Vraag: In Mattheüs 12:32 zegt Jezus Christus: “ En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende.” Waarom zou lastering vergeven worden als het Christus betreft, maar niet als het de heilige Geest betreft?

Antwoord: God neemt godslastering, ook wel blasfemie genoemd, zeer ernstig, en het is een van de menselijke ondeugden die ons bevolen worden uit te roeien. In Kolossenzen 3:5-8 zegt Paulus ons: “Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is… toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond.”

In het Oude Testament is het woord ‘lastering’ de Nederlandse vertaling van het Hebreeuwse woord n’atsah dat letterlijk ‘minachting’ betekent. Het werkwoord naqab wordt ook vertaald met ‘lasteren’. Hoewel het letterlijk ‘doorboren’ betekent, kan het ook in figuurlijke zin worden gebruikt. In het Nieuwe Testament heeft het Griekse woord blasphémeó dezelfde betekenis. In moderne zin omvat godslastering minachting, veronachtzaming, gebrek aan respect of zelfs vijandigheid jegens God.

In het oude Israël werd godslastering streng bestraft. God zei tegen Mozes: “… Iedereen die zijn God vloekt, moet zijn zonde dragen. Wie de Naam van de HEERE lastert, moet zeker ter dood gebracht worden” (Leviticus 24:15-16).

Dus, hoe heeft godslastering vandaag betrekking op ons? Het is duidelijk dat het vervloeken, belasteren of beschimpen van God godslasterlijk is en nooit gedaan mag worden. Het gebruik van vervangende woorden zoals ‘goh’, ‘jeetje’ ,‘jemig’ of ‘gossiemijne’ is ook een vorm van godslastering. Deze woorden lijken misschien onschuldig, maar ze tonen respectloosheid jegens Gods naam en overtreden het Derde Gebod (Exodus 20:7).

Christus legde uit dat godslastering, net als al onze zonden, vergeven kan worden. Hij zei: “Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben” (Markus 3:28).

In feite is het mogelijk voor mensen om God te lasteren zonder het zelfs maar te beseffen.
Dit maakt onderdeel uit van wat Christus beschreef toen Hij zei: “En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden…” (Mattheüs 12:32). Toen de mensen in Christus’ tijd Hem zagen, zagen zij een mens; zij zagen Hem niet in al Zijn vroegere glorie en grootsheid. In Zijn nederigheid begreep Hij dit en vergaf hun hun laster, smaad en zelfs vijandigheid.

Mattheüs 12:32 en Markus 3:29 zinspelen op de bewuste laster die iemand buiten het bereik van vergeving dreigt te brengen. Waar zijn mensen naar op weg als zij kwaad noemen datgene waarvan zij weten dat het goed is, zoals de Farizeeën deden toen zij opzettelijk en doelbewust het rechtvaardige werk van de heilige Geest bestempelden als het werk van Satan, de duivel (Mattheüs 12:24)? Het antwoord vinden we in Hebreeën 10:26-29:

Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft?”

God schenkt genadevolvergeving aan hen die haar zoeken, berouw tonen en zich bekeren, niet aan hen die zich willens en wetens tegen Hem keren. Een opzettelijke, bewuste minachting van Gods Heilige Geest is een mogelijk fatale houding. Als u meer wilt leren over wat de onvergeeflijke zonde werkelijk is, kijk dan online op WereldvanMorgen.nl voor het antwoord op de veelgestelde vraag: “Wat is de onvergeeflijke zonde precies?”, of op TomorrowsWorld.org voor het antwoord op de vraag “Are You Unforgivable?”, of kijk naar de korte video “This One Sin Cannot Be Forgiven.”