Al gebruikt God Zijn engelen niet precies zoals weergegeven in het televisieprogramma, toch krijgen ze specifieke taken toegewezen.

Gods doel voor Zijn engelen wordt geopenbaard in Hebreeën 1:7,14: "En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot... dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven". Verder wordt ons verteld dat de door Gods Geest geleide kinderen de "erfgenamen van God" zijn (Romeinen 8:16-17; Galaten 3:26-29; 4:6-7).

De rechtvaardige engelen van God zijn Zijn geschapen geestelijke dienaars. Als boodschappers en vertegenwoordigers in de administratie van Gods heelal-overheersende regering stuurt Hij zijn engelen naar de Aarde met de opdracht Zijn geestelijke erfgenamen te dienen en te helpen.

Om de functie van vele van Gods engelen vandaag de dag te illustreren zouden we ons de situatie kunnen voorstellen van een jong kind van rijke ouders. Zo lang hij een kind is zou hij onder de verzorging van een kindermeisje of andere bedienden van zijn ouders kunnen zijn. De verzorgenden zijn ouder, verder ontwikkeld in kennis en ervaring en veel verder in hun fysieke en mentale ontwikkeling. Maar zij zullen niet de status of rijkdom verkrijgen die het jonge kind zal erven van zijn ouders als een volwassen persoon. Daarom zijn de dienaren (of verzorgers) die ouder en meer volwassen zijn slechts dienaren die de jonge "erfgenaam" dienen. Op dezelfde wijze zijn op dit moment Gods engelen dienaren "dienstbaar" aan Godsgeestelijke "erfgenamen".

De door Gods Geest geleide Christenen zijn beschermd door machtige engelen die in rechtstreeks contact staan met de Vader in de hemel (Matteüs 18:10; Handelingen 12:11; 2 Petrus 2:11). Gods engelen blijven dicht bij Zijn volk om hen te beschermen tegen ongevallen, calamiteiten, ziekten en ander kwaad (Psalm 34:8; 91:1-12). Psalm 91:11 verzekert ons, "want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen".

Gods dienende engelen krijgen opdracht Zijn geestelijke erfgenamen te helpen op de weg naar het eeuwig leven - wat ook bescherming tegen de Duivel en zijn demonen betekent.

Engelen zijn onzichtbaar voor het menselijk oog, maar wanneer zij zich toch vertonen zien zij er uit als normale mensen. De Apostel Paulus vertelt ons in Hebreeën 13:2 dat engelen soms incognito reizen tijdens de uitvoering van Gods werk en meestal hun ware identiteit niet onthullen. Toen Degene die later Jezus Christus werd Abraham bezocht vlak voordat God Sodom en Gomorra vernietigde, werd Hij vergezeld door twee engelen, die er uit zagen als gewone mannen (Genesis 18:1-33; 19:1-24). Engelen verschenen aan de Apostelen en vele van de profeten.

De profeet Elisa wist dat God Zijn mensen beschermd en hun vijanden verslaat. Toen hij geconfronteerd werd met een vijandelijk leger wist hij dat Gods engelen aanwezig waren, klaar om te vechten indien nodig. Maar zijn dienstknecht was bang. Maar Elisa zei: "Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn" (2 Koningen 6:16).

Daarna, in een geweldig dramatisch en ontzagwekkend vertoon van macht, onthulde God aan Elisa's dienstknecht de bescherming die Hij gaf. God opende zijn ogen om de geestelijke wereld zichtbaar voor hem te maken. Volledig verbaasd zag de dienstknecht Gods leger van engelen op de berg, klaar om in actie te komen. Verbijsterd zag hij ook vurige paarden en wagens rond om Elisa en hemzelf! (vers 15-17).

Hoe dankbaar zouden we God moeten zijn voor het sturen van Zijn machtige, heilige en rechtvaardige engelen om te helpen en te waken over degenen die Hij geroepen heeft om door Zijn Geest geleide kinderen te zijn - Zijn geestelijke erfgenamen die spoedig geboren zullen worden in de heelal-regerende familie van God!