Wat zal Gods rol zijn bij de organisatie van de ontzagwekkende gebeurtenissen, die voorspeld zijn en in de komende jaren gebeuren?

De mensheid staat tegenwoordig tegenover ontstellende crises van vervuiling, droogte, hongersnood, ziekten, economische chaos en oorlog. 

Waar leidt dit alles heen?

Zal God de mensheid toestaan om zichzelf te vernietigen of zal Hij spectaculair ingrijpen?

Inleiding

Talloze Pinkster- en Evangelische gelovigen verwachten, dat Jezus Christus op elk ogenblik kan terugkomen. Zij zien dat wereldgebeurtenissen zich ontwikkelen volgens bijbelprofetie. En zij willen "gereed" zijn.

"Jezus Christus kan vanavond terugkomen", buldert de, van ijzeren longen voorziene, evangelist in zijn grote tentsamenkomst. "U kunt Uw hart het best nugeven, terwijl Hij U roept. U zult wellicht nooit meer een kans als deze krijgen"! De meeste van ons hebben zulke lezingen gehoord - persoonlijk of op de radio of televisie. In het tijdschrift World Magazine van 24 april 1999 schreef de schrijver Andree Seu: "Ik ken een voorganger, die graag zegt, 'Jezus komt vandaag', omdat zoals hij uitlegt, op welke dag Hij ook terugkeert, het altijd 'vandaag' zal zijn".

Franklin Graham, zoon van de bekende prediker Billy Graham wordt geciteerd, dat hij zegt: "De kerken geloven, dat alles een breekpunt bereikt en dat God zich beweegt. Veel mensen in de evangelische gemeenschap geloven, dat de terugkomst van Jezus Christus op elk ogenblik kan gebeuren - en ik ben één van hen". (Los Angeles Times, 31 december 1995) Dat was bijna een tiental jaren geleden. Tientallen jaren hebben vele krachtige Evangelisten in opstanding tentsamenkomsten gebulderd: "Jezus Christus kan vanavond terugkeren. U moet gereed zijn om Uw Schepper nu te ontmoeten"!

Is het waarschijnlijk, dat de Jezus Christus van de Bijbel vanavond zal terugkeren?
Voor de meeste mensen in deze wereld lijkt het idee van Gods ingrijpen niet echt wezenlijk. Zelfs onder "gelovigen" bestaat grote onenigheid over het wanneer en hoe Christus zal terugkeren - of dat Hij eigenlijk wel letterlijk terugkeert.

 • Zal God plotseling en mysterieus ingrijpen - totaal onverwacht?
 • Of heeft de Almachtige een specifieke ketting van gebeurtenissen geopenbaard om degenen, die de Bijbel serieus nemen te zullen informeren en waarschuwen?
 • Heeft God in het wereldgebeuren ingegrepen?

Wat zegt de Bijbel werkelijk?

U moet het weten!

Vóór alles is het belangrijk om vast te stellen, dat God niet wispelturig is. De Schepper van het universum maakt Zijn plannen niet om onberekenbare, impulsieve of grillige redenen. God de Vader zal Jezus Christus terugzenden naar deze aarde op een moment, dat Zijn Tweede Komst het verschil uitmaakt tussen leven en dood voor het menselijk ras. Predikers, die dwaas "vannacht is de nacht" opdreunen, bewijzen een slechte dienst aan hun toehoorders. De terugkeer van Jezus Christus is een doodserieuze zaak. Het kan zelfs een kwestie van Uw overleving zijn!

De Heilige Bijbel is de enige ware bron van geopenbaarde kennis over de terugkeer van Jezus Christus. De meeste denkbeelden en speculaties van de mensheid over Zijn terugkeer zijn klinkklare onzin, gebaseerd op niets anders dan gissingen en verbeelding!

De Onzichtbare Schaakmeester

Voor de moderne wetenschapper, zakenman of zelfs de theoloog, die de Bijbel niet letterlijk nemen, is het grootste struikelblok om Gods profetieën te begrijpen, het onvermogen om de absolute werkelijkheid van de ware God - de Schepper God, geopenbaard in de Heilige Bijbel - volledig te vatten. 

Hoe werkt Gods macht?
Hoe herschikt God de bestemmingen van de naties?

Allereerst heeft de God, die in Uw Bijbel wordt geopenbaard, het vermogen omtotale macht en totaal gezag uit te oefenen over naties en personen. "Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal; zie, eilanden zijn als fijn stof, dat uitgestrooid wordt..... Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging, Hij maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid". ( Jesaja 40:15, 22-23)

 • Gelooft U dat?
 • Verzint Jesaja dit of gebruikt hij in dit perspectief literaire vrijheden over goddelijke macht?

De profeet Daniël beschreef hoe Nebukadnessar, koning van een van de meest opmerkelijke koninkrijken in de oudheid, krankzinnig werd en uit zijn ambt werd gezet "opdat de levenden mogen weten, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil, ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstelt". (Daniël 4:17) God bepaalt wie in de diverse naties zal regeren en plaatst soms de laagste onder de mensen in een ambt.

Kunnen de Amerikanen troost putten uit dit schriftgedeelte aan het einde van de omstreden presidentsverkiezingen van 2000? Kunnen de Britten naar het leiderschap van Premier Tony Blair kijken en Gods hand er in zien? In juni 2001 installeerde Italië haar 59ste regering sinds Wereldoorlog II. Andere Europese naties staan ook tegenover sociale en politieke onrusten. In mei 2002 stemde de Fransen in een presidentiele beslissende ronde tussen een Gaullist en een man, die vaak een neofascist wordt genoemd. Krijgen deze naties het soort leiders die zij verdienen in plaats van de keurige en wijze leiders, waaraan zij zo zeer behoefte hebben? En wie zal zeggen wat er zal gebeuren als de huidige ouder wordende paus sterft? Wie zal door de kardinalen gekozen worden om deze zeer conservatieve paus op te volgen om een kerk te leiden, die uit het lood geslagen is door schandalen en grove seksuele immoraliteit?

De tegenwoordige politieke stabiliteit van de wereld is zo betrouwbaar als een dwaallicht.

In de Hebreeuwse schriftgedeelten beschrijft Mozes hoe God de verspreiding van naties en mensen in de oudheid organiseerde en leidde. "Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen van elkander scheidde, heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël". (Deuteronomium 32:8) Als een schaakmeester verplaatst God koningen, koninginnen, kardinalen en verpandt naar goeddunken, overeenkomstig Zijn doel. Hij leidt verschillende belangrijke landen naar het gebied van de aarde waar Hij hen wil hebben en zegent of vervloekt hen met het weer, oorlog en voorspoed overeenkomstig hoe zij zich aan Zijn wil onderwerpen. (Verg. Leviticus 26)

Eindtijd Wereldcondities

De Bijbel openbaart, dat de technologische kennis enorm zal toenemen, net voordat Christus terugkeert. Het zal ook een tijd zijn van massareizen en grote immigranten verplaatsingen: "Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen". (Daniël 12:4)

Ondanks deze toename in technologische mogelijkheden staat de deskundigheid van de mens inzake geestelijke zaken, stil! Onze vaardigheid om met elkaar om te gaan is de laatste 4.000 jaar niet verbeterd. Jezus zei: "Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn". (Matteüs 24:37)

De Bijbel openbaart duidelijk dat de dagen van Noach gekarakteriseerd werden door buitensporige zonde en geweld: "Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was.... Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen". (Genesis 6:5, 13)

De Apostel Paulus werd ook door God geïnspireerd om in de toekomst te kijken en om de laatste dagen te beschrijven als "zware tijden" - tijden van gigantische materialisme, morele achteruitgang en een valse godsvrucht, die de kracht van de ware God van de Bijbel verloochent. (2 Timoteüs 3:1-5) Past deze beschrijving op onze huidige westerse beschaving?

Een ander karakteristiek van de tijd, die leidt naar de terugkomst van Jezus is de hoeveelheid afschuwelijke oorlogen en vernietigingen. (Matteüs 24:3-20) Jezus waarschuwde dat er een duidelijke bedreiging zal zijn voor de menselijke ondergang - als Hij niet ingrijpt om de mens te redden van zijn dodelijke wegen: "Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort". (Matteüs 24:21-22)

Een Visioen voor de Toekomst

Denkt U na over dit visioen van de toekomst: een verontrustende serie van criseseist de aandacht van een verbijsterde mensheid. De wereldvoorraad van goed voedsel en schoon water neemt af vanwege de vervuiling, die het milieu afbreekt en het opwarmen van de aarde verandert weerspatronen. Miljoenen moeten honger onder ogen zien en uiteindelijk sterven. Sommige gebieden worstelen met verschrikkelijke winterstormen en zware overstromingen, terwijl andere gebieden verdorren in de droogte onder een fel brandende zon! Deze weersverstoringen eisen een schrikbarende financiële tol en doen vele verzekeringsfirma's failliet gaan.

Verder doen zware aardbevingen, veroorzaakt door vulkanen en insectenplagen de internationale en lokale bronnen voor rampenhulp verdwijnen. Etnische spanningen, werkeloosheid en algemeen verspreide stedelijke criminaliteit zetten een domper van onveiligheid over eens vredige gemeenschappen. Een leven wordt hoe langer hoe minder waard. Wat kosten immers een paar kogels of een mes?

En de verschrikkingen van de aanvallen van 11 september 2001 herinneren ons er aan, dat het toenemende terrorisme alle bovenstaande problemen verergert!

Verschrikkelijke ziekte-epidemieën zullen tientallen miljoenen teisteren! Naarmate het klimaat warmer wordt verplaatsen exotische ziekten, die ooit beperkt bleven tot tropische Derde Wereld landen, zich naar het noorden met bepaalde soorten ziektedragende muskieten en andere insecten. Medicijnresistente besmettelijke bacteriesoorten planten zich snel voort in ziekenhuizen en schakelen de doeltreffendheid uit van antibiotica en andere "wonder" medicijnen. De biotechniek - die mensen voorziet van getransplanteerde organen van bavianen, varkens en andere dieren - bevordert de gevaarlijke overplaatsing van dodelijke bacteriën en virussen. Deze overbruggen dus de vroegere grens tussen dierlijke en menselijke gevoeligheid voor elkaars ziekten. De jongeren, de ouderen en de behoeftigen sterven in ontstellende hoeveelheden. Massale begrafenissen van de doden worden iets alledaags.

"Onzin", zegt U? "Het zal nooit gebeuren waar ik woon", spreekt U tegen. "Ongegrond zwartkijken en doemdenken", beweert U. "Bovendien zullen mijn regering en de moderne technologie mij behoeden voor dergelijke problemen", hoopt U.

O, werkelijk? Zullen Uw legers, politie, sociale veiligheid en gezondheidssystemen U onbeperkt isoleren van dergelijke dreigende buitenlandse en binnenlandse terreur? Wedt er maar niet op!

De meeste westerse regeringen, inclusief de Verenigde Staten zitten opgescheept met snelstijgende publieke schulden, die gegroeid zijn tot werkelijk gigantische proporties! Pijnlijke begroting bezuinigingen zijn in veel landen het voer voor politieke debatten. In veel Derde Wereld landen is de prioriteit tegenwoordig om het geld te besteden aan vuurwapens - niet aan gezondheidszorg of pensioenen.

Als U een Amerikaan, een Canadees, een Brit, een Australiër of een inwoner bent van één van de gerieflijke rijke westerse naties, let U op. Fiscale onverantwoordelijkheid op een nationale schaal voorspelt een duidelijk verval in toekomstige invloed en macht. En als Uw land moet bezuinigen vanwege een instortend inkomen, wat zal dan de uitwerking zijn op U als een individu? Zijn er werkelijk alleen blauwe luchten in het vooruitzicht? Of zijn er onweerswolken aan de horizon?

Een Somber Portret

Neemt U deze nieuwsberichten in overweging:

"Dr. Abdul Wahab Achakzai is een arts van de geneeskundige dienst in het burgerziekenhuis in Chaman, een arm en stoffig Pakistaanse stad. Elke dag stromen 700 tot 800 kinderen en volwassenen, zijn door vliegen bevuilde gebouw naast de Afghaanse grens, binnen voor behandeling van ziektes, van malaria tot tuberculose.

'De regering geeft ons 120 roepies' - minder dan $4, vertelde Achakzai op een middag aan een bezoeker, toen hij een 5-jarig rillend meisje onderzocht, waarvan hij vermoedde dat zij gebeten was door een muskiet, die een malariaparasiet droeg. Minder dan $ 4. Dat is niet per patiënt. Dat is de dagelijkse subsidie voor het ziekenhuis, zei Achakzai". (Los Angeles Times, 3 december 1995) Kan een dergelijke achteruitgang in de burgerlijke gezondheidszorg in Uw land plaatsvinden? Op vele plaatsen zijn de bezuinigingen in de gezondheidszorg al jaren de harde werkelijkheid voor de armen, de jongeren en de ouderen.

Wanneer ziekten zich verspreiden en lang gekoesterde sociale normen worden afgebroken, raken velen tot wanhoop en zelfs tot zelfdoding. In de laatste tientallen jaren hebben 300.000 Amerikanen zelfmoord gepleegd - net zoveel als er werden gedood tijdens gevechten in Wereldoorlog II. "Amerika kampt met een grotendeels onherkende zelfmoord epidemie, ondanks dat zelfmoord tegenwoordig de achtste hoofdoorzaak van overlijden is geworden in de Verenigde Staten en de derde hoofdoorzaak bij jongeren. Alle Amerikanen erkennen, dat er in ons land veel gewelddadige criminaliteit is, maar weinig weten dat 50 procent meer Amerikanenzelfmoord plegen dan dat er vermoord worden". (San Diego Union -Tribune, 11 januari 2002)

Ook onze gevangenissen zijn vol met bewijs, dat de Amerikaanse samenleving niet is wat het moet zijn. "Onlangs bereikten de Verenigde Staten de dubieuze eer van het in het bezit hebben van het grootste aantal gevangenisbewoners op aarde. Zij bereikten deze top door het armlastige Rusland te overtreffen - lange tijd haar enige rivaal als een samenleving met een grote hoeveelheid gevangenschappen - nadat Rusland duizenden gevangenen ontsloeg om geld te besparen", schreef Sasha Abramsky, schrijver van Hard Time Blues. "Ongeveer 2 miljoen Amerikanen zitten nu in de gevangenis..... Verhoudingsgewijs hebben de Verenigde Staten per honderdduizend inwoners, opsluitingen die vijf keer dat van Engeland zijn, zes keer dat van Canada en zeven keer dat van Duitsland".

Zelfs de stijgende temperatuur luidt ernstige crises in. Klimaat veranderingen tasten de enorme oppervlakte aan van de gigantische ijslagen van Antarctica. Een ijslaag, die door wetenschappers geschat wordt op een bestaan van tenminste 12.000 jaar stortte in maart 2002 in en werd in gang gezet door één van de warmste zomers die daar geregistreerd zijn. "Het is een moeilijk te doorgronden gebeurtenis", zei geoloog Christina Hulbe. "Deze ijslaag heeft gedurende vele duizenden jaren vele klimaatschommelingen doorstaan. Nu is het weg". Het ingestorte gebied, 650 voet dik had een oppervlakte van 1875 vierkante kilometer - ongeveer de grootte van Rhode Island. "Wetenschappers zeiden dat er op het schiereiland ook een opwarmingstendens is van 50 jaar, dat als een gevoelige, vroege indicatie wordt beschouwd van wereld klimaat verandering". (San Diego Union-Tribune, 20 maart 2002)

Als de temperaturen in de wereld stijgen, zal droogte meer ernstige beproevingen brengen voor de mensheid. Wetenschappers schatten dat omstreeks 2025 één op de drie mensen geen toegang zal hebben tot voldoende water en dat traditionele landbouw niet in staat zal zijn om de wereldbevolking te voeden. Tegenwoordig "treffen watertekorten ongeveer 450 miljoen mensen in 29 landen en spanningen over waterrechten in Azië en Afrika kunnen uitbreken in ernstige conflicten als regeringen geen nieuwe wegen vinden om bestaande voorraden meer efficiënter te gebruiken", volgens een rapport uit gebracht door het Wereld Forum in augustus 2001. "Water kan de nieuwe olie worden als bron van een conflict", zei de Nederlandse kroonprins Willem-Alexander, voorzitter van het Forum.

"Ondanks vernieuwingen, die de kosten van waterprocédés verminderden hebben meer dan een miljard mensen geen veilig drinkwater..... Landelijke landbouwgebieden worden het meest bedreigd..... Een combinatie van algehele temperatuurstijging op aarde, verkwistende praktijken en vervuiling, betekent dat belangrijke rivieren waar traditioneel miljoenen mensen zich op verlaten nu een deel van het jaar droogvallen. De Gele Rivier in China, de Nijl in Afrika en de Indus en de Ganges in Zuid Azië bereiken tijdens het droge seizoen niet altijd de zee en laten agrariërs vechtend achter..... Er is niet genoeg water beschikbaar om voldoende voedsel te produceren". (Los Angeles Times, 14 augustus 2001)

Hongerdood en Ziekte

Als gevolg zullen miljoenen sterven. "Veertig van werelds armste landen zullen waarschijnlijk grote achteruitgang zien in hun vermogen om voedsel te produceren - verminderingen tot 25 procent..... met 450 miljoen ondervoede mensen". (Los Angeles Times, 11 juli 2001)

De Verenigde Staten worden ook sterk getroffen. "Droogte heeft bijna een derde van de Verenigde Staten verslonden en dreigt sommige plaatsen deze zomer te confronteren met, wat de deskundigen zeggen, hun ergste watertekorten in jaren. 'Dit is een slapende reus', zei klimatoloog Mark Svoboda in het Nationale Droogte Vermindering Centrum in Lincoln, Nebraska. 'De uitwerking moet nog komen'". Vanaf het voorjaar van 2002 zijn de reservoirs van de stad New York tot 48 procent van hun capaciteit geslonken en vele andere woongebieden in de Verenigde Staten ondervinden tekorten en wijzen in de richting van waterrantsoenering in de zomer.

En het water wat wij hebben kan giftig zijn. "Drie decennia na de Schoon Water Verordening gelooft een groeiend aantal milieuwetenschappers dat de traditionele bezorgdheid over watervervuilers wellicht niet ver genoeg gaat. Zij zien een potentiële bedreiging opkomen van het alomtegenwoordige gebruik en aanwezigheid van chemicaliën, gecombineerd met medicijnen en het gewone leven. Deze mengsels, van antibiotica tot cafeïne worden weggespoeld in het milieu en in de watervoorraad - met onbekende gevolgen". (San Diego Union-Tribune, 20 maart 2002) Maar sommige gevolgen zijn bekend. In Engeland bijvoorbeeld zijn sterk verlaagde tellingen van menselijk sperma in verband gebracht met vervuilende stoffen in de Theems. In Duitsland, waar wegstromend afvalwater kan oplopen tot minstens de helft van het water in veel kleine rivieren, hebben onderzoekers waarneembare hoeveelheden antibiotica, ontstekingsremmers en andere soorten medicijnen ontdekt in de watervoorraad. Onderzoekers in Kansas hebben sporen van Nonylphenol in hun water gevonden; dit gangbare bestanddeel in zeep wordt in verband gebracht met kanker, onvruchtbaarheid en fysieke misvormingen.

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) mag dan niet langer de krantenkoppen domineren zoals in de afgelopen jaren, maar het is niet weggegaan. De centra voor controlepostziekten vermelden in februari 2002 dat er wel 1 miljoen Amerikanen zijn, waarvan men denkt dat zij met HIV infecties leven - velen van hen onbehandeld. Terwijl minder Amerikanen ieder jaar vanwege AIDS sterven, dankzij dure nieuwe behandelingen waarbij "cocktails" van verschillende medicijnen zijn betrokken, blijft het aantal van nieuwe infecties over de laatste paar jaren stabiel op ruwweg 40.000. (Los Angeles Times, 26 februari 2002)

De ziekte is in geen geval alleen - of zelfs voornamelijk - een Amerikaans probleem. Oost Europa en de vroegere Sovjet Unie hebben nu de snelst groeiende cijfers van HIV infectie in de wereld met het aantal HIV-positieve mensen in Rusland, die in de laatste drie jaren volgens een verslag van de Verenigde Naties van november 2001, vijftienvoudig is gegroeid. Het hoogste infectiecijfer vindt men in de Oekraïne, waar tenminste 1 procent van de bevolking is besmet met het virus.

In sommige Afrikaanse landen zijn de cijfers veel erger. Verschillende aan de Sahara grenzende landen verwachten in 2020 een verlies van 20 procent van hun bruto nationaal product vanwege AIDS. In Swaziland en Botswana is een derde van alle volwassenen HIV-positief! Door heel het Afrikaanse continent leven meer dan 28 miljoen mensen met HIV. (Los Angeles Times, 29 november 2001) Door heel de wereld werden in 2001 5 miljoen mensen geïnfecteerd met het AIDS VIRUS - 800.000 ervan zijn kinderen. Dat brengt het totale aantal mensen die met HIV leven op 40 miljoen. In de laatste 20 jaar zijn meer dan 22 miljoen mensen aan AIDS gestorven, waarvan 3 miljoen in 2001 stierven. AIDS is nu wereldwijd de vierde voornaamste oorzaak van overlijden.

De Bijbel Profeteerde deze Trends Duidelijk!

Jezus Christus voorspelde, dat er net voor Zijn terugkeer "hongersnoden" zouden zijn - tekort aan voedsel - en "pestilentiën" - ziekte epidemieën. Tegenwoordig zien wij net het begin van deze vervloekingen, die zullen toenemen totdat zij een enorm effect op onze hele manier van leven hebben! Christus voorspelde rechtstreeks, dat onze tijd zal zijn als die van Noach. (Matteüs 24:37-39) De dagen van Noach werden gekarakteriseerd als "boosheid" en dat ze vervuld waren van "geweldenarij". (Genesis 6:5, 13)

Is de misdaadgolf thuis, in de Verenigde Staten, overwonnen? "Alle bemoedigende nieuws, die recentelijk door misdaad statistieken werden gegeven heeft een onheilspellende keerzijde. Terwijl het misdaadcijfer voor volwassenen omlaag gaat, stijgt het voor jongeren..... Het cijfer sprong met 16 procent omhoog voor jongeren tussen 14 en 17 jaar, de leeftijdsgroep, die in de vroege jaren '90 de 18 tot 24 jarigen verdrongen als de meest vatbaar voor misdaad. En dat is precies de leeftijdsgroep, die in de komende tiental jaren sterk zal stijgen. 'Dit is de stilte voor de storm. Zolang wij onszelf voor de gek houden door te denken dat wij de oorlog tegen de misdaad winnen, kunnen wij overrompeld worden door dit bloedbad van tienergeweld, dat in de toekomst op de loer ligt'..... Bijna alle factoren die bijdragen aan jeugdmisdaad - éénouder huishouden, kindermisbruik, verslechterende scholen in de binnenstad - worden erger. Tegelijkertijd is de regering minder, niet meer, geïnteresseerd in het besteden van geld om de kring van armoede en misdaad te doorbreken". (Time, 15 jan. 1996, pag. 52) Criminologen waarschuwen, dat dekomende generatie "superplunderaars" kunnen worden zonder een besef van goed en kwaad - waarvan nooit gehouden is, die nooit ondersteund en positief gestraft is.

Tegelijkertijd worden Hollywood en haar navolgers - tot afschuw van velen in conservatieve, traditionele gemeenschappen in andere delen van de wereld - rijker door morele degeneratie te verhandelen via gewelddadige, van seks voorziene, video's en DVD's. Een dergelijke verdorven invloed wordt in toenemende mate gezien als een sociaal kwaad, dat vermeden moet worden - maar de jeugd en in toenemende mate de volwassenen van de westerse wereld omarmen het gretig! Kim Painter schrijft in een artikel voor USA Today van 15 maart 2002, dat onderzoeken nu laten zien dat wel 21 procent van de jongens en 19 procent van de meisjes zeggen dat zij al seks hebben vanaf 14 jaar! Onderzoekers in Washington, DC bedachten recent een programma om vroege seksuele activiteit te voorkomen. Zij bedachten het met leerlingen van de zevende klas in gedachten, maar na een vooronderzoek besloten zij in plaats daarvan zich te richten op leerlingen van de vijfde klas - omdat te veel leerlingen van de zevende klas al seks hebben gehad!

Toch zijn al deze problemen pas het begin van het verhaal! De wereld blijft voortdurend staan tegenover nucleaire uitbreiding op zeer grote schaal. Terwijl U zich wellicht verheugt over het uiteenvallen van de Sovjet Unie loopt de immense hoeveelheid wapens die zij bezat - inclusief nucleaire wapens - gevaar om verkocht te worden aan de hoogste bieder. De militante Islam spoort honderden miljoenen tot actie aan in verzet tegen de westerse democratieën, zelfs nu het Amerikaanse leger zich tot het uiterste drijft in de "oorlog tegen het terrorisme". Temidden van de afgelopen militaire ontwikkelingen werd het bijna niet opgemerkt, dat de Verenigde Staten recent haar tientallen jaren oude strategie van "twee fronten" hebben laten varen, waarbij het land zich gereed houdt om te strijden; bijvoorbeeld, een oorlog in het Middellandse Zeegebied en tegelijkertijd een andere oorlog in de Pacific. Deze strategische verandering kan een ernstig gevaar zijn in de niet-al-te-verre toekomst, naarmate de VS. meer vijanden krijgt.

En vergeet U niet het effect van de verandering van de wereld door eenherrijzend Europa! Sinds januari 2002 verenigd door een gemeenschappelijke munteenheid - de euro - zijn de Europese landen in toenemende mate erop gebrand om over de hele wereld in te grijpen waar, naar zij geloven, de VS. faalt, zowel in de "oorlog vanwege terrorisme" of in het Middenoosten.

Als al deze tendensen worden gecombineerd beschrijven zij een visioen voor de toekomst, die zeer alarmerend klinkt! Wat is er aan de hand? Voor degenen, die gestudeerd hebben, ver gereisd hebben en de gecompliceerdheid van deze kwesties begrijpen, is het duidelijk dat wij in "zware tijden" leven. Wereldgebeurtenissen ontwikkelen zich zoals in bijbelprofetie wordt beschreven! Er hangt verandering in de lucht, maar misschien niet op de manier zoals velen dachten.

En Zij Werden Verstrooid!

God hoeft niet naar een weerstation te kijken. Hij beslist of er morgen heldere luchten zijn of niet. Jezus Christus zei: God "laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen". (Matteüs 5:45) Van tijd tot tijd geeft God geen regen of zendt te veel om mensen lessen te leren!

In zijn epistel beschrijft Jakobus hoe de profeet Elia "een gebed bad, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten". (Jakobus 5:17-18)

God heeft dus de macht om een land water te geven of te laten uitdrogen. Hetzelfde geldt voor de wind, de kou, orkanen en wolken. En Hij gebruikt deze macht bij gelegenheid om in menselijke zaken in te grijpen: "Door de oostenwind verbreekt Gij de schepen van Tarsis". (Psalm 48:7)

Verscheidene belangrijke keerpunten in de geschiedenis van de Engelssprekende volken werden beslist door Gods ingrijpen in het weer tijdens de strijd. Deze succesvolle ingrepen maakten het mogelijk, dat de Angelsaksische Keltische machten van de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en het Verenigd Koninkrijk nog steeds religieuze vrijheid, voorspoed en macht bezitten.

In 1586-87 werd Katholieke overheersing van de Engelse troon onmogelijk gemaakt door de terechtstelling van Mary, koningin van de Schotten. Het jaar daarop liet de Spaanse koning Philip II zijn "onoverwinnelijke" 124 schepen tellende Armada Engeland aanvallen in een poging om Katholiek gezag opnieuw te handhaven. Ofschoon de Engelse zeemacht hardnekkig vocht, verbruikten zij tenslotte hun buskruit! Op dat kritieke punt stak een onverwachte stormachtige wind op en dreef vele van de zwaar bewapende, logge Spaanse galjoenen naar hun ondergang. De door de storm geteisterde schepen, die met moeite naar Spanje teruggingen waren zo beschadigd, dat vele nooit meer opnieuw gebruikt konden worden.

Koningin Elisabet, die de Spaanse nederlaag herdacht bracht een zilveren medaille uit met het opschrift: "God blies en zij werden verstrooid". Zij wist wie verantwoordelijk was voor die winden op dat kritieke moment in de geschiedenis van haar volk!

Een Wonderbaarlijke Vlucht

In 1940 waren Hitlers legers Frankrijk en de lage landen snel binnengevallen. Zij hadden 330.000 Britse keurtroepen afgesneden en hen gedwongen zich achterwaarts terug te trekken naar het Engelse Kanaal bij de haven van Duinkerken. Als de Britten dit leger zouden hebben verloren konden zij er moeilijk op hopen om de Nazi horden terug te drijven om hen te verslaan. Er ging een bericht uit over heel Brittannië: "Winnie [Churchill] heeft boten nodig".

Ofschoon het Engelse Kanaal gewoonlijk ruw en verraderlijk is, werden honderden schepen, jachten en kleine boten - alles wat vooruit ging en bleef drijven - gezonden om tenminste een overblijfsel van het leger te redden. Maar de situatie leek dreigend. Toen moest, verbazingwekkend, wegens slecht weer een groot deel van de Duitse luchtmacht aan de grond blijven. Maar in plaats van ruw en veranderlijk zoals gewoonlijk - gevaarlijk voor kleine boten - werd het Kanaal zo kalm als een badkuip. Mannen en vrouwen die hun hele leven aan haar kust woonden hebben het nog nooit zo rimpelloos gezien. Winnie's vloot, een bonte mengeling van zeeschepen, redde bijna een derde van de miljoen Britse troepen - de ruggengraat van hun hele leger! Hitler was stomverbaasd! De generaals van de Nazi's gromden fluisterend en verbitterd om het verlies van een gemakkelijke prooi. De Britten waren diep dankbaar en noemden het "het wonder van de kalme zee".

Ik heb vier jaar als volwassene in Engeland doorgebracht en sprak met verschillende oudere mannen, die persoonlijk bekend waren met de ontsnappingsoperatie bij Duinkerken. Zij kregen allemaal een bepaalde schittering of traan in hun ogen toen zij erover vertelden. Zij herinnerden zich allemaal het tonen van dankbaarheid aan God door het Britse volk na deze gebeurtenis. Zondag, 9 juni 1940 werd bepaald als een Dag van Nationaal Dankbetoon voor Gods redding bij Duinkerken en vele Engelse predikanten zullen U vertellen, dat hun kerken op die dag overvol waren en sindsdien nooit meer zo vol waren.

De vorige dag, 8 juni publiceerde de Londense Daily Telegraph een artikel over wat zij noemde "de wonderbaarlijke redding" bij Duinkerken. Een Britse officier, die zelf bij Duinkerken werd gered, zei: "één ding zal zeker zijn over de dankzegging van morgen in onze kerken. Van niemand zal de dank met groter oprechtheid of dieper vurigheid omhoog gaan dan van de officieren en mannen, die de Hand van God gezien hebben, die krachtig is om te redden en hen gered heeft uit de handen van een machtige vijand, die menselijkerwijze gesproken hen volkomen in de macht had".

Inderdaad, God heeft gezag over de bestemmingen van naties - en personen.

Hitlers Boze Geest

Om Zijn wil te bepalen bij de mensen gebruikt God Zijn geheime onzichtbare agenten - rechtvaardige engelen (en soms zelfs gevallen engelen) - om te beïnvloeden, te bezorgen of te vernietigen.

De Bijbel openbaart een fascinerend inzicht over de werking van de geestenwereld in 1 Koningen 22. De geïnspireerde schrijver beschrijft nauwkeurig een verslag van een vergadering voor de Heer. Het lijkt dat God reeds besloten had om de meest goddeloze koning in de geschiedenis van Israël, koning Achab, weg te nemen. De vraag was hoe dit gedaan moest worden. God had een plan gemaakt om Achab aan te zetten om persoonlijk naar een komende strijd te gaan met de Syriërs in Ramoth-Gilead. Maar God had iemand nodig om Achab te bewegen te gaan strijden. In dit geval sprak een boze geest en bood vrijwillig aan om het karwei te doen: "De HERE vroeg hem [de boze geest]: waarmede? Hij antwoordde: ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn [Achabs] profeten". (1 Koningen 22:22)

Op de dag van de strijd wist God reeds, dat het Syrische leger sterker was en de Israëlieten zeker zou verslaan. En ofschoon Achab zijn rang onherkenbaar had gemaakt om te vermijden dat hij een doel zou zijn, werd hij in de loop van de strijd gedood toen een "toevallige" pijl de verbindingsstukken van zijn pantser doorboordde. (Vers 34-37) Dit kwam omdat God beslist had, dat deze goddeloze koning noch uit het gevaar zou blijven, noch levend uit de strijd zou vluchten, maar samen met vele van zijn verslagen troepen ten onder zou gaan.

Toen Adolf Hitler aan de macht kwam verklaarde een bekende Duitse Lutherse dienaar, Martin Niemoller opmerkzaam: "Er is waarlijk een tijd van schiften over ons gekomen. God geeft Satan de vrije hand, zodat Hij ons wakker kan schudden en zodat gezien kan worden wat soort mensen wij zijn".

Het is duidelijk, dat God specifiek demonen toestond om de Nazi dictator te bezitten of sterk te beïnvloeden. De Britse schrijver George Bruce schreef: "Kan het mysterie van het kwaad van het Nazisme uitgelegd worden? Zat er een satanische kern in? één verklaring van de aard wat moet worden vermeld en dat is de schakel tussen het Nazisme en de beweerde gehechtheid aan zwarte kunst en occultisme van Hitler en zijn kring van vertrouwelingen, inclusief Goering, Himmler, Goebbels, Ley en in de beginjaren, Dietrich Eckart en professor Karl Haushofer".

"Hitler was, naar wat voor veel mensen een vergezocht geloof leek, het mediumdoor wie contact werd gemaakt met de bovennatuurlijke krachten van het kwaad.

 • Herman Rauschning, die Hitler observeerde met koele en analyserende ogen verklaart dat hij een medium was, bezeten door krachten buiten zichzelf - bijna demonische krachten.

 • Rudolf Olden, politiek redacteur van het dagblad Berliner Tageblatt ten tijde van de opkomst tot de macht van het Nazisme, merkt op hoe de overweldigende bijna bovenmenselijke stortvloed van woorden, die tijdens Hitlers toespraken uitgestort werden soms een hoogtepunt bereikten, waarbij hij letterlijk 'in tongen sprak' en bezeten leek.

 • André François-Poncet, de Franse Ambassadeur in Berlijn verwijst ook naar deze kennelijke demonische bezetenheid". (The Nazis, Hamlyn, 1974, pag. 154)

Na een aantal andere waarnemers te hebben geciteerd, die meenden dat Hitler spirituele hulp had, speculeerde George Bruce: "En werpt deze theorie over Hitler, dat hij gedomineerd werd door boze bovennatuurlijke machten, niet voor het eerst een licht op de reden voor Auschwitz, Treblinka, de dood van zes miljoen Joden, het plan om 33 miljoen mensen van de Slavische bevolking van Rusland te vermoorden, de bereidheid om drie tot vier miljoen van de jonge mannelijke bevolking van Duitsland aan de oorlog op te offeren en tenslotte het langlopende doel, opgetekend door Fabian von Schlabrendorff om het Christendom in de hele wereld totaal en blijvend te vernietigen"? (pag. 156)

Het Europa van Hitler was een milde voorloper van wat Gods Woord voorspelt betreffende de toekomstige herleving van een satanisch beïnvloede "Babylonisch-Romeins systeem". "Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte"! (Openbaring 18:2)

Het is een ontnuchterende gedachte om te bedenken, dat sommige van de meest belangrijke spelers op het wereldtoneel, die onze bestemmingen bepalen niet gezien kunnen worden. Het zijn engelen of demonen! Wij moeten ons veel meer bewust zijn van de zeer reële geestelijke wereld om ons heen. En wij moeten er absoluut zeker van zijn, dat wij geleid worden door de Geest van God!

Hoe weet God op Voorhand wat er Gebeuren zal?

Hoe weet God wat er in de toekomst gebeuren zal? Hoe kan Hij honderden of zelfs duizenden jaren op voorhand voorspellen over een gebeurtenis? Vanaf het begin is God een scherpe en oplettende waarnemer van menselijk gedrag geweest. Hij weet werkelijk hoe wij zijn. (Jeremia 17:4-10) God begrijpt volkomen hoe mensen neigen te degenereren, te compromitteren en de juiste weg te verlaten.

Direct nadat God de bijzonderheden van Zijn wet voor het oude Israël aan Mozes gaf, zei Hij aan hem: "Zie, gij gaat bij uw vaderen te ruste en dit volk zal overspelig de vreemde goden gaan nalopen van het land, waarin het komt; zij zullen Mij verlaten en mijn verbond verbreken, dat Ik met hen gesloten heb. Te dien dage zal mijn toorn tegen hen ontbranden, Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij verteerd worden en vele rampen en benauwdheden hen treffen. Dan zullen zij te dien dage zeggen: Hebben die rampen ons niet daarom getroffen, omdat onze God niet in ons midden is"? (Deuteronomium 31:16-17)

Omdat God zo'n grondige kennis en inzicht over ons heeft kan Hij gezaghebbend voorspellen wat de basis toestanden van mensen en naties in de toekomst zullen zijn. Door vakkundig de bepalende factoren van de nationale macht te manipuleren, zoals het weer, menselijk leiderschap en andere omstandigheden kan God specifiekeprofetieën vervullen, die vaak verbazingwekkend zijn door hun gedetailleerde bijzonderheden.

Een voorbeeld van deze goddelijke tussenkomst is het opmerkelijke verhaal van Kores de Grote, koning van het Perzische Rijk. Ongelofelijk, God inspireerde de profeet Jesaja om Kores te beschrijven bij naam en daad, bijna twee eeuwen voordatKores werd geboren!

Rond 740-720 v. Chr. schreef Jesaja onder goddelijke inspiratie: "die tot Kores zegt: Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest. Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb om volken voor hem neer te werpen: de lendenen van koningen ontgord Ik; om deuren voor hem te openen, geen poorten blijven gesloten". (Jesaja 44:28; 45:1)

Tegenwoordig zeggen vele wetenschappers, dat deze schriftgedeelten in het boek Jesaja gelijktijdig geschreven moeten zijn met de gebeurtenissen, die zij beschrijven. Zij ontkennen dat Jesaja een profetie 200 jaar op voorhand van de vervulling schreef. Op welke basis ontkennen zij dit? Zij hebben geen feiten waarmee zij hun opmerking kunnen bewijzen - slechts gebrek aan geloof, dat God de Almachtige is, die werkelijk ingrijpt in menselijke aangelegenheden!

Kijkt U naar wat historici over de gebeurtenissen weten, die omstreeks 539 v. Chr. plaatsvonden toen Kores Babylon veroverde, een "onneembare" vestingstad, beroemd in de wereld vanwege haar macht. Niet in staat om de massieve versterkte muren rond Babylon, die zoveel andere indringers hadden teruggedreven, te beklimmen verlegden de mannen van Kores de Eufraat. Deze stroomde normaal onder de zware waterpoorten van de stad door als ze de stad passeert. Door het rivierpeil te verlagen en een spion te hebben, die de binnenpoorten langs de rivier openmaakte, viel het leger van Kores de stad binnen op een totaal onverwachte manier en veroverde de Babyloniërs door volslagen verrassing.

Was God verbaasd? Neen. Hij had bijna 200 jaar eerder beschreven hoe een leider met name "Kores" genoemd, grote koningen zou veroveren door "de twee beslagen poorten" door te gaan!

Spoedig hierna vaardigde Kores het bevel uit om de Joden toe te staan vrijwillig naar hun vaderland en Jeruzalem terug te keren en - in een andere opmerkelijke vervulling van profetie - gaf hun de opdracht om de Tempel te herbouwen. (Ezra 1:2-4; 6:2-5)

Wat is God van Plan?

Religieuze mensen vragen zich af: "Wat is de Schepper God van plan?" Maaralgemene interesse in religie gaat en komt met wereldgebeurtenissen. "Na 11 september was religie in ieders gedachte op een manier, zoals het al een hele tijd niet meer het geval was en in de toekomst een lange tijd niet meer het geval zal zijn", zei Andrew Kohut, directeur van de Pew Research Center [Kerkelijk Onderzoekbureau] voor Mensen & de Pers. De organisatie van Kohut maakte een opinieonderzoek van maart 2002 bekend, dat liet zien dat 52 procent van de Amerikanen nu denken, dat het religieuze effect gedaald is na een interesseonderzoek in het najaar van 2001. Toch beschouwt men religie als belangrijk. "Met een 2-1 marge zeggen de mensen, dat de terroristische september aanslagen het resultaat waren van te weinig religie in de wereld in plaats van te veel", volgens het opinieonderzoek van Pew. (San Diego Union Tribune, 22 maart 2002)

Ondanks seculiere scepticisme kunnen wij essentieel begrip vinden over de oplossing van deze komende "zware tijden" in een boek, waar veel mensen zich emotioneel over voelen, maar waar zij zeer weinig over weten. Dit boek is de Heilige Bijbel. Het spreekt met gezag over de toekomst van onze landen. Het openbaart profetieën over ontzagwekkende gebeurtenissen, die de hele mensheid zullen verrassen.

Ofschoon weinig beseft door de mensen in de moderne wereld, was de Jezus Christus van de Bijbel de grootste voorspeller van toekomstige gebeurtenissen, die ooit leefde. Het boek Openbaring, ook bekend als de Apocalyps, beschrijft hetgeen Jezus Christus rechtstreeks openbaarde.

Let op het eerste vers van dit opwindende en betekenisvolle boek: "Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven". (Openbaring 1:1)

Maar deze profetieën werden niet alleen in de Apocalyps gegeven. Zij werden ook gesproken door Jezus Christus toen Hij op aarde was. De gehele hoofdstukken van Matteüs 24, Markus 13 en Lucas 21 zijn gewijd aan de beroemde Bergrede van Jezus - een belangrijke profetie die de volgorde van gebeurtenissen beschrijft, die rechtstreeks leiden tot het einde van de beschaving zoals wij die nu kennen en die leiden naar het begin van een heel ander tijdperk.

De discussie begon toen de discipelen van Jezus vroegen: "Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?" - dit tijdperk van menselijke regering. (Matteüs 24:3) Na het opsommen van een serie omstandigheden, inclusief het opkomen van valse profeten, lokale en wereldoorlogen, hongersnoden, ziekte epidemieën en aardbevingen, beschreef Jezus "een grote verdrukking" op aarde - "zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal". (Matteüs 24:21)

De ergste tijd van beproeving, die deze aarde ooit heeft getroffen? Tragisch genoeg, ja. De Jezus Christus van Uw Bijbel voorspelde dit in onmiskenbare woorden. Het Evangelie van Marcus geeft de verklaring als volgt weer: "Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal". (Marcus 13:19)

Schrijnende armoede, droogte en hongerdood, razende ziekte epidemieën en tenslotte wereldwijd geweld zal het biologische leven bedreigen door uitroeiing - dit alles werd duidelijk voorspeld in de Bijbel en zal aan het einde van deze menselijke beschaving plaatsvinden.

Maar is dat werkelijk het einde van alles?

Jezus verklaarde ondubbelzinnig: "En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden [overleven]; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort". (Matteüs 24:22) Die dagen zullen ingekort worden ter wille van de uitverkorenen - ter wille van ware Christenen, die God oprecht dienen en gehoorzamen.

Vóór het barmhartig ingrijpen van God zal Hij echter toestaan, dat de westerse wereld een tijd van ongekend nationaal lijden ervaart - in de Bijbel de "Grote Verdrukking" genoemd. Het zal een tijd van nationale bestraffing zijn, die de Verenigde Staten, Canada, Brittannië, Australië, Nieuw Zeeland en de meeste landen van Noordwest Europa zal treffen.

Waarom de Grote Verdrukking?

De Almachtige God is Degene, die landen maakt en breekt. Hij is Degene, die - honderden jaren geleden - de spoedig komende vorming van een uiteindelijk Europees Rijk of "Verenigde Staten van Europa" voorspelde en die Hij zal gebruiken om Amerika, Brittannië, Canada en de andere landen, die bovenstaand genoemd zijn, te bestraffen!

In Jesaja 47:1 spreekt God over een jonge dochter van het oude Babylon. Hij beschrijft haar toekomstige straf: "Zit stilzwijgende, en ga in de duisternis, gij dochter der Chaldeeën! want gij zult niet meer genoemd worden koningin der koninkrijken. Ik was op Mijn volk zeer toornig, Ik ontheiligde Mijn erve, en Ik gaf hen over in uw hand; doch gij beweest hun geen barmhartigheden, ja, zelfs over den oude maaktet gij uw juk zeer zwaar". (Jesaja 47:5-6 STV)

Merkt U op, dat God spreekt over "Mijn volk" en "Mijn erfdeel". Vergeet U niet, dat het huis Israël "Mijn erfdeel" wordt genoemd en God noemt hen in het Oude Testament herhaaldelijk "Mijn volk" of "Mijn huis" of "Mijn erfdeel". (Jesaja 19:25; Jeremia 12:7-9)

Denkt U er ook aan dat het de vroegere Assyriërs waren, die de Tien Stammen van noord Israël binnenvielen en veroverden.

Maar deze profetie beschrijft een dochter - een politiek, economisch en religieus systeem in de geest van het oude Babylon - die in de hedendaagse tijden zal opkomen en een "juk" op de fysieke afstammelingen van Gods volk, Israël zal leggen.

Merkt U op, dat zij de koningin van koninkrijken wordt genoemd en dat zij zegt:"Ik ben het en niemand anders; ik zal niet als weduwe neerzitten en geen beroving van kinderen kennen". (Jesaja 47:8) Wij moeten geen onjuiste menselijke redenering gebruiken om te begrijpen wie deze dochter van Babylon is, maar de Bijbel zichzelf laten interpreteren. In Openbaring 17 zien wij ditzelfde valse systeem perfect beschreven.

De Bijbel gebruikt symbolen om geestelijke begrippen te verduidelijken. Openbaring 17 vertelt symbolisch over een grote hoer, gekleed in purper en scharlaken, die politieke druk uitoefent en "naar bed gaat" met de seculiere leiders van deze voorspelde economische en politiek-militaire macht. (Vers 18) Deze scharlaken vrouw stelt een vals religieus systeem voor die aangeduid wordt als: "een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde". (Openbaring 17:5) De "wateren", waarover zij gezag heeft "zijn natiën en menigten en volken en talen". (Openbaring 17:15) Dit beschrijft duidelijk een soort veeltalige statenbond of rijk. Het is waar zoals Jesaja profeteerde; zij is de "koningin van koninkrijken".

Vergelijkt U Jesaja 47:7-8 ook met Openbaring 18:7, waar staat: "Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin [heb macht], ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien".

De Apostel Johannes schreef dat in de eindtijd, wanneer deze profetie begrepen zal worden: "Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven". (Openbaring 17:10)

Serieuze profetiekenners weten dat de opeenvolging van vijf koningen verwijzen naar het "Heilig Romeinse Rijk", die meer dan 1000 jaar, van de late oudheid tot het begin van de 19e eeuw, onder vijf verschillende "koninkrijken" het gezag had over Centraal Europa en het Middellandse Zeegebied. Door transformatie en door zich herhaaldelijk te herstellen heeft dit politieke systeem bewezen zo sterk te zijn als hardnekkig onkruid. De meest bekende leiders waren, in chronologische volgorde: Justinianus, Karel de Grote, Otto de Grote, Karel von Habsburg en Napoleon.

Johannes schreef ook over een zesde koninkrijk - "één is" - dat zou regeren wanneer deze profetie begrepen zal worden in de eindtijd. Dat koninkrijk was de herleving, die zijn hoogtepunt bereikte in de "As", Hitler-Mussolini van Italië en Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Als wij nu zien dat eindtijd gebeurtenissen gaan plaatsvinden, weten wij dat een laatste koning "nog niet is gekomen". Die leider "houdt zich gereed" om op het wereldtoneel te verschijnen - tijdens het leven van velen van U, die dit boekje lezen.

Vermeldt de Bijbel de VS. en Brittannië?

Aan Abraham werd beloofd, dat zijn nakomelingen zouden zijn als het zand aan de oever van de zee. (Genesis 22:16-17) Deze belofte werd doorgegeven aan zijn kleinkind, Jakob. God zei hem, dat zijn nakomelingen "een volk, ja een menigte van volken" (Genesis 35:10-12) zou omvatten. Op zijn oude dag gaf Jakob deze grote beloften door aan zijn kleinkinderen Efraïm en Manasse. (Genesis 48:15-20) Deze beloften zouden niet alleen "de overhand hebben" in het Middenoosten. De nakomelingen van Israël zouden "boven alle volken" staan. (Deuteronomium 26:19)

Waar en wanneer vervulde God deze beloften? De koninkrijken van David en Salomo waren groot, maar voldeden zij aan deze beschrijving? Neen! Alhoewel het koninkrijk van Salomo waarschijnlijk de rijkste van zijn dagen was, was het een op zichzelf staande natie, niet "een volk en een menigte van volken". Bovendien waren de grootte en bevolking zeer klein in vergelijking met b.v. het Chinese rijk in die tijd. Vanaf Salomo kon geen natie, die gezeteld had in Jeruzalem beweren "boven alle volken" te staan. Was God deze vele beloften door de lange jaren heen vergeten?

Natuurlijk niet! U vindt het antwoord in 1 Koningen 12 en 2 Koningen 17, 24 en 25. Na de dood van koning Salomo werden Israël en Juda onafhankelijke naties en zijn tegenwoordig nog steeds gescheiden! Israël werd veroverd door Assyrië en daarna meer dan 100 jaar later, Juda door Babylon. Beide werden gedeporteerd, maarslechts een deel van de natie Juda keerde terug!

Het is een fascinerend verhaal, te lang om in dit boekje te vertellen, maar de feiten liggen er. Het tegenwoordige Israël is in feite het oude koninkrijk Juda - de Joden. Het oude koninkrijk Israël verloor zijn identiteit en is nu "als het zand aan de oever der zee" - de Verenigde Staten, Brittannië, Australië, Canada en veel van noordwest Europa. Het bijbelse en historische bewijs is er, alhoewel velen verkiezen om dit niet te willen weten. Samen zijn wij de fysieke nakomelingen van de bijbelse patriarch Israël. De Almachtige zal ons straffen en zuiveren vanwege onze toenemende zonden, net zoals Hij dat doet met elke zoon, die Hij liefheeft. (Hebreeën 12:6)

Als U meer over dit onderwerp wilt weten vraagt U dan ons boekje aan: Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittannië? Als U wilt weten wie U bent - en als U de oorsprong en de profetische identiteit wilt weten van de volken, die afstammen van Brittannië, zoals de Verenigde Staten, Canada, Brittannië, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika en noordwest Europa - schrijft U dan naar ons kantoor, vermeld achter in dit boekje voor Uw exemplaar van dit informatieve boekje.

Het Laatste, door Mensen Bedachte Rijk

De meest recente herleving van het Babylonisch-Romeinse systeem werd als bestaand beschreven toen deze profetie voor het eerst door Herbert W. Armstrongwerd begrepen in de late jaren 1930. Het was het machtsblok van de as Mussolini-Hitler. Mussolini erkende dat hij probeerde het systeem van het Romeinse Rijk te herstellen.

In Openbaring 17:11-12 zien wij dat, na het zesde hoofd, een laatste hoofd moet opstaan - één opleving van dit systeem moet nog plaatsvinden! Merkt U op, dat de tien horens, afgebeeld op het originele beeld, tien koningen waren - of dictators! Zij hebben nu nog geen koninkrijk (macht) ontvangen; maar ontvangen als koningen één uur macht met het beest. Hier zien wij, dat tien koningen of dictators gelijktijdig zullen opkomen en hun gezamenlijke steun verbinden aan een charismatische leider, die door de Bijbel "het Beest" wordt genoemd.

 • Waar zal deze laatste opleving van het Heilig Romeinse Rijk zijn?
 • Wie zullen deze koningen en landen zijn?

Het antwoord is duidelijk! Dit rijk, dat kerk en staat samenvoegt heeft zich telkens weer opgericht in zowel Centraal Europa als in de landen rond de Middellandse Zee. En het is dezelfde kerk-staat macht, die door God in Openbaring 17 en 18 verworpen wordt.

Op het vaste land van Europa zal het systeem opnieuw herleven! Dit systeem zal de vorm van een "Verenigde Staten van Europa" hebben - Een Europees Rijk, dat ongetwijfeld niet door democratisch gezind Brittannië geregeerd zal worden, maar door een regeringssysteem, dat macht in de handen van een paar belangrijke sleutelfiguren in Europa samenvoegt en die een officiële relatie heeft met een sterk religieus overwicht!

Merkt U ook op dat dit systeem in Openbaring 17:14 uiteindelijk ten einde loopt en strijdt voert tegen het Lam - Jezus Christus bij Zijn Tweede Komst als Koning der koningen. En zoals de profetieën in Matteüs 24 aangeven is de tijd voor deze mijlpalen spoedig.

Profetie is tweeledig. God gebruikte het oude Assyrië meer dan 100 jaar voordat het huis Juda in ballingschap werd genomen door Babylon, om de Tien Stammen van noord Israël te straffen. (2 Koningen 17:6; 25:21)

In deze eindtijd zal God echter de tegenwoordige afstammelingen van het oude Assyrië samen met de voorspelde, moderne herleving van het systeem van het Babylonisch-Heilig Romeins Rijk gebruiken om Zijn eigenzinnig, zondigend volk te straffen - in de eerste plaats Canada, Brittannië en Amerika. Deze moderne afstammelingen van de patriarch Israël zullen gestraft worden voor hun zonden, net zo zeker zoals onze voorouders dit werden. En de Joden plus de andere overige stammen van Israël en de Heidenen, die bij hen wonen zullen tegelijkertijd ook hun deel van de straf ontvangen.

Laat mij zeer duidelijk en helder zijn. In de jaren net voor ons zult U nieuwsverslagen lezen en horen over het verval van de Engelssprekende volken! Het zal gewoonlijk niet op die manier verwoord worden maar U zult in toenemende mate opmerken, dat de Verenigde Staten, Canada, Brittannië, Australië en Nieuw Zeeland steeds meer problemen zullen krijgen. Wij zullen financiële moeilijkheden hebben. Wij zullen geleidelijk aan terzijde geschoven worden in de arena van het wereldleiderschap. Als wij gewapenderhand of anderszins proberen tussenbeide te komen en te leiden in wereldzaken, zullen wij meer dan ooit steeds meer fouten maken en meer kwalijk genomen worden. En bij de Palestijnen, Irakezen, Iraniërs en anderen, die Amerika nu de "Grote Satan" noemen zullen - althans in de geest - zich een groot aantal belangrijke landen aansluiten.

Eerst zullen vele landen voorwenden medelijden te hebben met onze huidige absurditeit en moeilijkheden. Maar geleidelijk aan zullen zij in toenemende mate vijandig en bitter worden - vooral tegen de Verenigde Staten. Vanwege afgunst zullen zij vinden, dat wij te lang voorop gestaan hebben als de grote baas. Wij waren rijk en machtig. En wij waren de exporteur van decadent amusement en een zelfzuchtige levensstijl, die echte afschuw en weerzin veroorzaakt in andere samenlevingen.

Een Klaplopende Natie

De Verenigde Staten heeft nu triljoenen dollars schuld, die zij nooit in staat zijn terug te betalen! Wie vraagt de schuld op - en doet het boosaardig?

Zoals één van de meest gerespecteerde tijdschriften ter wereld onlangs schreef (The Economist, 27 april 2002): "Het Internationale Monetaire Fonds zegt dat de achterstand van de Amerikaanse lopende rekening één van de grootste risico's vormt voor de wereldeconomie..... Een tekort, dat Amerika zal verplichten om bijna $ 2 miljard per dag in 2003 van het buitenland te lenen, kan nauwelijks genegeerd worden. De gevolgen voor de dollar, wanneer de zin van de buitenlanders voor Amerikaanse activa ooit afneemt, zal een minister van Financiën, die weet waar hij over spreekt, slapeloze nachten bezorgen..... Amerika plaatst zich waarschijnlijk aan het einde van het jaar in deze gevarenzone. Bij voorgaande recessies werd het tekort van Amerika verkleind toen binnenlandse vraag en import verslapte. Maar vorig jaar bleef het tekort van Amerika net over de 4 procent van het bruto binnenlands product. De toename van invoerartikelen dit jaar, omdat consumenten blijven spenderen, zal zorgen dat het tekort toeneemt. Morgan Stanley voorspelt dat het bijna 6 procent van het bruto binnenlands product zou kunnen bereiken aan het einde van 2003. Dat zou het grootste tekort zijn van wie ook van de G7 economie in de afgelopen 30 jaar. In de afgelopen jaren hebben grote kapitaal instromingen het Amerikaans tekort op de lopende rekening meer dan gedekt. Met het gevolg, dat de dollar overgewaardeerd werd..... Als, of liever wanneer de zin van buitenlanders voor dollar activa afneemt, kan de dollar te ver in de andere richting dalen. Zal dat ook geen zorg zijn voor beleidsvormers? "

Komt Amerika in een financiële "gevarenzone" terecht? Onze leiders moetenwakker worden!

Misschien overtuigen andere landen zichzelf, dat zij gerechtigd zijn om een land aan te vallen, wiens vermaarde export een levensstijl insluit, die drugs, seks, verloederde muziek en schulden stimuleert. Zullen wij in de toekomst door andere landen worden aangeklaagd voor het lenen van hun geld en doorgaan met het "leiden van een luxe leven" zonder enige intentie hen ooit terug te betalen?

Let U op Gods opdracht aan Zijn ware dienaren net voordat de afschuwelijke Grote Verdrukking begint: "Gij nu, mensenkind, zeg tot het huis Israëls: Aldus zegt gij: onze overtredingen en onze zonden rusten op ons en daardoor kwijnen wij weg. Hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls?" (Ezechiël 33:10-11)

Ja, inderdaad.

Als wij, als een volk ons werkelijk zouden bekeren en tot God zouden keren en Zijn geboden beginnen te houden, zou God zich laten vermurwen. Want God zegt: "bekeert u van uw boze wegen".

Maar hoevele van U geloven werkelijk, dat Brittannië en Amerika een echte opleving van ware religie zullen ervaren!

 • Denkt U werkelijk, dat wij de Bijbel zullen beginnen te bestuderen en er naar leven?
 • Of zullen wij ophouden bekend te staan als landen, die vervuld zijn met de neiging tot misdaad?
 • Zullen wij ophouden met het vermoorden van miljoenen ongeboren kinderen?
 • Zullen wij ophouden met het toegeven aan ongeoorloofde seks, die miljoenen vaderloze kinderen voortbrengt?
 • Hebben wij de moed onze amusement media te ontdoen van verdorven seksuele perversie en geweld?
 • Zullen wij terugkeren en zelfbeheersing uitoefenen om drank- en drugsmisbruik te stoppen?
 • Zullen wij ophouden met te scheiden van onze echtgenoten of onze kinderen te mishandelen en ons omkeren om God te eren door Zijn geboden te houden en die dingen te doen wat welgevallig zijn voor zijn aangezicht? (1 Johannes 3:22)

De meeste van ons weten wel beter. Maar de Grote Verdrukking komt, tenzij er een ware oprechte bekering plaatsvindt!

Alleen de Tweede Komst van Christus als Koning der koningen zal op nationale schaal een ware verandering van het hart doen ontbranden - en zelfs dat zal slechts komen na enorm lijden. Wat een tegenstrijdigheid! Wat een droevige situatie, dat deze wereld voordat zij het beste aller tijden kan ervaren, zij eerst door de ergste "zware tijden" moet gaan. Maar Jezus Christus komt opnieuw naar deze aarde en Hij zal een echte, letterlijke regering hier oprichten om ons te redden uit de warboel waarin wij onszelf geplaatst hebben. De regering van Jezus zal de mensheid de wetten en de wegen van God onderwijzen in die toekomstige tijd. Mensen, die vurig verlangen om een oprechte Christen te zijn kunnen en moeten zich voorbereiden - nu - om een actief deel te hebben in het spoedig komend Koninkrijk van Christus.

Wat zei Jezus werkelijk?

In Zijn hele Evangelie sprak Jezus voortdurend over een komend Koninkrijk van God op aarde. In de parabel van de ponden laat Jezus de beloning zien voor degenen, die hun talenten en tijd gebruikten om God ijverig te dienen. Tegen degene, die zijn pond tien maal heeft vermenigvuldigd zei Jezus: "Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden". (Lucas 19:17)

Jezus zei niet dat Zijn trouwe dienaren "de hele dag in de hemel zouden rondzwerven" - en niets te doen hebben! Integendeel, Hij zei dat de heiligen betrokken zouden zijn in het komende Koninkrijk van God. Zij zullen regeren over vijf steden of tien steden - afhankelijk van hoe zij geestelijk groeiden en hun "ponden" of "talenten" vermenigvuldigden. De ware Jezus Christus voorspelde dat Hij naar deze aarde zou terugkeren als Koning der koningen en een wereldregering zou opzetten. (Matteüs 25:31-34; Openbaring 19:11-16)

De boodschap van Jezus - het Evangelie van het Koninkrijk - betekent eenwereldregering. Er is een grote behoefte om reinheid, fatsoensnormen en vrede te herstellen op deze aarde. Daarom kondigde de Apostel Petrus aan, dat God opnieuw"de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher". (Handelingen 3:20-21)

Petrus zei, dat Gods aangewezen woordvoerder door de tijd heen een nieuw begin voor de wereld voorspelde. Wat voorspelde deze woordvoerder over de rechtstreekse regering van God, die op aarde wordt gevestigd?

De Wereld van Morgen

De profeet Micha beschreef deze komende dagen van vrede: "En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de HERE der heerscharen heeft het gesproken". (Micha 4:1-4)

Merkt U op, dat de mens geen oorlog meer zal leren. Dit is de taal van vrede en voorspoed met mensen, die van rust en de vruchten van persoonlijke inspanning genieten. Niemand zal angstig zijn - want niet alleen nationaal, maar individueel zal de mensheid leren om Gods wetten te gehoorzamen.

De wet, die zal uitgaan van Jeruzalem naar de landen (Micha 4:2), zijn natuurlijkde Tien Geboden. De fundamentele geestelijke wet van God is vanaf het begin het fundament van Gods onderwijs aan de mensheid.

Tijdens Zijn dienaarschap op aarde werd door een jonge man aan Jezus gevraagd over de weg naar eeuwig leven. Jezus antwoordde: "Indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden""Welke?" Drong de jonge man aan. Jezus antwoordde: "Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven". (Matteüs 19:17-18)

Een mondiale samenleving gebaseerd op de Tien Geboden met de beloofde hulp van de Heilige Geest om mensen in staat te stellen deze te houden, zal geen oorlogen en praktisch geen misdaad, overspel, gebroken huwelijken, jeugdcriminaliteit of liegen kennen. Nationale budgetten kunnen alle uitgaven voor het leger schrappen en het grootste deel van wat nu besteed wordt aan lokale en nationale politiesystemen. Vele andere "noodzakelijke" regeringsdiensten kunnen ook geschrapt worden als "niet langer noodzakelijk". Dergelijke diensten dragen zeer sterk bij aan hoge belastingen. Zonder liegen of stelen kunt U zich de grote hoeveelheden geld voorstellen, die gespaard worden, eenvoudig omdat er geen noodzaak zal zijn om bezorgd te zijn over inbraken, winkeldiefstal, zakelijke oplichterij en belastingbedrog.

Wat een gezegende maatschappij!

Toch komt het - net zo zeker als morgen de zon opgaat en ondergaat! En deze maatschappij zal bevolkt worden door mannen en vrouwen, die - door de barmhartigheid, hulp en leiding van Christus - de Tien Geboden zullen houden als een manier van leven.

Zoals God beloofde voor die tijd: "Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste..... Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt". (Ezechiël 36:26-27)

Hun land zal enorm vruchtbaar en voorspoedig worden zoals het duizenden jaren niet is geweest. Mannen en vrouwen zullen een nieuwe geest gegeven worden - van gehoorzaamheid aan God - en zo zal de wereld uiteindelijk in vrede komen.

Wat velen zich niet realiseren is, dat deze komende tijd van vrede onder de regering van Christus op aarde ook een belangrijk element van het Evangelie of "Goede Nieuws" is, die Christus Zelf predikte. Het is een belangrijke boodschap over de komende wereldregering!

Vanaf het begin tot het einde van Zijn dienaarschap op aarde sprak Jezus Christus onophoudelijk over het Komend Koninkrijk van God. Het woord "Koninkrijk" gaat over regeren - een manier van leiden van een land of een groep naties.

Na het onderwijzen in de synagoge in Kafarnaüm zei Jezus: "Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden". (Lucas 4:43) In wat het "Onze Vader" wordt genoemd zegt Jezus aan ons om te bidden: "Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde". (Matteüs 6:10) Hij draagt ons op om te bidden, dat Gods regering zal worden hersteld op deze aarde!

De Duizendjarige Regering van Christus

Toen Jezus na Zijn opstanding aan de Apostelen verscheen vroegen zij hem:"Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?" (Handelingen 1:6) Als het Koninkrijk van God slechts een geestelijke verspreking was en niet een echte regering, voorspeld door een groot aantal oudtestamentische profetieën en door de eigen verklaringen van Christus, dan had Jezus hier een prachtige kans om dat idee uit de wereld te helpen.

Maar deed Hij dat?

Integendeel, Christus zei: "Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft". (Handelingen 1:7) Dus gingen de Apostelen door met het prediken van het Goede Nieuws van de komende regering van God. Tot aan het einde van de Apostolische eeuw predikten de Apostelen van Christus voortdurend over het komend Koninkrijk of regering van God, die op aarde gevestigd zal worden met Christus Zelf als "Koning der koningen". (Openbaring 19:16)

Zelfs na de dood van de originele Apostelen gingen veel van de vroege kerkleiders door met het onderwijzen en prediken van de boodschap van de komende 1000-jarige regering van Christus op de aarde. De uitstekende historicus, Edward Gibbon schreef hoe wijdverbreid deze leerstelling was in het vroege Christendom:

"De oude en populaire leerstelling van het Millennium was gedegen verbonden met de tweede komst van Christus. Zoals de werken van de schepping in zes dagen werden beëindigd, werd de duur van hun tegenwoordige staat bepaald op zesduizend jaar volgens een traditie die toegeschreven werd aan de profeet Elisa. Volgens dezelfde analogie werd afgeleid dat deze lange periode van werk en conflicten, die nu bijna was verstreken, gevolgd zou worden door een vreugdevolle Sabbat van duizend jaar; en dat Christus met de zegevierende groep heiligen en de uitverkorenen, die de dood ontvlucht zijn of die wonderbaarlijk tot leven zijn gewekt, zou regeren op aarde tot de tijd, die vastgesteld is voor de laatste en algemene opstanding". (Het Verval en de Val van het Romeinse Rijk; hoofdstuk 1, pag. 403)

Wij zijn nu aan het einde van 6.000 jaar opgetekende geschiedenis! Het zal spoedig tijd zijn om het Koninkrijk van Christus te vestigen op deze aarde. Ofschoon het zou lijken, dat 6.000 jaar opgetekende geschiedenis sinds Adam en Eva reeds voorbij is, is dit kennelijk niet het geval! Veel kenners van bijbelse chronologie erkennen dat - vanwege de afwijkende maanden in de toegevoegde jaren van de koningen van Juda - de tegenwoordig aanvaarde chronologie, die jaren geleden opgezet werd door aartsbisschop Usher er wellicht 20 tot 30 jaar naast is. Daarom zal met gemak binnen de beperking van de bijbelse chronologie de eerste 6.000 jaar van de menselijke geschiedenis nog een 25 jaar duren. Wij denken echter, nu de profetische gebeurtenissen verhaasten, dat deze 6.000 jaar waarschijnlijk veel sneller dan dat voltooid zijn! Dat zal het einde zijn van 6.000 jaar van de menselijke samenleving onder het bewind van Satan de duivel. (Openbaring 12:9; 20:3) Het zal het einde zijn van zes duizendjarige "dagen", gedurende welke de mensheid de les van menselijk leed heeft geschreven - om de grote les te leren, dat de wegen van de mens verkeerd zijn - dat de mensheid, onafhankelijk van God, niet weet hoe zij in vrede en geluk moet leven.

De levende Jezus Christus moet terugkeren om ons van onszelf te redden - van het letterlijk vernietigen van alle leven van deze planeet door nucleaire oorlog en andere middelen van massavernietiging! (Matteüs 24:22) Degenen, die echt acht slaan op de boodschap van Jezus zullen de ontzagwekkende kans hebben om met de teruggekeerde Christus mee te doen in het regeren over de naties van deze aarde tijdens de spoedig komende zevende duizendjarige dag - de duizendjarige Sabbat van 1000 jaar, gedurende welke Christus en de ware heiligen vrede zullen herstellen op deze verwarde planeet. De Apostel Johannes werd geïnspireerd om het komende Millennium te beschrijven: "Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren". (Openbaring 20:6)

Ware Christenen zullen een Taak te doen hebben

De ware heiligen zullen niet naar de hemel zweven bij de terugkomst van Christus. Integendeel, wij zullen een uitdagende en boeiende verantwoordelijkheid hebben onder Christus, die de Koning der koningen zal zijn. Want Openbaring 2:26-27 verklaart: "En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb".

Merkt U op, dat onze toekomstige rol het regeren van de landen is met een ijzeren staf. Het is duidelijk, er zijn geen opstandige naties in de hemel! Wij zullen dus hier op aarde geplaatst worden waar de problemen zijn en waar wij kunnen werken met Christus om oplossingen aan te dragen.

In het "gebed van de heiligen", gegeven in Openbaring 5:8-10 wordt het aangegeven: "Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde". En Jezus beloofde aan de 12 Apostelen: "En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft, opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen Israëls te richten". (Lucas 22:29-30)

Individuele Christelijke "overwinnaars" zullen onze steden regeren En elk van de 12 Apostelen zal over een hele stam van Israël regeren hier op aarde. Aan wie zullen de 12 Apostelen verslag uitbrengen?

In de beschrijving van het opnieuw verzamelen van de mensen van Israël na hun gevangenschap in de komende Grote Verdrukking inspireerde God Hosea om te schrijven: "Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil, in de dagen der toekomst". (Hosea 3:5) In "de dagen der toekomst" zal heel Israël opnieuw verzameld worden en koning David zal weer tot leven gebracht worden - samen met alle ware heiligen van God - en hij zal weer regeren over heel Israël.

In Jeremia 30 beschrijft God hoe Hij Israël zal herstellen van de komende gevangenschap: "vreemden zullen hen niet meer knechten, maar zij zullen de HERE, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal". (v. 8-9) Merkt U op, dat bijna alle wetenschappers het eens zijn, dat Jeremia in ongeveer 600 v. Chr. geschreven werd - bijna 400 jaar na de dood van koning David. Deze schriftgedeelten beschrijven dus wat er gebeurt op het moment van de opstandingvan de dood. (Johannes 5:28-29) Jezus Christus zal terugkeren als Koning derkoningen. De letterlijke Koning David van de Bijbel zal opgewekt worden om één van deze uit geest geboren koningen te worden, die verslag uitbrengt aan Christus. Onder David zullen de 12 Apostelen dienen. En onder hen zullen duizenden ware heiligen van God dienen - die over afzonderlijke steden zullen regeren, zoals wij reeds in Lucas 19:11-19 hebben gezien.

 "En mijn knecht David zal koning over hen wezen; een herder zal er voor hen allen zijn. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naarstig mijn inzettingen onderhouden". (Ezechiël 37:24) Heel Israël zal dus opnieuw Gods wetten en Zijn statuten leren. En de mensen zullen regeerders hebben, die volledig onderwezen en bekwaam zijn in de wetten van God - iets wat God altijd bedoeld heeft. (Deuteronomium 17:18-20)

Denkt U alstublieft na, vrienden! Wij spreken niet over "luchtkastelen" sentimentaliteit! Of de grote God, die bovenstaande schriftgedeelten inspireerde,meent wat Hij zegt - of anders liegt de Bijbel tegen ons!

Van Genesis tot Openbaring zijn de bijbelse profetieën gericht op een letterlijkeregering, die door God op deze aarde zal worden gevestigd. Zoals de profeet Daniël het zeer bondig zegt: "Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels eenkoninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid". (Daniël 2:44)

Na het Babylonische, Perzische, Grieks-Macedonische en Romeinse Rijk - met de zeven "herlevingen" van Rome, inclusief de spoedig komende eindopleving met tien koningen of regeerders, die hun macht aan een super dictator, het "Beest" genaamd, geven (Openbaring 17:9-14) - zal de levende Jezus Christus komen als Koning derkoningen (Openbaring 19:16) om deze aarde te regeren en de menselijke samenleving op orde te brengen, voordat het alle mensen van deze planeetvernietigt. (Matteüs 24:21-22)

Als wij Gods boodschap willen "geloven" en er gehoor aan geven hebben wij de prachtige kans om bij die "andere koningen" en regeerders te zijn en Christus te assisteren in deze zeer reële regering, die op deze aarde gevestigd wordt! God inspireerde de Apostel Paulus om ditzelfde punt uit te leggen: "Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?" (1 Korintiërs 6:2-3)

Daarna legt Paulus uit, dat de ware Christenen in Zijn Kerk het juiste bestuur in praktijk moeten brengen en moeten leren om problemen tussen broeders in de kerk "te oordelen", omdat ware Christenen nu "in training" zijn om koningen en priesters onder Jezus Christus te worden!

 • Waarom heeft U dit nooit eerder gehoord?

 • Waarom wordt deze duidelijke bijbelse boodschap praktisch nooit in de "traditionele" kerken van de tegenwoordige samenleving gepredikt?

Ergens op deze aarde is de ware "kleine kudde" van Christus (Lucas 12:32), die de Waarheid van Gods grote doel predikt. Ofschoon God nu niet iedereen tracht te "behouden" (anders zou Hij het wel doen), moet Zijn ware Kerk het goede nieuws van het komend Koninkrijk of regering van God als een "getuigenis" prediken aan alle naties. (Matteüs 24:14) Aan de mensen in deze Kerk wordt het echte doel voor hun levens onderwezen. Zij worden onderwezen hoe zij zich moeten voorbereiden om letterlijke koningen onder Christus en onder koning David te zijn in het komend Koninkrijk van God. Het komend Koninkrijk van Christus is zeer wezenlijk voor hen!

En voor U?

Onze Uitdaging en Kans

Ieder van ons, die deel wil uitmaken van dat Koninkrijk moet leren denken zoals Koning David! Want David schreef: "Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag. Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking". (Psalm 119:97-98) Wij moeten Gods geestelijke wet, de Tien Geboden liefhebben en erover mediteren. Wij moeten de statuten van Godbestuderen en vooral hoe zij allemaal in het Nieuwe Testament werden uitvergroot. ( Zie onze brochure: De Tien Geboden.) Zo leren wij Gods rechtvaardige en barmhartige manier van overvloedig leven. Dan zullen wij veel meer gekwalificeerd zijn om die wetten te onderwijzen en toe te passen in de Wereld van Morgen - het komende Koninkrijk van God!

Heel veel andere schriftgedeelten maken het duidelijk, dat het Koninkrijk van God een letterlijke regering is, die op deze aarde gevestigd wordt. De ware heiligen van God hebben een ontzagwekkende uitdaging en kans vóór zich! Want wij zullen niet alleen over mensen op deze aarde regeren, maar zelfs over de engelen menigte van God, die nu wordt gebruikt om ons "bij te staan" en ons helpt om ons voor te bereiden op onze komende verantwoordelijkheden in de Wereld van Morgen. (Hebreeën 1:14) Voor sommigen, die de Bijbel niet echt bestudeerd hebben zal dit opzienbarend lijken en nogal een afwijking zijn van het traditionele denkbeeld van het opstijgen naar de hemel om niets te doen! Toch plaatst het geïnspireerde Woord van God deze roeping, deze hoop en dit Werk voortdurend voor U!

Dit is de beloning van - en de ontzagwekkende kans voor - de ware heiligen van God. Wij moeten onze talenten en mogelijkheden nu gebruiken in dienst van God. Wij moeten zonde en Satan overwinnen en zo voorbereid zijn om onder de Levende Jezus Christus te dienen.

Kan bovenstaande allemaal geestelijk teniet gedaan worden? Zijn ware Christenen werkelijk geroepen om naar de hemel te verdwijnen en tot in eeuwigheidniets te doen?

Merkt U op wat Daniël profeteerde, na de beschrijving hoe het laatste "kwade rijk" is weggenomen en vernietigd: "En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen". (Daniël 7:27)

Direct komend, na de vernietiging van de laatste opleving van het Romeinse Rijk - de laatste aanval op een menselijk bedachte wereldregering - spreekt dit duidelijk van een letterlijke, goddelijke regering, die op deze aarde wordt gevestigd. En deze regering wordt gegeven aan "de heiligen des Allerhoogsten".

Hoe duidelijk!

In Psalm 149 lezen wij een duidelijke verklaring over de kansen van de ware heiligen van God om op te treden tegen de dictators, die zich zullen verheffen net vóór de terugkomst van Christus naar de aarde. Merkt U op: "Laten de vromen juichen met eerbetoon, jubelen op hun legersteden. De lofverheffingen Gods zijn in hun keel, een tweesnijdend zwaard is in hun hand, om wraak te oefenen aan de volken, bestraffingen aan de natiën; om hun koningen met ketenen te binden en hun edelen met ijzeren boeien; om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken. Dat is de luister van al zijn gunstgenoten. Halleluja"! (Psalm 149:5-9)

Als wij ons waarlijk onderwerpen aan de Levende Jezus Christus, als wij Hem zullen gehoorzamen en Hem dienen, dan zal God de Vader ons de prachtige kans geven om uiteindelijk ware vrede en vreugde op deze aarde te helpen brengen, omdat wij de weg naar vrede hebben geleerd, die de naties van deze wereld nu niet kennen. (Jesaja 59:8)

Denkt U aan Gods eigen beschrijving van "trouwe" Christenen: "Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus". (Openbaring 14:12 STV)

Gods Doel Staat Vast

God voorspelt, dat gedurende "de eindtijd de kennis van de mens zal vermeerderen". (Daniël 12:4) Misschien is het onderscheidende kenmerk van onze tijd de explosie van materiele kennis. Technologische veranderingen werpen alles omver wat wij voorheen als "normaal" beschouwden. In Zijn wijsheid wist de Schepper, dat wanneer onze aandacht voornamelijk op materialisme gericht zou zijn, onze levens verstrikt zouden raken door afgoderij en heidendom. Wat wij vandaag zaaien zullen wij morgen oogsten. Degene, Die ons telkens weer bevrijd heeft van voorbije nationale bedreigingen, zoals de verovering door de Spaanse Armada en vernietiging door de Nazi's bij Duinkerken, heeft absoluut voorspeld dat Hij nu Zijn hand zal opheffen - in liefde - om ons te straffen en te vernederen in een komende Grote Verdrukking, omdat wij Hem en Zijn wegen hebben verworpen!

Wij kunnen dit slechts verhinderen door een nationale verandering van het hart en persoonlijk door een oprechte terugkeer naar God, door bereidwilligheid te tonen aan God om Zijn wegen, Zijn rechtvaardige wetten te volgen en Zijn heerschappijover onze levens te accepteren. Zullen wij dat doen?

Zo niet, dan zal de grote Schepper van de hemel en de aarde ingrijpen in het leiderschap van onze regering en in die van andere landen. Hij zal ons kwellen door het weer, aardbevingen, ziekte epidemieën en andere rampen. En Hij zal afvallige demonische geesten toelaten om de Angelsaksische Keltische landen en hun bondgenoten een slag toe te dienen en te vernietigen door hun invloed over afgunstige, boosaardige leiders die nog op het wereldtoneel verschijnen! En buitengewone toegenomen terroristische aanvallen zullen dienen als aanvullende hulpmiddelen om de trots van onze macht te breken! (Leviticus 26:19)

God is Almachtig! Hij heeft de macht om de geïnspireerde profetieën van Zijn Woord tot stand te brengen. Gods wil zal op aarde gedaan worden zoals in de hemel.

De Boodschap van Christus is een Komende Realiteit

Het krachtige Goede Nieuws dat God aan de mensheid zond door Jezus Christus heeft niet alleen te maken met het geweldige offer van totale vergiffenis van onzevoorbije zonden en fouten; het heeft ook te maken met een wereldregering, die spoedig gevestigd zal worden en de hele aarde zal regeren! Het zal geen strijdlustige, concurrerende menselijke regering zijn. Integendeel, de Schepper van de hele mensheid zal ingrijpen om te redden, te onderwijzen en om ons tot geestelijke volwassenheid te brengen.

Zijn regering zal alles om U heen veranderen - de hele menselijke gemeenschap, de onderwijssystemen, de culturen en klasse structuren - en de politiek, de oorlogen en het leed uitschakelen! Wij spreken hier over omvangrijke veranderingen! Ons dagelijks dieet van televisie, het soort radioprogramma's en muziek waar wij naar luisteren, de dreiging van aanranding, verkrachting en moord in onze straten, onze parken en zelfs in onze scholen - dit alles zal veranderd worden.

Houdt Uzelf niet voor de gek! Dit is geen religieuze "verspreking". Dit is de ware God, die ons heeft gemaakt naar Zijn beeld, die ingrijpt om de wereld tot zinnen te brengen en tenslotte om de wereld te redden en om de ware vrede, overvloed en geluk te brengen.

Zelfs de fysieke aarde zelf - die deze vele eeuwen lijdt vanwege de zonde van de mens en verwaarlozing - zal tot schoonheid worden hersteld. "De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos". (Jesaja 35: 1 STV)

Dit zijn Gods plannen voor de toekomst. En Hij heeft de algehele wijsheid en opperste macht om dit tot stand te brengen! U moet de wil van de grote God te weten komen en begrijpen, want Hij zal spoedig in onze wereld ingrijpen en allesveranderen!

Als U meer wilt weten en in staat wilt zijn deze zaken werkelijk vanuit de Bijbel te bewijzen blijft U dan kijken naar het televisie programma van Tomorrow's World[Wereld van Morgen] en lees het tijdschrift Tomorrow's World. Vraagt U de literatuur aan over dit onderwerp, die wij U aanbieden. En bestudeer Uw eigen Bijbel als nooit tevoren!

De God van de schepping zal ingrijpen in de menselijke aangelegenheden - en spoedig! Uiteindelijk zal het een positieve en mooie ontwikkeling zijn - ver boven het vermogen van de meeste van ons om het nu te begrijpen. Maar wij allen moeten begrijpen en voorbereid zijn op wat God zich absoluut voorgenomen heeft voor onze toekomst.

Maakt U zich er klaar voor! Zoek God nederig en Zijn geopenbaarde wil in de Heilige Bijbel. Ben bereid om te doen wat God zegt. Dan zal Gods ingrijpen een geweldige zegen zijn voor U en Uw gezin.

Want in Lucas 21:28 zegt Jezus aan Zijn trouwe volgers:

"Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt".