Ten eerste moeten wij de samenhang van deze verzen begrijpen. Openbaring 18:4 zegt aan Christenen om uit "Babylon" (vers 2) te komen. In 2 Korintiërs 6:14-17 moedigt de Apostel Paulus Christenen aan om zich af te scheiden van "ongelovigen". (2 Korintiërs 6:14)

"Babylon" verwijst hier niet naar een bepaalde stad, maar naar een valse religie, die haar wortels heeft in het oude heidense Babylon. Dat systeem is tegenwoordig veel meer verbreid dan de meeste mensen zich realiseren. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Satans vervalst Christendom

Als U de ware leerstellingen van de Bijbel begrijpt, maar nog steeds deelneemt aan religieuze rituelen en tradities, die deze leerstellingen bespotten dan bent U nog niet uit Babylon gekomen.

Maar wat betekent het om "afgescheiden" te zijn van ongelovigen, zoals wordt geboden in 2 Korintiërs 6:17?

Eeuwenlang hebben groepen mannen en vrouwen afgezonderde gemeenschappen gevormd, zelfs zich teruggetrokken in kloosters en gemeenschappen, om zich af te scheiden van degenen met andere geloofsovertuigingen. Maar een dergelijke stap is oppervlakkig en stelt het echte probleem aan de orde. Er zijn overal mensen, er bestaat de wereldse menselijke aard. Zelfs als wij alleen zijn, kunnen wij "in" de wereld zijn als wij de dingen van de wereld meer begeren dan de dingen van God. (Matteüs 6:33)

Om uit de wereld te komen moeten wij ons zelf veranderen. Wij komen uit de wereld door onze houdingen/wegen te veranderen - door de geestelijke en fysiek ongezonde praktijken op te geven van degenen, die God verwerpen. Ieder van ons moet "dus de lendenen van uw verstand omgorden". (1 Petrus 1:13) Dit betekent het beschermen van ons verstand tegen ongewenste en verderfelijke invloeden.

  • Luisteren wij naar roddel en laster?
  • Koesteren wij gedachten over geweld en haat?
  • Kijken wij naar films met pornografische of degraderende beelden van seksuele handelingen?

Of volgen wij het advies van Paulus? 

"Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat". (Filippenzen 4:8)

Om dicht bij God te staan moeten wij om de hulp van Christus vragen om de juiste keuzes te maken bij onze activiteiten en ook van onze vrienden. De mensen met wie wij omgaan, kunnen onze inspanningen om uit de wereld te komen, maken of breken. "Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen". (1 Korintiërs 15:33-34)

Uiteindelijk kunnen wij natuurlijk niet zelf volledig uit de wereld komen. Wij hebben Gods Heilige Geest nodig - Gods gift aan ons - waardoor Gods wet in onze harten zal worden geschreven. Met Gods Heilige Geest in ons zullen wij leren om Gods wet en Zijn wegen lief te hebben en zullen wij Hem oprecht innig verbonden, leren kennen. 

Hoe kunnen wij weten, dat wij Hem kennen? 

"En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft". (1 Johannes 2:3-6)

Helaas zijn er ontelbare miljoenen mensen tegenwoordig, die zich volgelingen van Christus noemen, die zelfs niet proberen om "zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft"

Zullen wij de niet-bijbelse tradities van mensen volgen of zullen wij doen zoals Jezus deed? 

Een belangrijk teken van onze trouw is, hoe wij Zijn voorbeeld volgen in het houden van de zevende dag Sabbat. (Lukas 4:16-17) 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Welke Dag is de Christelijke Sabbat

De wereld om ons heen zet ons onder druk om de zondag te houden - of helemaal geen Sabbat. 

Zullen wij buigen voor die druk? 

Of zullen wij "uit" die wereld "komen" en de weg leven, die God wil dat wij leven? 

De keuze is aan ieder van ons!