Op het eerste gezicht lijkt dit een tegenspraak, maar is dat in feite niet. Om Uw vraag te beantwoorden moeten wij elk vers begrijpen, te beginnen met Matteüs 7:13-14.

In dit vers stelde Jezus twee manieren van leven tegenover elkaar. Hij zei: "gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden". (Matteüs 7:13-14) 

Het woord "enge" in de NBG-vertaling is een vertaling van een Grieks woord, dat betekent: "geduwd worden" of ingekapseld door grote rotsen in een kloof. 

Het Griekse woord, dat vertaald werd met "moeilijk", draagt de betekenis van "enge" of "besloten". (An Expository Dictionary of Biblical Words, ed. Vine, 1985 - Een Verklarend Woordenboek van Bijbelse Woorden)

Gods weg is niet de natuurlijke weg, die de mensheid zou kiezen of het meest comfortabele vindt. De menselijke natuur zoekt en blijft in haar eigen egoïstische gerieflijke gebied. Zij verfoeit en verzet zich tegen Gods weg en Zijn wetten - de Tien Geboden. (Romeinen 8:7) Het hart van de mens is zo arglistig (Jeremia 17:9), dat velen denken dat zij in Christus kunnen geloven en door kunnen gaan met een zondige levensstijl. 

Jezus spoorde al Zijn volgelingen aan, "strijdt om in te gaan door de enge poort......"(Lucas 13:24) 

Het Griekse woord voor "strijdt" is agonizomai, het geen "worstelen" betekent of letterlijk "afzien". Als het metaforisch vertaald wordt met "vechten", zoals in 1 Timoteüs 6:12 betekent het "vechten en volhouden met alle volharding tegen verleiding en oppositie".

De menselijke natuur is van nature geneigd naar eigenbelang en ongehoorzaamheid aan Gods heilige en rechtvaardige wetten. Zonder een diepe hartgrondige bekering van zonde en een gevecht tegen de eigen menselijke natuur, zullen velen eenvoudig niet in staat zijn om de deur naar Gods Koninkrijk te vinden. 

De worsteling voor elke ware Christen is om zich te bekeren van vroegere zonden en Godgericht te worden in plaats van zelfgericht!

De meerderheid van de mensheid wil niet langs dat rechte en "enge" pad gaan - en kiezen liever de gemakkelijke en brede weg. Sommigen zullen profeteren in de naam van Christus, werpen demonen uit en doen vele wonderen, zonder nut. (Matteüs 7:21-23) Waarom? Omdat zij voortgaan als "werkers der wetteloosheid". (Matteüs 7:23) Jezus zal echter degenen, die er voor kiezen om zich te bekeren en wetteloosheid verzaken, helpen om het smalle pad binnen te gaan.

Let U nu op het tweede vers van de vraag. Jezus zei: "komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht". (Matteüs 11:28-30) De Apostel Johannes weidt uit: "want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar". (1 Johannes 5:3)

Gods weg is inderdaad een gezegende weg van vrijheid van zonde en haar gevolgen, die in de dood eindigen. (Romeinen 6:23) Als Christenen moeten wij ons bekeren en "afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat"(Hebreeën 12:1-4) - geloof hebben in Jezus Christus om ons te helpen door al onze problemen en beproevingen. "Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u". (1 Petrus 5:7) Het is het gewicht van zonde dat verstrikt en ons naar beneden haalt! Door bekering en geloof in Jezus Christus kunnen wij vergeven worden en bevrijd worden uit de ijzeren greep van zonde. Jezus sprak over twee manieren van leven - verslaafd zijn aan zonde, geketend door schuld en leidend naar eeuwige dood versus vreugdevolle gehoorzaamheid aan Gods wet en het ontvangen van overvloedige zegeningen en leidend naar eeuwig leven.

De twee verzen in de vraagstelling zijn dus duidelijk niet in tegenstelling maar zijn samenhangend van aard. Één vers moedigt een daad aan - de keuze van gehoorzaamheid aan Gods wet. Het andere vers beschrijft de gevolgen van die keuze - een gemakkelijk juk en een lichte last. Een ieder, die deze keuze reeds heeft gemaakt realiseert zich de zegeningen, die het verschaft.