieder moet een kans hebben om of eeuwig leven te accepteren of te verwerpen, op Gods voorwaarden. Anders zou God inderdaad een aannemer des persoon zijn door toe te laten, dat MILJARDEN mensen leven en sterven zonder ooit gehoord te hebben over het PLAN van de Schepper God en Zijn Zoon Jezus Christus.

Wij komen meer te weten over Gods wil in 2 Petrus 3:8-9. "Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag. De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen".

God telt de tijd in duizenden jaren. Hij heeft dus geen haast om iedereen te behouden totdat de mensheid onuitwisbare lessen van menselijk lijden heeft geschreven door de verkeerde weg te gaan. Zelfs al hebben talloze predikers hun publiek in opwekkings-bijeenkomsten gesmeekt: "Geef vanavond Uw hart aan de Heer! Dit kan Uw LAATSTE KANS zijn"! - de predikers, die deze woorden uitten laten zien, dat zij er GEEN IDEE van hebben wat het ware Plan en DOEL is, dat de Schepper God hier beneden uitwerkt.

Een schriftgedeelte, dat door dienaren generaties lang op deze manier werd misbruikt vindt U in 2 Korintiërs 6:2, waar God zegt: "ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord en ten dage des heils ben Ik u te hulp gekomen; zie, nu is het de tijd des welbehagens zie, nu is het de dag des heils".

Betekent bovenstaande schriftgedeelte, dat dit "de" dag van behoud is en dat er geen andere is? Het antwoord is eenvoudig een zaak van de juiste vertaling! Wetenschappers erkennen dat het eerste deel van dit vers een exacte aanhaling is van Jesaja 49:8. Dit is de juiste vertaling: "Ten tijde des welbehagens heb ik u verhoord en op EEN dag des heils ben Ik u te hulp gekomen". (The Holy Scriptures - [De Heilige Schrift]; The Jewish Publication Society of America - [Publicatie van de Joodse Gemeenschap van Amerika]; nadruk van ons) Als het uitgangspunt van Jesaja 49 wordt toegepast benadrukte Paulus in feite aan de leden van de Korinte gemeente om Gods genade NIET tevergeefs te ontvangen. (vers 1) Deze mensen waren reedsgeroepen - reeds in Gods Kerk. Dit versgedeelte zegt ons dus zeker niet, dat voor de gehele mensheid dit de ENIGE dag van behoud is. Integendeel, zoals vele bijbelcommentaren bevestigen spoort het de reeds bekeerde gelovigen aan om hun behoud "uit te werken" tot het einde. (Zie A Commentary on the Pauline Epistles - [Een Commentaar op de Epistles van Paulus] - Charles B. Williams, Moody, 1953)

Zoals wij gezien hebben wil God, dat "allen" tot de kennis van behoud komen. Maar Hij probeert beslist niet om iedereen NU te behouden. Anders zouden wij aangenomen hebben, dat God op de een of andere manier hulpeloos is - NIET IN STAAT om tot stand te brengen wat Hij van plan is te doen, omdat de meeste mensen nooit in ENIGE vorm van "christendom" geloofden!

Een Tijd van OORDEEL

Denkt U er aan, dat Jezus zei: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage". (Johannes 6:44) En de Apostel Paulus werd geïnspireerd om te schrijven: "Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken". (1 Korintiërs 1:26) Betekent dit dat de "grote" mannen en vrouwen van deze wereld door de eeuwen heen VERLOREN zijn? Dat zij GEEN kans op behoud krijgen?

Natuurlijk niet!

Nogmaals, hoe zit het met de arrogante leiders van voorbije wereldse koninkrijken, die onmetelijke miljoenen mensen hebben vermoord, verkracht en misbruikt? Zij hebben NOOIT GEHOORD over de ware Jezus Christus of over Zijn boodschap. Het is interessant, dat Jezus Zelf ons het antwoord geeft: "Wee u, Chorazin, wee u, Betsaida! Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u". (Matteüs 11:21-22) De "dag des oordeel" is - zoals wij zullen zien - NIET slechts een tijd van veroordeling. Integendeel, het is een toekomende tijd of tijdperk wanneer God al deze MILJARDEN mensen weer tot leven brengt uit de doden en hun verstand en hart zal openen voor Zijn doel. Dan zullen zij geoordeeld worden voor hun manier van gehoor geven - wanneer zij een eerlijke kans hebben om werkelijk te begrijpen!

Merkt U vervolgens in Matteüs 11:23-24 de opzienbarende verklaring van Jezus op: "En gij, Kafarnaum, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen; want indien in Sodom de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden. Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u"Denkt U hierover na!Zelfs de seksueel perverse personen van het oude Sodom zullen het "draaglijker vinden in de DAG DES OORDEELS" vergeleken met degenen in Kafarnaum, die Jezus persoonlijk kenden en Hem verwierpen!

Hoe is dit mogelijk?

Nogmaals, het antwoord is dat deze oude volken - ZONDIG als zij waren - GEEN KENNIS hadden van de ware God of Zijn wegen. Christus zou de eerste honderden jaren niet als Verlosser verschijnen. Zoals wij hebben gezien, zal er echter GEEN ANDERE NAAM zijn waardoor wij behouden moeten worden.

Zoals wij ook hebben gezien heeft Satan - de "god" van dit tijdperk - degenen, die niet geloven, VERBLINDT. De meeste mensen in dit tijdperk KUNNEN de Bijbel of Gods plan NIET begrijpen. Zij zijn nu nog niet geroepen.

Nogmaals, Satan de duivel is het machtige geestelijke wezen, "die de GEHELE WERELD verleidt" (Openbaring 12:9) In Zijn profetieën spreekt God over de sluier van geestelijke BLINDHEID, dat over de grote meerderheid van de menselijke wezens is. Dan spreekt Hij over een tijd wanneer Hij deze sluier van blindheid zal VERNIETIGEN na de terugkeer van Christus op aarde. "En Hij zal op deze berg de SLUIER vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken". (Jesaja 25:7-8)

Wanneer zal die sluier vernietigd worden? Wanneer zal de "dag des oordeel" komen voor de MILJARDEN door de eeuwen heen, die nooit een ECHTE kans hadden om Gods wil te kennen en de ware Jezus Christus van de Bijbel als hun Verlosser te accepteren?

Het "Oordeel van de Witte Troon"

Het boek Openbaring geeft het tijdsverloop van profetische gebeurtenissen veel beter aan dan enig ander boek in de Bijbel. Openbaring 19:11-21 beschrijft de terugkomst van Christus in volle glorie als Koning der koningen. (vers 14-16) Dan, na de vernietiging van de legers van de komende Europese dictator, "het Beest" genoemd, werpt Christus hem en de komende valse religieuze leider in de "poel des vuurs". ( vers 20)

In Openbaring 20:1 beschrijft God dan een machtige engel, die naar de aarde komt en "hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten". (vers 2-3) Let wel, dat deze verzen ons ook zeggen, dat Satan de volkeren van deze aarde MISLEID heeft!

Nadat Satan gebonden is zal de glorierijke duizendjarige regering van Christus op aarde beginnen. Sprekend over die tijd laat Openbaring zien, dat de ware heiligen"weder levend werden en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang". (vers 4) Dan wordt ons gezegd: "Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen HEERSEN, die duizend jaren". (vers 6)

Ware Christenen, die echt door God geroepen zijn begrijpen Zijn doel. Zij weten, dat zij nu in opleiding zijn om koningen en priesters te worden in de komende regering van Christus op aarde - dan zullen zij zelfs over ENGELEN regeren! (1 Korintiërs 6:1-3) De komende duizendjarige regering van Christus en de heiligen (Daniël 7:26-27) zal een prachtige kans zijn om de verwarde massa's mensen op aarde te helpen, te bemoedigen en Gods ware wegen te onderwijzen.

Maar nogmaals, wat gebeurt er met de onmetelijke MILJARDEN "verblinde" mensen, die NIET doorleven tot in het Millennium - die NOOIT de ware God en Zijn plan hebben gekend?

Leest U verder in Openbaring 20! Na de beschrijving van een relatieve korte tijd wanneer Satan uit zijn gevangenis wordt verlost en - opnieuw - een massa mensen snel VERLEIDT (vers 7-10), begint Gods Woord ons te vertellen over het Oordeel van de Grote Witte Troon periode. Maar laten wij voordat dit beschreven wordt een moment teruggaan naar vers 5. Hier, tussengevoegd als een verklarend commentaar na de beschrijving van de duizendjarige regering van de heiligen, zegt Gods Woord:"De OVERIGE doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren".

De "overige doden"? Inderdaad! Die MILJARDEN mensen uit de afgelopen eeuwen, die NOOIT tot behoud werden geroepen en daarom duidelijk GEEN KANS hadden om in de eerste opstanding te zijn.

Let U op Openbaring 20:11-12: "En ik zag een GROTE WITTE TROON en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden GEOORDEELD op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken".

Een Waarlijk Ontzagwekkende Gebeurtenis

Hier zien wij de beschrijving van de meest ontzagwekkende gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, een tijd wanneer ALLE mensen - de onbekende, de beroemde en de beruchte - werkelijk tot begrip zullen komen waartoe zij geboren werden! Deze mensen, die voorheen gestorven waren, ongetwijfeld inclusief vele van Uw eigen voorouders, werden gezien "staande voor God" - duidelijk in een OPSTANDING. Dan worden de "boeken" geopend. De term "boeken" hier is vertaald van het Griekse woord biblion, hetzelfde woord dat in "Bijbel" werd vertaald - hetgeen de boeken van de bijbel betekent!

Dus uiteindelijk worden voor deze mensen van alle afgelopen eeuwen, die voorheen verblind waren - inclusief uit onze tijd - de boeken van de Bijbel "geopend" voor hun inzicht. De sluier, die in het verleden over hen was, is nu VERNIETIGD. Uiteindelijk hebben deze mensen hun eerste echte kans om God te leren kennen en te kiezen of zij zich bekeren en de ware Christus als Heer en Verlosser aan te nemen of om hun eigen weg te gaan.

"Een ander boek werd geopend" - het "boek des levens". Paulus beschrijft, dat de namen van de heiligen geschreven staan "in het boek des levens". (Filippenzen 4:3) In Openbaring 21:27 wordt het Nieuwe Jeruzalem beschreven als bewoond door "alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam".

De kans voor eeuwig leven wordt uiteindelijk gegeven aan deze massa's mensen "klein en groot". Zij worden opgewekt tot fysiek leven voor wellicht een periode van100 jaar - lang genoeg en een volledige kans voor hen om te leren, te groeien en beproefd en getest te worden of zij bereid zijn GODS weg eeuwig te leven. Zij zullen geroepen worden en een kans hebben om de Bijbel te bestuderen en te begrijpen. Dan - en ALLEEN dan - zegt God, dat deze opgestane mensen zullen "worden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond". (Openbaring 20:12) Nu zullen deze mensen, nadat hun een echte KANS is gegeven om de Waarheid te kennen en daar naar te handelen, geoordeeld worden naar hoe zij reageren op en gehoorzamen aan de leerstellingen van de boeken van de Bijbel. Jakobus werd geïnspireerd om ons te zeggen: "het geloof zonder werken is dood". (Jakobus 2:17-26)

Maakt U niet deze vergissing: ALS deze tallozen miljarden, voorheen VERBLINDE mensen geoordeeld zouden worden naar de werken, die zij deden in hun vorige leven, zullen zij zeker ALLEN VERGAAN in de Poel des Vuurs! Want in hun vorige leven hebben zij de enige naam, die onder de hemel gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden NIET aangenomen. Zij bekeerden zich NIET wezenlijk (Handelingen 2:38) van hun verkeerde wegen. Zij hebben hun leven NIET overgegeven aan Christus en Hem toegelaten - door Zijn Heilige Geest - hen te vormen en te modelleren en hen te helpen om "OP TE WASSEN in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus". (2 Petrus 3:18)

God heeft GEEN dubbele maatstaf! Deze talloze mensen hebben recht om een ECHTE kans te hebben - en om geoordeeld te worden over wat zij doen NADAT zij de Waarheid van God kennen! Toch trachten talloze theologen en dienaren - zichzelf misleidend - te veronderstellen, dat God hoe dan ook vele van onze onbekeerde vrienden en familie en massa's van de voorbije eeuwen zal behouden, ZONDER dat zij ooit tot echte BEKERING zijn gekomen en zich echt onderwerpen AAN DE Levende Christus. Deze theologen kunnen zich niet erger VERGISSEN!

Moge God U echter helpen om de waarheid te begrijpen over de "niet behouden" MILJARDEN Boeddhisten, Shintoïsten, Moslims en anderen van deze eeuw en van voorbije eeuwen, die NOOIT een echte kans hadden om Jezus Christus te accepteren en over alle bijkomende MILJARDEN mensen van zowel nu en het verleden, die slechts een valse Christus hebben gekend (2 Korintiërs 11:4), maar die zich nooit ECHT onderworpen hebben om de Christus van de Bijbel in hun leven te laten HEERSEN!

GEEN ANDERE UITLEG voor dit religieuze dilemma is werkelijk steekhoudend! En het antwoord was altijd al in Uw eigen Bijbel. Dit gaat NIET over een tweede kans. Nogmaals, wij spreken alleen over een ECHTE kans om de Waarheid te leren en te gehoorzamen, die door een eerlijke en rechtvaardige God aan deze massa's mensen geopenbaard wordt op Zijn tijd.

De Vallei van Droge Beenderen

Een ander belangrijk schriftgedeelte, dat dit gedeelte van Gods plan uitlegt vindt men in Ezechiël 37. Hier lezen wij het beroemde verhaal van de "droge beenderen". Maar - wacht U even! - dit is NIET zomaar een "verhaal". Integendeel, dit beschrijft één van de meest ontroerende en ONTZAGWEKKENDE gebeurtenis in de menselijke geschiedenis.

Laten wij het begrijpen.

Ofschoon dit schriftgedeelte zonder twijfel specifiek verwijst naar de tien verloren stammen van Israël, die teruggebracht worden en later met Juda herenigd worden (Ezechiël 37:15-22), spreekt dit ook letterlijk over hetgeen er gebeuren gaat met detalloze miljoenen mensen van het huis Israël. Of U het zich realiseert of niet, deze tegenwoordige afstammelingen van de verloren tien stammen zijn nu de mensen van Amerikaanse en Britse afkomst en de vredelievende, democratische landen van noordwest Europa. Verzekert U zich ervan om ons verbazingwekkende boekje: Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittannië? - te verkrijgen en te bestuderen voor het BEWIJS van onze nationale oorsprong.

Wat gebeurt er met deze mensen - van wie de meeste door de eeuwen heen MISLEID werden?

Allereerst, denkt U aan een belangrijk principe, dat de manier waarop God werkt, bepaalt. Het wordt verscheidene keren - op verschillende manieren in de Bijbel genoemd. Let U op Romeinen 1:16: "Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, EERST voor de Jood, maar ook voor de Griek". Let U ook op Romeinen 2:9-10, dat hetzelfde zegt. En leest U zorgvuldig vers 11: "Want er is GEEN AANZIEN des persoons bij God". De Statenvertaling vertaalt dit vers als volgt: "Want er is GEEN AANNEMING DES PERSOONS bij God". Daarom moet God, op Zijn tijd, iedereen een echte kans geven voor behoud als Hij eerlijk moet zijn en geen aanzien des persoons heeft. Het is slechts een zaak van HET JUISTE TIJDSTIP.

In Ezechiël 37 openbaart God, dat de talloze miljoenen Israëlieten, die voorheen VERBLIND waren voor Zijn Waarheid in een bijzondere opstanding zullen zijn - NIET tot veroordeling - maar om Gods Heilige Geest te ontvangen en dan in staat te zijn om de Waarheid te begrijpen en te gehoorzamenBestudeert U Ezechiël 37 zorgvuldig, vers na vers. Let wel, dat God Ezechiël een visioen geeft van een enorme vallei met "droge beenderen". Hem wordt gevraagd: "kunnen deze beenderen HERLEVEN"? (v. 3) God begint deze retorische vraag te beantwoorden door tegen deze beenderen te zeggen: "Zie, Ik breng geest in u, en gij zult HERLEVEN". (v. 5) God vervolgt dan: "Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en GEEST in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult WETEN, dat Ik de HERE ben". (v. 6)

God houdt zich eerst bezig met de Israëlieten - Zijn uitverkoren volk - als eenvoorbeeld hoe Hij zal omgaan met de HELE mensheid. Want nogmaals, God is geen aannemer des persoons! God is duidelijk van plan om de verblinde Israëlietenop te wekken en hen een echte kans te geven om Hem en Zijn grote plan voor de mensheid te kennen.

Als deze grote menigten opgewekt zijn in dit gedenkwaardige visioen, worden zij beschreven als "een geweldig groot leger". (Ezechiël 37:10) En wie zijn zij? God Zelf zegt ons: "Mensenkind, deze beenderen zijn het GEHELE HUIS Israëls". (v. 11) Dit leger van droge beenderen moet dus niet alleen de voorheen verblinde mensen van de verloren tien stammen van Israël omvatten, maar ook het Joodse volk, dat verblind was voor de boodschap van de ware Messias en het indrukwekkende plan, dat Hij en God de Vader voor de hele mensheid heeft.

Al deze Israëlieten zijn zondaars geweest - net zoals de hele mensheid. (Romeinen 3:23) In deze opstanding zijn zij in het begin angstig en voelen zij zich schuldig: "Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan". (Ezechiël 37:11) Maar God zegt: "Zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben, wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal MIJN GEEST in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult WETEN, dat Ik, de HERE, het gesproken en gedaan heb". (Ezechiël 37:12-14) Als een voorbeeld voor de hele mensheid zal aan deze ontelbare MILJARDEN mensen dan een ECHTE kans gegeven worden om hun God te begrijpen, te gehoorzamen en bekeerd te zijn en vervuld te zijn van Zijn GEEST.

Gods Doel BLIJFT BESTAAN

Als Hollywood en de muziekindustrie de enorme golf van VREUGDE en BLIJDSCHAP, WERKELIJK zouden kunnen uitbeelden, die door deze menigten gevoeld wordt als zij tenslotte weer tot leven komen en HUN GOD leren KENNEN, zouden U inderdaad "de schoenen uitvallen", zoals dit populair gezegd wordt! Tekstdichters zouden absoluut AANGRIJPENDE gezangen van lof en VREUGDE schrijven over deze meest ontzagwekkende gebeurtenis in de lange kroniek van de mensheid. En ooit doen zij dit misschien in het Koninkrijk van God!

Dus nu weet U het!

De Almachtige God probeert NIET iedereen nu te behouden. Als Hij dat wilde, zouden ALLEN behouden worden! God staat de mensheid toe om gedurende deze 6000 jaar van menselijke geschiedenis haar eigen weg te gaan - onder de slechte invloed van Satan de duivel. (Efeze 2:2) God grijpt nu en dan in als Hij dat wenst, om Zijn belangrijke doel in de opkomst en de val van landen en koninkrijken te bewerkstelligen. Hij komt ook tussenbeide om bepaalde personen te roepen om deel uit te maken van Zijn Kerk - de "kleine kudde" (Lucas 12:32) en om hen voor te bereiden om koningen en priesters te zijn onder Christus in het komende Koninkrijk van God op aarde. (Openbaring 2:26-27; 5:9-10)

Maar het grootste deel van de hele mensheid heeft de kans nodig om door menselijk lijden te leren, dat hun wegen helemaal niet goed aflopen!

Dan zal God hen, op Zijn tijd, in het alles overtreffende Oordeel van de Grote Witte Troon terugbrengen tot fysiek leven, hen roepen tot geestelijk begrip en degene, die willen, vervullen met Zijn Heilige Geest. Tenslotte zal Hij hun BEHOUD schenken in het Koninkrijk van God. De meeste mensen moeten heelaas door harde menselijke ervaring leren, dat de wegen van de mens VERKEERD zijn. Wanneer dan de kans voor echt begrip komt kunnen zij GODS WEGEN oneindig meer waarderen.

Na de beschrijving van hoe God uiteindelijk "heel Israël" bekeert op Zijn tijd (Romeinen 11:26) werd de Apostel Paulus door onze Schepper geïnspireerd om aan ons te zeggen: "Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods! Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen"
.
(Romeinen 11:32-36)