De menselijke natuur verzet zich tegen verandering en daarom kan het vermelden van de waarheid een niet-gelovige partner overstuur maken. (Romeinen 8:7) Uit misplaatste ijver hebben sommige mensen geprobeerd om hun partners te dwingen te geloven zoals zij doen, door hen "om de oren te slaan" met nieuw gevonden inzicht. Jezus Christus heeft nooit iemand gedwongen om te geloven en Hij "i n t i m i d e e r d e" mensen niet tot onderwerping. Hij leefde eenvoudig Gods weg en offerde Zichzelf bereidwillig als het perfecte voorbeeld voor ons om te volgen. Evenzo kunt U een positief werktuig zijn in Gods handen om Uw partner en kinderen te bemoedigen en zo voor hen de weg naar Christus voor te bereiden.

Ten eerste, overtuig Uw partner, dat een toewijding aan Gods Woord ook betekent, een toewijding om hem of haar lief te hebben. De liefde van een gelovige echtgenoot zal getoond worden door bereidheid om zich op te offeren voor zijn vrouw, "evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft". (Efeze 5:25-29)

  • Zou een ongelovige echtgenote oneens zijn met zo'n diepgaande aandacht en zorg voor haar?

Absoluut niet!

Een gelovige echtgenote zal er naar streven om haar echtgenoot diep te respecteren en liefhebben. (Efeze 5:21-24) God zegt dat de echte schoonheid van een vrouw van binnen zit - "de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God". (1 Petrus 3:3-4)

  • Wie zou van streek raken van een attente, liefhebbende en trouwe echtgenote - die een onschatbare houding heeft?

Daarom moeten gelovige mannen en vrouwen hun partners bemoedigen - dat Gods weg van leven goed voor hun huwelijk zal zijn.

Ten tweede, wordt een helder schijnend voorbeeld van hetgeen U leert. Uw daden van vriendelijkheid en attentheid ten opzichte van Uw partner zullen Uw woorden van oprechtheid bevestigen. Sommige partners kunnen bijvoorbeeld bezwaar hebben tegen het lezen van de Bijbel of Bijbelliteratuur van hun echtgenoten/echtgenotes in hun aanwezigheid. Probeer gevoelig te zijn voor hun visie.

  • Waarom zijn zij gevoelig?
  • Voelen zij dat U hen verwaarloost?

Inderdaad, Jezus zegt dat wij eerst Gods Koninkrijk moeten zoeken en Zijn rechtvaardigheid. Sommige dingen moeten echter in afzondering gedaan worden, zoals bidden en vasten. (Matteüs 6:1-6, 16-18)

Wat moet Uw partner en eventueel kinderen daarom zien?

Jezus zei, "Gij zijt het licht der wereld..... Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken". (Matteüs 5:13-16) Dit "geestelijk licht" is zo krachtig, dat een niet-gelovige man/vrouw "gewonnen" kan worden door het gedrag van zijn vrouw/man. (1 Petrus 3:1-2)

Met andere woorden, het is mogelijk dat God Uw voorbeeld kan gebruiken om de ogen van Uw partner (en kinderen) te openen voor de waarheid!

Ten derde, bidt vurig voor Uw vrouw of echtgenoot (en kinderen); dat God Uw partner mag bewegen om Hem te zoeken. Het geweldige goede nieuws is, dat God wenst dat de hele mensheid de kans heeft om behouden te worden. (Johannes 3:16; 1 Timoteüs 2:4) Ieder mens zal de kans krijgen om zich te bekeren van tegenwerpingen en rebellie ten opzichte van God. Alleen na ware bekering, doop en het ontvangen van Gods Heilige Geest kunnen diepliggende tegenwerpingen overwonnen worden. Vraag voortdurend de Vader om wijsheid, terwijl U wacht op Gods antwoord op Uw gebed. Het vraagt goddelijke wijsheid om Uw partner (en kinderen) lief te hebben, om misverstanden te sussen en vrede te stichten. Inderdaad, de kwaliteiten van het Christendom zullen U geliefd maken bij Uw partner (en kinderen) en tegelijkertijd bent U een bemoedigende weerspiegeling van Gods Koninkrijk.

Er kunnen altijd moeilijkheden zijn om te overwinnen want Jezus voorspelde dat ongeloof, haat en vervreemding van familieleden, beproevingen zijn, die alle echte Christenen zouden ervaren. (Lucas 12:51-53)