De "liefde" waarover Paulus schrijft is niet een of ander sentimenteel gevoel van menselijke oorsprong. Hij legt uit dat het gaat over de liefde van God die in onze geest gelegd wordt door Zijn Heilige Geest (Romeinen 5:5; Galaten 5:22). Dit is de liefde die ons in staat stelt om ons te houden aan de Tien Geboden - deze te "vervullen". Maar hoe vervult Gods liefde Zijn geboden precies?

Jezus Christus gaf het voorbeeld dat alle Christenen dienen te volgen (1 Petrus 2:21). Hij hield Zijn Vaders geboden en leerde anderen ze te houden (Johannes 14:15; 15:10; Matteüs 19:16-19).

Jezus vatte de Tien Geboden samen als de uitdrukking van liefde tot God en onze medemens (Matteüs 22:35-40). De eerste vier geboden tonen ons hoe God lief te hebben, en de laatste zes geboden tonen ons hoe onze naaste lief te hebben. Aangezien de Apostel Johannes ons vertelt dat de fundamentele eigenschap van Gods natuur en karakter "liefde" is (1 Johannes 4:8,16), zijn de Tien Geboden dus uitdrukkingen van de goddelijke liefde van de Soevereine Wetgever, omdat ze Zijn karakter weerspiegelen - dat samengevat is in het woord "liefde". Deze liefde is niet een vorm van menselijke liefde, maar de goddelijke liefde die rechtstreeks van God komt door Zijn Heilige Geest (Romeinen 5:5).

Aangezien God liefde is liet Jezus zien dat het geestelijk voornemen en doel van Gods wet liefde is. De goddelijke liefde van God, ingeplant in bekeerde Christenen door Gods Heilige Geest, manifesteert zich binnen de grenzen van Gods wet - de Tien Geboden. Allereerst manifesteert het zich in aanbidding en verering van God, en nauwgezette gehoorzaamheid aan Hem; en daarna in uitgaande zorg, medeleven, vriendelijkheid en dienstbetoon aan degenen om ons heen. De liefde van God stelt ons in staat de geestelijke bedoeling van Zijn wet te vervullen.

De Apostel Paulus legt verder uit: "Wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet" (Romeinen 13:8-10).

God laat zien dat Zijn liefde tot uiting komt doordat wij Zijn geboden houden. De Apostel Johannes stelt duidelijk hoe Gods liefde tot uiting komt en definieert het vervolgens als volgt: "Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar" (1 Johannes 5:2-3).

Zou er echter toch niet mogelijkerwijs enige waarheid schuilen in het wijdverspreide geloof dat "liefde" Gods wet zodanig vervult dat het houden van de Tien Geboden niet meer nodig is?

De Apostel Johannes geeft ons als antwoord een nadrukkelijk Nee (1 Johannes 2:3-6; 2 Johannes 5-6). Johannes legde zeker de nadruk op het belang van Gods liefde. Maar nooit zei hij, noch een andere Bijbelschrijver, dat liefde de wet van God wegdeed, schorste of buiten werking stelde. Johannes, die een boezemvriend, discipel en Apostel van Jezus Christus was, stelde duidelijke dat iemand die waarlijk de liefde van God heeft de geboden van God zal houden!

De tijd komt spoedig wanneer de hele wereld, geregeerd door Jezus Christus, de ongelofelijke zegening zal begrijpen en waarderen die de wet van God werkelijk is.

Een heerlijke wereld van vrede en harmonie zal het resultaat zijn van het houden van Gods wet (Jesaja 2:2-3)