Toen Jezus Zijn discipelen leerde zei Hij hen: "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is" (Matteüs 5:48). Bedoelde Jezus dat Zijn volgelingen volledig perfect zouden worden tijdens hun huidige leven?

Aangezien we een natuur hebben die geneigd is te zondigen weet God dat we niet absoluut perfect kunnen worden tot de wederopstanding wanneer Hij het proces dat in ons leven bij de doop begon zal voltooien. Het is op dat moment dat we geborenzullen worden in de God Familie. Hij zal ons perfecte geestelijke lichamen geven met een perfecte, zondeloze natuur zoals die van Christus (1 Johannes 3:2; Filippenzen 3:21).

In de tussentijd wil God dat we ernaar streven onze zondige natuur te "overwinnen" en dagelijks te groeien in Zijn karakter door Zijn geboden te gehoorzamen en de zonde uit ons leven te bannen (2 Petrus 3:18). Zo zullen wegroeien richting Gods geestelijke perfectie ondanks dat we nog steeds feilbare mensen zijn.

We lezen dat Jezus Christus, ons ultieme voorbeeld van geestelijke volwassenheid, "gehoorzaamheid leerde" (Hebreeën 5:8-9). Als een mens leerde Christus gehoorzaamheid door de beproevingen en toetsen van menselijke ervaringen (Hebreeën 2:9-10). Hij overwon alle verleidingen van de duivel, de verleidingen van Zijn vlees en de verleidingen van de wereld om Hem heen. Zo werd Jezus Christus het perfecte voorbeeld dat alle ware Christenen streven na te volgen (Efeziërs 4:13,15), terwijl zij Gods vergeving vragen wanneer zij tekortschieten vanwege de zonde (1 Johannes 1:7-10).

Omdat Christus overwon tijdens Zijn menselijk leven heeft Hij grote macht en autoriteit gekregen. Merk op hoe groot die macht en autoriteit feitelijk zijn: "...heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen..."! (Hebreeën 1:1-2).

Wij die Geest-verwekte kinderen van God geworden zijn, zijn "mede erfgenamen" met Christus, bestemd om Zijn grote erfenis en verantwoordelijkheid tedelen als Hij terugkomt (Romeinen 8:16-17); Openbaring 21:7). Het is dus van het grootste belang dat ook wij "overwinnen", omdat de Schrift het heel duidelijk maakt dat het Gods overwinnaars zijn die de gelegenheid krijgen om de aarde te regeren met Christus! (Openbaring 2:6-27; 3:21).

Overwinnen is een levenslang proces. Door de zondige trekken van het vlees, de wereld en de duivel te overwinnen, en ons aan God en Zijn wegen te onderwerpen,bouwen we aan het karakter van God in onszelf. En hoe meer we overwinnen, hoe meer verantwoordelijkheid Christus ons zal geven in Zijn regering op aarde.

Overwinnen vergt moeite en inzet van onze kant, samen met de hulp van Gods Heilige Geest. Overwinnen betreft ook toestaan dat Christus in ons leeft door Zijn Geest (Galaten 2:20; Filippenzen 2:5). Zoals de Apostel Paulus schreef zijn wij"meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad" (Romeinen 8:37).

Christus is werkzaam als onze Hogepriester en in staat ons te helpen in tijden van zwakte en beproeving door Zijn eigen ervaringen als een mens, vol erbarming en genade voor de mensheid (Hebreeën 4:14-16). Door Zijn Geest zal Christus ons helpen een leven van overwinning te leven - als we om die hulp vragen (Kolossenzen 1:9-11)

We kunnen niet overwinnen door onze eigen menselijke kracht. We moeten dicht bij God blijven door dagelijks gebed en Bijbelstudie (Efeziërs 6:17-18; 2 Timoteüs 2:15; 3:15-16). De Apostel Johannes schreef dat men geestelijk sterk kan zijn en overwinnen kan doordat "het woord Gods in u blijft" (1 Johannes 2:14).

Groei geestelijk door goddelijk karakter op te bouwen als voorbereiding op het geboren worden in de Familie van God. Op dat moment zullen we de gift van eeuwig leven ontvangen en met Christus erfgenamen en mede-regeerders van deze aarde en het universum worden! Alleen dan zullen we absoluut perfect zijn zoals Jezus beval. Christus wist dat mensen geen "onmiddellijke perfectie" kunnen bereiken, maar Hij maakte goddelijke perfectie ons doel - een doel waarnaar we uitkijken het te bereiken!

Wat een heerlijke en productieve toekomst heeft God in petto voor Zijnoverwinnaars!