Vraag: Hoezeer de Wereld van Morgen ook beweert een christelijke organisatie te zijn, ik heb haar niet één keer enige beeltenis, kunstwerk of grafische afbeelding zien gebruiken die Jezus Christus voorstelde, ondanks dat veel andere religieuze publicaties dat wel doen. Waarom is dat?

 

Antwoord: Hoewel kunstenaars Jezus Christus al heel lang uitgebeeld hebben, en fantasievolle voorstellingen van Hem tegenwoordig in overvloed voorkomen in en rond kathedralen, kerken, kunstmusea, literatuur, religieuze documenten en in de huizen van mensen  ̶ zijn het zeer zeker valse voorstellingen.

Er bestaan geen portretten van Jezus Christus uit de tijd toen Hij op aarde was, en ook geen fysieke beschrijvingen van hoe Hij eruitzag. Slechts één oudtestamentische tekst heeft geprofeteerd over Zijn aardse verschijning, toen Jesaja over Hem schreef lang vóór zijn leven als een man: "Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben" (Jesaja 53:2).

Kunstenaars uit de hele geschiedenis hebben afbeeldingen geproduceerd van een 'religieus uitziende' figuur met lang haar, witte gewaden en een treurige uitdrukking  ̶ meestal van het ras en de fysieke kenmerken die in hun tijd en cultuur bewonderd werden. Velen bevatten ook heidense symbolen die lang na de dood en opstanding van Jezus Christus in de christelijk belijdende wereld geïntroduceerd werden.

Deze zogenaamde beeltenissen of beelden van Christus laten, naast het populariseren van de eerder genoemde onnauwkeurigheden, een man met zachte en verwijfde trekken zien. Als jonge timmerman echter die buiten werkte zag Jezus er ongetwijfeld erg mannelijk uit en zou hij Zijn haar volgens de gewoonte van de meeste Joodse mannen van zijn tijd geknipt hebben. Een van de latere apostelen van Christus onderwees zelfs tegen het hebben van lang haar voor mannen (1 Korinthe 11:14). Dit bewijs, samen met de tekst aangehaald uit Jesaja 53:2, leidt ons ertoe te begrijpen dat Jezus een normaal uitziende Jood van Zijn tijd was, iemand die onder normale omstandigheden misschien niet eens in een menigte zou opvallen. Inderdaad ontsnapte Hij bij één gelegenheid zelfs aan een bende mensen door zich in de menigte te mengen (Lucas 4:28-30). Dat de evangelieschrijvers Zijn aardse verschijning nooit verder in detail beschreven hebben, bevestigt dat dit geen kwestie van religieus belang was.

Bovendien is er alle reden om Hem niet af te beelden.

Jezus’ ware volgelingen uit de eerste eeuw, zeker die uit de Joden in het hele Romeinse rijk, zouden geschilderde voorstellingen van Hem als afgoderij veroordeeld hebben. Dit zou te danken zijn geweest aan hun begrip van het tweede gebod dat Jezus zelf opdroeg te houden naast de andere negen (Exodus 20:4-6; Mattheüs 19:17; zie ook Openbaring 12:17; 14:12). De uiteindelijke ontwikkeling van het gebruik van afbeeldingen van Jezus Christus of God de Vader was zeer omstreden, maar het verzet staakte onder druk van heidense ideeën en menselijke creativiteit. Niettemin, geldt het gebod tegen afgodenverering en 'gesneden beelden' nog steeds.

Een deel van wat Gods duidelijke gebod tegen afgoderij schendt, is de ijdele daad om onze beperkte menselijke vermogens te gebruiken om weer te geven hoe wij ‘denken’ dat onze God en Verlosser eruit zouden moeten zien, wat op zijn beurt ons ertoe kan brengen ons te richten op verkeerde en onware ideeën. Misschien is dit de reden waarom zoveel valse voorstellingen van Jezus Hem laten zien als behorend tot het geslacht van de kunstenaars zelf  ̶ een dwaasheid, hoe onschuldig ook begaan, die op zijn beurt dient om talloze mensen door de generaties heen in verwarring te brengen.

Ongeacht de redenering, zelfs een bescheiden portret of andere afbeelding van een Joodse timmerman zou alleen de aandacht vestigen op Zijn aardse lichaam, voorbestemd voor gruwelijke verminking en dood. De Bijbelse beschrijving van de verheerlijkte en verrezen Jezus Christus spreekt van een krachtige figuur die alle verbeeldingskracht tart: "en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam… en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren… en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht." (Openbaring 1:14-16).

Vanwege de duidelijke instructie van het tweede gebod, en onze nadruk op het leveren van de boodschap van Jezus Christus, onze Verlosser, die spoedig zal terugkeren als de verheerlijkte ‘Koning der koningen’, vermijdt Tomorrow's World de valstrik van het presenteren van de ‘artistieke’  ̶ maar uiteindelijk valse  ̶ Jezus waarmee zovelen vertrouwd zijn. Waarom zouden we nu genoegen nemen met iets dat minder is dan op een dag onze God en Verlosser in eigen persoon te zien?