Toen zij op het punt stonden om het Beloofde Land binnen te gaan waarschuwde God de Israëlieten om de gruwelen van de volken, die Hij voor hen er uit dreef, niet te volgen. (Deuteronomium 18:9) God verafschuwde die volken, "want deze luisteren naar wichelaars en waarzeggers" (v. 14) en Hij verbood de Israëlieten specifiek om betrokken te zijn bij de gruwelen van die volken, inclusief afgoderij, mensenoffers, tovenarij, waarzeggerij, het uitleggen van voortekens, hekserij, het trekken van horoscoop, gebruik van een medium, spiritisme en het aanroepen van doden. (v. 10-12) De Bijbel maakt dus duidelijk, dat dergelijke praktijken niet aanvaardbaar zijn voor degenen, die God trachten te gehoorzamen.

Sommige misleiders kunnen zich voordoen als "Christen" of "heilig" of "goedbedoeld". Maar merkt U op, dat de dienaren van Satan zich rechtvaardig voordoen. De Apostel Paulus, die valse apostelen beschreef, schreef: "Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken". (2 Korintiërs 11:14-15)

Jezus Zelf waarschuwde dat "vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden". (Matteüs 24:11) Het is belangrijk zich te realiseren dat degenen, die zich "mediums" of "profeten" noemen in feite misleid zijn - of weloverwogen misleiders zijn. God waarschuwt: "Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan". (1 Johannes 4:1)

Een voorbeeld van een valse profeet is de tovenaar Simon Magus, die velen in een Samaritaanse stad misleidde door hen te laten denken, dat hij "de grote kracht Gods" was. (Handelingen 8:9-11)

Toen Filippus het ware Evangelie van Jezus Christus begon te prediken, vergezeld van tekens en wonderen, die door Gods Heilige Geest werden gegeven (Handelingen 8:5-8, 12) wilde Simon deze macht kopen, maar Petrus berispte hem. (v. 20) Petrus zei toen: "Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden, want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid". (Handelingen 8-22-23) Simon Magus had een geest van rebellie en bitterheid. Zijn macht kwam niet van God, maar van het uitoefenen van zwarte kunst. In tegenstelling daarmee onderwezen Filippus en Petrus de waarheid en gehoorzaamheid aan Gods Woord, ondersteund door de onmiskenbare kracht van Gods Heilige Geest. Na het zien van dit contrast werden veel mensen bevrijd van Simons misleiding en ontvingen echte hulp, dat leidde naar het begin van hun behoud.

Tijdens het nieuwtestamentische tijdperk was het merendeel van de "ontwikkelde" wereld gedompeld in afgoderij, demonisme en occultisme. (Handelingen 17:16; 19:18-20) Wij lezen over een slavenmeisje, dat bezeten was door een geest van waarzegging, die haar meester veel winst opbracht door toekomstvoorspelling. (Handelingen 16:16-18) Paulus gebood de boze geest uit haar te komen nadat hij door hem aangevallen was en de boze geest gehoorzaamde. Een ware Christen moet nooit hulp zoeken bij spiritistische en paranormale bronnen, omdat Satan en zijn demonen, of direct of indirect achter al die activiteiten staan. Merk de waarschuwing van Jesaja op: "En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen. Zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad". (Jesaja 8:19-20)

Christenen moeten waakzaam zijn tegen alle vormen van tovenarij en spiritisme. God waarschuwt dat tovenaars verbrand zullen worden in de poel des vuurs. (Openbaring 21:8) In tegenstelling tot degenen, die God zoeken en geloven en gehoorzamen wat Hij zegt, die altijd geleid zullen worden door de waarheid. Zoals Jezus Christus bad tot de Vader: "Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid". (Johannes 17:17)