Vraag: Ik lees in Johannes 6:44 dat het God de Vader is die ons tot Zijn waarheid roept, en dat wij Hem niet kunnen kiezen tenzij Hij ons tot Hem trekt. Ik dacht dat we een vrije wil hadden, in staat om zelf te kiezen, maar dit vers laat het lijken alsof we geen keus hebben. Hebben we die wel?

Antwoord: Ten eerste moeten we begrijpen dat het Gods wil is dat allen de eerlijke kans op eeuwig leven krijgen (Johannes 3:16-17, 2 Petrus 3:9). God zal Zijn aanbod van behoud niet onthouden aan een ieder die ooit geleefd heeft, en roept ieder van ons op zijn eigen tijd zoals het Hem behaagt (Romeinen 9:15; 1 Timotheüs 2:3-5).

Velen beseffen echter niet dat God niet iedereen nu roept. Als Hij zou proberen de hele mensheid op dit moment te behouden, dan zouden we Zijn poging een kolossale mislukking moeten noemen. Inderdaad, als God werkelijk zou proberen de hele wereld nu te behouden, dan zou Hij slagen! Heeft God behoud niet bedoeld voor de ontelbare miljoenen die gestorven zijn zonder ooit de naam van Jezus Christus te horen? Natuurlijk wel – de Schrift vertelt ons over een toekomstige tijd waarin allen die geleefd hebben het ware Evangelie zullen horen en Gods roeping zullen ontvangen(Ezechiël 37:1-14; Romeinen 11:26; Openbaring 20:5, 11-13). Toch lezen we ook dat God sommigen roept als “eerstelingen” (Jakobus 1:18) – waardoor zij de kans krijgen om op het Evangelie te reageren, zelfs in deze kwalijke tijden.

ONZE GROTE VERANTWOORDELIJKHEID

Vanaf het moment dat Adam en Eva ervoor kozen Satan te volgen in plaats van de instructies van hun Schepper te gehoorzamen (Genesis 3), heeft God de mensheid toegestaan om te experimenteren met ontelbare, door mensen bedachte oplossingen voor de problemen van de wereld. De Bijbel en de seculiere geschiedenis tonen ruimschoots aan dat de mensheid jammerlijk faalt in het besturen van haar omgeving en zichzelf. God laat ons met vallen en opstaan leren dat het doen van dingen op onze manier ons geen blijvende vreugde, succes en vervulling zullen brengen waarnaar wij allen verlangen. Toch roept God, te midden van deze door zonde verziekte wereld, wel degelijk sommigen nu om Hem te dienen. Uiteindelijk zullen allen geroepen worden om leden van Zijn Gezin te worden (Hebreeën 2:9-11). God brengt degenen die Hij roept naar het lichaam van Christus, Zijn gemeente (1 Korinthe 1:2; 12:13). Hij brengt ons tot bekering (2 Timotheüs 2:25-26).

Zij die nu tot bekering geroepen zijn en de Geest van God hebben gekregen, hebben een grotere verantwoordelijkheid om zonde te overwinnen door de kracht van die heilige Geest (Kolossenzen 3:5-10). En als we eenmaal geroepen en geplaatst zijn in de gemeente die Christus gebouwd heeft (Mattheüs 16:18) door de kracht van Gods heilige Geest, blijven we mensen met een vrije wil. Wij zijn nog steeds vrij om ongehoorzaam te zijn aan de goddelijke wil – maar de boete voor het hardnekkig blijven breken van Gods wet zal uiteindelijk een strenge en zekere straf zijn (Romeinen 6:23; Hebreeën 9:27-28; Hebreeën 10:26-27).

ONZE VERBAZINGWEKKENDE KANS

God heeft in elke tijd sommigen geroepen om getuige te zijn tegen het kwaad en de zonden van deze wereld (Deuteronomium 8:19-20). Jesaja 59 getuigt eloquent van Gods houding ten opzichte van de rebelse levenswijzen van de mensheid. Zelfs vandaag roept God sommigen om deel te hebben aan Zijn laatste waarschuwing aan deze stervende en ongehoorzame wereld. U bent in contact gekomen met het Werk dat God vandaag door Zijn Kerk [gemeente] doet – dus, als u oprecht op zoek bent naar de waarheid van God, en meer wilt leren over Zijn plan voor uw plaats in Zijn Koninkrijk, blijf dan uw Bijbel bestuderen en blijf kennis nemen van wat de Levende Kerk van God aanbiedt op wereldvanmorgen.nl.

Vraag God om u te laten zien wat u moet doen en welke rol Hij wil dat u speelt. Als God u nu roept, dan bent u gezegend met de mogelijkheid om deel uit te maken van de eerste opstanding (Openbaring 20:5-6) en om God te dienen, regerend onder Jezus Christus in het spoedig komende Millennium. Wat een geweldige roeping!