Op het eerste gezicht lijkt dit een tegenstrijdigheid te zijn maar is dit in feite niet. Om uw vraag te beantwoorden is het nodig elk tekstgedeelte te begrijpen, te beginnen met Matteüs 7:13-14.

In dit tekstgedeelte geeft Jezus twee manieren van leven weer. Hij zei: "Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden" (Matteüs 7:13-14). Het woord "eng" in de Engelse New King James Version bijbelvertaling is vertaald van een Grieks woord dat duidt op "samengedrukt worden" of ingesloten zijn door hoge rotsen in een ravijn. Het Griekse woord "smal" heeft volgens het Engelse bijbels woordenboekAn Expository Dictionary of Biblical Words (Vine, 1985) de betekenis "smal" of "begrensd".

Gods manier van leven is niet de natuurlijke manier die de zondige mensheid zou kiezen of het meest gemakkelijk vindt. De menselijke natuur zoekt en verblijft het makkelijkst in zijn eigen gemak. Op een subtiele manier heeft het een hekel aan enverzet het zich tegen Gods manier en Zijn Wet - de Tien Geboden (Romeinen 8:7). Het hart van de mens is zo verderfelijk (Jeremia 17:9) dat velen denken in Christus te kunnen geloven en een zondige levensstijl er op na te houden. Daarom waarschuwde Jezus al Zijn volgelingen om te strijden "om in te gaan door de enge poort..." (Lucas 13:24). Het Griekse woord voor "strijden" is agonizomai dat "zwoegen" of letterlijk "met de dood worstelen" betekent (The Companion Bible). Wanneer het woord figuurlijk gebruikt wordt als "strijden" zoals in 1 Timoteüs 6:12, duidt het op "strijden en wedijveren met alle volharding tegen verzoeking en tegenstand".

De menselijke natuur is van nature geneigd naar zelfzucht en ongehoorzaamheid aan Gods heilige en rechtvaardige wetten. Zonder een diep hartgrondig berouw van de zonde en een strijd tegen iemands eigen natuur zullen velen gewoonweg de deur naar Gods Koninkrijk niet kunnen vinden! De worstelingvoor elke ware Christen is om berouw te tonen van begane zonden (Psalm 32) en Gods wil te zoeken in plaats van de eigen wil (Psalm 119)! De overgrote meerderheid van de mensheid wil niet langs dat rechte en smalle pad gaan en kiezen eerder de makkelijke en brede weg. Sommigen zullen in Christus' naam profeteren, boze geesten verdrijven en vele wonderen doen, maar zonder dat het hen baat (Matteüs 7:21-23). Waarom niet? Omdat zij "wetteloos" blijven handelen (v.23). Maar diegenen die ervoor kiezen berouw te hebben en wetteloosheid achter zich te laten helpt Jezus op weg op het smalle pad.

Let nu op het tweede tekstgedeelte van de vraag. Jezus zei: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht" (Matteüs 11:28-30). De Apostel Johannes werkt dit als volgt uit: "Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar" (1 Johannes 5:3).

Gods manier van leven is daadwerkelijk een gezegende manier van bevrijding van zonde en haar gevolgen, welke uiteindelijk de dood tot gevolg hebben (Romeinen 6:23). Als Christenen dienen we berouw te hebben en af te leggen "alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat" - te vertrouwen op Jezus Christus om ons door al onze problemen en beproevingen te helpen - en al onze bekommernis op Hem te werpen, want Hij zorgt voor ons (Hebreeën 12:1-4; 1 Petrus 5:7). Het is het juk van de zonde dat ons vangt en neerdrukt! Door berouw en geloof in Jezus Christus kunnen we vergeven en verlost worden van de wurgende greep van de zonde. Jezus sprak over twee manieren van leven - slavernij aan de zonde, geketend door schuld en leidend tot een eeuwige doodversus blijde gehoorzaamheid aanGods manier van leven en het ontvangen van overvloedige zegeningen leidend toteeuwig leven.

De twee tekstgedeelten in kwestie zijn dus duidelijk niet tegenstrijdig maar opeenvolgend in hun bedoeling. De ene tekst stimuleert een activiteit - het kiezen voor gehoorzaamheid aan Gods wet. De andere tekst beschrijft het gevolg van die keuze - een zacht juk en een lichte last. Iedereen die deze keuze reeds gemaakt heeft realiseert zich waarlijk de zegeningen die deze oplevert.