Om dit vers te begrijpen moeten wij het in de samenhang lezen.

Matheus 18:

18 Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel.
19 Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 
20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

Verzen 18 en 19 laten zien dat het onderwerp is: de dienaren, die bindende beslissingen maken betreffende conflictzaken, niet het samenkomen van individuele Christenen. Zelfs de uitdrukking "in Mijn naam" houdt in dat de samenkomst is om Christus te vertegenwoordigen.

Wat zegt de Bijbel ons over Christenen, die samenkomen om op de Sabbat en jaarlijkse Sabbat Dagen te vereren?

  • Christenen moeten het samenkomen niet verzuimen. (Hebreeën 10:25) Dit is een algemeen principe, maar speciaal van toepassing met betrekking tot erediensten.
  • Wij moeten vereren op dagen, die God "heilig" heeft gemaakt. (Leviticus 23) Ons wordt gezegd te vereren op de plaats, die God heeft gekozen. (Deuteronomium 16:13-16) Een kudde van de herder kan zichzelf niet voeden en Gods volk moet samenkomen waar Hij heeft gekozen om hen te voeden. Degenen, die om welke reden ook niet kunnen samenkomen met andere Christenen moeten op zijn minst zeker zijn zich te voeden met Gods Woord voor de voeding, die Hij geeft.
  • De samenkomsten op de Sabbat en jaarlijkse Sabbat Dagen moeten "heilige samenkomsten" zijn. (Leviticus 23)

Mensen begrijpen vaak het woord "samenkomst" niet en denken dat het een ander woord voor "ontmoeting" is. Let echter op deze definitie van "samenkomen": "bijeenroepen voor een vergadering". (Van Dale woordenboek) Synoniemen zijn:oproepen, dagvaarden, samenkomen, zich verzamelen - hetgeen betekent "de aanwezigheid vragen van". Met andere woorden, men moet de vergadering bijeenroepen - of samenroepen.

  • Maar aan wie heeft God het gezag gegeven om zo'n vergadering samen te roepen, want het is een heilige samenroeping?

Het Hebreeuwse woord, dat vertaald werd als "samenroeping" in Leviticus 23 is"miqra". De Expository Dictionary of Bible Words - [Het Verklarend Woordenboek voor Bijbelwoorden] - verklaart: het woord betekent letterlijk "samenroeping" of "een bijeengeroepen samenkomst".

The Theological Wordbook of the Old Testament - [Het Theologische Woordenboek van het Oude Testament] zegt dit over het woord miqra : "de meest gebruikelijke betekenis is: apart gezet voor de zeven speciale Jaarlijkse Sabbat samenkomsten..... Deze dagen (en ook de wekelijkse Sabbat) hielden een officieel bijeenroepen in van het volk om te vereren, door trompetgeschal".

Wij zien de betekenis verder uitgelegd als wij lezen, "Dit zijn de feesttijden des HEREN, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd". (Leviticus 23:4) Het woord uitroepen is vertaald van het Hebreeuwse woord miqra, dat vertaald kan worden als "roepen" in de zin van uitroepen en komt met deze betekenis ongeveer 80 keer in de Bijbel voor.

God werkt altijd door Zijn dienaren - hetzij door de priesters in het Oude Testament of de geordineerde dienaren in het Nieuwe Testament. Door de hele Bijbel heen was het nooit aan personen om voor zichzelf te beslissen wanneer en waar de heilige samenroeping gehouden moet worden. Evenzo nu, de dienaren roepen ons op om te vereren en kondigen de bepaalde plaats van samenkomst aan.

Natuurlijk zijn er redenen, waarom een persoon niet in staat is om te reizen naar een aangewezen plaats van samenkomst en God voorziet daar in. Een vrouw kan bijvoorbeeld niet reizen naar het Loofhuttenfeest vanwege een bevalling, dus zegt God dat tenminste de mannen moeten gaan. (Deuteronomium 16:16) God is een God van liefde en barmhartigheid en verwacht niet dat Zijn volk reist als zij ziek zijn of anderszins onwel.

Dezelfde principes gelden ook voor de Sabbat. Als iemand te ver weg woont van een plaats van heilige samenkomst kunnen Gods dienaren afspraken maken, zodat de veraf wonende broeders audio Cd's of video Dvd's van preken kunnen ontvangen of aangesloten kunnen worden via telefoon of internet. Maar het is belangrijk dat wij het bijbelse patroon onthouden - het zijn Gods dienaren, niet de individuele gelovige aan wie het gezag gegeven werd om de plaats van verering te bepalen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Welke Dag Is de Christelijke Sabbat? en Gods Feestdagen: Gods Meesterplan