Hoe moeten wij Gods Sabbat houden?

Vraag: Ik heb zojuist ontdekt dat, volgens de Bijbel, de wekelijkse Sabbat begint bij zonsondergang op vrijdag en eindigt bij zonsondergang op zaterdag. Wat moet ik doen om deze ‘heilig te houden’ zoals ons geboden wordt in Exodus 20:8?

Antwoord: Sommigen denken ten onrechte aan de Sabbat als een dag waarop God ons onderdrukt door ons te verbieden om te doen wat we willen. Maar het is eigenlijk een tijd die Hij geschapen heeft voor ons welzijn, die ons verlichting van de wekelijkse stress geeft en de gelegenheid om onze aandacht te richten op Degene die deze dag gemaakt en apart gezet heeft voor Zijn heilig doel. “… De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat” (Markus 2:27-28).

Waarom houden wij de Sabbat? Om een van de Tien Geboden te gehoorzamen die God heeft gegeven en waaraan Jezus Christus zich zelf hield en Zijn volgelingen leerde deze in acht te nemen (Mattheüs 19:17). Het Vierde Gebod luidt:

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die (Exodus 20:8-11).

Om elke Sabbat heilig te houden, keren wij ons af van onze arbeid en van activiteiten die onze aandacht afleiden van God en Zijn plan voor ons. Dit maakt onze tijd vrij om de Bijbel te lezen, te bidden en te mediteren over de dingen van God. Op de Sabbat moeten wij ons concentreren op aanbidding van God en te leren over Hem. Zij die binnen een redelijke reisafstand van een groep ware christelijke gelovigen wonen, behoren samen te komen voor aanbidding en broederlijke omgang [fellowship], tenzij hun gezondheid dit onverstandig of onmogelijk maakt. “En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen” (Hebreeën 10:24-25).

Jezus legde uit dat “… het geoorloofd [is] op de sabbatdagen goed te doen” (Mattheüs 12:12). Iemand die op de Sabbat een leven in gevaar redt, overtreedt Gods wet niet; Jezus genas de zieken op de Sabbat, waarvoor de Farizeeën een plan beraamden om Hem te vernietigen (vv. 13-14). Christenen moeten zichzelf echter onderzoeken om er zeker van te zijn dat zij het gebod van Jezus Christus niet misbruiken. Het is correct voor een christen om een leven te redden op de Sabbat, maar het is niet correct om geld te verdienen op de Sabbat door zijn gewone zaken te doen met het excuus van mensen te ‘helpen’.

Wanneer wij Gods ware Sabbat op de zevende dag op de juiste wijze houden, zegent Hij ons rijkelijk. “Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de Sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob…” (Jesaja 58:13-14).

Gods Sabbatten zijn een tijd van vreugde en van lichamelijke en geestelijke verkwikking. “Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte” (Psalm 42:5).

Om meer te leren over de betekenis en de viering van de Sabbat op de zevende dag, kunt u een gratis exemplaar aanvragen van onze boekjes Welke dag is de christelijke Sabbat? en De Heilige Dagen: Gods meesterplan of lees ze online op wereldvanmorgen.nl.