Allereerst moeten we begrijpen dat God uiteindelijk de verlossing aan iedereen die ooit geleefd heeft zal aanbieden, ieder op zijn eigen tijd, zoals het Hem behaagt (Romeinen 9:15; 1 Timoteüs 2:3-5). Het is Zijn wil dat iedereen het eeuwige leven zal ontvangen en dat niemand verloren gaat (Johannes 3:16-17; 2 Petrus 3:9). Velen realiseren zich echter niet dat God niet iedereen nu roept. Als Hij op dit moment iedereen probeerde te verlossen dan zouden we zijn pogingen tot nu toe een gigantische mislukking moeten noemen. Maar als God daadwerkelijk de wereld nu zou willen verlossen, dan zou Hij daarin slagen! Was het niet Gods bedoeling de ontelbare miljoenen te redden die gestorven zijn zonder ooit de naam van Jezus Christus gehoord te hebben? Natuurlijk wel! De schrift verhaalt (zie Openbaring 20) van een tijd in de toekomst wanneer iedereen het ware Evangelie zal horen en Gods roeping zullen ontvangen. Sommigen worden echter geroepen als"eerstelingen" (Jakobus 1:18) en krijgen de kans om op het Evangelie te reageren zelfs in deze donkere tijden.

Van de dag af dat Adam en Eva verkozen Satan te volgen in plaats van de leefregels van hun Schepper (Genesis 3) heeft God de mensheid toegestaan om te experimenteren met elke denkbare oplossing voor de wereldproblemen. Tot nu toe: zonder succes! De Bijbel en de niet - kerkelijke geschiedenis tonen ruimschoots de hopeloze mislukking aan van het menselijk bestuur over zijn omgeving en zichzelf. God laat ons leren, door vallen en opstaan, dat onze aanpak van zaken ons niet de blijvende vreugde, het succes en de vervulling brengen die we allemaal verlangen. En toch, midden in deze zondige wereld, roept God sommigen om Hem te dienen.Uiteindelijk zullen allen geroepen worden om leden van Gods gezin te worden(Matteüs 25:34; Hebreeën 2:9-11). God trekt degenen die Hij roept tot het lichaam van Christus, dat Zijn Kerk is (1 Korintiërs 1:2; 12:13). Hij brengt ons tot berouw (2 Timoteüs 2:25-26).

Wanneer we door de kracht van Gods Heilige Geest geroepen en geplaatst zijn in de Kerk die Christus bouwde (Matteüs 16:18) zijn we nog steeds mensen met een vrije wil. We hebben nog steeds de vrijheid om ongehoorzaam te zijn aan de goddelijke wil - maar het gevolg voor het koppig blijven overtreden van Gods wet zal uiteindelijk strenge en zekere bestraffing zijn. Het loon voor de zonde is de dood(Romeinen 6:23). Diegenen die nu tot berouw geroepen zijn en de Geest van God gekregen hebben, hebben een grotere verantwoordelijkheid om "de zondige daden van het vlees te doden" en de zonde te overwinnen door de kracht van die Heilige Geest (Kolossenzen 3:5-10).

God heeft altijd, in ieder tijdperk, sommige mensen geroepen om getuigen te zijntegen het kwaad en de zonden van deze wereld (Deuteronomium 8:19-20). Jesaja 59 is een prachtig uitgedrukt getuigenis van Gods instelling ten opzichte van de manier van leven van de mensheid. Zelfs nu roept God sommigen om deel te hebben aan Zijn laatste waarschuwing aan deze ten onder gaande en ongehoorzame wereld. U bent in contact gekomen met het Werk dat God op dit moment doet door Zijn Kerk. Als u oprecht de waarheid van God zoekt en meer wil leren over Zijn plan voor uw plaats in Gods Koninkrijk, blijf dan alstublieft het materiaal lezen dat wij publiceren.Vraag God om u te laten zien wat u zou moeten doen en welk deel Hij u in Zijn plan wil laten uitvoeren. Als God u op dit moment roept bent u gezegend met de mogelijkheid om deel uit te maken van de eerste opstanding van de doden (Openbaring 20:5-6). En om God te dienen door met Christus te regeren in het spoedig komende Millennium. Wat een geweldige roeping!