God is niet onbewust van het falen van de mensheid, noch is Hij er gelukkig over."God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die goed doet, zelfs niet één". (Psalm 53:3-4)

De meeste mensen nemen aan dat God, ondanks de erbarmelijke conditie van onze wereld, haar - en haar mensen - nu tracht te behouden. Maar als wij aannemen dat God de mensheid nu tracht te behouden, dan kunnen Zijn daden moeilijk te begrijpen zijn. Meer dan tweederde van de mensheid, die nu leven beweren zelfs geen Christen te zijn en de meeste "Christenen" geloven of praktiseren niet wat Jezus onderwees. Wij weten, dat er geen naam dan die van Christus is, waardoor wij behouden kunnen worden (Handelingen 4:12) en wij weten, dat de meeste mensen nu niet door die naam behouden worden - en ontelbare miljoenen hebben die naam zelfs nooit gehoord. Als God nu de mensheid tracht te behouden, zou Hij ellendig falen.

De Bijbel openbaart, dat God in onze tijd slechts een relatief klein aantal mensen roept. Dit zijn de "eerstelingen", die behouden worden. (Jakobus 1:18; Openbaring 14:4) De meeste mensen, die geleefd hebben en gestorven zijn zullen het Ware Evangelie niet horen totdat God hen opwekt tot fysiek leven tijdens het Grote Witte Troon oordeel. (Openbaring 20:11-12)

  • Welk doel dient dit plan?
  • Waarom wordt niet iedereen op dezelfde tijd behouden?

God is een gezin aan het stichten en degenen, die Hij nu roept zullen met Jezus Christus "trouwen" (Openbaring 19:9) en zullen toegevoegd worden aan Zijn gezin, zodat zij onder Christus kunnen dienen tijdens het Millennium, wanneer de hele wereld onder Gods regering zal zijn en zullen leren om naar Zijn wegen te leven.

Als Jezus Christus vandaag zou terugkeren, zouden sommigen nog zeggen, "wij kunnen onszelf regeren zonder Uw hulp"! De waarheid is, dat de mensheid als geheel God niet zullen zoeken, totdat hun wegen zoveel leed en lijden hebben gebracht dat men concludeert, dat er geen weg is om totale vernietiging te ontvluchten. De mens zal, als hij aan zichzelf is overgelaten, de wereld aan de rand van zelfvernietiging brengen. Uiteindelijk zal onze wereld zo'n tijd van vreselijke oorlog en verwoesting tegemoet zien dat, tenzij Jezus Christus terugkomt, alle leven op de aarde vernietigd zou worden. "Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort". (Markus 13:19-20) Tot dan staat God de mensheid toe om voor zichzelf te bewijzen, dat hun zelfzuchtige wegen alleen ellende, leed en vernietiging brengt.

Zoals boven genoemd, roept God nu alleen een relatief kleine groep mensen. Degenen, die Hij roept hebben een verbazingwekkende gelegenheid om "eerstelingen" te worden - de eerste groep mensen, die Zijn gezin binnengaan als verheerlijkte geestelijke wezens - om Jezus Christus te helpen bij het regeren van de naties. Dus: "Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen - en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig". (Jesaja 55:6-7)