Welke zijn de meest belangrijke dagen op de Christelijke kalender?

De meeste zouden zeggen Kerstmis en Pasen. Maar de eerste volgelingen van Jezus Christus vierden GEEN van deze dagen. Zij volgden het voorbeeld van Christus en vierden DEZELFDE Heilige Dagen, die Jezus Christus Zelf vierde!

De Heilige Dagen zijn geen verouderde "Joodse" vieringen, maar beschrijven feitelijk in volgorde het doel, dat God voor de GEHELE mensheid gepland heeft. God Zelf bepaalde, dat deze Heilige Dagen door Zijn HELE volk gevierd moesten worden.

 

Inleiding: Heidense Feestdagen Tegenover Gods Heilige Dagen

 • Waarom vieren de meeste belijdende Christenen Kerstmis, Pasen en Halloween en vieren zij NIET de ware dagen, die de Bijbel duidelijk gebiedt?
 • Maakt het zoveel verschil uit welke dagen wij houden?
 • Heeft het invloed op onze hoop voor eeuwig leven?
 • Heeft het enorm invloed op ons begrip van WELKE SOORT God wij vereren en van welk groot DOEL hier op aarde wordt uitgewerkt?

Helaas "groeiden" de meeste van ons op in Protestantse kerken - of in het Katholicisme - en beschouwden eigenlijk alles voor vanzelfsprekend, wat ons werd onderwezen over God, Christus en religie. Er zijn gewoonlijk zeer weinig mensen, die de moeite nemen, zelfs na het bereiken van volwassenheid, om werkelijk te studeren en oprecht te bewijzen WAAROM zij geloven, wat zij geloven. Het lijkt veel eenvoudiger om "de massa te volgen" en deel uit te maken van wat ons ook geleerd is.

 • Bent U zo geweest?
 • Heeft U achteloos AANGENOMEN, dat de Bijbel ons leert om Kerstmis en Pasen te vieren?
 • Heeft U aangenomen, dat Christus, ons voorbeeld, en de originele geïnspireerde Kerk, Kerstmis en Pasen vierden?

Als dat zo is, heeft U het helemaal bij het VERKEERDE eind!

Want bijna alle oprechte theologen en historici geven volmondig toe, dat Kerstmis en Pasen vele jaren na de dood van de Apostelen in het "Christendom" werden gebracht! Onder het artikel "Kerstmis" verklaart de Encyclopædia Britannica: - "in de Christelijke Kerk, het feest van de geboorte van Jezus Christus. De geschiedenis van dit feest hangt zo dicht samen met dat van Epiphanus (verwijzing), dat het navolgende in relatie tot het artikel onder die kop gelezen moet worden... ...De grote kerk nam Kerstmis veel later aan dan Epiphanus; en voor de 5e eeuw was er geen algemene overeenstemming wanneer het op de kalender moest komen; op 6 januari of 25 maart of 25 december... In 1644 verboden de Engelse Puriteinen elk vermaak of religieuze dienst door een parlementair besluit, omdat het een heidens feest was en het geboden werd als een vasten te vieren. Karel II bracht het feest weer tot leven, maar de Schotten hielden vast aan het Puriteinse inzicht". (Deel 6, 11e ed. pag. 293-294)

De Katholieke Encyclopedie zegt ons: "Kerstmis hoorde niet tot de vroegste feestdagen van de Kerk. Irenaeus en Tertullian lieten het achterwege op hun lijst van feesten; Origen, wellicht een blik werpend op het verwerpelijke keizerrijk Natalitia, beweert (in Lev.Hom. VIII in Migne, P.G. XII, 495), dat in de Schrift alleen zondaars, niet de heiligen, hun geboortedag vieren... In Engeland werd in 1644 door een Parlementair Besluit Kerstmis verboden; op deze dag moest gevast worden en was het een marktdag; winkels werden verplicht open te zijn; plumpudding en pasteitjes werden verworpen als heidens. De conservatieven boden weerstand; op Canterbury werd bloed vergoten; maar na de Restauratie bleven de Andersdenkenden Kerstmis een "dwaas kerkelijk feest" noemen". (deel 3, pag. 724, 728)

VERWERPING van het voorbeeld van Christus en de Apostelen

Een belangrijke sleutel om te onthouden in het trachten te begrijpen van wat er gebeurde is te beseffen, dat het grootste deel van de "Christelijke" priesters en wetenschappers NIET serieus geprobeerd hebben om het voorbeeld van Christus en de originele Apostelen te volgen! Toen de belijdende Christelijke Kerk in het Romeinse Rijk groeide, probeerden zij hun religie meer "gemakkelijker" te maken voor de heidenen om hen heen in een poging hun te winnen en ook soms in een poging om aan vervolging te ontkomen. Zoals Dr. Rufus M. Jones het uitlegt: "Als Christus Zelf toevallig als model en voorbeeld voor de nieuwe weg zou genomen zijn door Zijn latere volgelingen en er een serieuze poging gedaan zou zijn om Zijn leven en leringen als de standaard en de norm voor de Kerk op te zetten, zou het Christendom iets heel anders zijn dan wat het is geworden".

"Ketterij" zou dan, niet zoals nu, het afwijken zijn van Zijn weg, Zijn lering, Zijn geest, Zijn koninkrijk.... Wat wij eigenlijk "Galilese Christendom" mogen noemen, had een kort leven, ofschoon er opmerkelijke pogingen zijn gedaan om het opnieuw in te voeren en het weer te laten herleven; hier en daar hebben geestelijke profeten vastgehouden, dat alles behalve deze eenvoudige Galilese religie "ketterij" is; maar de voornaamste stroming van de historische ontwikkelingen heeft een andere koers genomen en de nadruk heel verschillend gelegd". (The Church's Debt to Heretics, De schuld van de Kerk aan ketterijen, pag. 15-16)

En de belangrijke Protestantse schrijver, Jesse Lyman Hurlbut - die schreef over de periode tussen 313-476 na Christus - geeft toe dat: "De vormen en ceremonies van het heidendom slopen geleidelijk in de verering. Sommige heidense feesten werden kerkelijke feestdagen met verandering van naam en verering. Rond 405 na Christus verschenen beelden van heiligen en martelaren in de kerken, eerst als gedenktekens, daaropvolgend vereerd, aanbeden en verheerlijkt". (The Story of the Christian Church, De Geschiedenis van de Christelijke Kerk, pag. 79)

Alhoewel de vroege "Christelijke" leiders zich aangepast hadden aan de heidenen om hen heen, waarschuwde God onze geestelijke voorvaders tegen het volgen van de gebruiken van de omringende heidense volken en zei: "dat gij hun goden NIET zoekt, zeggende: hoe dienden deze volken hun goden? zo wil ik het ook doen. NIET alzo zult gij de Here, uw God, dienen; want al wat de Here een gruwel is, wat Hij haat, doen zij voor hun goden". (Deuteronomium 12:30-31)

Jezus Christus waarschuwde de religieuze leiders uit Zijn tijd, "Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden". (Marcus 7:9) Let nauwkeurig op de opmerking van Jezus over het verwerpen van het gebod van God door het houden van menselijke tradities. Dit is zeer beslist het geval, als wij bedenken welke dagen God heilig maakte. Want praktisch niemand houdt de dagen, die de heidenen introduceerden en viert daarnaast ook de bijbelse Heilige Dagen, die God gebiedt en door Christus en de Apostolische Kerk werden gevierd.

In feite moet U KIEZEN.

U moet kiezen tussen het vieren van de "mis van Christus" - die Christus uitbeeldt als een hulpeloos klein kind en omringd wordt door heidense begrippen als het kerstvuur, de kerstboom, kerstman en Rudolf, het rendier - OF aan de andere kant,het vieren van de bijbelse Heilige Dagen, die stap voor stap het verbazingwekkende PLAN uitbeelden, dat God hier op aarde aan het uitwerken is.

U zult moeten kiezen tussen het volgen van Christus en de originele Apostelen of het volgen van de Katholieke "vaders" uit de Donkere Middeleeuwen, die in toenemende mate laag na laag het heidendom in belijdend Christendom brachten.

WELKE zult U kiezen?

Zoals ik in het boekje, Welke Dag is de Christelijke Sabbat? uitleg, dat wanneer U op het spreekwoordelijke onbewoonde eiland zat met slechts een kerkelijke kalender en een Bijbel, U de bijbelse Sabbat en bijbelse Heilige Dagen zou moeten vieren, omdat deze de ENIGE dagen zijn, die de Bijbel gebiedt of zelfs rechtstreeks over spreekt. Het woord "Kerstmis" staat bijvoorbeeld zelfs niet in de Bijbel. En er is zelfs niet de minste aanwijzing in de Bijbel, dat wij de dag van de geboorte van Christus moeten vieren, zelfs WANNEER wij wisten, wanneer het was - en dat weten wij niet! En het woord "Pasen" ( het woord 'Easter' in de Engelse taal) wordt opzettelijk niet genoemd in enig achtenswaardige moderne vertaling van de Bijbel. Het is eenmaal onjuist gebruikt in Handelingen 12:4.

Maar alle wetenschappers geven toe, dat het woord "Pascha", waarvan het vertaald werd, juist overgezet is in "Passover" en geen enkele relatie heeft met het wereldse Paasfeest. En praktisch alle wetenschappers erkennen, dat het woord "Easter/Pasen" eenvoudig een afleiding is van de naam van de vroegere godin Ishtar of "Isis" - godin van de seks en vruchtbaarheid van het oude Middenoosten. Dat is natuurlijk waar de "paaseieren" vandaan komen - de heidense verering van seks en vruchtbaarheid.

Ofschoon wij op de Zondagsschool niet werden onderwezen over Gods Heilige Dagen, worden Gods geboden dagen heel vaak in de Bijbel genoemd! Want deze dagen werden duidelijk geboden in het Oude Testament en de viering ervan door Christus en de Apostelen in het Nieuwe Testament bekrachtigd hen zeker voor de Christelijke Kerk.

Lucas zegt ons: "Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem, op het Pascha". (Lucas 2:40-41) Dan gaat het verslag verder, ".... de feestdagen voleindigd hadden, bleef Jezus achter". (vers 43) Alle wetenschappers bevestigen, dat "de dagen" waarover hier gesproken wordt, de Dagen der Ongezuurde broden waren, die onmiddellijk op de Pascha volgen. Dus alhoewel Jezus zelfs "sterk in de geest" was en in staat was geestelijke principes op het hoogste niveau te bespreken met de doctors van de Joodse Wet, nam Hij met Zijn ouders deel aan het houden van de Dagen van Ongezuurde Broden.

Tijdens Zijn dienaarschap zien wij, dat Jezus opgaat om het Loofhuttenfeest in Jeruzalem te vieren. Hij zei aan Zijn fysieke broers, "Gaat gij op naar het feest". (Johannes 7:8) Het is duidelijk; zij werden door de Zoon van God opgedragen om op te gaan om het Loofhuttenfeest te houden! Daarna ging Jezus Zelf in het geheim, om geen vervolging uit te lokken. (vers 10) Daarna "....op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en leerde". (vers 14)

Aan het einde van het menselijk leven van Jezus, zegt Lucas ons: "De dag der ongezuurde broden kwam, waarop het Pascha moest geslacht worden. En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten.... En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd". (Lucas 22:7-8, 15) Als volwassene - ons een voorbeeld gevend - vierde Jezus dus het Pascha.

Dan zien wij, dat de geïnspireerde Apostolische Kerk aan nog één van Gods Heilige Dagen begon, het Pinksterfeest, toen de Heilige Geest werd uitgegoten: "En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen". (Handelingen 2:1) 
Wat zou er gebeurd zijn als de discipelen Gods Heilige Dagen verworpen hadden en zelfs niet aanwezig waren op de dag, dat de Heilige Geest werd gegeven?

Sommigen kunnen veronderstellen, dat dit het enige Pinksterfeest was, die de vroege Kerk vierde. Dat is niet zo. Want in Handelingen 20:16 lezen wij; "Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te verliezen, want hij haastte zich om, zo mogelijk, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn". En Paulus vierde nog een Pinksterfeest in Efeze: "Maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven; want mij is een grote en machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders". (1 Korintiërs 16:8-9)

De Apostel Paulus gebood ook duidelijk aan de Kerk uit de Heidenen in Korinthe om de Dagen der Ongezuurde broden te vieren. Sprekend over deze dagen, schreef Paulus: "Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve HET FEEST VIEREN, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid". (1 Korintiërs 5:7-8) Paulus sprak duidelijk over het "vieren van het Feest" der Ongezuurde Broden.

ALLE Volken moeten Gods Heilige Dagen Vieren

Een krachtige Eindtijd profetie maakt het buitengewoon duidelijk, dat ALLE volken spoedig zullen leren om het Loofhuttenfeest te vieren! Merk op, wat God de profeet Zacharia inspireerde te schrijven over de komende jaren: "Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.

Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.

Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en HET LOOFHUTTENFEEST TE VIEREN. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.

Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te VIEREN". (Zacharia 14:1-4, 16-19)

Omdat IEDER menselijk wezen op aarde spoedig zal leren deze bijbelse Heilige Dagen te vieren is het de vraag, waarom men niet leert om God te gehoorzamen en NU begint om deze Dagen te houden. Waarom wordt U niet een geestelijke "pionier" en helpt de weg te banen voor de MILJARDEN anderen, die spoedig na de terugkeer van Christus tot dit begrip zullen komen?

"Maar", zult U zeggen, "ons werd geleerd, dat dit Joodse Heilige Dagen zijn!Moeten Christenen de "Joodse" Heilige Dagen vieren?"

Wel, ik heb zojuist uitgelegd, dat ALLE volken, Joden en Heidenen, spoedig zullen leren om de bijbelse Heilige Dagen te houden. NIET omdat ze "Joods" zijn - maar omdat God al Zijn volk gebiedt om ze te vieren. En Zijn hele volk in de Nieuwtestamentische Kerk vierde ze en zoals wij hebben gezien, Christus vierde ze - als voorbeeld voor ons. De originele Apostelen hielden ze ook.

Ware Christenen zijn het "Israël van God"

Een belangrijke sleutel tot begrip is om de les van Jezus aan de Samaritaanse vrouw oprecht te vatten. Hij zei aan deze niet-Joodse vrouw, "Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden". (Johannes 4:22)

Ofschoon zij vaak Zijn leerstellingen verwierpen of het belastten met allerlei menselijke tradities, bewaarde het Joodse volk de kennis van de Schepper God ende enige geschreven Bijbel, die beschikbaar was voor de originele Nieuwtestamentische Christenen - wat wij tegenwoordig het Oude Testament noemen.

Het is duidelijk, dat aan de Joden "de woorden Gods zijn toevertrouwd"(Romeinen 3:1-2), welke zeker Gods Heilige Dagen inhielden en het begrip hoe de heilige kalender samengesteld moest worden, waarop die dagen gebaseerd zijn. De Joden "wisten" dus wie zij aanbaden.
En door Christus en een juist begrip van het Oude Testament was verlossing"uit de Joden".
Want ondanks menselijke zwakheid en door de mens gemaakte tradities hebben de Joden Gods geestelijke WET, de Tien Geboden, de ware Sabbat en de jaarlijkse Heilige Dagen, die de Schepper geboden heeft, bewaard. En het Joodse ras bracht Jezus Christus voort - de geprofeteerde Messias.

Zoals de Apostel Paulus onder inspiratie schreef: "Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God". (Romeinen 2:28-29) ALLE ware Christenen zijn dus geestelijke "Joden"! En wij zijn verplicht de geestelijke wetten en Heilige Dagen te houden, die God aan Israël gaf en die bekrachtigd werden door het voorbeeld van Christus en de geïnspireerde Nieuwtestamentische Kerk.

Opnieuw schreef de Apostel onder inspiratie: "Want (in Christus Jezus (S.V.) besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is. En allen, die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid kome over hen, en ook over het Israël Gods". (Galaten 6:15-16)

Het is duidelijk, het "Israël van God" is het ware volk van God - degenen, die geestelijk besneden zijn en in wie Christus Zijn gehoorzaam leven leeft door Zijn Heilige Geest. Inderdaad, wij moeten onze vooroordelen kwijt raken en ophouden met de dingen, die GOD gaf aan AL Zijn mensen van alle rassen en alle naties, "Joods" te noemen!

Ware Christenen moeten alle dagen heilig houden, die God heilig maakte. En wij moeten het voorbeeld van Jezus en de originele Apostelen daarin volgen. Wij zullen dan zien, dat het begrip en houden van Gods Heilige Dagen ons verstand zal openen voor het grote plan en DOEL, dat God hier beneden uitwerkt. God heeft inderdaad een groot plan in gedachten voor de hele mensheid.

God openbaart dit aan ons door de brief van Paulus aan de Efeziërs: "door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het VOORNEMEN van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil". (Efeziërs 1:9-11)

Een Vooruitblik op het Plan van God

De meeste belijdende Christenen vieren, wat zij noemen het "Laatste Avondmaal", "mis", "Eucharistie" of dergelijke vieringen, die te maken hebben met het delen van brood en wijn, die het offer van Christus symboliseren. Enkelen beginnen zelfs te begrijpen, waarom zij dit doen en - zoals ik net naar voren bracht - er zijn een aantal verschillende vormen van vieringen bij betrokken als je de verschillende takken van het Christendom in acht neemt.

Maar zoals wij zullen zien, zijn deze gelegenheden herdenkingsvieringen van slechts de EERSTE stap in Gods Plan! Alle andere fasen van Gods Plan worden door de meeste belijdende Christenen op GEEN enkele manier gevierd - en worden daarom op geen enkele wijze begrepen! Toch heeft God een "zeven stappen" plan - zoals God vele dingen in patronen van zeven openbaart.

Want in het begin schiep God de zevendaagse week. (Genesis 1) De zevende dag werd geopenbaard als Zijn Heilige Sabbat. (Gen. 2:1-3) Later gaf Hij precies ZEVEN jaarlijkse Heilige Dagen om Zijn allesomvattend plan en doel met betrekking tot de mensheid te openbaren. (Leviticus 23) In het Nieuwe testament worden de ZEVEN Kerken van Openbaring beschreven. (Openbaring 2-3) Wij lezen over de ZEVEN zegels, de ZEVEN bazuinen, de ZEVEN laatste plagen enz. Want zeven is het getal van voltooiing of perfectie.

Als wij het begrijpen lijkt het daarom ridicuul om slechts ééN van Gods jaarlijkse Feesten, die Zijn Plan uitbeelden, te vieren en alle andere te VERONACHTZAMEN! Laat ons heel kort als een "vooruitblik" op wat komt, alle zeven van Gods jaarlijkse, geestelijke Feesten onderzoeken, zodat wij Zijn Plan en DOEL in deze Feesten beter kunnen begrijpen als wij verder gaan.

 • Als eerste komt de plechtige viering van het lijden en de dood van Christus voor ons. De Bijbel noemt dit het "Pascha". Het beeldt onze aanvaarding van het gebroken lichaam en vergoten bloed van Christus uit, welke Hij als onze Verlosser offerde. Maar denkt U er aan, dat is slechts de eerste stap in Gods Plan voor ons!
 • Daarna moeten wij GROEIEN in genade en kennis (2 Petrus 3:18) en beginnen met het totaal opgeven van onze oude zondige wegen en gewoonten uit onze levens. Dit "afleer" proces wordt uitgebeeld door de Dagen der Ongezuurde Broden.
 • Ten derde; wij allen in de geestelijk verwekte Kerk - de "kleine kudde" (Lucas 12:32) - zijn slechts de "eerstelingen" van de grote geestelijke oogst, die plaats vindt na de Tweede Komst van Christus. Het derde jaarlijkse Feest van God, het Pinksterfeest of het Feest der "eerstelingen" beeldt uit, dat slechts een zeer kleine geestelijke oogst door God op dit moment binnengehaald wordt. God PROBEERT nu NIET de hele wereld te "behouden". Anders zou Hij het wel gedaan hebben - en zouden MILJARDEN ongelovigen van de afgelopen eeuwen en zelfs tegenwoordig in China, India en andere landen snel tot een volledig begrip komen van de ware God en oprechte aanvaarding van Zijn Zoon als hun Heer en Verlosser!

EINDtijd Gebeurtenissen uitgebeeld in de ZEVENDE maand

 • Ten vierde; de rampzalige gebeurtenissen aan het EINDE van dit tijdperk en de terugkeer van Christus op aarde worden uitgebeeld door het Bazuinenfeest. (Leviticus 23:24) In het oude Israël werden bazuinen letterlijk gebruik als alarmsignaal voor oorlog. In onze dagen zal op het hoogtepunt van een serie oorlogen en wereldwijde ontreddering Jezus Christus terugkeren en de doden zullen "bij de LAATSTE BAZUIN" opgewekt worden. (1 Korintiërs 15:51-52)
 • Dan zal, direct na de terugkomst van Christus, Satan op bovennatuurlijke wijze gebonden worden en in de afgrond geworpen "opdat hij de volkeren NIET MEER zou VERLEIDEN". (Openbaring 20:3) Als Satan gebonden is, zal de mens tenslotte "één" worden met God. Dit wordt duidelijk uitgebeeld door het vijfde geestelijke Feest - de Grote Verzoendag.
 • Na de terugkomst van Christus giet God Zijn Geest uit en begint de hele mensheid te verlichten met het ware begrip van Zijn grote PLAN. Dan zegt God, "de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken". (Jesaja 11:9) Dit wordt uitgebeeld door onze vreugdevolle viering van het zesde Feest in Gods Plan - het zevendaagse Loofhuttenfeest of "Feest der Inzameling". (Exodus 34:22)

  Gods Heilige Dagen kalender is gebaseerd op de oogstseizoenen van Israël. Zoals aangegeven beeldt dit voor ons de geestelijke oogst uit, die God voornemens is binnen te halen. Eerst de kleine voorjaarsoogst uitgebeeld door het "Feest der eerstelingen". Tenslotte, aan het EINDE van dit tijdperk de massale herfstoogst, uitgebeeld door het "Feest der Inzameling".
 • Nu komen wij bij het zevende en laatste geestelijke Feest, dat God aan Zijn volk gaf. "Welk deel van Zijn Plan kan nog over zijn om uitgebeeld te worden? " zou U kunnen vragen. Zoals eerder uitgelegd zullen er aan het einde van de 1000-jarige regering van Christus onnoemelijke MILJARDEN mensen van de afgelopen eeuwen zijn, die praktisch NOOIT iets over de ware God, over Jezus Christus of over Gods doel voor hun leven hebben BEGREPEN. Wat zal met deze "niet behouden" miljarden menselijke wezens gebeuren, "Want er is geen aanzien des persoons bij God". (Romeinen 2:11) Het plechtige zevende Feest van God beeldt de tijd uit waarin God - voor de EERSTE keer - hun verstand zal openen om Zijn Woord en Zijn wil te begrijpen en hen een echte kans te geven om hun namen in het "Boek des Levens" te laten schrijven. (Openbaring 20:11-12)

  Met de viering van dit zevende Feest, dat wij de "Laatste Grote Dag"(Johannes 7:37) noemen, beëindigen wij de beschrijving van het hele PLAN van onze Schepper. Van onze eerste aanvaarding van Christus als Verlosser tot de uitbeelding van Zijn Tweede Komst, helemaal tot de Laatste Grote Dag, die de tijd uitbeeldt wanneer ALLE menselijke wezens tenslotte een echte kans zullen hebben op behoud - beelden deze God-gegeven, door God-geïnspireerde Feesten het WARE Plan van God uit. De heidense religieuze feesten, die Satan een misleide mensheid aansmeerde, zijn inderdaad een goedkope vervanging. Want in werkelijkheid beelden zij een valse god, een valse Christus uit en leiden tot de aanvaarding van een vals evangelie, die rechtstreeks in tegenspraak zijn met de ware boodschap, die Christus en de Apostelen predikten!

Deze zeven Feesten - twee duren zeven dagen en vijf duren één dag - vormen ieder jaar 19 jaarlijkse Feestdagen. Zeven van deze 19 dagen zijn speciale rustdagen of "Sabbatten". Deze zeven jaarlijkse Sabbatten - ook bekend als Gods jaarlijkse Heilige Dagen - zijn de eerste en Laatste Dag van het Feest der Ongezuurde Broden, Het Pinksterfeest, het Bazuinenfeest, Grote Verzoendag, de Eerste Dag van het Loofhuttenfeest en de Laatste Grote Dag.

Zoals wij in dit boekje zullen zien zijn Gods Heilige Dagen veel meer, dan alleen maar dagen, waarop wij stoppen met ons normaal werk; zij zijn veel meer dan louter civiele feestdagen. Andere Joodse feestdagen, zoals Chanoeka en Poerim, spelen een belangrijke rol in het burgerlijk leven van de Joodse Staat en zijn voor vele Joden tegenwoordig belangrijk. Nochtans zijn die civiele feesten geen Feesten van de Heer, zoals vermeld in Leviticus 23. Zij kunnen vreugdevolle nationale vieringen zijn, zoals de festiviteiten met Thanksgiving Day in de Verenigde Staten en Canada - maar zoals niemand van een Britse inwoner verwacht om Thanksgiving van Canada te vieren, verwacht niemand, dat een niet-jood betekenis ziet in een feestdag, die door de Joodse Staat is ingesteld. En God gebood NIET, dat deze civiele feestdagen gehouden moesten worden, zoals Hij de viering gebood van de Feesten, vermeld in Leviticus 23.

Laten wij nu de betekenis en doel van elk van de ZEVEN RELIGIEUZE Feesten nagaan en volledig begrijpen, die God aan de hele mensheid gaf om te vieren. Herinnering, begrip en viering van deze Feesten helpen ons het grote MEESTERPLAN van onze Schepper in gedachte te houden, waardoor Hij voornemens is het grootste deel van het mensdom te onderwijzen en uiteindelijk te behouden.

Stap 1: Het Pascha

Miljoenen of zelfs miljarden jaren geleden besloot God om schepsels voort te brengen, die Zijn ware zonen en dochters zouden worden. Wezens, die rechtstreeks uit Hem zouden voort komen en Zijn goddelijke natuur zouden hebben (2 Petrus 1:4), Zijn ware KARAKTER in hen geplaatst door de Heilige Geest.

Zij moesten niet slechts geschapen wezens zijn zoals de engelen. Zij moesten een vrije morele wil hebben - de capaciteit om te "kiezen" tussen goed en kwaad. En zij moesten bewijzen, door een leven lang van overwinnen, dat zij altijd Gods weg zouden kiezen, zich aan Hem overgeven, Hem dienen en zich NOOIT van Hem zouden afkeren, zoals Satan deed en een derde van de originele engelen. (Openbaring 1:2-4; verg. 1:20)

Daarom besloot God, dat Hij het menselijk ras zou scheppen naar Zijn eigen beeld - Zijn vorm en gedaante bezittend en enkele goddelijke capaciteiten, zoals oprecht verstandvermogen, creatieve verbeeldingskracht, keuzevrijheid enz.

God zou de mensheid toestaan om te ZONDIGEN - onder invloed van de gevallen aartsengel Lucifer, die nu Satan de Duivel is geworden. Hij zou de eerste 6.000 jaren van de menselijke geschiedenis de mensen toestaan om hun eigen weg te gaan. Zij zouden de levenslessen schrijven door menselijke ervaring en lijden, maar voor het grootste deel, die lessen niet werkelijk LEREN, tot de tijd, die God verkiest om iedere persoon bovennatuurlijk te "roepen" tot oprecht begrip en bekering. (Johannes 6:44)

Omdat ZONDE in elke vorm rebellie tegen God is, is het een echt afschuwelijk iets. En omdat God beslist heeft dat "het loon, dat de zonde geeft, de dood is"(Romeinen 6:23), heeft God lang geleden besloten, dat alleen de DOOD van Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, waarlijk kon boeten voor het afschuwelijke van zonde."Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht in liefde.... En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade"
(Efeziërs 1:4, 7)

God zei aan het oude Israël, dat "de ziel van het vlees is in het BLOED". (Leviticus 17:11) God nam zich voor, dat het bloed van Zijn eigen Zoon vergoten zou worden. Christus zou het ultieme Pascha lam worden - als verzoening voor alle Christenen met God de Vader. "Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijkChristus". (1 Korintiërs 5:7 S.V.) En opnieuw, "Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn BLOED gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn". (Romeinen 5:9)

Weken voordat zij bij de Berg Sinai aankwamen en voordat zelfs het Oude Verbond werd voorgelegd, zei God aan het volk Israël om een gaaf, mannelijk lam apart te zetten. (Exodus 12:3-6) Dit lam zou het "Pascha lam" zijn en moest geslacht worden op de avond van de 14e dag van Abib - de eerste maand van het jaar op Gods heilige kalender.

God had besloten om ALLE eerstgeborenen in Egypte te vernietigen, vanwege de weigering van Farao om Zijn volk te laten gaan. Maar God zei aan de Israëlieten, dat wanneer zij Hem zouden gehoorzamen en het Pascha lam zouden doden en eten - en wat van het bloed op de bovendorpels en deurstijlen van hun huizen strijken - en"wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u VOORBIJ. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla. En deze dag zal u een GEDENKDAG zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de Here; in uw geslachten zult gij hem als een ALTOOSDURENDE inzetting vieren". (Exodus 12: 13-14)

Meer dan 1400 jaar van tevoren leidde God dus een heel volk van ongeveer drie miljoen mensen om het ontzagwekkende OFFER uit te beelden, dat Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, later zou brengen namens de hele mensheid. Want het slachten van het Pascha lam beeldt exact het offer van Christus uit - de eerste stap in Gods Plan om van menselijke wezens Zijn volledige zonen en dochters te maken.

Het Pascha beeldt het feit uit, dat wij: "om niet gerechtvaardigd worden uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden". (Romeinen 3:24-25)

Iedere ware Christen wordt door God geboden om het Pascha te HOUDEN. Het moet eenmaal per jaar gevierd worden, zoals God gebood - in dezelfde nacht, waarin Jezus werd overgebracht om gekruisigd te worden. De Apostel Paulus legt uit: "Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus IN DE NACHT, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis; Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt". (1 Korintiërs 11:23-26)

Let wel, eerst komt het nemen van het brood. Dit beeldt het lichaam van Christus uit, dat voor ons "gebroken" werd. (v.24) Gods Woord laat duidelijk zien, dat Jezus een afschuwelijke afstraffing of "geseling" heeft geleden net voordat Hij werd gekruisigd. De historici vertellen ons, dat deze Romeinse geseling werd uitgevoerd met een leren zweep, waarin scherpe metalen stukjes waren vastgemaakt, ontworpen om het vlees te kerven en te scheuren. Vanwege de gewelddadigheid van deze geseling en het daaruit voortvloeiende bloedverlies stierven vele veroordeelde gevangenen door de geseling, zelfs voordat zij gekruisigd werden.

WAAROM moest Jezus deze vreselijke geseling ondergaan?

Ongeveer 700 jaar voordat dit gebeurde inspireerde God de profeet Jesaja om te beschrijven wat er zou gebeuren en waarom: "nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden". (Jesaja 53:4-5)

Door de striemen van Jezus worden wij GENEZEN! In het Nieuwe Testament beschrijft Matteüs hoe Jezus vele zieken genas en haalt dit aan als de vervulling van de profetie van Jesaja: "en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen". (Matteüs 8:16-17) Wanneer wij dus met de Pascha het gebroken brood eten hernieuwen wij onze aanvaarding van het gebroken lichaam van Christus voor onze fysieke GENEZING. Laat ons deze belangrijke symbolen van het offer van onze Verlosser waarderen in diepe nederigheid, ontzag en GELOOF in de Grote God, die onze fysieke genezing en onze geestelijke vergeving mogelijk maakte!

Vervolgens moeten wij, in de Pascha dienst, drinken van rode wijn om het vergoten bloed van Jezus Christus te symboliseren, als volledig loon voor onze zonden Het is belangrijk om te begrijpen, dat Christus onze Schepper is. Daarom is Zijn leven meer waard dan al onze levens samen. Het Evangelie van Johannes zegt ons het volgende over Jezus Christus: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.... Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen". (Johannes 1:1-3, 10-11)

De persoonlijkheid, die vanaf eeuwigheid bij de Vader is geweest, "ledigde" dus Zichzelf (verg. Filippenzen 2:7) van Zijn goddelijke glorie en macht en werd onze Verlosser. Maar in het begin was het Christus Zelf, die de mensheid en alles wat bestaat schiep - natuurlijk als waarnemer voor de Vader. Efeze 3 zegt ons, dat God"alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus". (v. 9 S.V.)

Geen wonder, dat de Bijbel over het "kostbaar bloed" van Jezus Christus spreekt! Want van Hem is het bloed van het Grote Wezen, die voor de Vader waarnam en de immense hemelen, de aarde en alles wat bestaat, schiep.

Wanneer wij drinken van de rode wijn, die deze ontzagwekkende daad van totale nederigheid van de kant van onze Schepper symboliseert, zou het ons moeten vervullen met een diep gevoel van grote dankbaarheid en AANBIDDING voor onze God en onze Verlosser. Wanneer wij ons waarlijk bekeerd hebben van onze zonden en Christus als onze Verlosser hebben geaccepteerd, zouden wij volledig GELOOF moeten hebben, dat wij niet: "met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam". (1 Petrus 1:18-19)

Stap 2: Het Feest van Ongezuurde Broden

Door het Pascha offer van Christus zijn wij gerechtvaardigd, vergeven van onze vroegere zonden en "rechtgezet" in relatie tot God. "Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn". (Romeinen 5:9)

Hoe moeten wij, nu onze vroegere zonden vergeven zijn, "overwinnaars" worden en zonde totaal uit onze levens bannen?

Het Feest van Ongezuurde Broden geeft het antwoord. En het beeldt de volgende stap in Gods Plan uit. Direct nadat Hij het Pascha gebood, zei God aan Mozes:"Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. Zowel op de eerste als op de zevende dag zult gij een heilige samenkomst hebben; generlei arbeid zal daarop verricht worden; slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. Onderhoudt dan het feest der ongezuurde broden, want op deze zelfde dag leid Ik uw legerscharen uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoosdurende inzetting". (Exodus 12:15-17)

Opmerking! Zoals het Feest van Ongezuurde Broden de tijd was toe God Israël uit Egypte verloste - een symbool of "type" van ZONDE - zo beeldt het symbool van dit Feest de ware Christenen uit, die uit geestelijk Egypte komen - ZONDE! Gist is natuurlijk ook een symbool van zonde, want toen Jezus de discipelen wilde waarschuwen voor de bedrieglijke, zondige leringen van de Farizeeën, zei Hij tegen hen, "Ziet toe en wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën". (Matteüs 16:6)

Letterlijk zorgt gist voor het rijzen van brood, om "op te blazen". Net als de houding van zonde - of eigen wil - ons verwaand maakt en "onze eigen dingen laat doen". En gist neigt tot spreiding door het deeg, net zoals ongecontroleerde ZONDE zich door de Kerk neigt te spreiden! Daarom zei de Apostel Paulus aan de Korintiërs:"Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus". (1 Korintiërs 5:6-7)

Vele, in naam, Christenen geloven, dat wij "behouden" zijn, als onze zonden vergeven zijn. En op dat moment zijn wij inderdaad behouden van de doodstraf, die wij door onze vroegere zonden hebben opgelopen. Maar wij kunnen nog terugvallen en ons behoud verliezen. (Hebreen 6:4-8: 10:26-31; 1 Korintiërs 9:27) Behoud is een proces. Wij worden nu "behouden" (1 Korintiërs 1:18) en zullen uiteindelijk "behouden zijn" - als wij tot het einde volhouden. (Matteüs 24:13) Paulus legt uit:"Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij LEEFT". (Romeinen 5:10)

Als wij alleen het Pascha vieren, laten wij Gods Plan onvolledig liggen. Wij laten Jezus dood aan het kruis hangen - einde verhaal! Maar denk er aan - onze Verlosser stond weer op! En het is door Zijn verrezen leven, dat wij behouden zullen worden. Jezus zei aan Zijn volgelingen, "Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden". (Matteüs 19:17) Hij zegt ook aan ons om ons te "bekeren" (Marcus 1:15) - dat betekent, totaal afkeren van zonde en de andere weg gaan, de weg van rechtvaardigheid. Met andere woorden; God verlangt, dat wij een verbond met Hem maken om zonde uit onze levens te doen - te stoppen met het breken van Zijn geestelijke wet en ze beginnen te houden. En dan verwacht Hij, dat wij dit voltooien.

De Apostel Paulus schreef: "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme". (Efeziërs 2:8-9)

Velen zullen zeggen, dat dit vers bewijst, dat wij niets anders hoeven te doen dan Gods vrije gift te ontvangen - dat wij Gods wet niet hoeven te houden. Maar wat een kortzichtige zienswijze is dit, als men het volgende vers in acht neemt, waarin Paulus uitlegt, "Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen". (Efeziërs 2:10)

Wij moeten inderdaad onze hele weg van leven veranderen van ongehoorzaam zijn aan God naar aan Hem gehoorzamen. Natuurlijk weet Hij, dat wij hierin niet perfect zullen slagen, omdat wij nog in het vlees zijn. (Romeinen 7:18,24; 1 Johannes 1:8-10) Maar Hij vereist, dat wij in Zijn karakter groeien door een proces van strijden tegen en overwinnen van zonde. (verg. 1 Korintiërs 9:24-27; Openbaring 2:11; 3:21; 21:7) Ons oude zondige leven moet "met Christus gekruisigd" worden. (Galaten 2:20)

Wij zijn gedoopt als een symbool van het figuurlijk begraven zijn met Christus van onze oude natuur; daarna opgestaan uit het "watergraf" van de doop als een symbolische "opstanding" in een nieuw leven in Christus. Daarom moeten wij van dan af leven in overeenstemming met Zijn weg. Het Feest van Ongezuurde Broden beeldt dit proces uit van het leven van Zijn weg en het uitbannen van zonde uit onze levens.

Paulus gebood dus de Kerk uit de Heidenen in Korinthe: "Laten wij derhalve HET FEEST VIEREN, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid". (1 Korintiërs 5:8)

Blijkbaar is dit een Nieuwtestamentisch gebod om het Feest van Ongezuurde Broden te HOUDEN! En dit gebod werd aan een Kerk, hoofdzakelijk uit de Heidenen voortgekomen, gegeven - hier was dus niets van "Judaïsme"! In vers 7 brengt Paulus het Feest van Ongezuurde Broden in verband met het Pascha, dat daar direct aan vooraf gaat. Nogmaals, het Pascha gaat over de vergiffenis van oude zonden, terwijl het Feest van Ongezuurde Broden gaat over het "doorgaan" - het vaste voornemen om, met Gods hulp, te GROEIEN in genade en kennis tot "de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus". (Efeze 4:13)

Hoe moeten dan Christenen nu dit Feest houden?

Ieder jaar, wanneer het Feest nadert, moeten ware volgelingen van het Nieuwtestamentische Christendom gist (en brood producten, die reeds gezuurd zijn) uit hun huizen en bezittingen verwijderen. Dan mogen zij zeven dagen lang geen zuurdesem eten. (Overigens, er is niets verkeerd met zuurdesem op zich. Het is gedurende dit Feest gewoon een symbool voor zonde.) En als zij gedurende dit Feest wat zuurdesem in hun huizen tegenkomen, waar zij eerder overheen hebben gekeken, moeten zij dat alsnog weg doen. (Exodus 13:7) Terwijl zij hun bezittingen doorzoeken tijdens deze "voorjaarsschoonmaak", moeten zij er aan denken, dat net zoals kruimels van zuurdesembrood in verschillende hoeken en gaten in hun huizen kunnen vallen, zo kan zonde onzichtbaar aanwezig zijn in de verborgen hoeken van hun levens. Zij kunnen inderdaad erg verrast zijn over sommige plaatsen, waar zij zuurdesem vinden!

Christenen zouden God moeten vragen om hen geestelijk grondig te reinigen en uit te boenen - en hen zelfs delen van hun verstand laten zien, waarvan zij niet wisten, dat deze zonde herbergen.

Zeven dagen lang - het getal van perfectie - moeten ware volgelingen van het Nieuwtestamentische Christendom zuurdesem uit hun huizen en hun bezittingen weglaten. Zij moeten zich concentreren om zonde totaal KWIJT te raken. Door de inachtneming van deze door God geboden handelingen moeten zij zelf er aan denken, dat zij een voortdurende verantwoordelijkheid ten opzichte van God hebben om zichzelf, de wereld en Satan, de duivel te overwinnen. Dit is de ware betekenis van de Dagen van Ongezuurde Broden!

Stap 3: Het Pinksterfeest

Zoals wij hebben gezien, bouwt elk van Gods geboden Heilige Dagen op het voorgaande, om voor ons het grote Meesterplan uit te beelden, dat God voor de mensheid in gedachten heeft. Het Pascha beeldt onze aanvaarding uit van het gebroken lichaam en vergoten bloed van Christus - onze vergeving en verzoening met God. Ongezuurde Broden beeldt de noodzaak uit om uit de zonde te komen en de groeien in genade en kennis.

In zijn beschrijving, hoe Nieuwtestamentische Christenen veel verder kunnen komen dan de wereldse Israëlieten uit de oudheid, zegt de geïnspireerde schrijver van Hebreeën ons: "Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden". (Hebreeën 4:1-2)

Door het ontvangen van de beloofde Heilige Geest kunnen Nieuwtestamentische Christenen oprecht GELOOF in God hebben - vollediger Zijn doel begrijpen - en een gedeelte van Gods eigen karakter gegeven worden om hen te helpen. Sprekend over de indrukwekkende beloften van God, schrijft Petrus, "opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de GODDELIJKE NATUUR". ( 2 Petrus 1:4) Door de kracht van Zijn Heilige Geest plaatst God Zijn eigen natuur in ons - Zijn goddelijke karakter - naarmate wij met Hem wandelen en geestelijk groeien. Dit is wat ons in staat stelt om oprecht zonde te overwinnen - in tegenstelling tot de oude Israëlieten, die nooit de belofte van de Heilige Geest ontvingen.

Het Pinksterfeest of Feest der "Eerstelingen" (Exodus 34:22) komt direct na de Dagen van Ongezuurde Broden en herinnert ons er aan, dat God nu slechts een kleine geestelijke oogst van "eerstelingen" roept, maar dat Hij deze kleine oogst KRACHTIG zal maken door Zijn Geest, zodat wij kunnen overwinnen en geestelijk groeien, ondanks dat wij in "de tegenwoordige boze wereld" leven. (Galaten 1:4)

Bij het gebod aan het oude Israël om het Feest der Eerstelingen te houden, gaf God de Israëlieten de opdracht om een "eerstelingen" garve van de voorjaars graanoogst naar de priester te brengen. (Leviticus 23:10) Hij moest deze garve - tijdens een plechtige ceremonie - bewegen om door God aanvaard te worden om zodoende Gods zegen te verkrijgen over deze voorjaarsoogst; geestelijk stelt dit de verrezen Christus voor die door de Vader aanvaardt wordt als de "eerste der eerstelingen". - de eerste mens, die daadwerkelijk geboren wordt uit God door een opstanding. De "beweeg ceremonie" vond plaats op de zondag direct aansluitend op de wekelijkse Sabbat gedurende de dagen van Ongezuurde Broden. (vers 11) Als U Matteüs 28:9 vergelijkt met Johannes 20:17 zult U zien, dat Christus na Zijn opstanding, de avond tevoren, Zichzelf presenteerde aan de Vader. (1 Korintiërs 15:20, 23; Romeinen 8:29; Kolossenzen 1:15, 18)

De Israëlieten moesten, te beginnen met deze zondag, 50 dagen tellen: "Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn; tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de Here brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen; uit twee tienden efa fijn meel zullen zij bereid worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de Here". (Leviticus 23:15-17) Pinksterfeest (Eng. : Pentecost) betekent letterlijk "50ste". Door precies 50 dagen te tellen vanaf een aangegeven zondag, zouden zij altijd op een zondag zeven weken later eindigen - maar vanzelfsprekend niet op een willekeurige dag van de maand. Als het Pinksterfeest op een specifieke dag van de maand gehouden moest worden, zou de Bijbel dit duidelijk gezegd hebben - en zou het niet nodig zijn om te "tellen".

Daarna moesten zij op het Pinksterfeest of "Eerstelingen" beweegbroden "de EERSTELINGEN voor de Heer zijn". (Leviticus 23:17) Deze "eerstelingen" broden beelden duidelijk zowel het Oudtestamentische als Nieuwtestamentische volk van God uit - want zelfs de Oudtestamentische profeten hadden Gods Heilige Geest. (verg. 1 Petrus 1:10-11) Nogmaals, één van de lessen van de "eerstelingen" is, dat God slechts een klein aantal mensen roept - de "eerstelingen" - in dit tijdperk. Zoals wij hebben gezegd, was de vroege voorjaarsoogst in Israël een klein oogst in vergelijking met de grotere oogst, die in de herfst kwam.

Nu is dat geestelijk. Jezus Christus zei: "Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden". (Matteüs 7:13-14) En Johannes doet verslag van de krachtige waarschuwing van Christus: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.... En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij". (Johannes 6:44, 65)

Het mag voor miljoenen "belijdende" Christenen, aan wie geleerd is, dat God de wereld nu tracht te "behouden", vreemd lijken, maar de ware God van de Bijbel tracht niets van dat alles te doen! Als dat zo was, zouden vele miljarden menselijke wezens, die duizenden jaren in India, China, Afrika en elders geleefd hebben, "geroepen" zijn tot het Christendom. Maar het grootste deel van hen leefde en stierf zonder ooit de naam van Christus gehoord te hebben!

Het Pinksterfeest of "Eerstelingen" herinnert ons er ieder jaar aan, dat de weinigen, die nu geroepen worden slechts de "eerstellingen" zijn en dat een VEEL GROTERE oogst van mensen later gebeurt - zoals wij zullen zien. Wanneer wij lezen over het "uitgieten" van de Heilige Geest op het eerste Nieuwtestamentische Pinksterfeest, kunnen wij geïnspireerd zijn, omdat wij "uitgeroepenen", ofschoon klein in getal - de KRACHT van Gods Heilige Geest hebben om Gods Werk te doen, alsook om onszelf te overwinnen met hulp, dat nooit tevoren aan menselijke wezens gegeven is.

De geïnspireerde Petrus verkondigde: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal". (Handelingen 2:38-39) Ook lezen wij de geïnspireerde woorden in Romeinen 5: "en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is". (Romeinen 5: 5)

En welke soort liefde werd uitgegoten door de Heilige Geest?
De Apostel Johannes verklaart duidelijk, "Want dit is de liefde Gods, dat wij ZIJN GEBODEN BEWAREN. En zijn geboden zijn niet zwaar". (1 Johannes 5:3) Door de Heilige Geest ontvangen wij de geestelijke liefde van God - de soort liefde, die wij moeten hebben om Gods geestelijke wet, de Tien Geboden te vervullen en Gods karakter te ontwikkelen.

Het Pinksterfeest herinnert ons jaarlijks aan onze unieke roeping en aan de kracht, die ons door Gods Geest wordt gegeven "om uw roeping en verkiezing te bevestigen". ( 2 Petrus 1:10)

Stap 4: Het Bazuinenfeest

De eerste drie van de door God geboden Feesten vallen in het voorjaar. Zij beelden allen geestelijke aspecten uit van Gods Plan. De laatste vier Feesten vallen allen in de zevende maand - de maand van finaliteit of voltooiing - en beelden de voltooiing uit van Gods Plan op aarde.

Het Bazuinenfeest vindt plaats op de eerste dag van de zevende maand van Gods heilige kalender. Het is de voorbode van de laatste gebeurtenissen in Gods Plan. Het beeldt de INDRUKWEKKENDE tussenkomst uit van God in de menselijke aangelegenheden - culminerend in de Tweede Komst van Christus als Koning der koningen. Let op het originele gebod van God aan het oude Israël: "In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door BAZUINGESCHAL, een heilige samenkomst". ( Leviticus 23:24)

Het blazen van bazuinen werd in Israël gebruikt als een teken voor de mensen om zich te verzamelen, om een actie te ondernemen - of als een waarschuwing voor oorlog. (Numeri 10:1-10) Het Bazuinenfeest, net voor de eindgebeurtenissen van dit tijdperk geplaatst, betekent daarom duidelijk de spoedig komende tijd van ontreddering, chaos en oorlog in de wereld, die onmiddellijk zal vooraf gaan aan de terugkomst van Christus, zoals vrijwel alle profetieën in de Bijbel aantonen.

Wij merken nog op, dat bazuinen ook gebruikt werden bij de aankondiging van de kroning van een nieuwe koning, zoals in het geval van Koning Salomo van Israël. (1 Koningen 1:34, 39) En de vreedzame regering van Salomo, volgend op de oorlogen van zijn vader David, was een voorbeeld van de komende regering van de Prins van de Vrede, Jezus Christus. (verg. 1 Koningen 4:25; 
1 Kronieken 28:5)

Dit zondige tijdperk van menselijke zelfheerschappij zal eindigen met het menselijk ras, wankelend op de drempel van massa vernietiging. Inderdaad, de Bijbel heeft veel te vertellen over een komende verschrikkelijke Wereldoorlog, die de hele aarde in de nabije toekomst zal overspoelen. Om meer te weten over deze afschuwelijke tijd, de "Grote Verdrukking" genoemd (Matteüs 24:21) en de omstandigheden, die het teweegbrengt, kunt U onze informatieve boekjes aanvragen:The Beast of Revelation (Het Beest van Openbaring) en What's Ahead For America and Britain? (Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittannië? ) Beide zijn gratis verkrijgbaar.

Gelukkig - voordat alles voorbij is - zal Gods tussenkomst de mensheid verhinderen zichzelf totaal te vernietigen. (Matteüs 24:22) Want dan zal de dag van de mens voorbij zijn - en de Dag des Heren zal beginnen. Toch zal het niet beginnen met vrede en vreugde voor iedereen. Integendeel - de Almachtige zal de opstandige mensheid tot vrede moeten dwingen - door eerst haar koppige wil te breken. Dus zal onze Schepper tussenbeide komen om ZIJN MACHT te tonen en een eigenzinnige beschaving er aan herinneren, dat HIJ de uiteindelijke HEERSER is over hemel en aarde.

Let op de geïnspireerde profetie van Joël: "Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij"! (Joël 2:1) Het blazen van de bazuinen luiden hier dus een "alarm signaal", dat de voorspelde "Dag des Heren op komst is"!

De tijd beschrijvend, wanneer de Israëlieten bevrijd worden uit gevangenschap bij de Tweede Komst van Christus en teruggebracht zullen worden naar Israël, verkondigde de profeet Jesaja: "En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de Here op de heilige berg te Jeruzalem". (Jesaja 27:13)

De "bazuinplagen" worden natuurlijk beschreven in Openbaring 8 en 9. Volgend op de Grote Verdrukking zullen deze ontzagwekkende plagen de aarde letterlijk SCHUDDEN, zoals nooit iets dit voordien heeft gedaan! Op een moment, wanneer het voorspelde Beest en Valse Profeet (verg. Openbaring 13:15-18) net miljoenen levens met ontzagwekkende technologische oorlogswapens heeft vernietigd, zal de grote God tussenbeide komen om ZIJN MACHT te tonen en een rebellerende beschaving eraan herinneren, dat hij de uiteindelijke HEERSER van hemel en aarde is.

"En de zeven engelen, die de ZEVEN BAZUINEN hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde". (Openbaring 8:6-7)

Uiteindelijk komt de Levende Jezus Christus tussenbeide om een rebellerend mensdom te REDDEN en oprechte VREDE in de wereld te brengen. "En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden". (Openbaring 11:15)

Christus zal dus bij de zevende bazuin terugkeren! "Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid BAZUINGESCHAL en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere".
(Matteüs 24:29-31)

Wat is de betekenis van het zenden van engelen door Christus om Zijn uitverkorenen op dit moment te verzamelen?
Zoals de Apostel Paulus schreef met betrekking tot de terugkeer van Christus bij de laatste bazuin: "Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn". (1 Korintiërs 15:20)

Maar merk op wat hij verder zegt: "Want, dewijl de dood er is door een mens (Adam), is ook de opstanding der doden door een mens. (Christus) Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling (d.w.z. de eerste van de eerstelingen), vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. (d.w.z. de rest van de eerstelingen)". (1 Korintiërs 15:21-23)

En wanneer zal dit alles gebeuren?
Paulus schreef: "Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden"
(1 Korintiërs 15:51-52)

Er is wellicht niets meer bemoedigend dan dit verbazingwekkende feit.

Kunnen wij ons een groot verblindend LICHT voorstellen, zo stralend, dat mensen er zelfs niet naar kunnen kijken?
Zo zal het gezicht van de verrezen Christus er uit zien als Hij in GLORIE terugkeert.

Kunnen wij ons een indrukwekkend BAZUINGESCHAL voorstellen, dat letterlijk de aarde zal SCHUDDEN en de terugkerende Christus als Koning der koningen?

Kunnen wij ons voorstellen hoe de ware heiligen van God opstijgen om Christus in de lucht te ontmoeten en met Hem afdalen naar de Olijfberg om met Hem deze rebellerende planeet te REGEREN?

(verg. Zacharias 14:1-4, 9; Openbaring 2:26-27)

Al deze dingen gebeuren bij de zevende bazuin! Want ofschoon het Bazuinenfeest, aan het einde van deze menselijke beschaving, de verschrikkelijke verwarringen, OORLOGEN en PLAGEN uitbeeldt, stelt het ook de glorieuze GODDELIJKE TUSSENKOMST van de Schepper God voor, die uiteindelijk de orde zal herstellen en oprechte VREDE en VREUGDE brengt aan een gelouterd mensdom, dat uiteindelijk klaar is om te "luisteren" naar God en Zijn rechtvaardige wegen volgt.

Stap 5: De Verzoendag

Volgend op het enorme "schudden" van de volken en de terugkeer van Christus in macht en kracht, is de volgende stap in Gods Meester Plan om de volken van de aarde "één" te laten worden met God. Zij kunnen dan gewillig Gods wegen leren en gezegend worden.

Maar nu rebelleren de volken tegen God en Zijn wegen, omdat zij MISLEID zijn. In Zijn wijsheid en oneindige barmhartigheid heeft God alle menselijke wezens vrije morele personen gemaakt. Hij wist, dat de mensheid heel graag de dingen op haar eigen manier zou proberen voordat zij uiteindelijk zal leren, dat GODS weg de juiste is. Daarom heeft God het toegestaan, dat de mensheid verleid werd - om hoofdzakelijk gedurende deze afgelopen 6.000 jaar van menselijke geschiedenis "afgesneden" te zijn van God.

In Zijn geopenbaard Woord zegt God duidelijk, dat Satan de Duivel de "god" van deze tegenwoordige wereld is, "indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is". (2 Korintiërs 4:3-4)

Opnieuw werd Paulus geïnspireerd om te schrijven: "Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid". (Efeze 2:1-2)

Satan de Duivel, de "overste der wereld" (Johannes 14:30), zoals Jezus hem noemde, maakt overuren om de mensheid te misleiden. Als de "overste van de macht der lucht" "zendt" Satan uit - net als radio en televisie. Maar hij zendt geestelijk verkeerde houdingen en ideeën uit. Hij laat de mensheid het gevoel hebben, dat God of "dood" is of dat Hij niet "bestaat"; dat Hij een etherische God is, een "blinde kracht" ergens ver weg; en altijd, dat het mensdom Gods wet NIET hoeft te gehoorzamen en Zijn wegen, de Tien Geboden, letterlijk moet volgen; Zijn wekelijkse Sabbatten en jaarlijkse Feesten moet houden, zoals Christus en de originele Apostelen dit deden - om ons tot voorbeeld te zijn.

De geliefde Apostel Johannes schreef: "En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die DE GEHELEWERELD VERLEIDT; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem". (Openbaring 12:9)

De Apostel Petrus werd geïnspireerd om ons te waarschuwen: "Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten". (1 Petrus 5:8-9)

Daarom moet aan het begin van de regering van Christus - WANNEER er oprecht vrede en een juiste geest onder de mensen moeten zijn - Satan de Duivel uitgeworpen zijn! Let op het gebod met betrekking tot de Verzoendag in Leviticus 23:27-28:"Maar op de tiende van die zevende maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen en de Here een vuuroffer brengen. Op die dag zult gij generlei arbeid verrichten, want het is de Verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht van de Here, uw God".

Deze dag moest VOOR EEUWIG een "inzetting" zijn voor Gods volk. Zoals wij gezien hebben HIELD zelfs de Apostel voor de Heidenen de Verzoendag op een Romeins gevangenen schip, midden op de Middellandse Zee - jaren nadat alles verondersteld werd aan het kruis genageld te zijn! (Handelingen 27:9)

Een zeer duidelijke aanwijzing van de ware betekenis van Verzoenen wordt in Leviticus 16 gegeven. Hier zien wij een Oudtestamentisch ritueel, waarbij twee bokken voor de Hoge Priester werden gebracht. In Israël betekende "het lot werpen" een verzoek aan GOD doen om in een zaak te beslissen. Aaron moest dus "loten werpen" om te weten wat elk van deze bokken voorstelde. (Leviticus 16:8) één moest "de Heer" symboliseren - de God van Israël, die Zichzelf later ledigde en onze Verlosser werd. (1 Korintiërs 10:4)

De andere bok moest Azazel voorstellen, dat een woord is - zoals vele Hebreeuwse referenties uitleggen - voor de "tegenstander", Satan de Duivel!

De bok, die de "Heer" symboliseerde moest STERVEN. God zei aan Aaron om "hem ten zondoffer bereiden" (Leviticus 16:9), net zoals Jezus Christus Zijn leven gaf voor onze zonden. Maar met betrekking tot de "vijandige bok", gebood God:"Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ONGERECHTIGHEDEN der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden, belijden; hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand, die daarvoor gereed staat, naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land, en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten".
(Leviticus 16:21-22)

Daarom moest de man, die deze bok, Satan voorstellend, in de "wildernis" had geleid, zijn hele lichaam en zelfs zijn kleding wassen (Leviticus 16:26), omdat hij symbolisch direct in contact is geweest met de belichaming van het kwaad - Satan de Duivel!

Hij was gebruikt om Satan van Gods volk te verwijderen. Hij heeft de "vijandige" bok naar een wildernis geleid - VER WEG - waar hij (symbolisch Satan) Gods volk niet meer kon pijnigen of misleiden!

Wanneer moest deze ceremonie uitgevoerd worden?

"Dit zal u tot een altoosdurende inzetting zijn: in de zevende maand op de tiende der maand". (Leviticus 16:29) Ofschoon de oude Israëlieten begrepen, dat deze ceremonie een deel moest zijn van de viering van de Verzoendag, begrepen slechts enkelen de ware geestelijke betekenis, die dit moest hebben voor Nieuwtestamentische Christenen. 

Maar hoe konden zij het weten, aangezien zij zelfs verblind waren voor de betekenis van de eerste bok - de Messias - toen Hij naar deze aarde kwam om voor hun zonden te sterven?

Toch laat het Nieuw Testament zien, dat dit precies is wat gebeuren zal als Christus terugkeert. De terugkeer van Jezus als Koning der koningen wordt beschreven in Openbaring 19:11-21. Daarna lezen zij in Openbaring 20, dat een machtige engel wordt aangesteld om Satan te verwijderen. "Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten". (vv. 2-3)

Het is duidelijk, Satan - de "Azazel" of tegenstander - wordt AFGESNEDEN van de mensheid, zodat hij niet in staat is om het mensdom gedurende de duizendjarige regering van Christus te MISLEIDEN!

Daarom zal de mensheid snel "één" worden met Gods wegen - GEEN SATANISCHE INVLOED MEER. Daarom zal gedurende de glorieuze regering van Christus, "Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken". (Jesaja 11:9)

En verder legt Jesaja uit hoe de verblinding van de mensheid volledig wordt weggenomen, "En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de Here heeft het gesproken". (Jesaja 25:7-8) Wanneer "Satans uitzend- systeem" is uitgeschakeld en de VERBLINDING van de mensheid is weggenomen kan de mens inderdaad "verzoend" worden met God. Want Christus heeft ons deel van onze zonden betaald, maar Satan de Duivel zal zeker volkomen weggeworpen zijn in een symbolische "wildernis" of "bodemloze put" en aan banden worden gelegd en gehouden in dit soort gevangenis voor zijn deel in onze zonden.

God is rechtvaardig! Hij zal de enorme SCHULD op Satans eigen hoofd plaatsen, die hij draagt voor het aanzetten van het mensdom tegen God, voor het MISLEIDEN in de denkwijze van de mensheid, dat God "onrechtvaardig" is en dat Zijn wetten en rechtvaardige wegen niet goed zijn.

Opnieuw - uiteindelijk zal de mensheid leren om God en Zijn wegen te WAARDEREN; om de ware God van de Bijbel oprecht LIEF TE HEBBEN en te AANBIDDEN. Want op dit moment zal de "verzoening" voor de zonden van de mensheid voltooid zijn.

Stap 6: Het Loofhuttenfeest

Als Satan weggeworpen is, is de volgende stap in Gods Plan de duizendjarige regering van Jezus Christus als Koning der koningen. Dit betekent, dat Christus en de verrezen heiligen aan de HELE mensheid Gods wegen gaat leren. Het gaat om de omvangrijke "herfstoogst" van heiligen - de tijd, dat iedereen, die dan leeft uiteindelijk de wegen van God zal leren en de volledige kans heeft om - zonder Satans misleidingen - de Schepper te dienen en te gehoorzamen.

In Leviticus 23:34 gebood God dit Feest aan het oude Israël: "Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de Here, zeven dagen lang". Het Loofhuttenfeest moest dus zeven dagen duren. Het stelt de zevende duizendste dag of 1000-jarige periode voor van de menselijke geschiedenis - die nu voor ons ligt.

In Leviticus 23 werd dit het Loofhuttenfeest of "Tentenfeest" genoemd - om de Israëlieten er aan te herinneren, dat zij "gasten" waren in het land. Geestelijk herinnert het Christenen er aan, dat wij - net als onze vader Abraham - "vreemdelingen en bijwoners op aarde" zijn, uitziend naar het Koninkrijk van God.

Maar in Exodus 23 vinden wij een herfst Feest, dat beschreven wordt als "het feest der INZAMELING aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt". (v. 16) Het Loofhuttenfeest beeldt ook uit en viert de grote herfstoogst van Israël; voor Christenen de uitbeelding van de grote geestelijke oogst van mensen, die gedurende de duizendjarige regering van Christus binnengehaald wordt!

Zoals wij reeds gezien hebben zal dan de aarde "vol zijn van kennis des Heren". (Jesaja 11:9) En "Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg". Er zal een uitstorting van vrede en VREUGDE ZIJN, ZOALS DE WERELD NOG NOOIT HEEFT ONDERVONDEN: "Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen; zij worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop; de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, BLIJDSCHAP en VREUGDE zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden". (Jesaja 35:9-10)

De geïnspireerde Petrus noemde deze periode "de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher". (Handelingen 3:21) Inderdaad, tientallen profetieën door heel het Oude en Nieuwe Testament heen spreken over de tijd van de terugkomst van Christus; over de hele wereld, die tot begrip komt en over oprechte vrede en veiligheid, die zich over de aarde uitspreidt, omdat het mensdom Gods rechtvaardige WETTEN zal leren en Zijn hele weg van leven in praktijk brengt:

"En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren". (Jesaja 2:2-4)

Wanneer de tegenwoordige Israëlieten terugkeren uit hun gevangenschap in de eindtijd "zullen zij de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht.... In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, BKLIJVENDE VREUGDE zal hun geworden". (Jesaja 61:4, 7)

De duizendjarige regering van Christus is beslist de tijd, die Jeremia voorspelde:"Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal MIJN WET in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn". (Jeremia 31:31-33)

Want Gods indrukwekkende geestelijke wet, de Tien Geboden, zijn NOOIT afgeschaft! Maar zij zijn "vergroot" door Jezus Christus en zelfs meer bindend gemaakt, zodat wij niet alleen de letterlijke, maar ook de geestelijke intentie van Gods wet moeten houden. Wij onthouden ons niet alleen van moorden, maar ook van vijandschap en haat en de houding van moorden. (Matteüs 5:21-22) Wij worden onderwezen niet alleen overspel te verzaken, maar zelfs niet "een vrouw aanziet om haar te begeren"! (Matteüs 5:27-28)

Tijdens het millennium zullen Gods wetten geschreven worden in de harten en het verstand van Zijn volk over de hele wereld. Want Gods wetten drukken Zijn KARAKTER uit - het karakter, dat Hij verlangt, dat wij ontwikkelen om voor eeuwig koningen en priesters te zijn in Zijn Koninkrijk! Deze zegen zal aan de HELE MENSHEID gegeven worden gedurende het wondermooie "Feest van Inzameling", de 1000-jarige regering van Christus hier op deze aarde. Openbaring 20 zegt ons: "Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren". (Openbaring 20:6)

Alle ware Christenen moeten zich dus voorbereiden om Gods wetten en Zijn weg van leven NU te leren en IN PRAKTIJK TE BRENGEN, zodat zij in staat zullen zijn om deze dingen aan anderen te LEREN in de spoedig komende wereldregering van Christus. De geïnspireerde Apostel Paulus roept ware Christenen op: "Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? "
(1 Korintiërs 6:2-3)

Zullen alleen de "ware Christenen" of de Israëlieten het Loofhuttenfeest vieren? 

Leest U Zacharias 14:1-4: "Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg". Lees dan vers 9, "En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige".

En lees verzen 16-19, "Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geenregen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van ALLE volken die NIET HEENTREKKEN OM HET LOOFHUTTENFEEST TE VIEREN".

De bovenstaande verzen moeten het heel duidelijk maken, dat binnen een paar jaar ALLE volken zullen leren om het Loofhuttenfeest te houden onder de rechtstreekse leiding van Jezus Christus. Zelfs de Egyptenaren, die eerst wrok tegen alles wat "Joods" is kunnen hebben, zullen leren het Loofhuttenfeest te VIEREN - en ALLE Feesten, die God gebiedt.

Stap 7: De Laatste Grote Dag

Is dit de ENIGE dag van behoud?
De overgrote meerderheid van dienaren, priesters en "belijdende" Christenen zouden een krachtig "JA" antwoorden.

Maar deze zelfde mensen schieten volkomen tekort in het besef van de diepte, breedte en wijdte van de omvangrijke MISLEIDING, die Satan de Duivel heeft gepleegd op een verward mensdom.

Zoals wij gezien hebben zegt de Bijbel duidelijk, dat Satan "de GEHELE WERELD verleidt heeft". (Openbaring 12:9) Nogmaals, Satan is "de god dezer eeuw". (2 Korintiërs 4:3-4) Over het algemeen volgen mensen de wegen van Satan - niet van God.

De Laatste Grote Dag beeldt de verbazingwekkende waarheid uit, dat God NIET TRACHT nu de wereld te behouden! Als de grote GOD, Die het universum schiep, werkelijk "probeert" de mensheid nu te behouden, zou Hij slagen. De MILJOENEN mensen in Azië, Afrika en elders zouden in korte opeenvolging goede Christenen worden! Het feit is echter, dat de OVERGROTE meerderheid van de mensen door de menselijke geschiedenis heen NOOIT enige vorm van Christendom hebben onderschreven - of er zelfs mee in contact zijn gebracht. En zo is het tot op de huidige dag gebleven!

Wat is het juiste antwoord op dit dilemma?

Allereerst verklaarde de Zoon van God duidelijk: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen". (Johannes 10:1, 7) En Hij inspireerde de Apostel Petrus om over Zichzelf bekend te maken: "Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden". (Handelingen 4:11-12)

Of U accepteert dus Christus - de WARE Christus van de Bijbel - of U doet het niet. En als U werkelijk Christus accepteert als Uw Verlosser EN Uw Heer, dan zult U zich aan Hem overgeven en Hem Uw leven laten BESTUREN. Zoals Christus gebood zult U de Tien Geboden houden als een weg van leven. (Matteüs 19:17) U zult Christus Zijn GEHOORZAAM leven in U laten leven door de kracht van Zijn Heilige Geest. (Galaten 2:20) En als U dat niet doet bent U GEEN Christen en bent U waarschijnlijk zelf VERBLIND. Zo simpel is dat!

De overgrote meerderheid van de mensheid werd VERBLIND voor de kennis van de ware God en de Ware Christus. En toch zegt Gods geïnspireerd Woord ons:"Want er is geen aanzien des persoons bij God". (Romeinen 2:11) Toen God enkele Heidenen tot bekering riep verklaarde de Apostel Petrus: "Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoons is". (Handelingen 10:34)

Is God met Zichzelf in tegenspraak?

Natuurlijk niet! Want God heeft NOOIT GEZEGD, DAT Hij "nu" iedereen tracht te behouden! God heeft gezegd: "De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen". (2 Petrus 3:9) Het is Gods wil, dat ALLEN "tot bekering komen" - maar dat HEBBEN zij zeker NIET in dit tijdperk gedaan! Let op hoe de Apostel Paulus spreekt over "God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen". (1 Timoteüs 2:3-4)

Het is eenvoudig de keuze van het JUISTE TIJDSTIP.

Want in Gods tijd - zoals wij zullen zien - zullen alle mensen, die OOIT geleefd hebben, een werkelijk begrip gegeven worden van Gods Meesterplan en Doel en de grootste meerderheid zal Gods waarheid AANVAARDEN, wanneer hun ogen volledig geopend zijn. Neen, het is NIET een "tweede kans", zoals sommigen zouden willen beweren. Het zal de eerste oprechte gelegenheid zijn voor deze mensen om tot begrip te komen van de ware God en de ware Jezus Christus en hun grote DOEL!

De Bijbel spreekt telkens weer over een tijd van "oordeel" voor de HELE mensheid. Zoals de term "oordeel" hier wordt gebruikt betekent het doorgaans NIET veroordeling, maar eerder een tijd van het nemen van een beslissing - een tijd van beproeving en testen. (verg. 1 Petrus 4:17) Let op de eigen verklaringen van Jezus Christus over de steden uit Zijn eigen tijd, die Hem en Zijn leer AFWEZEN: "Wee u, Chorazin, wee u, Betsaida! Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in de DAG DES OORDEELS dan voor u". (Matteüs 11:21-22)

De heidense steden, die NOOIT van Christus GEHOORD hebben zullen een "draaglijker" kans hebben in de komende dag des oordeels. Zelfs de stad Sodom werd in deze categorie opgenomen: "Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u". (Matteüs 11:24)

Als God deze mensen met dezelfde maatstaf als anderen oordeelt - dat Hij zal doen wat de Bijbel duidelijk aangeeft - zouden de Heidenen uit de oudheid GEEN KANS op eeuwig leven hebben, omdat zij duidelijk Christus NIET accepteerden als hun Verlosser of Gods wegen gehoorzaamden.

Nogmaals, het ENIGE antwoord is, dat hun - in een komende tijd van oordeel - de gelegenheid gegeven zal worden om werkelijk Gods grote DOEL te begrijpen, om Jezus Christus te aanvaarden als hun Heer en Verlosser en dan - op dat moment - te worden "geoordeeld" naar hoe zij gehoor geven, gebaseerd op deze oprechte EERSTE KANS op behoud.

Maar geeft de Bijbel duidelijk aan, dat zo'n tijd komt?

Jazeker! Want in Openbaring 20, na de beschrijving van het millennium en de korte periode na het Millennium, wanneer Satan voor een "korte tijd" (v.3) wordt losgelaten, beschrijft God verder een tijd van "oordeel" voor de doden, die stierven voordat het Millennium begon en zich nooit bekeerd hadden. Na de beschrijving van een grote "witte troon" schreef de Apostel Johannes onder inspiratie: "En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken". (Openbaring 20:12-13)

Als deze doden "staand" werden gezien, betekent dit een opstanding! Openbarring 20 vers 12 zegt ook, dat de "boeken" werden geopend. Hier wordt het Griekse woordbiblia gebruikt, wat met het woord "Bijbel" vertaald is. Het verstand en de harten van deze mensen worden - voor de eerste keer - dus geopend voor de Bijbel. Zij hebben ook de kans om behoud te verkrijgen - om hun namen in het "Boek des levens" te laten schrijven. In deze "Periode van het Grote Witte Troon Oordeel" worden zij echt "geroepen". Satan is opnieuw verbannen. Hun verstand is nu geopend voor echt begrip. In deze periode van oordeel zullen zelfs de inwoners van Sodom en honderden andere heidense of misleide steden uit het verleden wellicht een betere kans hebben dan sommige, die in de tijd van Christus leefden. Want deze Heidenen uit het verleden begrepen nooit tevoren vrijwel IETS over de ware God en Zijn wegen. Zij waren NIET verantwoordelijk voor het "verblind" zijn!

Ontelbare miljoenen van deze mannen en vrouwen van de afgelopen eeuwen zullen zich ijverig aan de Waarheid vastgrijpen, wanneer zij het volledig begrijpen. Zij kunnen betere Christenen worden - betere dienaren van God - dan velen van ons, die soms Gods kostbare Waarheid als iets vanzelfsprekend beschouwen en niet ijverig zijn, zoals wij zouden moeten zijn.

Hoe duidelijk!

God zal de ontelbare miljoenen tot leven brengen, die leefden en stierven, lang voordat Christus kwam en het volle begrip van behoud bracht. Daar bijgevoegd MILJARDEN, die leefden en stierven sinds Jezus Christus of die nu leven en VERBLIND zijn voor de kennis van de ware God en Zijn doel - dit alles zal tot WAAR BEGRIP en bekering brengen! Zij zullen Gods Heilige Geest verkrijgen - de ware natuur en het karakter van GOD, dat hun geschonken zal worden na echte bekering en doop - net zoals het nu met ons gaat.

Dan zullen zij ook gedurende enige jaren de kans hebben om "op te wassen in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus". (2 Petrus 3:18) Zij zullen een kans hebben op volledig behoud - eeuwig leven in het Koninkrijk en Gezin van GOD De kwestie is alleen, dat de TIJD van hun "roeping" later is dan van velen van ons - maar het komt ZEKER! Dan zal uiteindelijk ieder mens, die OOIT geademd heeft, een oprechte kans hebben op behoud! Zo beeldt de ZEVENDE van Gods Heilige Dagen, de mysterieuze "achtste dag", deze wondermooie tijd uit direct na het Millennium. Deze dag komt direct na het Loofhuttenfeest - maar als een apart Feest (Leviticus 23:36) - en stelt de tijd voor, wanneer aan de HELE mensheid tenslotte een kans wordt gegeven om de Waarheid te begrijpen.

Dit is kennelijk de tijd, waaraan Jezus refereerde in Johannes 7:37-38: "En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien". Want in het Grote Witte Troon Oordeel zal "een ieder" - IEDEREEN, die ooit geleefd heeft - uiteindelijk zijn of haar ogen geopend worden en de kans worden gegeven aan God gehoor te geven en Zijn Heilige Geest te ontvangen.

Met dit zevende door God geboden Feest is de uitbeelding van Gods Plan nu COMPLEET. In het besef van Gods wonderbare wijsheid en barmhartigheid in Zijn hele Plan kunnen wij oprecht zeggen met de Apostel Paulus in Romeinen 11:32-33:"Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen"!

CONCLUSIE: VOLG Gods Plan!

Als de Levende God Uw verstand opent voor Zijn Waarheid, heeft U de verantwoordelijkheid om er op te reageren. (Jakobus 1:22; 4:17) En om U te helpen dit te doen, informeren wij U, dat de Levende Kerk van God - dit boekje, het tijdschrift Tomorrow's World (alleen in het Engels verkrijgbaar) en televisie uitzendingen propageert - geordineerde dienaren en plaatselijke gemeenten of videogroepen door heel de wereld heeft. Zij komen regelmatig iedere Sabbat voor de eredienst samen en ook op de jaarlijkse Heilige Dagen.

Als U belangstelling heeft om deze dagen met ons te vieren, wilt U dan het dichtstbijzijnde kantoor van de Levende Kerk van God schrijven of bellen. Alle kantooradressen en telefoonnummers zijn vermeld aan het einde van dit boekje. U kunt er verzekerd van zijn, dat niemand U opbelt, tenzij U dit verzoekt. Als U het wenst zal één van onze vertegenwoordigers een afspraak met U maken op de tijd en plaats van Uw keuze. U zult NIET onder druk worden gezet om ergens bij "aan te sluiten". Eigenlijk zal onze dienaar of plaatselijke vertegenwoordiger U voorstellen om meer te lezen, U tijd te nemen en er zeker van te zijn, dat U werkelijk wilt leven bij elk woord van God.

Wanneer U dan eenmaal begint met diensten bij te wonen met Gods mensen en oprecht Zijn wekelijkse en jaarlijkse Sabbatten viert, zult U verbaasd zijn hoe U zich geestelijk opgebouwd zult voelen.

Diensten bijwonen, iedere week Gods Waarheid horen spreken en de gelegenheid hebben omgang te hebben met gelukkige, vooruitziende mensen van gelijk geloof zal echt een genoegen zijn. U zult Uw Schepper hebben laten zien, dat U bereid bent om "uit te stappen in geloof", om Zijn geïnspireerd woord te gehoorzamen, ondanks mogelijke obstakels en tegenwerking.

Zo doende, zult U zich voorbereiden op de eerste opstanding, "een betere opstanding". (Hebreeën 11:35) En als U standvastig staat in deze weg van leven zult U op het einde deze bemoedigende woorden van Jezus Christus horen:

"Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u STELLEN; ga in tot het feest van uw heer". (Matteüs 25:21)

Wij hopen spoedig van U te horen.

Gods kalender

Gods Feestdagen - Gods Meester Plan

* Pascha   Feest van
Ongezuurde  Broden
  Pinkster Feest   Bazuinen Feest
  Oudtestamentische Betekenis
Een lam werd geofferd en het bloed werd rond de deurposten van de Israelitische huizen gesmeerd, die door God werden gepasseerd tijdens het doden van de Egyptische eerstgeborenen.
(Leviticus 23:5)
Een zevendaags Feest, waarbij zuurdesem (zoals gist, dat brood doet rijzen tijdens het bakken) uit de huizen moet worden verwijderd en niet gegeten mag worden.
(Leviticus 23:6-14)
Een dag van viering voor de inzameling van de eerste en kleinere van de twee jaarlijkse oogsten, die 50 dagen na een aangegeven tijdstip in het vorige Feest gevierd wordt.
(Leviticus 23:15-22)
Door de Joden Rosh Hashana genoemd een dag van vreugde gemarkeerd door bazuinengeschal.
(Leviticus 23:23-25)
  Nieuwtestamentische Betekenis
Beeldt het uitstorten van het bloed van Jezus Christus uit voor de zonden van de mensheid. Beeldt de plicht van een Christen uit om "zonde uit te bannen" uit een leven, dat overgegeven is aan Jezus Christus. Stelt de Christenen voor, die Gods Heilige Geest ontvangen. Stelt een tijd van oorlog en plagen voor, eindigend met de Tweede Komst van Jezus Christus.
2009 April 8
April 9 - 15 Mei 31 Sept. 19
2010 Maart 29
Maart 30 - Apr 5 Mei 23 Sept. 9
2011 April 18
April 19 - 25 Juni 12 Sept. 29
2012 April 6
April 7-13 Mei 27 Sept. 17
2013 Maart 25
Maart 26-April 1 Mei 19 Sept. 5
2014 April 14
April 15-21 Juni 8 Sept. 25
2015 April 3
April 4-10 Mei 24 Sept. 14
2016 April 22
April 23-29 Juni 12 Okt. 3
2017 April 10
April 11-17 Juni 4 Sept. 21
2018 Maart 30
Maart 31 - Apr. 6 Mei 20 Sept. 10

*  * Wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd 

(vervolg)

  Grote  Verzoendag   Loofhutten  Feest   Laatste Grote Dag
  Oudtestamentische Betekenis
Een dag van vasten en bekering, bij de Joden bekend als Yom Kippur.
(Leviticus 23:26-32)
Een zevendaagse viering van de grote herfstoogst, gevierd door te verblijven in tijdelijke woningen zolang het Feest duurt.
(Leviticus 23:33-43)
Aansluitend aan het Loofhuttenfeest, wordt deze achtste dag als een apart Feest beschouwd.
(Leviticus 23:36, 39)
  Nieuwtestamentische Betekenis
Beeldt het vastbinden van Satan uit, aan het begin van het millennium en de wereld wordt verzoend met God. Beeldt het Millennium uit, wanneer de aarde geregeerd zal worden door Jezus Christus en Zijn heiligen. Beeldt het komende "grote Witte Troon Oordeel" uit, waarbij alle mensen die voorheen niet geroepen waren, de kans zullen hebben om het Ware Evangelie te horen en behoud te verkrijgen.
2009 Sept. 28
Okt. 3-9 Okt. 10
2010 Sept. 18
Sept. 23-29 Sept. 30
2011 Okt. 8
Okt. 13-19 Okt. 20
2012 Sept. 26
Okt. 1-7 Okt. 8
2013 Sept. 14
Sept. 19-25 Sept. 26
2014 Okt. 4
Okt. 9-15 Okt. 16
2015 Sept. 23
Sept. 28 - Okt. 4 Okt. 5
2016 Okt. 12
Okt. 17-23 Okt. 24
2017 Sept. 30
Okt. 5-11 Okt. 12
2018 Sept. 19
Sept. 24-30 Okt. 1