Vraag: Ik ben in de war over de wijze waarop Jezus Christus verondersteld wordt terug te keren. Hoe zullen we weten wanneer Hij terugkomt naar de aarde?

Antwoord: Vóór Zijn dood, opstanding en hemelvaart beloofde Jezus Christus: “… Ik [kom] terug…” (Johannes 14:3). Maar velen die zichzelf christen noemen verschillen in belangrijke mate in hun geloofsovertuigingen over de wijze waarop Christus zal terugkeren. Sommigen denken dat Hij in het geheim komt. Anderen denken dat Hij tweemaal zal terugkeren  ̶  de eerste keer in het geheim, vervolgens later meer zichtbaar. Enkelen denken dat Hij reeds teruggekeerd is naar de aarde. Wat is de waarheid?

Slechts enige ogenblikken nadat Christus in een wolk ten hemel voer (handelingen 1:9), warden de apostelen opgeschrikt door de verschijning van twee goddelijke boodschappers, die hun verzekerden: “… Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan” ((vv. 10–11). Deze engelen bevestigden Jezus’ belofte dat Hij terug zou komen  ̶  en zij legden de wijze van zijn terugkeer uit.

Let op wat de Schrift nog meer openbaart over de wijze van Jezus’ terugkeer. Hoewel de Bijbel ons niet precies vertelt wanneer Jezus zal terugkeren (Mattheüs 24:36; 25:13), wordt ons gezegd dat Hij onverwachts zal komen voor het grootste deel van de wereld  ̶  evenals een dief in de nacht onverwachts komt, zonder voorafgaande kennisgeving (Openbaring 16:15; Mattheüs 24:42–44). Jezus vergeleek Zijn komst met die van een dief vanwege het verrassingselement.

Maar Christus’ terugkeer naar de aarde zal niet clandestien of geheimzinnig zijn. De Bijbel stelt Zijn terugkomst als een zeer dramatische gebeurtenis (Mattheüs 24:29–30). Er zal wereldwijd een enorm bazuingeschal te horen zijn (v. 31),evenals een geweldige schreeuw die Jezus terugkeer en de opstanding van de doden in Christus aankondigt (1 Thessalonicenzen 4:16).

Ons wordt tevens gezegd dat wanneer Jezus Christus terugkomt, Hij duidelijk zichtbaar zal zijn voor iedereen: “want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Mattheüs 24:27). “Het Griekse word astrapè, dat in het vers dat we juist lazen werd gebruikt, kan “bliksem” betekenen of elke briljante verlichting. Mattheüs 24:30 gaat verder met de beschrijving van Jezus’ dramatische terugkomst: “En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen… en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.” De verheerlijkte en verrezen Christus zal niet op enig sterfelijk wezen lijken, maar is “zoals de zon schijnt in haar kracht” (Openbaring 1:16). Zoals we kunnen zien beschrijft de Bijbel in heldere bewoordingen de zichtbare, luide, onmiskenbare terugkeer van onze Verlosser en Heiland.

Van Jezus Christus wordt geprofeteerd dat Hij naar dezelfde Olijfberg bij Jeruzalem zal terugkeren vanwaar Hij bijna 2.000 jaar geleden opvoer ten hemel (Zacharia 14:3–4). Maar Christus zal niet alleen terugkeren. Met hem zullen alle opgestane heiligen zijn. De Bijbel verklaart duidelijk dat de opgestane heiligen zullen worden “opgenomen” om Christus te ontmoeten wanneer Hij uit de wolken naar de aarde afdaalt. De opgestane doden in Christus zullen, tegelijk met de levende christenen die dan onsterfelijk gemaakt zijn, opstijgen om de terugkerende Christus in de lucht te ontmoeten (1 Thessalonicenzen 4:15-17), alvorens zij met Hem naar beneden komen, spoedig daarna, naar de Olijfberg. Zal iemand anders met Christus meekomen bij zijn indrukwekkende terugkeer? Zeker  ̶  de Schrift laat zien dat een leger van engelen Hem zal vergezellen vanuit de hemel, in de heerlijkheid van Zijn Vader (Markus 8:38; Openbaring 19:14).

Wanneer Jezus Christus opnieuw komt, zal Hij terugkeren als “Koning der koningen en Heere der heren” om het heersende Koninkrijk van God op aarde te vestigen (Openbaring 19:16). Hij en de opgestane heiligen zullen dan beginnen over de volken te regeren en deze de weg te onderwijzen die werkelijke overvloed, vreugde en vrede zal voortbrengen (Openbaring 20:6; 5:10).

Jezus Christus zal zeker terugkomen  ̶  deze keer met grote macht en heerlijkheid  ̶  en de gehele mensheid zal getuige zijn van zijn wederkomst. Het zal werkelijk de grootste, meest dramatische en meest gedenkwaardige gebeurtenis in de historie van de wereld zijn!

Maar zult u er klaar voor zijn? Dat kunt u wel, en de Bijbel openbaart hoe! Vraag voor gedetailleerde informatie over dit uiterst belangrijke onderwerp een gratis exemplaar aan van het boekje Veertien tekenen die Christus’ terugkeer aankondigen!, of lees het online op wereldvanmorgen.nl.