Dit artikel is de vertaling van “‘Good Friday’” No Good?” (Questions and Answers)  verschenen in het Tomorrow’s World magazine van maart-april 2017.

Vraag: Ik heb in mijn Bijbel gezocht naar bewijs voor de ‘Goede Vrijdag’ die mijn kerk in acht neemt, maar ik kan het niet vinden. Is er iets wat ik over het hoofd zie?

Antwoord: Het is prijzenswaardig dat u de Bijbel zo zorgvuldig leest! De Bijbel openbaart wat Jezus Christus deed op de vrijdag voorafgaand aan Zijn opstanding – maar de waarheid is niet wat de meeste belijdende christenen tegenwoordig geloven!

Wij weten uit de Bijbel dat Christus drie hele dagen en nachten – 72 uur – in het graf doorbracht. Hij moest dit doen teneinde het Bijbelse teken van Jona te vervullen, zoals Hij bekendmaakte aan de schriftgeleerden en Farizeeën. “Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn” (Mattheüs 12:39-40).

Dit feit op zichzelf bewijst dat de door velen aangenomen chronologie van Goede Vrijdag tot paaszondag niet correct kan zijn, omdat een kruisiging op vrijdagmiddag Jezus tot maandagmiddag in het graf zou hebben gehouden.

Maar wanneer zegt de Bijbel dat Christus was opgestaan? Lees dit verslag: “En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben” (Johannes 20:1-2).

Haar bezoek op “de eerste dag van de week” wil zeggen dat Maria Magdalena naar het graf van Christus ging in de nachtelijke uren na de Sabbat – voordat de zon was opgegaan op zondag – en zag dat Jezus niet in het graf was. Dus, als wij 72 uren terugtellen, zien we dat  er absoluut geen sprake van kan zijn dat Jezus op vrijdag gekruisigd zou zijn!

De Bijbel openbaart dat Jezus stierf rond 3 uur in de middag (Mattheüs 27:46-50). Het evangelie van Johannes geeft ons een ander belangrijk detail over wat er onmiddellijk na Zijn dood gebeurde. We lezen: “Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden” (Johannes 19:31).

De “voorbereiding” is de dag voorafgaand aan de Sabbat waarop bepaalde werkzaamheden verricht worden in de aanloop naar de komende Sabbat van rust van dagelijkse activiteiten. Maar we hebben al gezien dat vrijdag niet de dag van Christus’ dood kan zijn, omdat Hij al 72 uur dood moest zijn voor het einde van de zevende dag van de week! Is dit een aanwijsbare tegenstrijdigheid in de Bijbel? Nee! Let op de beschrijving dat de komende Sabbat een “grote dag” was. Dit is een verwijzing naar een van de jaarlijkse Sabbatten (Leviticus 23:6-36). Christus was gekruisigd in de uren die onmiddellijk voorafgingen aan de Eerste Dag van Ongezuurde Broden (v. 6).

We weten dus uit de Bijbel dat Jezus Christus kort voor zonsondergang was begraven, voordat de Eerste Dag van Ongezuurde Broden begon. We weten dat 72 uur later, voordat de eerste dag van de week was aangebroken, Hij was opgestaan. Dit betekent dat Hij opstond tegen het einde van de wekelijkse Sabbat op de zevende dag. Hij moet dus gekruisigd zijn op een woensdag – niet op ‘Goede Vrijdag’, zoals velen tegenwoordig geloven. Op ‘Goede Vrijdag’ was Jezus dood, in het graf, ter vervulling van profetie.

Kerken die vasthouden aan de tradities van Goede Vrijdag en paaszondag loochenen niet alleen de duidelijke woorden in de Bijbel, maar ook het enige teken dat Jezus gaf van Zijn Messiasschap. Als u een Messias aanbidt die op zondag opstond, na 36 uur in het graf te zijn geweest, dan aanbidt u niet de ware Jezus Christus van de Bijbel, maar een vervalsing, die bedacht is door mensen die de aandacht van God en Zijn Waarheid willen afleiden. Om meer te leren over valse leringen die gekoppeld zijn aan de opstanding van Jezus Christus kunt u ons gratis boekje Pasen, het nooit vertelde verhaal aanvragen.