PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, maart - april 2004

Bijbelprofetieën over het einde van dit tijdperk gebruiken ontnuchterende voorstellingen van vier ruiters om verschrikkelijke gebeurtenissen te beschrijven, die net voor de terugkomst van Jezus Christus over de aarde zullen razen. De Vierde Ruiter (Openbaring 6:7-8) beeldt de uitbraak van epidemieën en beproevingen uit (Matteüs 24:7; Markus 13:8; Lucas 21:11), die een kwart van de aarde zullen verwoesten door geweld, honger en "de wilde dieren van de aarde" - inclusiefvirussen en bacteriën. (Openbaring 6:8) Op het actuele bevolkingspeil betekent dit, dat deze calamiteiten meer dan 1,5 miljard mensen zullen doden! Rampen van deze omvang kunnen ongelofelijk lijken tegenover de moderne medische technologie, toch verschijnen er in toenemende mate waarschuwingen voor verschrikkelijkewereldwijde epidemieën - die er op wijzen, dat deze oude bijbelprofetieën op het punt staan om tot leven te komen!

Ernstige Rapporten

In de afgelopen tientallen jaren hebben medische autoriteiten de heropleving en verspreiding van besmettelijke ziekten waargenomen, waarvan men dacht dat deze onder controle waren.

  • Malaria is in gebieden teruggekomen waar het ooit bijna uitgeroeid was, maar nu verspreid wordt door muskieten, die immuun zijn tegen verdelgingsmiddelen en parasieten, die immuun zijn tegen antibiotica. Tegenwoordig infecteert malaria jaarlijks 600 miljoen mensen en doodt meer dan een miljoen kinderen in de landen, grenzend aan de Sahara in Afrika.

  • Medicijnenresistente tuberculose, een andere belangrijke doder wordt verspreid in economisch zwaar beschadigde gebieden van Oost Europa, Rusland, Azië en Afrika.

  • Hogere temperaturen hebben de serie muskieten uitgebreid, die virussen van de westelijke Nijl naar Noord Amerika brengen.

  • Seksueel overdraagbare ziekten schieten omhoog in de grote steden van de wereld. Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties heeft de AIDS epidemie 40 miljoen mensen in de wereld geïnfecteerd. In 2003 zijn meer dan 3 miljoen mensen aan AIDS overleden en meer dan 5 miljoen zijn geïnfecteerd en deskundigen zeggen "dat het ergste nog moet komen"! De heropleving van besmettelijke ziekten in de wereld baart gezondheidsdiensten duidelijk zorgen - om begrijpelijke redenen!

Onze Kwetsbare Wereld 

In de afgelopen eeuw heeft de ontwikkeling van antibiotica - de "toverkoekjes" van de moderne medicijnen - een vals gevoel van veiligheid gekweekt, waardoor velen veronderstellen, dat wij niet langer door infectieziekten worden bedreigd. Het verschijnsel van resistentie van bacteriën voor krachtige medicatie laat echter zien, dat er grenzen zijn aan hetgeen antibiotica kunnen doen. In slechts een paar uren tijd kunnen, dankzij internationale vliegreizen, ziektedragers in contact komen met duizenden mensen op vliegvelden aan de andere kant van de wereld en daardoor wordt grotendeels aan ziekteverspreiding bijgedragen. De opkomst van megasteden, waar miljoenen mensen in nauw contact leven, vergemakkelijkt ook de verspreiding van ziekten. In de ontwikkelingslanden - waar miljoenen in krottenwijken samengepakt wonen met nauwelijks toegang tot schoon water, medische diensten of het hygiënisch verwijderen van menselijke uitwerpselen en afval - gedijen deze besmettelijke ziekten. Sociale ontwrichtingen, veroorzaakt door oorlog en politieke beroering, die Afrika, het Midden-Oosten en andere gebieden van de wereld teisteren, creëren vruchtbare condities voor de verspreiding van besmettelijke ziekten. Al deze factoren zijn aanwezig en groeien in onze tegenwoordige wereld.

Het dreigement van biochemisch terrorisme - het doelbewust vrijlaten van giftige bacteriën of chemische middelen in grote stadscentra - biedt een schrikaanjagend scenario, dat in staat is om grote aantallen mensen in zeer korte tijd te doden. In de laatste tientallen jaren is onze wereld duidelijk meer kwetsbaar geworden voor de uitbraak van wereldwijde epidemieën, die het vermogen hebben om miljoenen levens op te eisen - hetgeen de vierde ruiter exact uitbeeldt!

Het Vergeten Verleden

Een snelle blik op de geschiedenis wijst uit, dat "epidemieën wereldrijken uit elkaar hebben doen vallen, legers hebben verslagen en voor altijd levenswijzen veranderden". (Vierde Ruiter, Nikiforuk, pag. xv) In het verleden kwamen epidemieën onverwachts voor en verspreidden dood en verderf over grote gebieden van de wereld. In de Middeleeuwen gedijden lepra, tuberculose, cholera en tyfus in de vuile en samengepakte levensomstandigheden van middeleeuwse steden.

In 1348 doodde een epidemie van de pest - de "Zwarte Dood" - een derde van de Europese bevolking (ongeveer 30 miljoen) in slechts twee jaar! De plaag verspreidde zich langs middeleeuwse handelsroutes. De zeemannen van Columbus brachtensyfilis over van beide Amerika's en de ziekte spreidde zich snel uit over Europa, daarbij geholpen door vrij seksueel verkeer en openbare badhuizen. Europeanen brachten de pokken naar beide Amerika's waar het in één eeuw 100 miljoen inheemse Amerikanen doodde, omdat deze geen natuurlijke antistoffen hadden tegen de ziekte. De meest dramatische wereldepidemie van deze tijd was de griepepidemie van 1918, die 50 miljoen mensen in nauwelijks 18 maanden doodde! In tegenstelling hiermee beweert men, dat de veldslagen van de Eerste Wereldoorlog 15 miljoen levens hebben geëist.

De recente uitbraak van SARS en de heropleving van besmettelijke ziekten wijzen er duidelijk op, dat de Vierde Ruiter nog steeds een bedreiging is voor de gezondheid van de mensheid - en hij zal opnieuw toeslaan als de omstandigheden er rijp voor zijn.

Lessen uit de Geschiedenis

Ofschoon epidemieën vaak beschreven worden als "handelingen van God" of natuurrampen, "komen zij niet onverwachts. Er is een grote dosis beschaafde provocatie voor nodig om een epidemie te beginnen". (Nikiforuk, jacket) Rond 450 v. Chr. merkte Hippocrates op, dat "ziektes niet langskomen, tenzij er of grote veranderingen zijn in de menselijke gezondheid of grote veranderingen gemaakt zijn ten opzichte van de gezondheid van het land" - met andere woorden, "mensen maken epidemieën". (ibid. pag. 11)

De Duitse patholoog Rudolf Virchow, beschouwd als de vader van de epidemiologie, stelde bijna 150 jaar geleden vast, dat "epidemieën lijken opbelangrijke waarschuwingen, waaruit een staatsman... kan lezen, dat er een verstoring heeft plaatsgevonden in de ontwikkeling van zijn volk". (ibid.)

Mensenlevens en het tegenwoordige milieu veranderen op ongekende manieren. Laten wij alleen maar kijken naar de resultaten van de bevolkingsexplosie: vervuilde lucht en water in groeiende steden, die zwaar belast zijn met afval; krottenwijken, waar miljoenen leven in ellende; bossen, die vernietigd worden door economische ontwikkeling en stijgende temperaturen, die weerspatronen en economieën in de wereld beïnvloeden. Voeg hierbij de opkomst van ziektekiemen, die immuun zijn tegen geneesmiddelen; ziekten, die zich via vliegreizen verspreiden en immuun systemen, die verzwakt worden door stress; willekeurige seks; intraveneus drugsgebruik en slechte voeding - en U heeft een effectief recept voor wereldwijde epidemieën!

De AIDS epidemie en omhooggeschoten cijfers van seksueel overdraagbare ziekten zijn de biologische gevolgen van vrij seksueel verkeergebrekkige hygiëneen een massa risicovolle gedragingen van een groep mensen, die fundamentele gezondheidsprincipes negeren en niet bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de schade, die hun handelingen bij anderen veroorzaken.

Lang geleden waarschuwde onze Schepper, dat "indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen naarstig onderhoudt.... De HERE zal de pest aan u doen kleven.... De HERE zal u slaan met tering, koorts, brand waarvan gij niet kunt genezen". (Deuteronomium 28:15-28)De Bijbel openbaart, dat vanwege de bereidheid van de mensheid om fundamentele fysieke en morele wetten te negeren, wij de gevolgen zullen oogstenvan het breken van die wetten en dat "ook allerlei ziekten en slagen... zal de HERE over u doen komen, totdat gij verdelgd zijt". (Deuteronomium 28:61)

  • Jezus Christus waarschuwde ook, dat vóór Zijn terugkomst, het bestaan van het mensdom zou worden bedreigd door wereldwijde calamiteiten.
    (Matteüs 24:21-22)

  • Wanneer de Vierde Ruiter zijn eindrit begint zal hij opgeroepen worden door menselijke handelingen.

  • Deze ernstig-stemmende profetieën komen tot leven en worden vervuld in de komende jaren!