Wat is de onvergeeflijke zonde precies?

Vraag: In Mattheüs 12:31-32 sprak Jezus over een onvergeeflijke zonde. Wat is deze zonde en waarom kan deze niet worden vergeven?

Antwoord: De gedachte om voor altijd van God afgesneden te zijn, is een vreselijke gedachte. Toch begrijpen veel oprechte mensen deze kwestie verkeerd en zijn nodeloos bezorgd.

In Mattheüs 12 werd een door een demon bezeten man bij Jezus gebracht voor genezing. Nadat de demon was uitgeworpen, kreeg deze man zijn gezichtsvermogen weer terug en het vermogen om te spreken. Een menigte was getuige van dit verbazingwekkende wonder en riep uit: “… Is dit niet de Zoon van David?" (Mattheüs 12: 22-23). Ze dachten dat Jezus de geprofeteerde Messias zou kunnen zijn, want “… Er is nog nooit zoiets [d.w.z. zo’n kracht] in Israël gezien!" (9:32-33).

De Farizeeën probeerden, ziedend van afgunst, Christus in diskrediet te brengen door te zeggen dat Hij dit wonder uitvoerde "… door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen" (12:24). Jezus antwoordde met een sombere waarschuwing: "Daarom zeg ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende"(vers 31-32). Jezus hield deze onbekeerde Farizeeën verantwoordelijk voor hun houding.

Het woord “lastering” komt van het Griekse blasphèmeo – tekeer gaan tegen of verachtelijk spreken over God of heilige dingen' (Vine's Expository Dictionary, p.69). Jezus noemde het blasfemie of (gods)lastering om te "spreken tegen” de Zoon des Mensen en de Heilige Geest. Waarom was lastering tegen Jezus Christus vergeeflijk, maar tegen de heilige Geest onvergeeflijk?

Jezus kwam in het vlees als een gewone Jood van zijn tijd  ̶ een eenvoudige timmermanszoon. De gemiddelde persoon kon gemakkelijk verkeerd begrijpen wie hij was. Fysiek gezien leek hij niet speciaal of uniek (Jesaja 53:2). Toch zou niemand  ̶ zelfs de haatdragende Farizeeën niet  ̶ de kracht van de heilige Geest onjuist kunnen interpreteren. Nicodemus, een Farizeeër, wist dat Jezus een leraar van God was. Hij wist dat Gods macht en kracht met Christus was (Johannes 3:1-2)! De massa's erkenden ook luid en duidelijk deze waarheid die de Farizeeën probeerden te ontkennen.

Ondanks beter weten, schreven de Farizeeën de wonderen van Christus toe aan het boze werk van Beëlzebul, een andere naam voor Satan de duivel (Openbaring 12:9; 2 Korinthe 4:4; Efeze2:2). De acties van de Farizeeën beledigden de kracht van God zelf door deze “een onreine geest” te noemen (Marcus 3:28-30).

De apostel Paulus waarschuwt de christenen ook voor de gevaren die kunnen leiden tot de onvergeeflijke zonde: "Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben, en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken"(Hebreeën 6:4-6).

De onvergeeflijke zonde houdt in dat je afvalt nadat je het “goede Woord van God” en Gods kracht hebt ervaren, en dit in een dergelijke mate doet dat bekering “onmogelijk” wordt. De Farizeeën hadden uit de eerste hand vele wonderen gezien die werden uitgevoerd door de kracht van Gods Geest, dus liepen zij het gevaar om moedwillig niet alleen Jezus Christus te verwerpen, maar ook de kracht van God zelf die mensen transformeert tot Zonen van God (Romeinen 8:15). Zij stonden op het punt om "willens en wetens te zondigen" (Hebreeën 10:26) en hun geweten onherstelbaar dicht te schroeien. De Farizeeën dienden zich te bekeren en de manier waarop ze dachten te veranderen voordat het te laat was!

Ware christenen moeten goed in de gaten houden wat ze in hun gedachten toelaten. Ze willen graag geleid worden door Gods heilige Geest (Romeinen 8:14) om "elke gedachte gevangen [te nemen] om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus" (2 Korinthe 10:5).

Ga voor meer informatie over de onvergeeflijke zonde naar ons artikel [in het Engels]van maart-april 2015 "Is There an Unpardonable Sin?" op TomorrowsWorld.org.