Hoe Moeten We De Sabbat Heilig Houden?

Vraag: Ik heb zojuist vernomen dat de wekelijkse Sabbat volgens de Bijbel op vrijdag bij zonsondergang begint en op zaterdag bij zonsondergang eindigt. Welke stappen moet ik ondernemen om ‘deze dag heilig te houden’, zoals geboden in Exodus 20:8?

Antwoord: De Sabbat is verre van een tijd van beperkingen, maar gaat over bevrijding van de eindeloze sleur van het dagelijks leven, waardoor we de kans krijgen om ons opnieuw te concentreren op wat er echt toe doet. Het is een dag die God heeft ontworpen om ons te weer op krachten te laten komen en te herstellen. Jezus zelf verduidelijkte: “… De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat” (Markus 2:27-28).

Dus waarom vieren wij de Sabbat? Het is een fundamentele praktijk die geworteld is in de Tien Geboden en een goddelijke richtlijn die Christus omarmde en doorgaf aan Zijn discipelen (Mattheüs 19:17). De Bijbel instrueert ons expliciet: “Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God …” (Exodus 20:8-10). Hier vinden we een duidelijke blauwdruk voor zes dagen werk en een dag rust, een levensritme dat door God Zelf is ingesteld bij de schepping (Genesis 2:1-3).

Wanneer de Sabbat aanbreekt, nemen we afstand van ons werk en het tot ons nemen van amusement, of het nu gaat om sport, tv-programma’s of online afleidingen – zaken die onze aandacht afleiden van wat belangrijk is naar wat alledaags is. In plaats daarvan is de Sabbat een dag die gewijd is aan het verdiepen van ons begrip van God en het uiten van onze eerbied door middel van aanbidding.

De Bijbel gebiedt ons ook om op de Sabbat samen met ware Christelijke gelovigen te beleven, waarbij we hen doorgaans persoonlijk ontmoeten als we daar fysiek toe in staat zijn en binnen een redelijke reisafstand wonen. “En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten… maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen” (Hebreeën 10:24-25). Christenen moeten elkaar inspireren en bemoedigen in afwachting van de terugkeer van Christus.

Bovendien legde Jezus uit dat “… het geoorloofd [is] op de sabbatdagen goed te doen” (Mattheüs 12:12). Iemand die een persoon met een dringende behoefte op de Sabbat helpt, schendt deze niet; Christus genas de zieken op de Sabbat, waarvoor de Farizeeën een plan beraamden om Hem te kapot te maken (vv. 13-14). Christenen moeten echter zichzelf onderzoeken om er zeker van te zijn dat zij het gebod van Christus niet misbruiken; het is juist dat een Christen op de Sabbat een noodzakelijke dienst verricht, maar het is niet juist om op de Sabbat geld te verdienen met het excuus mensen te ‘helpen’.

EEN GODDELIJK GESCHENK

Het vieren van de Sabbat gaat niet alleen over het naleven van een regel; het gaat ook over het ervaren van de diepgaande zegeningen die de heilige Dag biedt. Jesaja onderstreept op poëtische wijze de vreugde en geestelijke voeding die voortkomen uit het eren van de Sabbat: “Indien u uw voet van de sabbat terughoudt … dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob …” (Jesaja 58:13-14). Het is een belofte dat degenen die deze dag eren, de blijdschap zullen kennen die gevonden wordt in een hechte relatie met God.

Elke wekelijkse Sabbat dient als een tijd van levensvreugde – van fysieke en geestelijke verfrissing. “Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit; Hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen …” (Psalm 42:4). De reflectie van deze psalmist vat de essentie van de Sabbatervaring samen: een veelbewogen reis naar een diepere relatie met God, gevuld met vreugde en lofprijzing.

De Sabbat is een goddelijk geschenk, een wekelijkse adempauze om ons leven opnieuw af te stemmen en op één lijn te brengen met God. Het is elke week een dag waarop we pauzeren, reflecteren, aanbidden en geestelijk verjongd worden. Hij is ingebed in Gods woord, in praktijk gebracht door Jezus Christus en hij geeft ons een blauwdruk voor een leven waarin werk in evenwicht wordt gebracht met herstellende rust, waar er tijd is voor reflectie en individuele oefening met gezamenlijke aanbidding.

Wilt u meer weten over de betekenis van de Sabbat op de zevende dag, vraag dan gratis exemplaren aan van Welke dag is de Christelijk Sabbat? en De Heilige Dagen: Gods meesterplan. En als u geïnteresseerd bent in het vinden van een dichtbije gemeente van de Levende Kerk van God, of in een gesprek met een plaatselijke vertegenwoordiger, neem dan online contact met ons op via WereldvanMorgen.nl.