God vernietigde die steden om hen tot een voorbeeld en een waarschuwing te stellen voor "voor hen, die goddeloos zouden leven". (2 Petrus 2:6) Maar de meeste mensen van tegenwoordig weten niet hoe dit in Gods plan voor de mensheid past. Toen Jezus zei, dat de dag des oordeels "draaglijker zou zijn" voor Sodom en Gomorra en voor Tyrus en Sidon (Matteüs 10:15; 11:22, 24), openbaarde Hij dat de inwoners van deze steden hun eerste kans nog niet hebben gehad om Zijn boodschap te begrijpen.

Hoe moeten wij dit begrijpen? Wij moeten begrijpen, dat er zoals het Nieuwe Testament uitlegt, drie verschillende "fasen van oordeel" zijn voor de mensheid. De Apostel Petrus beschreef de eerste fase van beoordeling, waarmee de meeste bekend zijn: "Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij onsbegint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods"? (1 Petrus 4:17)

Dit is de "Kerk Fase" - de eerste periode van beoordeling. Petrus noemde de Kerk "het Huis van God" - ware Christenen, wiens ogen geopend zijn om de boodschap van Christus te begrijpen. Jezus houdt Zijn discipelen verantwoordelijk voor deze kennis en verwacht van hen, dat zij geestelijke vruchten dragen. (Matteüs 25:14-30; 2 Petrus 1:1-9; Johannes 15:1-10) Ware Christenen worden tijdens dit leven beoordeeld naar hun werken en gehoorzaamheid aan Gods Woord. (1 Petrus 4:17; Openbaring 20:12; 22:12)

De volgende fase van beoordeling is de "Duizendjarige Fase". Bijbelprofetie laat zien, dat Jezus Christus spoedig zal terugkomen en Zijn Koninkrijk voor duizend jaar op aarde zal stichten. (Openbaring 20:2-6) Alle naties zullen dan opkomen naar Jeruzalem, het "wereldhoofdkantoor" van de regering van Christus om onderwezen te worden. (Jesaja 2:1-4) De hele wereld zal in contact gebracht worden met de geweldige waarheid en de perfecte weg van God - "want de aarde zal vol zijn van de kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken". (Jesaja 11:9) Tijdens deze fase zal God Zijn heilige en rechtvaardige wetten in de harten van de mensen schrijven door Zijn Heilige Geest. (Hebreeën 8:10-12) Net zoals tijdens de "kerk fase" zullen de mensen geoordeeld worden naar hun gehoorzaamheid aan Gods Woord.

De derde en laatste fase van beoordeling kan de "Laatste Oordeel Fase"genoemd worden - het boek Openbaring noemt het "het oordeel van de Grote Witte Troon". (Openbaring 20:11-12) In deze fase zullen miljarden, die geleefd en gestorven zijn in onwetendheid van Gods waarheid en Zijn weg van leven, opgewekt worden tot fysiek leven. (Ezechiël 37:1-4) Voor de eerste keer zullen hun ogen geopend worden voor de waarheid en zij zullen hun eerste kans tot behoud krijgen.

Jezus Christus legde uit dat de mannen van Ninevé en de koningin van het zuiden in de toekomst opgewekt zullen worden, samen met de mannen van Zijn dagen en dat zij degenen van Jezus' dagen zullen veroordelen, die Zijn boodschap verwierpen. (Matteüs 12:41-42) Denkt U na over de belangrijkheid van de fase van het oordeel, dat door Jezus wordt beschreven! Miljarden mensen door de millennia van de menselijke geschiedenis heen zullen levend worden om samen Gods weg te leren en om dat te vergelijken met hoe zij vroeger geleefd hebben zonder God.

Miljoenen geloven tegenwoordig onterecht, dat God wispelturig is en miljarden, die nooit Zijn boodschap hoorden prediken naar de verdoemenis zendt of dat Hij inconsequent is en behoud geeft aan sommige, die Zijn evangelie niet hoorden prediken. De waarheid is veel meer inspirerend.

Om meer te weten over Gods plan voor de hele mensheid kunt U ons boekje: Is Dit de Enige Dag van Behoud? aanvragen.