Velen zijn verbaasd om te horen, dat er noch een bijbels gebod, noch een voorbeeld voor Christenen bestaat om de verjaardag van Jezus Christus' geboorte te herdenken.

Niet eenmaal doet de Bijbel verslag van een geboorteviering voor of door Jezus Christus. Sommige nemen onterecht aan, dat Matteüs 2:1-2 de eerste gebeurtenis is van het geven van kerstcadeaus, maar in feite brachten de "wijze mannen" een eerbetoon aan de "Koning van de Joden" - reeds een jong kind - en gaven geengeboortecadeaus aan een nieuwgeborene.

Het is leerzaam om op te merken, dat de enige "verjaardagen", die wij in de Bijbel vinden verbonden zijn aan onplezierige gebeurtenissen. In Matteüs bijvoorbeeld was het "verjaardagscadeau" van koning Herodes het onthoofde hoofd van Johannes de Doper. Zelfs tot 245 n. Chr. "verwierp" de bekende wetenschapper Origen "het denkbeeld om de geboortedag van Christus te vieren als zondig". (Encyclopaedia Brittanica, 11e ed.)

De Bijbel geeft ons echter enkele aanwijzingen over de datum van Christus' geboorte, die ons zeggen dat Hij geboren werd toen er "herders waren in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde". (Lucas 2:8) Tijdens de koude winters in Judea sliepen de herders binnen. Wij lezen ook, dat terwijl Zacharias in de tempel diende in de dagorde van Abijah, een engel aan hem verscheen en aankondigde dat hij een zoon zou krijgen - Johannes de Doper. (Lucas 1:5-25, 57-58) De dagorde van Abijah was de achtste, die elk jaar diende en door de data vooruit te tellen, zien wij dat Johannes de Doper rond het Pascha in het voorjaar werd geboren en Jezus werd zes maanden later geboren (Lucas 1:24-26), wat Zijn geboorte in september of oktober zou plaatsen - niet op 25 december!

Omdat de Bijbel de viering van Jezus Christus' geboortedag niet vaststelt en het duidelijk maakt, dat Hij niet op 25 december geboren kan zijn, hoe is de gewoonte van een 25 december "Kerstmis" ontstaan? In Rome was 25 december de datum van de Saturnalia, het was ook een "heilige dag" voor vereerders van Mithra en Sol Invictus. Omdat heidense "bekeerlingen" de originele leerstellingen van het Christendom veranderden om hun oude gewoonten geschikt te maken, gingen zij voort met het vieren van een 25 december heilige dag en veranderden slechts hun voorwerp van verering.

Maar, is er niets verkeerds met het "kerstenen" van de wereldse gewoonte van geboortedagvieringen en dit toe te passen op onze Verlosser? De Bijbel legt uit, dat wij de ware God niet kunnen vereren door Zijn wegen te verwerpen ten gunste van gewoonten, die gebruikt worden in de verering van valse goden. (Deuteronomium 12:30-32) Merk op: "Gewent u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl, met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt". (Jeremia 10:2-4) Gods volk moet de heidense gewoonten niet overnemen, zoals de gewoonten - beschreven in deze verzen - om een boom op te tuigen als deel van een viering. Doet die gewoonte U denken aan een bepaalde heilige dag, zeer geliefd door de wereld? Jezus Christus vroeg aan Zijn volgelingen: "Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg"? Lucas 6:46) In een wereld, die in beslag genomen wordt door "Kerstmis" festiviteiten, kan het verleidelijk zijn om deel te nemen aan wat een "onschuldige" viering lijkt te zijn en het kan sociaal lastig zijn om te weigeren. Maar, als Christenen moeten wij weigeren. In plaats daarvan moeten wij het voorbeeld van Christus volgen en de werkelijke Heilige Dagen vieren, die God aan Zijn volk gaf en die Zijn plan van behoud voor de mensheid uitbeelden.

Voor meer informatie over deze Heilige Dagen kunt U ons boekje lezen: Gods Feestdagen: Gods Meesterplan Van Behoud