PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World juli - augustus 2004

Aan velen werd gezegd, dat Christus op elk moment zou kunnen terugkeren - misschien zelfs vanavond! Maar de Bijbel onthult iets heel anders! Jezus zei aan Zijn discipelen om te waken, want Zijn tweede komst zou voorafgegaan worden door eenherkenbare reeks gebeurtenissen. Jezus gebruikte de symbolen van Vier Ruitersom belangrijke wereldgebeurtenissen uit te beelden, die net voor Zijn terugkomst onbeheersbaar zouden escaleren. Jezus zei, dat aan het einde van het tijdperk deTweede Ruiter - die een vurig rossig paard berijdt en met een groot zwaard zwaait - "de vrede van de aarde zou wegnemen, en.... dat de mensen elkander zouden afslachten". (Openbaring 6:3-4) De ernstige realiteit van het tegenwoordige nieuws geeft aan, dat de eindtijd profetieën - het toenemende geweld en oorlogen - nu tot leven komen!

Toen aan Jezus door Zijn discipelen werd gevraagd: "wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld"? (Matteüs 24:3), Hij antwoordde, "gij zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen, en.... volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk..... dat alles is het begin der weeën". (Matteüs 24:6-8; Markus 13:7-8; Lucas 21:8-10) Door de geschiedenis heen hebben oorlogen gewoed, maar in de vorige eeuw hebben de omvang en grootte van vernietigende oorlogvoering ongekende hoogtes bereikt. De historicus Phillipe Gigantes geeft deze samenvatting van de 20ste eeuw: "Er waren twee wereldoorlogen; een koude oorlog; vele kleinere oorlogen; een grote depressie; twee monster regimes en hun val - Nazisme en Communisme; dekolonisatie; massamoorden; gevechtsvliegtuigen; atoombommen ......" (Power and Greed - [ Macht en Hebzucht] - pag. 187) De prijs voor de Eerste Wereldoorlog was meer dan 8.5 miljoen doden; voor de Tweede Wereldoorlog was dit meer dan 14 miljoen soldaten en 27 miljoen burgers. Bovendien vermoordden Jozef Stalin en Mao Zedong elk tenminste 50 miljoen van hun landgenoten toen zij communistische staten stichtten. Er werden nooit tevorenoorlogen gevoerd op wereldschaal en verloren zovele het leven!

De voorspelling van Jezus, dat "volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk" is een juiste beschrijving van hetgeen er vandaag de dag gebeurt. Het bijbelse Griekse woord voor natie - ethnos - verwijst naar een volk, ras, stam of etnische groep. Het bijbelse Griekse woord voor koninkrijk - basileia - betekent een land, rijk of koninkrijk. Jezus voorspelde, dat etnische conflicten en oorlogen tussen landen het nieuws aan het einde van het tijdperk zouden domineren.

Professor Samuel Huntington van de Harvard Universiteit heeft opgemerkt, dat "de rivaliteit tussen grootmachten verplaatst is naar de verschillen van beschavingen.... tussen mensen, die tot verschillende culturele groepen horen..... de centrale en meest gevaarlijke dimensie van de opkomende wereldpolitiek [zal] het conflict zijn tussen groepen van verschillende culturen..... conflicten tussen beschavingen zijn de grootste bedreiging voor wereldvrede". (The Clash of Civilisations - [Het Conflict tussen Beschavingen] - pag.13, 28) Religieuze en etnische twisten zijn de kern van vele gewelddadige conflicten tijdens de laatste 20 jaar - in Afrika, de Balkan, het Midden-Oosten, in Azië, in de Pacific en in Zuid Amerika.

De Apostel Paulus waarschuwde dat "in de laatste dagen zware tijden zullen komen: "Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig..... Zonder natuurlijke liefde (verhard), onverzoenlijk (niet vergevingsgezind)..... wreed". (2 Timoteüs 3:1-5 STV) Deze woorden beschrijven wat wij in de afgelopen jaren op wereldschaal hebben gezien - stamleden in Afrika, die naburige stammen verkrachtten, verminkten en doodhakten (inclusief vrouwen en kinderen); verkrachting en gruwelijke etnische moorden in de Balkan; menselijke bommen, die zichzelf tot ontploffing brengen in samengepakte bussen; vliegtuigen, die burgers vervoeren en in de lucht worden opgeblazen of doelbewust in kantoorgebouwen worden gevlogen! Internationaal terrorisme kreeg de kans aan het eerste begin van de 21ste eeuw. Nooit tevoren zijn een paar individuen, gewapend met ontploffende explosieven of biologische wapens, in staat geweest om belangrijke machten te intimideren. Massa-vernietingswapens zijn gangbare uitdrukkingen vandaag de dag geworden!

Tegen deze achtergrond van internationale terreur en de bedreigingen van nucleaire chantage van schurkenstaten, beginnen eens gevreesde landen zich te herbewapenen! Japan is zijn grondwet aan het wijzigen, zodat de Japanse legers worden toegestaan om buiten Japan ingezet te worden. Duitsland is reeds begonnen aan het deelnemen in militaire acties buiten Duitsland. Europa - de plaats van talrijke bloedige conflicten - roept haar eigen leger in het leven onder de bescherming van de Europese Unie. Hoewel deze versterkte krijgsmachten worden opgericht voor taken om "de vrede te bewaren", zullen zij in staat zijn om oorlogen te voeren! Een verontrustende vergelijkbare ontwikkeling is, dat moderne landen in toenemende mate bereid zijn om militair in te grijpen in de aangelegenheden van andere landen onder het mom van "preventieve aanvallen".

In een andere eindtijd profetie voorspelde Paulus, dat "de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. (onverwachts) Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, een plotseling verderf". (1 Tessalonicenzen 5:2-3) In de afgelopen tientallen jaren zijn wij getuige geweest van vredesconferenties, gebeden voor de vrede en vredesmarsen. De paus heeft dringend verzocht kaarsen op te steken voor vrede, toch wordt de wereld iedere dag gevaarlijker! Dit is precies wat Jeremia meer dan 2.500 jaar geleden voorspelde. In profetieën, die op zowel Jeremia's tijd als op de toekomst van toepassing zijn, schreef hij, dat "van profeet tot priester, plegen zij bedrog..... door te zeggen: Vrede, vrede! terwijl er geen vrede is". (Jeremia 6:13-14; 8:10-11) Wij zijn er heden getuige van!

Jezus deed andere voorspellingen over omstandigheden, die net voor Zijn terugkomst zouden heersen. Hoewel Hij waarschuwde, dat niemand "die dag en van die ure" van Zijn komst zou weten, waarschuwde Hij dat "zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn". (Matteüs 24: 36-39) De Bijbel openbaart, dat in de dagen van Noach "de aarde was vol geweldenarij...... al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven". (Genesis 6:9-13) Tegenwoordig is onze samenleving doordrongen van geweld - in de media, in huizen, in scholen, in gemeenschappen en op het wereldtoneel; het is overal! Jezus legde uit, dat vanwege het verhevigde geweld, oorlog en de uitholling van goddelijke waarden, "indien die dagen niet ingekort werden [door de terugkomst van Christus], zou geen vlees behouden worden". (Matteüs 24:21-22) Jezus voorzag duidelijk de mogelijkheid van cosmocide [vernietiging / zelfdoding van het leven op aarde], hetgeen een echt gevaar werd met de komst van de atoombom in het midden van de 20ste eeuw!

Tegenwoordig geven kenners van internationale zaken deze zelfde bezorgdheid weer. Kort na de invasie van Irak merkte de Canadese journalist Robert Harvey (een vorig lid van het Canadese parlement) op: "Is de Vierde Wereldoorlog uitgebroken?.... De wereld is een gevaarlijker plaats dan het een halve eeuw geleden was..... zonder een nieuwe wereldorde zal er geen wereldorde zijn..... Dag des oordeels - wereld anarchie..... is een reële mogelijkheid als Amerika en zijn bondgenoten zich niet tegen de moeilijkheden opgewassen tonen. De gevolgen van het niet op tijd handelen zijn beangstigend". (Global Disorder - [Wereld Wanorde], pag. xiii, xxxii, 456)

Wij leven in gevaarlijke tijden, maar het is niet allemaal slecht nieuws! Jezus eindigde Zijn voorspellingen over het einde van het tijdperk op een positieve toon en zegt dat "gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is". (Lucas 21:28-33) In de dagen van Noach kwam God met een zondvloed tussenbeide om een einde te maken aan de menselijke corruptie en het geweld, maarredde Noach en zijn gezin om de aarde opnieuw te bevolken. In de komende jaren zal God opnieuw ingrijpen om een einde te maken aan de ontaarde menselijke gedragingen en het geweld over de hele wereld. Deze keer zal Jezus Christus terugkomen om Gods Koninkrijk op deze aarde te vestigen. De ernstige voorspellingen over gebeurtenissen, die net voor de tweede komst van Christus zullen plaatsvinden komen vandaag tot leven!

  • Herkent U de tekenen?
  • Zult U er klaar voor zijn?