Het denkbeeld, dat Jezus door God de Vader werd geschapen wordt vaak ontleend aan de zeer beperkte uitleg van Kolossenzen 1:15 en Openbaring 3:14 en door het gemis van het begrip van Gods Plan, zoals het op de mensheid van toepassing is.

De Bijbel laat echter zien dat zowel de Vader en de Zoon eeuwig op zichzelf bestaand zijn. Ofschoon "er maar één God is" (1 Korintiërs 8:4; Deuteronomium 6:4), laat de Bijbel zien, dat God een goddelijk Gezin is, bestaande uit meer dan één Wezen. (Genesis 1:26; Efeze 2:19; 3:15)

Volgens de Bijbel was Jezus Christus de God van het Oude Testament, het "Woord" (Logos), door wie de Vader alle dingen schiep. (Johannes 1:1-3; 1 Korintiërs 10:4; Efeze 3:9; Hebreeën 1:2) Nadat Hij "Zichzelf ledigde" van Zijn goddelijke macht (Filippenzen 2:7) om te sterven en de straf voor onze zonden te betalen (Romeinen 6:23) werd Jezus de "eniggeborene des Vaders", (Johannes 1:14, 18; 3:16, 18), de Verlosser van de mensheid (1 Johannes 4:14) en Degene, die voor onze zonden stierf en uit de doden is opgestaan, zodat wij verlost zouden worden van de eeuwige dood. (Handelingen 4:10-12)

Sommigen verwijzen naar de Statenvertaling van Openbaring 3:14 als bewijs, dat Jezus Christus een geschapen wezen is, omdat het Hem beschrijft als "het begin der schepping Gods". Het probleem ligt in de vertaling van het woord "het begin". (In het Grieks, arche)

Hoe vertalen andere vertalingen deze zin?

Christus is "de oorsprong van de schepping Gods". (Prof. Brouwer vertaling)( Zie ook de Moffatt of NIV vertaling) "Het Begin" zou beter vertaald zijn met "de Beginner" of de "Bewerker", of de "Schepper" van de schepping. Zoals deze vertalingen duidelijk maken betekent Openbaring 3:14 niet, dat Jezus het eerste geschapen wezen was; integendeel, Hij is Degene, die schiep en geldt als de oorzaakvan die schepping.

Sommigen halen ten onrechte Kolossenzen 1:15 aan en zeggen dat dit vers betekent, dat Christus als "de eerstgeborene der ganse schepping", Zelf een deel van die schepping was. Het Griekse woord dat hier vertaald wordt met "eerstgeborene" -prototokos (van proto, "eerste" en tikto, "verwekken") - geeft niet aan, dat Jezus geschapen was. Integendeel, het herinnert ons er aan dat door Zijn opstanding Hij de "superioriteit" als "de eerstgeborene uit de doden" had. (Kolossenzen 1:18; Openbaring 1:5) Bovendien, zoals juist opgemerkt in Vine's Expository Dictionary of New Testament Words - [Vine's Verklarend Woordenboek van Nieuwtestamentische Woorden] - is Kolossenzen 1:15 een vers "waar Zijn [Christus'] relatie met de Vader zichtbaar is en deze zin betekent zowel dat Hij de Eerstgeborene was voor de hele schepping en dat Hij Zelf de schepping produceerde (het is de tweede voorwerpsnaamval, zoals vers 16 duidelijk maakt)" (pag. 104) - Hij schiep Zichzelf niet!

Een andere belangrijke sleutel om de leerstelling van Paulus te begrijpen vindt U in Hebreeën 7. In de dagen van Abraham was Melchisedek de koning van Jeruzalem en "een priester van God, de Allerhoogste" (Genesis 14:18) Paulus schrijft dat Melchisedek bestond van eeuwigheid "zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos". (Hebreeën 7:3) Melchisedek was "als de Zoon van God en bleef altijd een Hoge Priester. Als Jezus Christus nu onze Hoge Priester is (Hebreeën 5:10), dan zijn Melchisedek en Jezus Christus één en hetzelfde eeuwige Wezen. (Wilt U mee weten over dit onderwerp, vraagt U dan ons artikel aan, Wie was de God van het Oude Testament?)

Religies, die Jezus Christus als een geschapen wezen beschouwen begrijpen Gods plan van behoud niet. (Om meer te weten over Gods plan voor de hele mensheid kunt U ons boekje: Is Dit de Enige Dag van Behoud? lezen.)

Jezus Christus het "Woord", die "God was" en "met God" was, eeuwig vanaf het begin (Johannes 1:1-2), vòòr de schepping, zal terugkomen als "Koning der koningen en Here der heren" (Openbaring 19:13-16) om duurzame vrede te vestigen op de aarde. (Jesaja 2:2-4)