Doen de Bijbelse Sabbatten en Feestdagen er vandaag toe?

Vraag: De verzen Kolossenzen 2:16-17 lijken te zeggen dat u zich door niemand moet laten be- of veroordelen omdat u geen sabbatten of feestdagen houdt. Bewijst dit niet dat wij de Sabbat of de Bijbelse Heilige Dagen die Jezus en de apostelen hielden niet hoeven te houden?

Antwoord: Dit is een veelvoorkomende maar onjuiste overtuiging. In die passage onderwees Paulus de christenen in Kolosse in werkelijkheid om zich niet door buitenstaanders met gebruikmaking van ijdele, heidense filosofieën te laten beoordelen met betrekking tot wat ze moesten eten of drinken ook met betrekking tot deze Bijbelse Feestdagen, maar om God in Zijn Kerk te laten werken om het Bijbelse onderricht op deze gebieden deze vast te stellen en te handhaven.

Onruststokers – filosofen die in de geschiedenis bekend staan als gnostici – brachten leden van de Kerk van God in Kolosse in verwarring. Het Griekse woord gnosis betekent eenvoudig ‘kennis’, en gnostici geloofden dat men bepaalde speciale kennis nodig had om God te bereiken. Die kennis hield ook de specifieke namen van verschillende geestelijke ‘tussenpersonen’ in, omdat zij leerden dat Christus alleen niet voldoende was om de kloof tussen de mens en God te overbruggen (zie The New Bible Commentary: Revised, 1970, p. 1140). Paulus worstelde tegen de invloed van de gnostici in de Kerk te Kolosse en verdedigde Christus als onze toereikende, goddelijke bemiddelaar (Kolossenzen 1:15-22; 2:9-10) en veroordeelde gnostische ideeën als “engelenverering” (2:18).

Zo ook hadden deze gnostische onruststokers de praktijken van de Kolossenzen op de Bijbelse Sabbatten en Heilige Dagen beïnvloed. God zegt van deze dagen: “… Dit zijn Mijn feestdagen” (Leviticus 23:2) en dat het tijden van vreugde zijn (b.v. Nehemia 8:9-12). Maar in plaats van zich te verheugen, te eten en te drinken  ̶ wel met mate  ̶ tijdens Gods Bijbelse Feestdagen, leerden deze gnostici dat christenen zichzelf lichamelijke genoegens moesten ontzeggen volgens strikte, door mensen gemaakte regels.

Andere verzen in hetzelfde hoofdstuk (b.v. Kolossenzen 2:8, 20-22) maken het overduidelijk dat Paulus niet spreekt over de geboden van God, maar over “de filosofie”, “de overlevering van de mensen” en “de geboden en leringen van de mensen”. De Sabbat en de Heilige Dagen vinden hun oorsprong in het geïnspireerde woord van God en Zijn goddelijke Wet, niet in de tradities of het onderricht van menselijke filosofen.

Veel vertalers verwarren en vertroebelen de betekenis van Kolossenzen 2:16-17 omdat zij een vooroordeel hebben tegen de Bijbelse Sabbat en de Heilige Dagen. De Herziene Statenvertaling zegt: “Deze zaken [nl. de Sabbatten en de Heilige Dagen, v. 16] zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus ” (v. 17). Het laatste deel van het vers is door de HSV correct uit het Grieks vertaald, behalve het woordje “is” dat niet voorkomt in het oorspronkelijke Grieks. Een meer letterlijke en betere vertaling is: ‘maar het lichaam van Christus’, en slechts een aantal verzen eerder definieert Paulus wat ‘het lichaam van Christus’ is. Hij schrijft daar: “En Hij [Christus] is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente…” (Kolossenzen 1:18) en “… ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente” (v. 24, zie ook Efeze 1:22-23; 4:11-16). De ware Kerk van God is het levende, georganiseerde lichaam van Christus, en God geeft haar inzicht in de leer van de Bijbel dat filosofen, die zich baseren op “de overlevering van de mensen” en “de grondbeginselen van de wereld” (Kolossenzen 2:8) niet hebben.

Dus verwijst Paulus verwarde leden naar de Kerk, niet naar ijdele filosofen, voor begrip van hoe de Feestdagen van God gehouden moeten worden. Wanneer de context in ogenschouw wordt genomen, is de betekenis duidelijk. In Kolossenzen 2:16-17 zegt Paulus tegen de mensen in Kolosse dat zij zich niet door een gnostische, ascetische filosoof moeten laten beoordelen over hoe zij zich dienen te verblijden tijdens Gods Sabbatten en Feestdagen, die wijzen op toekomstige profetische vervullingen ervan, maar dat zij naar de Kerk moeten kijken – waarvan Christus het levende Hoofd is – om over dergelijke zaken te oordelen.

Om meer te leren over de details van hoe Gods Sabbat en Heilige Dagen dienen als een “schaduw van de toekomstige dingen”, kunt u ons gratis boekje aanvragen De Heilige Dagen: Gods meesterplan, of het online lezen op wereldvanmorgen.nl. In plaats van dagen van extreme, ascetische zelfbeperking en valse nederigheid te zijn, worden deze Feestdagen van God over de hele wereld gevierd door hen die de hoop omarmen die ze aan het licht brengen.