Vraag: Al een tijdje lees ik uw tijdschrift en kijk ik naar uw uitzendingen, en het is me opgevallen dat u niet over de heilige Geest als persoon lijkt te spreken. Waarom niet? Wat is de heilige Geest anders dan een derde persoon in een goddelijke Drie-eenheid?

Antwoord: De apostel Johannes geeft inzicht in de natuur van God: "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God" (Johannes 1:1). Als we alle vooropgezette ideeën opzijzetten, zien we hier twee wezens. Johannes openbaart dat Degene die bekend staat als het Woord, Jezus Christus werd (Johannes 1:14), en dat het door Jezus was dat alles gemaakt werd (Johannes 1:3; Kolossenzen 1:15-18). De heilige Geest wordt nooit als een deel van deze Familie genoemd.

Veel belijdende christenen gaan er simpelweg van uit dat de Bijbel de heilige Geest als persoon laat zien. Toch hebben de schrijvers van het Nieuwe Testament niet een dergelijke aanname gedaan, zoals we kunnen zien in hoe ze verschillende van hun brieven begonnen met groeten namens God de Vader en Jezus Christus (vgl. Romeinen 1:7; 1 Korinthe 1:3; Jakobus 1:1; enz.). Als de heilige Geest een persoon was zoals de Vader en de Zoon, kunnen we er zeker van zijn dat die persoon niet afwezig zou zijn bij die begroetingen.

Maar hoe moeten we Johannes 14:16–17 dan begrijpen, waar staat: "En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."?

Het woord dat vertaald werd als "Trooster" komt van het Griekse paraklètos. Zelfstandige naamwoorden in het Grieks hebben een geslacht: mannelijk, vrouwelijk of onzijdig. Het geslacht van een zelfstandig naamwoord kent niet werkelijk een geslacht toe aan het object  ̶  een tafel is niet zelf mannelijk of vrouwelijk enkel vanwege het zelfstandig naamwoord en het voornaamwoord. Het zelfstandig naamwoord paraklètos is mannelijk, dus de meeste Nederlandse vertalingen vertalen het voornaamwoord als het mannelijke "Hij"  ̶  hoewel ‘Het’ leerstellig het meest acceptabel zou zijn.

Geen Persoon, maar Zijn kracht

Maar zelfs met het voornaamwoord 'Het' [‘It’ in Engelse vertalingen] concluderen sommige lezers dat de passage over een persoon spreekt. Zij veronachtzamen het algemene literaire instrument dat bekend staat als personificatie, waarbij persoonlijke of menselijke kenmerken worden toegeschreven aan niet-menselijke dingen.

Doet de Bijbel dit ooit? Het antwoord is een volmondig ja! Zie Spreuken 8:1–3: "Roept Wijsheid niet en laat Inzicht Haar stem niet klinken? Op de top van hoogten, langs de weg, op een kruispunt van paden, staat Zij. Terzijde van de poorten, voor aan de stad, bij de ingang van de deuren, roept Zij luid:”. Denkt iemand nu dat wijsheid een persoon is? Natuurlijk niet, tenzij 'Wijsheid' toevallig iemands naam is.

Bedenk ook dat de Schrift de heilige Geest beschrijft als uitgestort (Handelingen 10:45) en als de kracht van God (Lukas 1:35; Romeinen 15:13). Hij wordt ook metaforisch als windvlaag beschreven (Handelingen 2:2-4; Johannes 20:22) en water (Johannes 7:37-39). Dit zouden vreemde beschrijvingen zijn van een goddelijk persoon, maar ze beschrijven heel natuurlijk de stroming van Gods krachtige Geest.

Toen Jezus zei dat Hij de Trooster zou sturen (Johannes 14:16-17), beëindigde Hij de gedachte in het volgende vers: "Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe." De heilige Geest is de kracht die uitstroomt van God de Vader en Jezus Christus. Het is het middel waardoor Christus tot hen zou komen, en waarom Paulus kon verkondigen: "… Christus leeft in mij …" (Galaten 2:20). Het is de Geest van waarheid die ons naar “heel de waarheid” zal leiden (Johannes 16:13-14), net zoals wijsheid ons onderricht (Spreuken 9:1-6).

Jazeker, de enige echte God van de Bijbel heeft de wereld zo liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16)! En diezelfde God gaf ware christenen Zijn Geest – Zijn eigen kracht – waardoor ze op Zijn manier kunnen leven ter voorbereiding op dat eeuwige leven dat komen gaat.

Zie voor meer informatie ons gratis boekje: John 3:16: verborgen waarheden van het gouden vers.