http://www.wereldvanmorgen.nl/vragen.php
logo

Veelgestelde Vragen

VRAGEN OP ONDERWERP


1

Ik lees in Johannes 6:44 dat niemand de ware God kan vinden tenzij God hem of haar roept. Maar zijn wij dan geen vrije mensen met de capaciteit om zelfstandig keuzes te maken? Dit roepen doet het voorkomen alsof we geen keuze hebben. Hoe is dit te verklaren?


2

Ik heb mij laten vertellen dat het verkeerd is om te bidden tot Jezus Christus, aangezien zijn offer de scheiding verwijderde tussen mensen en God de Vader, tot wie alleen wij zouden moeten bidden. Klopt dit?


3

Kort geleden werd me verteld dat het verkeerd is om woorden zoals gossie of jeetje te gebruiken. Zijn deze woorden echt zo slecht?


4

In Mattheüs 12:32 zegt Christus: " En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende". Waarom zou Godslastering vergeven worden als het Christus betreft maar niet wanneer het de heilige Geest betreft?


5

Door het lezen van uw tijdschrift en boekjes krijg ik een beter begrip van Gods woord. Mijn partner wil er echter niets mee te maken hebben. Mijn toewijding aan Bijbelstudie en het delen van Bijbelse waarheden met hem stuiten op zijn afwijzing en afschuw. Wat kan ik doen om mijn partner aan te moedigen?


6

Als de poort eng is en de weg smal, zoals Jezus Christus zei in Mattheüs 7:13-14, hoe kan dan Zijn juk zacht en Zijn last licht zijn (Mattheüs 11:30)? Verklaart u alstublieft deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid.


7

Laat de Bijbel zien dat Christus geboren is op 25 december?


8

Kunt u mij uitleggen wat er gebeurde met de uit het graf opgestane heiligen uit Mattheüs 27? Zijn zij in de hemel?


9

Ik heb gelezen dat God het gebed van zondaars niet verhoort. Hoe is het dan mogelijk dat God iemands gebed verhoort, aangezien alle mensen gezondigd hebben en Gods heerlijkheid daardoor missen?


10

Een populair televisieprogramma vertoont engelen die als mensen verschijnen. Stuurt God echt Zijn rechtvaardige engelen naar de aarde om speciale hulp aan de mensen te bieden?


11

Miljoenen mensen beweren tegenwoordig christen te zijn. Hoe kunnen we weten wie een echte christen is en wie niet?


12

Hoe komt u aan het begrip dat voor de mensheid een periode van 6000 jaar van zelfheerschappij is vastgesteld, gevolgd door een 1000-jarige regering van Christus?


13

Hebben vele mensen niet altijd gedacht dat het einde tijdens hun leven zou komen? Waarom denkt u dat wij nú aan het einde van de 6000 jaar van regeren door de mens zijn?


14

Waarom is zichtbare immoraliteit schadelijk en hoe doet dit afbreuk aan ons geluk?


15

Handelingen 15 laat zien dat de nieuwtestamentische Kerk slechts vier vereisten oplegde aan de nieuw bekeerde heidenen: "maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed" (Handelingen 15:20). De sabbat, heilige dagen en spijswetten zijn opvallend afwezig, dus waarom zouden christenen zich hier vandaag de dag nog aan houden?


16

De meeste belijdende christenen geloven dat de verlosten naar de hemel gaan na de dood. Maar zij hebben weinig tot geen idee over wat zij dan zullen doen in de hemel. Wat leert de Bijbel over de beloning van de verlosten?


17

Leert Galaten 4:8-10 ons dat christenen zich niet hoeven te houden aan het vieren van Gods sabbat en heilige dagen?


18

Is het gepast dat christenen elkaar kaartjes sturen op Valentijnsdag, 14 februari? Mij is verteld dat het een christelijke feestdag is, genoemd naar een heilige.


19

Jezus beloofde een van de misdadigers die met Hem gekruisigd werden: "Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn" (Lukas 23:43). Wat en waar is het "paradijs", en ging de misdadiger daar diezelfde dag met Jezus naartoe?


20

Wat betekent het precies om te overwinnen? Is overwinnen belangrijk in het christelijk leven?


21

Is het evangelie dat door het moderne christendom gepredikt wordt hetzelfde evangelie dat Jezus Christus predikte en doorgaf aan Zijn nieuwtestamentische kerk om te verkondigen aan heel de wereld?


22

Ik heb wel eens horen zeggen dat het vierde gebod (Exodus 20:8-11) omschreven kan worden als het testgebod. Wat betekent dit voor christenen?


23

De God van het Oude Testament lijkt streng door Zijn gebod een oog voor een oog en een tand voor een tand. Is het niet zo dat Jezus kwam om Zijn Vaders wet van wrede slavernij weg te doen?


24

Verscheidene kerken gebruiken water om een ritueel uit te voeren dat zij doop noemen. Wat is het doel van de waterdoop? Welke methode is de juiste volgens de Bijbel?


25

De Apostel Paulus stelt "… de liefde [is] is de vervulling van de wet" (Romeinen 13:10). Betekent deze stelling dat we de tien geboden niet hoeven te houden als we "de liefde" hebben?


26

Leert Openbaring 20:10 dat het beest en de valse profeet voor eeuwig gepijnigd zullen worden in brandend hellevuur?


27

Kunnen wij wel of niet bewijzen dat de huidige kalenderregels, inclusief uitstelregels, van de Hebreeuwse kalender in gebruik waren in Christus' tijd?


28

In Exodus 20:5 stelt God dat Hij een "na-ijverig God" is, maar in Galaten 5:20 wordt "afgunst" genoemd onder de zondige werken van het vlees. Is dit in tegenspraak met elkaar?


29

Hoe kunt u uw leven veranderen?


30

Heeft het Vaticaan plannen voor Europa?


31

Wordt met de Bijbelse stelling dat er een geest in de mens is (Job 32:8, 18) Gods heilige Geest bedoeld of een onsterfelijke ziel in de mens?


32

Sommige religies onderwijzen dat Jezus Christus een geschapen wezen is. Sommige zeggen zelfs dat Hij de broer van Lucifer was of de aartsengel Michaël.

Is Jezus Christus een geschapen wezen of is Hij eeuwig?


33

Jezus zei dat "de dag van het oordeel" "verdraaglijker" zou zijn (Mat. 10:15) voor de mensen van Sodom en Gomorra en Tyrus en Sidon dan voor degenen die de boodschap van Jezus hebben gehoord, maar verworpen, tijdens Zijn dienaarschap op aarde.

Hoe kan dit?

Als al deze mensen geoordeeld en verworpen werden, hoe kan het dan met sommigen beter gesteld zijn dan met anderen op de dag des oordeels?


34

Is het acceptabel om informatie in te winnen van helderzienden, zoals paranormaal begaafde mensen, mediums of waarzeggers? Veel mensen schijnen veel hulp en bemoediging uit dergelijke informatie te krijgen. Wat zegt de Bijbel hierover?


35

 In Jesaja 26:14 lijkt de profeet Jesaja aan te geven, dat de doden niet weer tot leven gebracht worden. Wij weten echter dat Jezus Christus de hoop op de opstanding onderwees. Waar refereerde Jesaja dan aan?


36

Waarom richt De Wereld van Morgen (Tomorrow's World) zich meer op eindtijd gebeurtenissen dan op het evangelie? Is uw apocalyptische focus niet ongezond voor een christen in de wereld van vandaag?


37

Hoe kan ik weten of Gods Geest in mij woont?


38

Van christenen wordt verwacht om te onderwijzen over Jezus Christus en dat Hij gekruisigd werd en verrezen is. Waarom refereert uw tijdschrift dan zo vaak aan de boeken van het Oude Testament?


39

Geeft de Bijbel enige richtlijnen over hoe christenen Kerstmis moeten vieren?


40

Wat bedoelde de apostel Johannes toen hij waarschuwde dat vele antichristen zijn gekomen? Wat is een antichrist?


41

In Handelingen 8 lezen wij over Filippus die het evangelie aan de Samaritanen predikt; wij lezen dat hij "… hun Christus [predikte]" (v. 5). Waarom predikt uw tijdschrift dan over het Koninkrijk van God en niet eenvoudig over de persoon van Christus?


42

Jezus Christus beschreef dat mensen naar een plaats gaan die "hel" genoemd wordt "waar hun worm niet sterft …" (Markus 9:43-44). Wat betekent dit? Bestaan er wormen in de hel, met eeuwig leven, die zondaars kwellen?


43

Jezus Christus zei: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben” (Johannes 13:34).

Vervangt dit nieuwe gebod de Tien Geboden?


44

Vele mensen geloven dat een menselijke ziel of geest zich kan afscheiden van het lichaam en naar verafgelegen plaatsen kan gaan buiten het bereik van het lichaam. Dit is niet alleen een denkbeeld van de New Age of een oosterse religie; zelfs sommigen, die zich christen noemen, geloven in astrale projectie  of buiten-het-lichaam-treden.

Leert de Bijbel in 2 Korinthe 12:2-4, dat een menselijke ziel en geest buiten het lichaam kunnen functioneren?


45

De Bijbel vermeldt een aantal reuzen, zoals Goliat. Wie of wat zijn zij? Zijn het menselijke wezens of zijn zij iets anders? Bestaan zij nog?


46

Is er een verband tussen ons persoonlijk doel en Gods plan?


47

Leert de Bijbel dat een christen geen alcoholische dranken moet drinken?


48

Wat is belangrijker: de persoon van Jezus Christus of het evangelie dat Hij predikte?


49

Jezus zei: "… Ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens binnengaat, hem niet kan verontreinigen? Want het komt niet in zijn hart, maar in zijn buik en gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd" (Markus 7:18-19).

Betekent dit dat christenen alles kunnen eten wat zij willen?


50

Wat is de rol van Gods Geest in een christelijk leven? Wat gebeurt er met degenen die Gods Geest ontvangen hebben, maar later Gods roeping verwerpen?


51

Ik heb net ontdekt dat de wekelijkse sabbat met zonsondergang op vrijdag begint en op zaterdag met zonsondergang eindigt, zoals de Bijbel zegt.

Wat moet ik doen om de sabbat in ere te houden, omdat het een heilige dag is, zoals het ons wordt geboden in Exodus 20:8?


52

Uw tijdschrift schrijft vaak over militaire betrokkenheid van de Verenigde Staten en laat zien hoe Bijbelprofetie oorlog voorspelt. Het Oude Testament staat vol met verslagen van de Israëlieten in gevecht.

Is het juist voor een christen om zijn of haar land als soldaat in de oorlog te dienen?


53

Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt …"? (Johannes 6:44).

Betekent dit dat er sommigen zijn die niet door God tot Hem getrokken worden?


54

Ik ben tot het besef gekomen dat ik mijn hele leven gezondigd heb tegen God. Ik heb er moeite mee om te geloven dat Hij alle vreselijke dingen, die ik gedaan heb, ooit kan vergeven.

Is er enige hoop voor mij?


55

Ik heb altijd begrepen dat, wanneer christenen sterven, hun zielen rechtstreeks naar de hemel gaan om bij Jezus te zijn.

Hoe moet ik dan verzen begrijpen zoals Prediker 9:5, waar staat "… de doden weten helemaal niets …"?

Wat gebeurt er als wij sterven?


56

Het evangelie van Mattheüs vermeldt dat na de opstanding van Jezus "… de graven geopend [werden] en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt" (Mattheüs 27:52).

Gingen deze mensen naar de hemel?
Wilt u alstublieft uitleggen wat er met deze opgewekte mensen gebeurde?


57

In Genesis 4 beging Kaïn de eerste moord die ooit werd opgeschreven.

Wat bracht Kaïn ertoe om zijn broer te vermoorden?


58

Ik werd jaren geleden gedoopt; toen uw tijdschrift en TV uitzendingen over de doop spraken nam ik eerst aan dat dit niet voor mij gold. Na het lezen van uw literatuur begin ik mij nu af te vragen of ik op de juiste manier gedoopt ben.

Hoe kom ik dit te weten?


59

Ik begrijp dat het niet geschikt is om vloekwoorden te gebruiken, omdat veel mensen deze als ordinair en beledigend beschouwen. Maar waarom maken mensen bezwaar tegen ogenschijnlijk niet beledigende uitbarstingen als jeetje of gossie? Deze zijn toch verkieslijk boven de harde en vulgaire woorden die sommigen daarvoor in de plaats gebruiken?
Vergis ik mij?


60

Ik lees steeds opnieuw in uw tijdschrift over de spoedig komende duizendjarige regering van Jezus Christus op aarde. Als God weet dat onze wereld zo'n puinhoop is en dat alleen Hij het beter kan maken, waarom wacht Hij dan duizenden jaren en laat intussen zoveel lijden toe? Een ware liefdevolle God zou niet wachten, toch?


61

Hoe kan ik mijn partner en kinderen helpen om Gods Woord te begrijpen op de manier zoals ik dat doe?


62

In Mattheus 18:20 zei Jezus: "Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden".

Betekent dit dat individuele christenen voor zichzelf kunnen beslissen wanneer en waar zij God kunnen vereren op de wekelijkse sabbat en de jaarlijkse sabbatdagen?


63

Als God almachtig is, waarom staat Hij Satan dan toe om de "de god van deze eeuw" (2 Korintiërs 4:4) te zijn?


64

Als ik de Bijbel lees, realiseer ik mij hoe intens Jezus Christus wil dat Zijn volgelingen Hem gehoorzamen.

Maar na jaren van gebed en Bijbelstudie vind ik dat ik niet in staat ben om Hem te gehoorzamen en geestelijk te groeien, zoveel als ik zou willen.

Er zijn sommigen die zeggen dat ik alleen hoef te geloven - en ik geloof - waarom vind ik het dan zo moeilijk om Gods geboden te gehoorzamen?


65

Toen ik door uw Wereld van Morgen uitzending, het tijdschrift en de boekjes, die u mij zond, over God begon te leren, dacht ik dat mijn familie, vrienden en medewerkers net zo enthousiast als ik zouden zijn over de ontdekking van de waarheden, die ik had gevonden. Ik was dus zeer verrast door hun negatieve reacties.

Deed ik iets verkeerds door te proberen te delen wat ik aan het leren ben?


66

Ik heb in mijn Bijbel gezocht naar bewijs voor Goede Vrijdag, die mijn kerk viert, maar ik kon het niet vinden.

Waar kijk ik overheen?


67

Ik heb gelezen dat God niet luistert naar de gebeden van zondaars.

Hoe is het mogelijk voor God om te luisteren naar de gebeden van wie dan ook "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods" (Romeinen 3:23)?


68

Als de poort eng is en de weg moeilijk, zoals Jezus Christus verklaarde in Mattheüs 7:13-14, hoe kan dan Zijn juk gemakkelijk zijn en Zijn last licht (Mattheüs 11:30)?

Wilt u deze kennelijke tegenspraak uitleggen?


69

Wat was de betekenis van de doop van Jezus?

In Mattheüs 3:16 lezen wij dat, toen Johannes Jezus doopte, Gods heilige Geest "als een duif" neerdaalde en op Hem rustte.

Was dit toen de menselijke Jezus Christus voor het eerst de inwoning ontving van Gods heilige Geest?


70

In Openbaring 18:4 gebiedt een stem uit de hemel: "… Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen." 

In 2 Korinthe 6:17 wordt ons gezegd: "Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen".

Wil God dat ik in de woestijn ga wonen, als een kluizenaar, ver weg van alles wat onrein is?

Wat betekenen deze verzen?


71

In het boek Job lezen wij: "Voorwaar, het is de Geest van God in de sterveling, en de adem van de Almachtige, die hen verstandig maakt" (Job 32:8).

Verder in het hoofdstuk zegt Job: "… de geest in mijn binnenste benauwt mij" (Job 32:18).

Verwijzen deze oudtestamentische citaten naar Gods heilige Geest of naar een onsterfelijke ziel in de mens?


72

Christenen worden geacht om over Jezus Christus te onderwijzen, en dat Hij werd gekruisigd en dat Hij uit de dood is opgestaan.

Waarom citeert uw tijdschrift dan zo vaak de boeken van het Oude Testament?


73

Geeft God in Handelingen 10:9-16 christenen toestemming om te eten wat voorheen beschouwd werd als onrein vlees (zoals beschreven in Deuteronomium 14:3-21 en Leviticus 11:1-47)?


74

De meeste traditionele christenen geloven dat de degenen die behouden zijn bij de dood naar de hemel zullen gaan. Maar zij hebben weinig of geen idee wat zij in de hemel zullen doen.

Wat leert de Bijbel over het loon van degenen die behouden zijn?


75

De Bijbel beschrijft dat Jezus Christus vóór Zijn kruisiging door Pontius Pilatus werd gegeseld. (Mattheüs 27:27; Markus 15:15; Johannes 19:1)

Zit er enige speciale betekenis achter deze geseling?


76

 Wat hebben gekleurde eieren en konijnen te maken met de dood en opstanding van Christus?


77

Uw tijdschrift beschrijft vaak de tien geboden en andere oudtestamentische leerstellingen als zijnde nog steeds van toepassing voor christenen van vandaag.

Wordt van christenen dus verwacht het gebod in de wet van Mozes te volgen om kwastjes (Numeri 15:38-41; Deuteronomium 22:12) te dragen op hun kleding?


78

Wat bedoelde Jezus toen Hij in Mattheüs 6:22-23 en Lukas 11:34-36 sprak over een oprecht oog en een kwaadaardig oog?

Stellig geloof in een kwaadaardig oog of een blik die pech brengt is een bijgeloof dat een christen, die toverij en heidense invloeden behoort te vermijden, dient te weerstaan, nietwaar?


79

Sommige bronnen, zoals Wikipedia, beweren dat er geen verband bestaat tussen de katholieke Sint Valentijn en Romeinse vruchtbaarheidspraktijken, zoals de Lupercalia.

Is Valentijnsdag een feestdag die christenen moeten vieren, gebaseerd op deze bewering?


80

Het kruis is één van de meest bekende christelijke symbolen in de wereld, maar waar komt het vandaan?

Gebruikten de discipelen van Christus het?


81

Zijn Halloweenvieringen (op de avond vóór Allerheiligen) een feest - of bedrog - voor echte christenen?

Is er enig verband tussen het ware christendom en de viering van Halloween op 31 oktober?


82

Verbiedt of ontraadt de Bijbel christenen om alcoholhoudende dranken te drinken?


83

Onlangs kwam ik erachter dat volgens de Bijbel de wekelijkse sabbat op vrijdag bij zonsondergang begint en eindigt bij zonsondergang op zaterdag. Hoe kan ik de sabbatdag heiligen zoals ons in Exodus 20:8 wordt opgedragen?


84

Kan een Christen een buitenlichamelijke ervaring hebben?


85

‘Goede Vrijdag’ niet goed?


86

Ik heb gelezen dat God  zondaars niet zal verhoren. Aangezien allen gezondigd hebben en niet voldoen aan de heerlijkheid van God, hoe kan God dan iemands gebeden  verhoren?


87

Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt …” (Johannes 6:44)? Betekent dit dat er mensen zijn die God niet naar Zich toe trekt?


88

Wat is een 'antichrist'?


89

Bewijst het verhaal van Lazarus en de rijke man niet dat mensen naar de hemel of de hel gaan wanneer zij sterven?


90

Hoe moet een christen Kerstmis benaderen?


91

Kunnen christenen alles eten wat ze willen?


92

Als de poort nauw is en de weg moeilijk, zoals Jezus Christus in Mattheüs 7:13-14 stelde, hoe kan dan Zijn juk gemakkelijk zijn en zijn last licht (Mattheüs 11:30)? Wilt u deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid alstublieft uitleggen?


93

Wat is er mis met 'afbeeldingen van Jezus'?


94

Zou u ooit een helderziende raadplegen?


95

In Jesaja 26:14 lijkt de profeet Jesaja aan te geven dat de doden niet opgewekt zullen worden. We weten echter dat Jezus Christus de hoop van de opstanding onderwees. Waarop doelt Jesaja dan?


96

Wat is de onvergeeflijke zonde precies?


97

Ben ik op de juiste manier gedoopt?


98

Hazen, eieren en… de verrijzenis van Jezus Christus?


99

Hoe kan de dag des oordeels “verdraaglijker” zijn voor sommigen?


100

Heeft de mensheid 6.000 jaar gekregen om zichzelf te besturen?


101

Hoe moeten wij Gods Sabbat houden?


102

Hoe kunt u weten welke kerk de ware Is?


103

Roept God ons, of kiezen wij Hem zelf?


104

Doen de Bijbelse Sabbatten en Feestdagen er vandaag toe?


105

Hoe zullen we weten wanneer Christus terugkeert?


106

Wat is lasteren tegen de heilige Geest?


107

Is het werkelijk waar dat Jezus Christenen beveelt hun families te haten?


108

Is de aartsengel Michaël Jezus Christus geworden?


109

Is de Heilige Geest een goddelijk wezen?


110

Waarom staat God het kwaad toe?


111

Goede Vrijdag negeert Gods Hoogtijdag ofwel Grote Sabbatdag


112

Een welbekende lichtkrans verbergt een duisternis die Christenen moeten afwijzen.


113

Enkele veel voorkomende uitdrukkingen onthullen valse ideeën over de dood en het hiernamaals


114

Hoe Moeten We De Sabbat Heilig Houden?


115

Moeten we bidden tot God de Vader of tot Jezus Christus?


^