Heeft de mensheid 6.000 jaar gekregen om zichzelf te besturen?

Vraag: Waar haalt u het idee vandaan dat de mensheid 6.000 jaar zelfbestuur heeft toegewezen gekregen, gevolgd door een 1.000 jaar durend bewind van Jezus Christus?

Antwoord: De eerste twee hoofdstukken van Genesis laten zien dat God in een periode van zes dagen de aarde herschapen en de voorlopers van al haar huidige leven geschapen heeft. Daarna heeft Hij gerust op de Sabbat, op de zevende dag. Hiermee begon een wekelijkse cyclus waarin de mens zes dagen moet werken en elke Sabbat moet rusten (Exodus 20:8-11). In Hebreeën 4:3-11 legde de apostel Paulus uit dat de Sabbat het prachtige tijdperk van vrede en rust uitbeeldt, dat zal volgen op deze huidige tijd van menselijke activiteit. De apostel Johannes werd geïnspireerd te schrijven dat dit komende tijdperk, te beginnen met de terugkeer van Christus om Zijn Koninkrijk te vestigen, 1.000 jaar zal duren (Openbaring 20:1-4) – een tijd die vaak eenvoudigweg het Millennium wordt genoemd.

Aangezien de zevende dag een periode van 1.000 jaar in Gods Plan vertegenwoordigt, volgt hieruit dat de voorgaande zes dagen van de week eveneens perioden van 1.000 jaar vertegenwoordigen. De apostel Petrus bracht dit principe naar voren bij de bespreking van het vooruitzicht van de terugkeer van Christus: “Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (2 Petrus 3:8).

Dit concept was goed bekend bij de Joden uit Petrus’ tijd. Ongeveer 200 jaar voor Christus schreef rabbi Elias dat “de wereld zesduizend jaar standhoudt, tweeduizend vóór de wet, tweeduizend onder de wet, en tweeduizend onder de Messias” (William Pym, A World of Warning in the Last Days, 1841, p. 88). De beroemde historicus Edward Gibbon schreef dat “de traditie werd toegeschreven aan de profeet Elia” (History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 1875, p. 533). The Encyclopedia of the Jewish Religion, (1965, p. 263) vermeldt dat de tannaim – rabbijnen uit Christus’ tijd – een dergelijke interpretatie baseerden op Psalm 90,geschreven door Mozes: “Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht” (v. 4). De tannaim zeiden dat, aangezien er zes scheppingsdagen waren, de wereld 6.000 jaar zou duren. De zevende ‘werelddag’ zou de 1.000 jaar van heerschappij van de Messias zijn.

Het 7.000 jaar durende plan van God werd in de vroege Kerk ‘zorgvuldig ingeprent’ (Gibbon, p. 534). De ‘kerkvader’ Irenaeus was onderwezen door Polycarpus, leerling van de apostel Johannes. Helaas week Irenaeus af van de leer van de apostelen van Christus, maar behield hij blijkbaar enige waarheid. In Against Heresies (ca. 150 n.Chr.), vertelde hij over een geloof van de vroege Kerk: “Dit is een verslag van de dingen die vroeger werden geschapen, zoals het ook een profetie is van wat komen gaat. Want de dag des Heeren is als duizend jaar; en in zes dagen werden de geschapen dingen voltooid: het is daarom duidelijk dat ze na het zesduizendste jaar zullen eindigen” (boek 5, hoofdstuk 28, paragraaf 3).

Ter verdere illustratie van de gangbaarheid van het geloof dat het Millennium 6.000 jaar na de schepping van Adam zou beginnen, kunnen nog veel meer geschriften van andere vroege rabbijnen en ‘kerkvaders’ worden onderzocht, zoals die van Rabbijn Ketina, Lactantius, Victorinus, Hippolytus van Rome, Justinus Martyr en Methodius. Hoewel men niet op deze mannen kan vertrouwen voor Bijbelse waarheid, getuigen zij er zeker van hoe wijdverbreid dit begrip was in de vroege eeuwen na de dood van Christus. Dit is in feite de gerespecteerde mening van de meeste belijdende christelijke geleerden door de eeuwen heen, tot aan onze huidige tijd.

God zei tegen Adam dat hi “op de dag” dat hij van de verboden vrucht at, zou sterven (Genesis 2:17) – toch werd Adam 930 jaar oud (Genesis 5:5)! Hoe is dat mogelijk? Eén mogelijkheid is, zoals Methodius en andere vroege kerkelijke commentatoren hebben uitgelegd, dat, aangezien een dag bij God als duizend jaar was, Adam moest sterven voordat de eerste 1.000-jarige dag voltooid was – en dat is gebeurd..

Wat is het doel van deze 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur? God staat nu toe dat mensen door menselijk lijden de lessen ‘schrijven’ die ze moeten leren als gevolg van het ingaan tegen God. In het Millennium zullen de mensen gedurende 1.000 jaar in staat zijn om de vrede en harmonie van het leven van Gods weg tegenover de voorgaande 6.000 jaar van oorlog en strijd te stellen. Uiteindelijk zullen in het oordeel van de “grote witte troon” (Openbaring 20:11-13) zij die God voorheen niet had geroepen, het enorme verschil kunnen ervaren tussen de manier van leven van de mens en de manier van leven van God. Om meer te weten te komen over Gods plan voor de mensheid kunt u uw gratis exemplaar aanvragen van De komende wereld: hoe zal die zijn?