Het Oude Testament bevat de geïnspireerde geschriften van Gods dienaren, die vóór de geboorte, dood en opstanding van Jezus Christus leefden. De geschriften van het Nieuwe Testament brengen het Oude Testament niet in diskrediet; integendeel, zij bekrachtigen het. De Apostel Petrus bijvoorbeeld, beschrijft het Oude Testamentals goddelijk geïnspireerd - en niet door persoonlijke interpretatie of oorsprong. (2 Petrus 1:20-21)

De Apostel Paulus herinnerde de jonge evangelist Timoteüs er aan dat "dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid". (2 Timoteüs 3:15-16) Die "heilige schriften" - die Timoteüs wijs maken tot zaligheid - waren de boeken van het Oude Testament!

Wat zei Jezus Christus Zelf? "Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat". (Matteüs 4:4; Lucas 4:4) Jezus haalde Deuteronomium 8:3 aan en refereerde aan het hele Woord van God, van Genesis tot en met Maleachi - de geautoriseerde Bijbel van Zijn dagen.

Het Nieuwe testament laat zien dat Jezus de verslagen van het Oude Testament accepteerde als historisch correct, inclusief die over Adam en Eva (Matteüs 19:3-4), Abel (Matteüs 23:35), Noachs vloed (Lucas 17:26-27), Sodom en Gomorra (Lucas 17:28-29) en Jonas. (Matteüs 12:40) Moderne bijbelcritici betwijfelen en belasteren vaak deze oudtestamentische verslagen, maar Jezus Christus bekrachtigde deze rechtstreeks met Zijn woorden! Let U ook op de verwijzing van Jezus naar "de geschriften van Mozes" - die door de Joden werden aangenomen als de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Jezus waarschuwde Zijn critici en zei: "Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven"? (Johannes 5:46-47) Zonder het accepteren van de geschriften van Mozes kan men geen echt geloof hebben en geloven in Jezus Christus!

Niet alleen de geschiedenis, maar ook vervulde profetie geldt als een krachtige getuige voor de authenticiteit van het Oude Testament. Door het hele Oude Testament heen zijn er vele verwijzingen, die de eerste komst van Christus voorspelden. Deze zijn gebeurd. Voor ons nu, zijn de vele profetieën over Zijn tweede komst - volgend op specifieke eindtijd gebeurtenissen, die de Bijbel voorspelt - vol van geïnspireerde betekenis. Door het Oude Testament te negeren, zou iemand geleid worden tot het afwijzen van veel belangrijke waarheid over Jezus Christus, Zijn boodschap en zelfs Gods Kerk, die "gebouwd is op het fundament van deapostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is". (Efeze 2:19-20)

Na de opstanding van Christus besteedde Hij tijd met Zijn discipelen om hen te helpen begrijpen wat er was gebeurd. Let U op welk deel van de Bijbel Hij gebruikte: "Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had". (Lucas 24:27) Dit was ook inclusief de Psalmen. (v. 44)

Onderwees Jezus Zijn discipelen om de ceremoniële wetten te houden, die de voorbode waren van Zijn offer - een offer, dat hen verving? Neen! Zoals Hebreeën 10 uitlegt, deze oudtestamentische wetten zijn niet vereist voor Christenen. Zoals Jesaja leerde, de Messias zou komen om de wet te vergroten. (Jesaja 42:21) Christus zei, dat Hij kwam om "de Wet en de Profeten" te vervullen - niet om deze af te schaffen. Hij onderwees duidelijk aan Zijn volgelingen om de Tien Geboden te houden. (Matteüs 5:17-20; Lucas 18:18-20) Hij maakte dit mogelijk door Christenen Zijn Heilige Geest te geven zodat zij het geloof van Christus konden hebben die in hen woont. (Galaten 2:20)

Zoals U ziet kunnen ware Christenen niet prediken - en zeker niet het ware Christendom praktiseren - zonder te onderwijzen uit zowel het Oude Testament als uit het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is bekrachtigd door goddelijke inspiratie, ondersteund door de Apostelen in de nieuwtestamentische geschriften en bevestigd door Jezus Christus Zelf. Daarom streeft het tijdschrift Tomorrow's Worlder naar om "u al de raad Gods te verkondigen". (Handelingen 20:27)