Ons Persoonlijk Doel

Veel oprechte traditionele Christenen geloven, dat hun persoonlijke rol slechts het liefhebben van God is, hun naaste lief te hebben en het uitspreken van aangenaam klinkende zinnen, zoals "Loof de Heer". Als wij ons echter concentreren op wat de Bijbel openbaart, vinden wij zeer interessant advies. Jezus zei: "Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk". (Matteüs 6:33) Ons wordt gezegd om "te groeien in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus" (2 Petrus 3:18) en de gedachten van Christus te ontwikkelen. (Filippenzen 2:5-11) Dit betekent te leren leven naar de geboden van God - naar geest en naar de letter - zoals Christus deed. (Johannes 14:15 Ons wordt gezegd, dat God Zijn Geest geeft aan degenen die Hem gehoorzamen (Handelingen 5:32) en dat Hij van ons verlangt, dat wij vruchten dragen van die Geest. (Johannes 15:1-8; Galaten 5:22-26)

Aan personen, die de invloeden van de menselijke natuur overwinnen en geestelijk groeien zal de kans worden gegeven om met Christus op aarde te regeren en aan de mensen de weg naar ware vrede, vreugde en geluk te onderwijzen. (Openbaring 5:10; Jesaja 30:20-21) - hetgeen zal betekenen om te leren leven naar Gods wetten. (Jesaja 2:2-4)

Het ware doel van het menselijk leven is om zich voor te bereiden om in Gods Koninkrijk te zijn, waar de ware Christenen met Jezus Christus zullen werken om de koers van de geschiedenis te veranderen. Het algemene denkbeeld van naar de hemel gaan, op een wolk te zitten en voor eeuwig harp te spelen is ongefundeerde speculatie van degenen, die hun focus verloren hebben. Als wij onze focus verliezen zullen wij onze beloning verliezen! (Openbaring 3:10-13)

Het Plan van God

Velen nemen aan, dat God vol ijver iedereen nu tracht te behouden. Dit denkbeeld houdt stand, omdat de "traditionele Christelijke" wereld het plan van God uit het oog verloren is. Het ware plan van God wordt beschreven in de Bijbelse Heilige Dagen. (Leviticus 23) Het Pascha herinnert ons er aan, dat Jezus heeft geleden en stierf, zodat onze zonden vergeven kunnen worden. De Dagen van Ongezuurde Brodenherinneren ons er aan, dat wij zondige gedachten en daden moeten verwijderen en beginnen te denken en handelen, zoals Jezus Christus. Het Pinksterfeest openbaart, dat God Zijn Geest geeft aan degenen, die zich bekeren en Zijn instructies gehoorzamen, in staat gesteld door Zijn Geest om zonde te overwinnen. (Lucas 24:49; Handelingen 1:8; 2:38; 5:32) De Bijbel legt uit dat alleen degenen, die door God geroepen worden een kans zullen hebben om op dit moment de waarheid te begrijpen (Johannes 6:44-45) en dat dit aantal klein zal zijn. (1 Korintiërs 1:26-27) Gods waarheid is een mysterie voor degenen, die nu niet geroepen zijn. (Matteüs 13:10-17; 1 Korintiërs 2:6-16) Die personen - het merendeel van de mensheid - zijn echter niet verloren!

De Heilige Dagen in het najaar openbaren, dat Christus zal terugkeren (het Trompettenfeest), Satan uit functie zal zetten (Grote Verzoendag - Openbaring 20:1-2) en degenen, die op dat moment leven zal beginnen te herscholen. (Loofhuttenfeest) Degenen, die door de eeuwen heen zijn gestorven zonder de Waarheid van God te hebben gehoord of begrepen zullen in een tweede opstanding - na het Millennium - opkomen en hun kans voor behoud hebben. (De Laatste Grote Dag - Openbaring 20:5, 11-12) Dit is een bemoedigende boodschap. Toch hebben de meeste traditionele Christenen, net als volgelingen van andere religies, dit goede nieuws nooit gehoord, omdat de religieuze leiders van deze wereld hun focus hebben verloren en geen kennis hebben van Gods plan. (Romeinen 1:18-25)

De uitdaging waar Christenen nu tegenover staan is om gericht te blijven op de juiste prioriteiten; de ware God, de ware Jezus, het Woord van God en het ware Evangelie. Christenen moeten de kennis en het karakter ontwikkelen, die God kan gebruiken om de opdracht van Zijn Kerk te volbrengen en Zijn grote plan tot verwezenlijking te brengen. De Bijbel openbaart, dat slechts weinigen van degenen, die nu geroepen zijn, gekozen zullen worden om een beloning te ontvangen. (Matteüs 20:16) Zij zullen gekozen worden omdat zij trouw zijn gebleven aan de waarheid, die hen gegeven is om te begrijpen (Openbaring 17:14) en zij zullen groeien en vruchten voortbrengen, die God in hun levens zoekt. (Johannes 15:1-8) Zij zullen zich ook handhaven bij beproevingen en vervolging (Matteüs 24:13) en de race voltooien. (2 Timoteüs 4:1-8) De ongelooflijke beloningen, die God belooft aan degenen. Die Hij roept om heiligen te worden zullen alleen naar degenen gaan, die gericht blijven en volhouden tot het einde.

Zult U daarbij zijn?