Iedereen, die bekend is met biologie kan snel toegeven dat konijnen geen eieren leggen! Wat hebben die symbolen met elkaar gemeen? Konijnen zijn bekend om hun voortplantingsgeneigdheid. Eieren worden beschouwd als een symbool van vruchtbaarheid.

Wat heeft vruchtbaarheid te maken met paaszondag? Velen, die deze feestdag vieren weten niet dat paaszondag helemaal geen bijbelse feestdag is - het komt voort uit voorchristelijke vieringen van voorjaarsvruchtbaarheid, gewijd aan heidense godinnen met namen zoals Ishtar, Astarte en Ostara, waar de naam "Easter" - [paaszondag] van werd afgeleid. Ook degenen die een woordspeling maken op "de opstijging van Christus" en "zonsopgang", zijn zich er wellicht niet bewust van dat hun paaszondag-morgen "zonsopgang" eredienst - met het gezicht toegekeerd in de richting van de opgaande zon tijdens hun eredienst - rechtstreeks in de Bijbel wordt verworpen. In Ezechiël 8:14-16 zien wij de Israëlieten, "die de Tammuz beweenden" tijdens een zonsopgang eredienst, een gebruik waarvan God verklaart dat Hij dit verafschuwt.

"Wij 'dopen' een heidense gewoonte en maken het Christelijk" zullen sommige zeggen. Maar wat zegt God over die benadering? De profeet Jeremia schreef Gods zeer duidelijke en onverbloemde gebod op: "U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren". (Jeremia 10:2)

De passage in Jeremia gaat verder met het beschrijven van het vervaardigen van houten afgoden en maakt duidelijk dat God geen heidense vereringspraktijken in Zijn eigen eredienst ingevoerd wil hebben.

  • Wil God dat Christenen Hem op paaszondag vereren?

U zult verbaasd zijn om te horen dat er geen bijbels verslag bestaat over paaszondag verering en geen gebod voor ons om een dergelijke eredienst tegenwoordig te houden! Zoals regelmatige lezers van dit tijdschrift weten, stierf Christus op een woensdag en werd kort voor zonsondergang in het graf gelegd, net vóór het begin van de jaarlijkse Feestdag, bekend als de eerste Dag Ongezuurde Broden. (Zie Leviticus 23:6) Uit de Bijbel weten wij dat Jezus drie dagen en drie nachten in het graf lag - 72 uur - wat betekent dat Hij vóór zonsondergang op zaterdag verrees! Toen de vrouwen bij het graf kwamen op zondagmorgen was Hij al verrezen! (Matteüs 28:1-8)

Toen de Schriftgeleerden en Farizeeën om een teken vroegen van het Messiasschap van Christus zei Hij, dat Hij hen "het teken van Jona, de profeet" (Matteüs 12:39; Johannes 2:19) zou geven. Inderdaad, Hij zei dat dit het enige tekenzou zijn dat Hij zou geven. Jona was drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis en Christus zou dezelfde tijdsduur in het graf zijn.

Merkt U op, dat dit ook het latere "Goede Vrijdag" gebruik ontmaskert als een niet-bijbels verzinsel. Omdat een begrafenis op vrijdag zou vereisen dat Christus tot maandagavond in het graf moest blijven, laat de Bijbel duidelijk zien dat het graf reeds leeg was toen de vrouwen op zondagmorgen aankwamen.

  • Als paaszondag dus een vals gebruik is en Christenen de manieren van de culturen rondom hen niet moeten imiteren, hoe moeten Christenen dan het offer van Christus gedenken?

Opnieuw, de Bijbel openbaart het antwoord. De Apostel Paulus zei aan de Christenen in Korinthe: "want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus". (1 Korintiërs 5:7) Tijdens Zijn laatste Paschamaaltijd met Zijn discipelen stelde Christus nieuwe symbolen in van brood en wijn, die Zijn lichaam en Zijn bloed symboliseren. (Matteüs 26:26-28) Paulus herinnerde de Korintiërs er aan dat de Paschaviering de jaarlijkse herdenking van het offer van Christus is.

"Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere, totdat Hij komt". (1 Korintiërs 11:23-26)

Het lichaam van Christus werd gebroken voor onze genezing (Jesaja 53:5; 1 Petrus 2:24) en Zijn bloed werd vergoten voor de vergeving van onze zonden. (Matteüs 26:28) Christenen moeten dus geen niet-Christelijke feestdag vieren en konijnen en eieren en andere symbolen van vruchtbaarheid nemen uit heidense gebruiken. Zij moeten het Pascha vieren, zoals geboden door Christus en de Apostelen als de ware herdenking van Zijn offer.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Gods Feestdagen