Sommige mensen vergissen zich door over de Sabbat te denken als een tijd, waarbij God ons onderdrukt door ons te verbieden te doen wat wij willen. Maar het is in feite een tijd, die Hij schiep voor de mensheid om ons verademing te geven van de wekelijkse stress en om onze aandacht te vestigen op Degene, die deze dag maakte en apart zette voor Zijn heilig doel. "De Sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de Sabbat". (Markus 2:27-28)

Waarom houden wij de Sabbat?

Het is één van de Tien Geboden, die God gegeven heeft en die Christus Zelf vierde en aan Zijn volgelingen onderwees om te vieren. (Matteüs 19:17) Wij lezen:"Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die". (Exodus 20:8-11)

Elke Sabbat keren wij ons af van ons werk en van wereldse activiteiten, zoals kijken naar sportevenementen of kijken naar amusement op de televisie of het Internet, die onze aandacht afleidt van God en Zijn plan voor ons. Dat maakt onze tijd vrij om de Bijbel te lezen, te bidden en te mediteren over de dingen van God. Op de Sabbat moeten wij ons richten op het leren over God en Hem aanbidden. Degenen, die binnen een redelijke reisafstand leven van een groep ware Christelijke gelovigen moeten samenkomen in eredienst en samenzijn. "En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag [de terugkomst van Christus] ziet naderen". (Hebreeën 10:24-25)

Christus legde uit, dat wij goed moesten doen op de Sabbat. (Matteüs 12:12) Een persoon, die op de Sabbat een bedreigd leven redt, overtreedt deze niet; Christus genas de zieken op de Sabbat; hierom spanden de Farizeeën samen om Hem te doden. (Matteüs 12:13-14) Christenen moeten hun geweten echter onderzoeken om zeker te zijn, dat zij het gebod niet misbruiken. Het is gepast voor een Christen om op de Sabbat een leven te redden, maar het is niet juist om op de Sabbat geld te verdienen door Uw reguliere werk te doen onder het voorwendsel van "het helpen" van mensen.

Als wij Gods ware Sabbat - de zevendedag Sabbat - op de juiste manier vieren, zegent Hij ons rijkelijk. "Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de HERE en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des HEREN heeft het gesproken". (Jesaja 58:13-14)

Gods wekelijkse en jaarlijkse Sabbatten zijn een tijd van vreugde en van fysieke en geestelijke verkwikking, die gedeeld worden met broeders. "Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten: hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uit schreed naar Gods huis, bij jubelklank en lofgezang - een feestvierende menigte". (Psalm 42:5)

Om meer te leren over de betekenis en viering van de Sabbat, kunt U ons boekje lezen: Welke dag is de Christelijke Sabbat? En Gods Feestdagen: Gods Meesterplan Van Behoud .

U kunt ons op het volgende adres bereiken: Wereld van Morgen, PO Box 273, 3970 AG Driebergen-Rijsenburg of via onze website: http://www.wereldvanmorgen.org/contact.htm