U zult verrast zijn te horen dat de meeste belijdende Christenen eigenlijk nooit het ware evangelie van Jezus Christus gehoord hebben! Velen hebben een boodschap gehoord over Christus, maar weinigen hebben het fantastische goede nieuws gehoord dat Hij aankondigde. De "religieuze leiders" van Jezus' tijd verwierpen dat evangelie - en kruisigden Hem voor het prediken ervan.

Jezus Christus vertelt ons dat het absoluut noodzakelijk is om Zijn evangelieboodschap te geloven om gered te worden (Markus 16:15-16).

Wat is dan het "evangelie" dat Christus bracht, en dat ons naar het eeuwig leven zou leiden?

De boodschap die Christus verkondigde was het "evangelie van het Koninkrijk van God" (Markus 1:14-15 S.V.). "Evangelie" is een woord dat in het Grieks goed nieuws betekent. Jezus Christus was door Zijn Vader gezonden (Johannes 12:49-50; 14:24) om het goede nieuws van het komend "Koninkrijk van God" op aarde te prediken.

De centrale boodschap van de hele Bijbel is het komend Koninkrijk van God. Gods Koninkrijk zal een letterlijke regering zijn die zal heersen over alle natiën. Nebukadnessars droom van het grote beeld, opgetekend in Daniël 2, laat dit duidelijk zien.

Maar het Koninkrijk van God is meer dan alleen de regering van God. Toen Jezus kwam prediken over het Koninkrijk van God, sprak Hij ook over de familie van God en hoe mensen, door Hem, hier in geboren kunnen worden (Johannes 3:3, 5-6)! Defamilie van God bestaat momenteel uit God de Vader en God de Zoon (Christus) in de hemel, en uit Geest-verwekte zonen en dochters op aarde (2 Korintiërs 6:18), die nog niet geestelijk (uit Geest) geboren zijn.

Gods familie is ook een regerende familie, en het zijn de Geest-verwekte kinderen van God die, bij de eerste opstanding (1 Korintiërs 15:50-53), uit God geboren zullen worden. Jezus is de "eerstgeborene" onder vele broederen (Romeinen 8:29) - en Gods kinderen zullen zich bij Hem voegen om een deel te worden van dat goddelijke, regerende Koninkrijk! Let op deze tekst: "En het koningschap... zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: Zijn Koningschap is een eeuwig Koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen"(Daniël 7:27). Elders lezen we: "Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding... zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, duizend jaren" (Openbaring 20:6). Wat zal er daarna gebeuren? "En zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden" (Openbaring 22:5).

De duidelijke waarheid van de Bijbel laat zien dat het "Koninkrijk van God" een letterlijke regering zal zijn bestaande uit geest-regeerders die zullen regeren over alle natiën op aarde (Openbaring 5:10). Dit is het zeer goede nieuws, of "evangelie" van het Koninkrijk van God - het evangelie dat Jezus predikte!

Het bijbelverslag toont aan dat de Nieuwtestamentische Kerk doorging met het aankondigen van Christus' evangelie zoals Hij hen opgedragen had (Markus 16:15; Handelingen 1:3; 8:12; 19:9; 20:25; 28:23,31). Gods Kerk verkondigt vandaag trouw dezelfde boodschap aan de wereld door de Tomorrow's World televisie-uitzendingen en tijdschriften en andere literatuur. De meesten die deze boodschap horen of lezen nemen deze echter niet ter harte (Matteüs 20:16).

In zijn Rede over de laatste dingen voorspelde Jezus dat Zijn evangelieboodschap van het Koninkrijk van God in de eindtijd hoofdzakelijk als een "getuigenis" gepredikt zou worden aan alle natiën (Matteüs 24:14), omdat de Vader op dit moment, door deze boodschap en Zijn Geest, slechts relatief weinigen kiest (Johannes 6:44) om zich voor te bereiden op het regeren met Christus wanneer Hij terugkomt. Die weinige mensen, die onsterfelijk gemaakt zullen worden bij Christus wederkomst, worden de "geroepenen en uitverkorenen en gelovigen" (Openbaring 17:14) genoemd.

Diegenen die geantwoord hebben op Gods roeping doen hun deel in de verspreiding van het goede nieuws van het komende "Koninkrijk van God" en bereiden zich voor om letterlijke leden van die glorieuze, regerende familie te worden bij Jezus wederkomst!