U moet geprezen worden voor het zorgvuldig lezen van Uw Bijbel! De Bijbel openbaart wat Jezus Christus deed op de vrijdag vóór Zijn opstanding - maar de waarheid is niet wat de meeste traditionele Christenen tegenwoordig geloven!

Wij weten uit de Bijbel dat Christus drie volle dagen en nachten - 72 uur - in het graf verbleef. Hij moest dit doen om het bijbelse teken van Jona te vervullen, zoals Hij dit verkondigde aan de Schriftgeleerden en Farizeeën. "Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten". (Matteüs 12:39-40)

Dit feit op zich bewijst, dat de breed aangenomen Goede Vrijdag tot Paaszondag chronologie niet correct kan zijn, omdat een kruisiging op vrijdagmiddag, Jezus tot maandagmiddag in het graf had gehouden.

  • Maar wat zegt de Bijbel wanneer Christus was opgestaan?

Let op dit verslag: "En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. IJlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd". (Johannes 20:1-2)

Haar bezoek op de "eerste dag der week" betekent dat Maria Magdalena in de nachtelijke uren na de Sabbat naar de graftombe van Christus ging - vóórdat de zon op zondag was opgekomen - en vond Jezus niet in de tombe. Er was 72 uur teruggerekend dus geen mogelijkheid, dat Jezus op vrijdag zou zijn gekruisigd!

De Bijbel openbaart dat Jezus om ongeveer 3 uur 's middags stierf. (Matteüs 27:46-50) Het evangelie van Johannes geeft ons een ander belangrijke bijzonderheid over wat er direct na de dood van Christus gebeurde. Wij lezen: " De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven - want de dag van die sabbat was groot - vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.". (Johannes 19:31)

De "voorbereidingsdag" is de dag vóór de Sabbat, wanneer er taken worden uitgevoerd in afwachting van de komende Sabbatsrust van werkdag activiteiten. Maar wij hebben reeds gezien, dat vrijdag niet de dag van Christus' dood kan zijn, omdat Hij 72 uur dood moet zijn geweest vóór het einde van de zevende dag van de week!

Is dit een duidelijke tegenspraak in de Bijbel? 

Neen! Let op de beschrijving dat "de dag van die sabbat was groot was". Dit is een verwijzing naar één van de "jaarlijkse Sabbatten". (Leviticus 23:6-36) Christus werd gekruisigd in de uren direct voorafgaand aan de Eerste Dag Ongezuurde Broden. (vers 6)

Wij weten dus uit de Bijbel dat Jezus Christus vlak vóór zonsondergang werd begraven, voordat de Eerste Dag Ongezuurde Broden begon. Wij weten dat 72 uur later, vóór de eerste dag van de week begon, Hij opgestaan was. Dit betekent dat Hij aan het einde van de wekelijkse zevende dag Sabbat opstond; Hij moest dus op een woensdag zijn gekruisigd - niet op "Goede Vrijdag", zoals velen nu geloven. Op "Goede Vrijdag" was Jezus dood, in het graf, ter vervulling van profetie.

Kerken, die Goede Vrijdag en Paaszondag tradities vieren verloochenen niet alleen de duidelijke woorden van de Bijbel, maar ook het duidelijke teken dat Jezus gaf van Zijn Messiasschap. Als U een Messias vereert, die op zondag verrees - na 36 uur in het graf - vereert U niet de ware Jezus Christus van de Bijbel, maar een vervalsing, bedacht door mensen die de aandacht afleiden van God en Zijn Waarheid.

Om meer te weten over vele valse leerstellingen, die in de naam van het "Christendom" werden gepropageerd, kunt U ons boekje lezen: Satans vervalst Christendom

Vraag 67:

 Ik heb gelezen dat God niet luistert naar de gebeden van zondaars.

Hoe is het mogelijk voor God om te luisteren naar de gebeden van wie dan ook, want "allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods"? (Romeinen 3:23)