Ongeloof, haat en vervreemding van familieleden zijn beproevingen waarvan Jezus profeteerde dat alle ware Christenen zezouden ondergaan (Lucas 12:51-53). Omdat de menselijke natuur weerstand biedt aan verandering kan zelfs het spreken van de waarheid een niet-gelovige partner overstuur maken (Romeinen 8:7). Vanuitonbeheerste toewijding hebben sommigen geprobeerd hun partners te dwingen te gaan geloven zoals zei zelf doen, door ze "om de oren te slaan" met hun nieuwe inzichten. Jezus Christus dwong nooit iemand te geloven en ook intimideerde Hij niemand tot onderdanigheid. Hij leefde gewoonweg op Gods manier en offerde Zichzelf bereidwillig op als het perfecte voorbeeld dat wij allen dienen te volgen. Op eenzelfde manier kunt u een positief instrument in Gods handen zijn om uw partner aan te moedigen en misschien zelfs te overtuigen.

Allereerst dient u uw partner te verzekeren dat het aangaan van een verbintenis met God ook een verbintenis van liefde aan hem of haar betekent. De liefde van een gelovige man wordt geuit door de bereidheid zich op te offeren voor zijn vrouw"evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft" (Efeziërs 5:25-29). Zou een niet-gelovige vrouw zulke diepgaande aandacht en zorg voor haar afwijzen? Zeker niet!

Een gelovige vrouw zal streven haar man te respecteren en lief te hebben (Efeziërs 5:21-24). God zegt dat de echte schoonheid van een vrouw van binnen zit -"de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God" (1 Petrus 3:3-4). Wie zou ontevreden zijn met een attente, liefhebbende en trouwe vrouw - met een onbetaalbare houding? Daarom zouden gelovige mannen en vrouwen hun partners moeten laten zien dat Gods manier van leven goed voor hun huwelijk zal zijn.

Ten tweede, zorg dat u een helder stralend voorbeeld wordt van wat u leert. Uw daden van vriendelijkheid en welwillendheid ten opzicht van uw partner zullen uw woorden van oprechtheid bevestigen. Sommige partners zullen bijvoorbeeld bezwaar hebben tegen het bestuderen van de Bijbel of Bijbelse literatuur door hun partner in hun aanwezigheid. Probeer hun zienswijze aan te voelen. Waarom ligt dit gevoelig? Voelen zij zich door u genegeerd? Waarlijk, Jezus zei dat we allereerst het Koninkrijk van God moeten zoeken en Zijn gerechtigheid. Echter, sommige zaken kunnen beter in afzondering gedaan worden, zoals bidden en vasten (Matteüs 6:1-6, 16-18).

Wat zou uw partner dus moeten zien? Jezus zei, "Gij zijt het licht der wereld.... Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken" (Matteüs 5:13-16). Dit "geestelijke licht" is zo sterk dat een niet-gelovige echtgenoot "gewonnen" kan worden door het gedrag van de vrouw (1 Petrus 3:1-2). Met andere woorden, het zou kunnen dat God uw voorbeeld gebruikt om de ogen van uw partner te openen voor de waarheid!

Ten derde, bid vurig tot God dat Hij uw partner beweegt Hem te zoeken. Het opwindende nieuws is dat het Gods verlangen is dat de hele mensheid de kans krijgt gered te worden (Johannes 3:16; 1 Timoteüs 2:3-4). Ieder mens zal de kans gegeven worden berouw te hebben van haat en opstand tegenover God. Alleen bijoprechte bekering, doop en het ontvangen van Gods Heilige Geest kunnen diepgewortelde gevoelens van haat overwonnen worden.

Blijf, terwijl u wacht op Gods antwoord op dit gebed, voortdurend de Vader om wijsheid vragen. Het vergt goddelijke wijsheid om uw partner lief te hebben, misverstanden uit de wereld te helpen en vrede te stichten. Ongetwijfeld zullen de eigenschappen van het Christelijk leven u bemind maken bij uw partner en u tegelijkertijd een opwekkende weerspiegeling van het Koninkrijk Gods maken.