Sommige mensen hebben het onjuiste idee dat de sabbat een dag is waarop God ons onderdrukt door ons te verbieden te doen waar wij zin in hebben. In feite is de sabbat echter een dag die Hij ten behoeve van de mens heeft geschapen als een onderbreking na een week van inspanning en stress waardoor wij ons kunnen richten op Degene die deze dag heeft gemaakt en hem heeft gereserveerd voor Zijn heilige doel. “… De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat” (Markus 2:27-28).

Waarom houden wij de sabbat? Het houden van de sabbat is een van de Tien Geboden die God heeft gegeven; Christus Zelf hield de geboden en onderwees Zijn volgelingen dit ook te doen (Mattheüs 19:17). In Exodus lezen wij: “Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die” (Exodus 20:8-11).

Op de sabbat houden we op met ons dagelijks werk en onthouden ons van onbelangrijke bezigheden zoals het kijken naar sportwedstrijden of het genieten van amusement op de televisie of het internet waardoor onze gedachten van God en Zijn plan voor ons worden afgeleid. Zo maken wij tijd vrij om in de Bijbel te lezen, te bidden en te mediteren over de dingen van God. Op de sabbat moeten wij er ons op richten om over God te leren en Hem te eren. Degenen die binnen een redelijke reisafstand van een groep ware christenen wonen moeten bij elkaar komen voor een eredienst en vriendschappelijke omgang met elkaar. “En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten [vet cursief door ons], zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag [van de terugkomst van Christus] ziet naderen” (Hebreeën 10:24-25).

Christus onderwees dat wij dienen goed te doen op de sabbat (Mattheüs 12:12). Iemand die een ander die in gevaar is redt op de sabbat overtreedt daarmee niet het sabbatsgebod; Christus genas op de sabbat zieken om welke reden de Farizeeën samenspanden Hem te doden (vv. 13-14). Christenen moeten goed bij zichzelf nagaan of ze Christus’ gebod niet misbruiken. Het is christenen toegestaan op de sabbat iemands leven te redden, maar het is niet juist op de sabbat geld te verdienen door zijn eigen dagelijkse zaken te doen met het excuus hiermee anderen van dienst te zijn.

Als wij Gods ware zevendedagssabbat op de juiste manier houden, zal Hij ons overvloedig zegenen: “Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob …” (Jesaja 58:13-14).

Gods sabbatten zijn een tijd van vreugde en van lichamelijke en geestelijke verkwikking. “Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte” (Psalmen 42:5).

Om meer over de betekenis en het houden van de zevendedagssabbat te weten te komen, kunt u een gratis exemplaar van onze boekjes Welke dag is de christelijke sabbat? en Gods feestdagen: Gods meesterplan voor behoud aanvragen via onze website www.wereldvanmorgen.org.