Ja, er is hoop! U kunt Jezus Christus als Uw persoonlijke Verlosser aanvaarden, zich aan Hem onderwerpen met oprecht berouw en Hij zal Uw zonden vergeven en U de kans geven om Hem te gehoorzamen en het vreugdevolle en overvloedige leven leiden, wat Hij voor U wilt.

Het is niet de vraag of U "goed genoeg" bent om Gods roeping te ontvangen. Het is God, die verantwoordelijk is voor Uw roeping, niet U. De Bijbel maakt duidelijk dat, tenzij God U roept, U zich niet kunt "dwingen" om tot Hem getrokken te worden. Jezus zei, "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage". (Johannes 6:44)

  • Waarom komen er dan zo weinig mensen tot hun Verlosser?
  • Betekent dit, dat God een "mislukkeling" is?

Neen! De verbazingwekkende waarheid is dat God "nu niet iedereen" tracht te "behouden" - de meeste mensen krijgen eenvoudig een waarschuwing en worden voorbereid op het Grote Witte Troon Oordeel, waarbij zij hun eerste kans zullen ontvangen om Gods waarheid te begrijpen en zich te bekeren, het offer van Christus te aanvaarden en Hem te gehoorzamen. Wilt U, om meer te weten over dit weinig begrepen aspect van bijbelse waarheid, ons boekje lezen:

 Is dit de enige dag van behoud?

Als U dit leest moet U echter de waarschijnlijkheid overwegen, dat God U nu roept. Er bestaat niet zoiets als een "tweede kans" - en als God U de gelegenheid aanbiedt om één van Zijn "eerstelingen" te worden (Jakobus 1:18; Openbaring 14:4), moet U die gelegenheid in alle ernst overwegen.

Wat moet U dan doen?

Om vergeven te worden moet U eerst Uw zonden erkennen en aan God belijden. Beert U, wordt gedoopt en ontvang Gods Heilige Geest. Met de hulp van Gods Heilige Geest moet U zich dan voortdurend verplichten om te stoppen met zondigen en te streven naar een leven in gehoorzaamheid aan Gods wetten. Beseffen dat U een zondaar bent en dat U zich moet afkeren van Uw zonden, is een belangrijke stap. God wil ons vergeven als wij ons bekeren en ons naar Hem keren. "Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet". (1 Johannes 1:8-10)

Bent U een te grote zondaar om vergeven te worden?

Voordat God Saul tot bekering riep had hij Gods volk verbitterd vervolgd. "En Saul verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis". (Handelingen 8:3) Hij nam zelfs deel aan de moord van een diaken in de nieuwtestamentische Kerk. "En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saul genaamd. En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest". (Handelingen 7:58-59) Toch riep God Saul in Zijn dienaarschap en hij werd de Apostel Paulus! Leest U het verbazingwekkende verhaal in Handelingen 22:1-21.

Waarom zou God zo'n zondaar als Paulus roepen om Zijn dienaar te worden?

Paulus legde dit in een brief uit aan de jonge evangelist Timoteüs, "Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was..... dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven". (1 Timoteüs 1:12-16)

Inderdaad, God riep Saul, die een zondaar was, zodat Hij ons kon laten zien dat ook wij behouden kunnen worden als wij ons bekeren, er naar streven om onze Verlosser te gehoorzamen en Hem toestaan om ons te gebruiken als Zijn gehoorzame dienaren.

Als God Saul kon roepen is het dan minder waarschijnlijk, dat Hij U roept?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Behoort U gedoopt te worden?