Op het eerste gezicht kunnen velen denken, dat deze en andere woorden als deze, ogenschijnlijk veel kleurlozer dan de verschillende "vierletter woorden" in circulatie, verkieslijker zijn boven andere vulgaire uitdrukkingen. Voor een Christen kunnen echter sommige van deze "onschuldige" uitdrukkingen zelfs minder geschikt zijn dan schijnbaar meer "vulgaire" uitdrukkingen. Waarom? Omdat zij verbloemde benamingen zijn voor de namen van God de Vader en Jezus Christus - en degenen, die deze gebruiken, gebruiken Gods naam ijdel.

De Bijbel waarschuwt: "Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt". (Exodus 20:7) De Psalmen staan vol van het prijzen van Gods Naam. "Dat zij de naam des HEREN loven, want zijn naam alleen is verheven, zijn majesteit is over aarde en hemel". (Psalm 148:13) En: "Juicht Gode, gij ganse aarde! psalmzingt de heerlijkheid van zijn naam; maakt zijn lof heerlijk". (Psalm 66:1-2)

"Maar 'gossie' is niet 'God' en 'jeetje' is niet 'Jezus Christus'", zullen sommigen opwerpen. "Wat is er verkeerd aan om een 'verkapte vloek' te gebruiken of een 'eufemisme' in plaats van Gods naam"? Nou, zoals het woordenboek uitlegt is een eufemisme een "verzachtende omschrijving van iets onaangenaams of aanstotelijks". Een vage zinspeling op Gods naam is nog altijd het zinspelen op Gods naam en moet daarom niet een "vervangende vloek" worden. Als wij achteloos Gods naam of een eufemisme voor Gods naam gebruiken om een hevige emotie, verrassing of zelfs godslastering uit te drukken, tonen wij minachting voor onze Schepper, ongeacht of degenen, die om ons heen staan onze woorden als "vulgair" beschouwen.

De mening van mensen over wat vulgair is kan op elk moment variëren, naarmate de gewoonten en taal van de gemeenschap door veranderingen gaat. Wij moeten zeker rekening houden met anderen in hoe wij onze woorden kiezen en dus vulgariteit vermijden. Door Gods naam ijdel te gebruiken is een andere - en veel meer geestelijk serieuze - zaak.

Hoe moeten wij Gods naam gebruiken? In het Nieuwe Testament onderwijst Christus Zijn discipelen om tot God de Vader te bidden door Zijn naam. "En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde". (Johannes 14:13) En als wij bidden moeten wij Gods naam eren. "Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd". (Matteüs 6:9)

De discipelen genazen de zieken door de naam van Jezus Christus. "Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazireeër: Wandel"! (Handelingen 3:6) Jakobus onderwees Christenen om dat voorbeeld te blijven volgen. Hij zei, "Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren". (Jakobus 5:14)

In het boek Handelingen lezen wij dat de discipelen het Evangelie predikten in de naam van Jezus Christus (Handelingen 9:15) en in de naam van Christus doopten. (Handelingen 8:16; 19:5) Paulus zei aan Christenen in Efeze, "Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen". (Efeze 4:29)

De woorden, die wij gebruiken zijn belangrijk voor God Wij moeten er zeker van zijn, dat onze woorden, onze eer en diep respect voor Hem, weerspiegelen.