Veel mensen begrijpen dit vers verkeerd, omdat ze zich niet realiseren dat God niet iedereen nu al tot behoud roept. Zeker, God zal uiteindelijk behoud aanbieden aan iedereen die ooit heeft geleefd (Romeinen 9:15; 1 Timotheüs 2:3-5). Hij wenst dat iedereen eeuwige leven zal ontvangen en dat niemand verloren zal gaan (Johannes 3:16-17; 2 Petrus 3:9). Maar de Schrift maakt het duidelijk dat er “… onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven [is] waardoor wij zalig [behouden] moeten worden” (Handelingen 4:12). Maar hoe kan God Zijn Woord houden en toch de miljarden behouden die hebben geleefd en zijn gestorven zonder zelfs Zijn naam of Zijn ware boodschap te hebben gehoord?

De Bijbel spreekt over een toekomstige tijd wanneer iedereen het ware Evangelie zal horen en Gods roeping zal ontvangen (Openbaring 20:5, 11-12). Die tijd staat bekend als het oordeel van de “grote witte troon”. Het zal geen tweede kans zijn – het zal een tijd zijn waarin miljarden mensen tot fysiek leven worden opgewekt en voor de eerste keer de gelegenheid krijgen om Christus’ naam en leringen te horen.

God trekt echter een “kleine kudde” naar Zich toe in deze huidige tijd (Lukas 12:32). Deze worden de “eerstelingen” genoemd (Jakobus 1:18). Deze christenen – individuen aan wie in deze huidige tijd Gods heilige Geest is gegeven om hen te helpen hun menselijke natuur te overwinnen en op Gods manier te leven – hebben gestreden om niet alleen hun eigen zondigheid te overwinnen, maar ook de zondige invloed van de maatschappij en van Satan, die de Bijbel de “god van deze eeuw” noemt (2 Korinthe 4:4).

 

De betere opstanding

Daarentegen zullen degenen die God roept bij het oordeel van de grote witte troon hun vorige leven kunnen vergelijken – geleid in deze tijd onder de invloed van Satan en de vleselijk gezinde maatschappij – met de leefomgeving in het Millennium waarin God hen zal hebben opgewekt, en dan zullen de meesten zeker Gods aanbod van behoud en eeuwig leven accepteren.

Omdat de eerstelingen zonde moeten overwinnen in een moeilijkere omgeving, belooft God hen een “betere opstanding” (Hebreeën 11:35). Zij zullen lid worden van het Gezin van God bij de tweede komst van Christus en zullen Hem assisteren bij het regeren over deze aarde tijdens het Millennium, de duizendjarige periode waarin de wereld in vrede en harmonie zal leven onder de heerschappij van Christus – in voorbereiding op het oordeel van de grote witte troon dat na het einde van het Millennium zal plaatsvinden. Na het oordeel van de grote witte troon zullen alle mensen het ware Evangelie hebben gehoord, en degenen die het hebben verworpen zullen geheel worden verbrand in een vuurpoel, voor altijd vernietigd in de “tweede dood” (Openbaring 20:14-15).

God verwacht dat Zijn mensen het ware Evangelie zullen verkondigen totdat Christus terugkeert (Mattheüs 24:14, 46). Evenzogoed weten wij dat de meeste mensen, die een exemplaar van het Tomorrow’s World magazine [alleen Engelstalig] in handen krijgen, niet in deze tijd door God worden getrokken. Voor hen zullen de artikelen die ze lezen louter als een getuigenis dienen, zodat ze in de toekomst niet kunnen zeggen: Niemand heeft het mij verteld! God is niet eerlijk!

God verwacht van ons dat we handelen naar wat Hij ons heeft geleerd. Zelfs na de doop behouden we onze vrije wil, en onze werken en keuzes werken samen met ons geloof (vgl. Jakobus 2:20-22). Behoud is een gave die we niet kunnen verdienen  ̶  maar we kunnen die gave afwijzen door opzettelijk tegen onze Verlosser te rebelleren. Dus, als u begrijpt wat u nu leest verspeel dan niet de geweldige kans die God u geeft om een van Zijn eerstelingen te worden die – als koningen en priesters – het unieke privilege hebben om onder Jezus Christus te regeren in het Millennium. Ga door met het lezen van de artikelen en boekjes op deze website, en vergelijk het met wat in uw Bijbel staat. Als u denkt dat u misschien klaar bent voor de doop, vraag dan alstublieft het gratis boekje Behoort u gedoopt te worden? online (wereldvanmorgen.nl) aan.