Vraag: Ik ben jaren geleden gedoopt, dus, toen uw tijdschrift en uw tv-uitzending over de noodzaak van de doop spraken, nam ik aanvankelijk aan dat dit niet op mij van toepassing was. Nu, na het lezen van uw literatuur, begin ik me af te vragen of ik wel op de juiste manier gedoopt ben. Hoe weet ik dat?

Antwoord: Christus gebood Zijn discipelen om diegenen te dopen die God tot berouw en bekering riep: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld Amen” (Mattheüs 28:19–20).
Wat verlangt God zodat een doop in Zijn ogen geldig is? Het is zeker dat Jezus Christus het weet, want Hij was het die de vereiste voor de doop tot behoud vaststelde: “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig [behouden] worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden'' (Markus 16:15–16).
Wat moet iemand geloven? Hij of zij moet het Evangelie geloven dat Jezus predikte. Wat is dat Evangelie? “…Jezus [ging] naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk [de regering] van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie'' (Markus 1:14-15).
Jezus Christus, de Zoon van God, bracht het goede nieuws dat Gods Koninkrijk uiteindelijk het gezag van alle regeringen van de wereld zal overnemen en zal zorgen voor een tijd van vrede tussen eerder strijdende naties.
Waarvan moet iemand berouw hebben en zich bekeren? Van zonde. Wat is zonde? “Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.” (1 Johannes 3:4, Herziene Statenvertaling). Bent u bij uw doop de instructie van Jezus gehoorzaam geweest om berouw te hebben en te tonen voor het overtreden van de Tien Geboden (Mattheüs 19:17–19)?
Met deze punten in gedachten kunt u uzelf afvragen: toen u gedoopt bent, had u toen echt berouw van uw zonden? Als u zich bewust was wat zonde is, maar niet besloot u er geheel en al met de hulp van uw Verlosser en Heiland van af te keren, dan hebt u zich niet echt bekeerd. En als u niet eens wist wat zonde is (misschien geloofde u dat u als christen kon doen wat u maar wilde en dit niet als zonde beschouwde), dan hebt u zich zeker niet bekeerd van uw zonden.
Eén teken van een ongeldige doop is wanneer het Bijbelse voorbeeld niet gevolgd werd. Merk op dat de Bijbel duidelijk aangeeft dat dopen dient te gebeuren door een persoon volledig onder te dompelen in water (Mattheüs 3:13–16; Johannes 3:23; Handelingen 8:38–39). Enkel een besprenkeling houdt zich niet aan de Bijbelse symboliek van het afwassen van zonden uit het verleden (Handelingen 22:16).
Bovendien, als u op heel jonge leeftijd gedoopt bent  ̶ misschien zelfs als kind  ̶ hebt u waarschijnlijk niet begrepen wat het betekent zich te bekeren. Als u niet eens degene was die om zijn of haar eigen doop vroeg, is dit een zeker teken dat het niet om ware bekering ging.
Misschien hebt u het gevoel dat u bij de doop toch wel bekeerd was. Zo ja, stel uzelf dan een andere vraag: geloofde u het ware Evangelie? Tegenwoordig hebben de meeste mensen die zichzelf 'christenen' noemen een vaag en onjuist beeld van het Evangelie. Sommigen denken dat het een boodschap over Jezus is, terwijl anderen het zien als een boodschap over voorspoed of zelfbevestiging. Weinigen begrijpen de waarheid  ̶ dat het Evangelie dat Jezus predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God was, de boodschap van een spoedig komend Koninkrijk onder heerschappij van Jezus Christus zelf, onder welke de hele mensheid de vreugde en de zegeningen van het leven van Gods levenswijze ervaren zal.
Sommige mensen storten zich in de doop omdat ze denken dat dit sociaal het meest voor de hand ligt om te doen  ̶ misschien omdat hun vrienden allemaal gedoopt zijn en zij zich buitengesloten voelen. Zo kan het gebeuren dat zij de doop zoeken lang voordat zij werkelijk de kosten van deze eeuwige verbintenis berekend hebben (Lukas 14:28). Omdat de doop zo'n belangrijke beslissing is, moet u op uw hoede zijn voor hen die u tot haast naar de doop willen aanzetten zonder u de tijd te gunnen om te bidden, te studeren en te vasten terwijl u de wil van God voor uw leven zoekt. Voor meer informatie over de doop en om op meer diepgaande wijze uw behoefte eraan te overwegen, kunt u het boekje Christelijke doop: de werkelijke betekenis online lezen of een gratis gedrukt exemplaar aanvragen (ook via wereldvanmorgen.nl).