Halloween (Allerheiligenavond) is allesbehalve een Christelijke feestdag, ondanks periodieke inspanningen om de gebruiken op deze dag aan te nemen en te veranderen. Enige tijd na 601 n. Chr. werden er - na een brief, geschreven door paus Gregorius I aan een bisschop in Engeland - inspanningen gedaan om heidense feesten te "kerstenen", zoals het Keltische Samhain, een feest doordrenkt met angst voor ronddwalende geesten, demonen en toverfeeën. (Evans-Wentz, W.Y. The Fairy Faith in Celtic Countries - [Het toverachtig geloof in Keltische landen] - pag. 288-290) 

Door de middeleeuwse tijden heen werd dit feest - gehouden op of rond het begin van november - beschouwd als een tijd, dat bovennatuurlijke voorspellingen en contact met de doden en zelfs de duivel, het meest gunstig was en .....aanvaardbaar. (Encyclopedia Britannica, deel 5 - "Halloween" - pag.646)

De Bijbel keurt echter nergens de aanvaarding of "kerstening" goed van praktijken, die duidelijk werden aangemerkt als gruwelen. God stond afkeurend tegenover Zijn volk toen zij de praktijken en godsdienstovertuigingen van heidense volken overnamen als van hun eigen. (Deuteronomium 12:30-31) 

In plaats daarvan zijn Zijn vermaningen tegen hekserij en waarzeggerij zeer nadrukkelijk. (Deuteronomium 18:10; 1 Samuel 15:23; 2 Koningen 17:17; 21:6; Galaten 5:20; Openbaring 18:23)

De Bijbel bevat ook duidelijke aanwijzingen dat het aanbidden, vereren of anderszins de hulp zoeken van de doden, tegen de instructies van de Almachtige God ingaan (Deuteronomium 14:1; Jesaja 8:19) en bijgeloof - geboren uit angst voor ronddwalende geesten of overleden zielen - zijn tegenstrijdige veronderstellingen, die weerlegd worden door de leerstellingen van Christus en de Apostelen. Christus onderwees een komende verrijzenis (Matteüs 22:31-33) en de Apostelen vergeleken de toestand van de doden met slaap, van waaruit mensen niet in contact kunnen komen vóór hun verrijzenis. (1 Korintiërs 15:6, 12:20; 1 Thessalonicenzen 4:13-18)

Elke verordening of brief, die heidense lokaties en heidense heilige dagen "heiligde", was een tactiek, uitgedacht om bekeerlingen en macht te verzamelen tot een afwijkende religie, dan die Jezus onderwees - niet een geïnspireerde of goedgekeurde praktijk volgens de God van de Bijbel. Het is door de geschiedenis heen de mening geweest van enkele traditionele Christenen, dat van bekeerlingen niet kon worden verwacht dat zij ineens al hun niet-Christelijke vieringen zouden opgeven. Daarom moest een middel worden bedacht om hen "geleidelijk aan" te overtuigen om hun gebruiken af te schaffen. 

(Bede, Ecclesiastical History of the English Nation, Book I. "A copy of the letter which Pope Gregory sent to the Abbot Mellitus, then going into Britain". Chapter 30 - [Bede. Kerkelijke geschiedenis van de Engelse natie, Boek I. "Een kopie van de brief, die paus Gregorius zond aan de abt Mellitus en toen naar Engeland ging". Hoofdstuk 30]

Deze "tactiek" was en is vervolgens echter een armzalige mislukking geweest: "De oude overtuigingen, verbonden met Samhain (Halloween) zijn nooit helemaal uitgestorven. De krachtige symboliek van de dwalende doden was te sterk ....de praktijk van het vasthouden van traditionele gebruiken en intussen te proberen om hen opnieuw te definiëren had een ondersteunend effect: d.w.z. de traditionele overtuigingen en praktijken leefden voort onder nieuwe voorwendsels".

(Santino, Jack. "The Fantasy and Folklore of All Hallows", loc.gov - ["De fantasie en folklore van Allerheiligen"] 

Als een voorbeeld van "Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen?", was dit te verwachten. (Lukas 6:39)

Maar hoe zit het als je zegt, dat je niet gelooft in de ware geestelijke bijbetekenissen, die reeds lang verbonden zijn met Halloween en het slechts wil gebruiken als een excuus voor een thema voor een party/feest of een nacht van plezier? 

Bedenk, dat Christenen "van elk woord dat uit de mond van God komt" behoren te leven (Matteüs 4:4) en de Bijbel als een gids te gebruiken voor wat aanvaardbaar is voor hun Verlosser.

De Bijbel laat ons zien dat Christus en Zijn discipelen bekeerlingen aansporen om hun oude levenswijze "uit te bannen" en "een nieuw leven te leiden". (Matteüs 9:16-17; Lukas 9:62; Romeinen 6:4, 13:11-13; 2 Korintiërs 6:16-17)

Hoewel de meesten in de Europese wereld de weg ingingen van het mengen van voor-Christelijke tradities met de verwaterde woorden van Christus, geen trouw lid van de "kleine kudde" van Christus zou praktijken aanvaard hebben, die overgenomen zijn van heidense oorsprong. Hetzelfde moet nu ook gelden.

 Wilt u meer informatie over de oorsprong, kijkt u dan eens op: wikipedia:Halloween/ Oorsprong