De Bijbel laat zien dat de doden in het graf zijn, wachtend op de opstanding; zij zijn niet in de hemel. De Apostel Petrus zei: "Want David is niet opgevaren naar de hemelen" (Handelingen 2:34). Christus zei: "Niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen" (Johannes 3:13).

Betekent dit dat de misdadiger in een aparte plaats is die "Paradijs" genoemd wordt maar niet de "hemel" is? Nee. De Bijbel laat duidelijk zien waar het Paradijs zich bevindt. De Apostel Paulus verhaalt van een man die in een visioen opgenomen was tot Gods troon - "dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken" (2 Korintiërs 12:1-4). Het Paradijs bevindt zich in de aanwezigheid van Gods troon - in de hemel.

Wat is het Paradijs? Paradijs betekent een "tuin, heerlijk oord, park" - "een grootse omsloten ruimte of natuurgebied... schaduwrijk en goed geïrrigeerd... omsloten door muren" (Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament).

De Bijbel beschrijft hoe het Paradijs zal zijn. "Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is" (Openbaring 2:7). Let nu op Openbaring 22:1-2:"En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren".

Deze verzen doelen op "de heilige stad, een Nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God" (Openbaring 21:2). Het Nieuw Jeruzalem, dat uit de hemel zal neerdalen nadat de aarde gemaakt is tot een "nieuwe aarde" (2 Petrus 3:10-13; Openbaring 21:1), zal de Boom des Levens in zich hebben staan. Het Paradijs van God, bij of in de buurt van Zijn troon, is een park of tuin die zich uiteindelijk zal bevinden op de nieuwe aarde!

Ging de misdadiger daar naartoe met Jezus op de dag van zijn sterven? Merk op dat Jezus Zelf niet naar het Paradijs, of de hemel, ging op de dag van Zijn sterven. Zoals Paulus schreef: "Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb; Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften" (1 Korintiërs 15:3-4). Christus was verzegeld in het graf gedurende drie volle dagen en drie volle nachten[Matteüs 12:40]. Zie wat Hij Maria vertelde toen ze tot het graf kwam, nadat Christus opgestaan was: "Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader... en uw Vader, naar mijn God en uw God" (Johannes 20:17).

Wat zei Christus nu werkelijk tot de misdadiger? Vele lezers worden misleid door onjuiste interpunctie in de Nederlandstalige vertaling van de geïnspireerde Griekse tekst. De meeste Nederlandstalige vertalingen plaatsen foutief een komma tussen "u" en "heden". Zoals een bijbelcommentaar uitlegt: "De interpretatie van dit vers hangt volledig af van interpunctie, welke weer volledig afhangt van menselijke autoriteit, aangezien de Griekse manuscripten geen enkele vorm van interpunctie kenden tot de negende eeuw, en zelfs dan alleen als een stip ter hoogte van het midden van de regel waarmee elk woord gescheiden werd" (Companion Bible, Appendix §173).

Met de juiste interpunctie in het Nederlands zou het vers als volgt gelezen worden: "Voorwaar, Ik zeg u heden, gij zult met Mij in het Paradijs zijn".

In Lucas 23:43 gaf Jezus geen belofte die Hij niet waargemaakt heeft; Hij gaf te kennen dat wanneer het Paradijs gekomen zal zijn, de misdadiger daar met Hem zal zijn!