Weinigen in het moderne Christendom begrijpen de werkelijke betekenis van waterdoop. Er is ook veel verwarring over hoe gedoopt moet worden. Sommige kerken besprenkelen en sommigen begieten, terwijl anderen volledige onderdompeling beoefenen.

De meeste belijdende Christenen gebruiken tegenwoordig "besprenkeling". Echter het woord "besprenkelen" komt slechts een paar keer voor in het Nieuwe Testament - maar nooit in verband met de doop. "Uitgieten" wordt ook een aantal keer genoemd, maar nooit in verband met dopen.

Het woord "doop" komt uit het Griekse baptizo, dat "onderdompelen" of "ergens indoen" betekent. Dit Griekse woord kan niet "besprenkelen" of "uitgieten" betekenen. Het Griekse woord voor "besprenkelen" is rantizo, en "uitgieten" is cheo.

Vandaar dat, in de eigen woorden van de Bijbel, "besprenkelen" of "uitgieten" niet baptizo zijn. Doop betekent onderdompeling - het volledig onder water gedaan worden.

De Bijbel vertelt ons dat Johannes de Doper doopte "in" de rivier Aenon (Johannes 3:23). Johannes zou slechts een handvol water nodig hebben gehad om berouwvolle gelovigen te besprenkelen, of een kopvol om uit te gieten. Maar dopen vereist "veel water" (vers 23).

Ondanks dat Jezus Christus zonder zonde was, werd Hij gedoopt door Johannes, daarmee het voorbeeld gevend dat Zijn Kerk zou moeten navolgen (Matteüs 3:13-15; 28:19-20). We weten dat Jezus volledig ondergedompeld werd omdat Hij "opsteeg uit het water" (Matteüs 3:16). Hij zou niet hebben kunnen "opstijgen" uit het water van een besprenkeling of beker!

Toen Filippus de Ethiopische kamerling doopte, gingen zij beiden "in het water" (Handelingen 8:38). Filippus had niet "in" het water hoeven gaan om de kamerling te besprenkelen of water over hem uit te gieten, als dat de juiste handelwijze voor de doop is. Maar om de kamerling onder te dompelen moest Filippus ook in het water gaan.

Deze voorbeelden laten duidelijk zien dat volledige onderdompeling in water de doop was die door de Kerk die Christus stichtte gebruikt werd. En dat is de doop die door Zijn tegenwoordige Kerk gebruikt wordt!

Maar wat is precies het doel van de doop? Wat is de betekenis van het ondergedompeld worden in water? Waterdoop heeft geen mystieke of "magische" effecten. Zijn enige fysieke gevolg is dat iemand van top tot teen nat wordt! God gebiedt echter de doop als een handeling van gehoorzaamheid, waarmee we ons geloof demonstreren in onze levende Verlosser, Jezus Christus, en in Zijn vergoten bloed voor de vergeving van onze zonden. Hij geeft de gehoorzame en vergeven zondaar de gave van Zijn Heilige Geest (1 Petrus 1:17-19; Openbaring 1:5; Handelingen 2:38).

Waarom vraagt God om deze symbolische daad van onderdompeling? De doop symboliseert iemands dood, begrafenis en wederopstanding uit een "graf" (Kolossenzen 2:12-13; Romeinen 6:3-13). Net zoals Jezus stierf voor onze zonden en begraven werd, zo ondergaat degene die gedoopt wordt de symbolische dood en begrafenis van zijn oude, zondige leven, en komt dan weer naar boven uit het "watergraf" waar hij of zij ingegaan is. Net zoals Jezus opgewekt was "in nieuwheid des levens", symboliseert ons opkomen uit het water van de doop onze wederopstanding om een nieuw leven te leven van gehoorzaamheid aan God, vrij van de schuld van vroegere zonden en de doodstraf die voor deze zonden betaalt moest worden (Romeinen 6:23).

Doop is een symbolische uitdrukking van ons oprechte berouw van zonde, en onze wens om ons oude zondige leven te begraven. Wanneer we gedoopt worden, komen we op uit het water en erkennen we dat onze zelfzuchtige, ijdele en zondige oude ik gestorven is, zodat we een nieuw leven kunnen leven van geestelijke gehoorzaamheid aan Gods geboden. En deze geestelijke gehoorzaamheid wordt mogelijk gemaakt door de kracht van Zijn Heilige Geest.

Als u meer wilt leren over "de doop", dan kunt u ons boekje lezen: Behoort U Gedoopt te worden?.