Vraag: Wat hebben kleurrijke eieren en hazen te maken met de dood en opstanding van Christus?

Antwoord: Iedereen die iets weet van biologie, weet ook dat hazen geen eieren leggen. Wat hebben die symbolen met elkaar gemeen? Hazen staan bekend om hun neiging om zich snel voort te planten, en eieren worden beschouwd als een symbool van vruchtbaarheid.

Nu, wat heeft vruchtbaarheid met Pasen te maken? Velen die deze feestdagen vieren, weten niet dat Pasen helemaal geen Bijbelse feestdag is  ̶  deze is afgeleid van vóórchristelijke vieringen van de vruchtbaarheid in de lente, gewijd aan heidense godinnen met namen als Isjtar, Astarte en Ostara, van wie de Engelse naam ‘Easter’ (Pasen) is afgeleid. Ook zijn degenen die in de Engelse taal een woordspeling maken van ‘Son rise’ [vert. ‘Zoonsopgang’] en ‘sunrise’ [‘zonsopgang’] zich er misschien niet van bewust zijn dat hun paasmorgen ‘zonsopgangs’-dienst  ̶  die tijdens hun viering gericht is naar de opkomende zon  ̶  in de Bijbel direct veroordeeld wordt. In Ezechiël 8:14–16 zien we Israëlieten die “Tammuz beweenden” in een dienst van aanbidding tijdens zonsopgang [waarbij zij zich neerbogen in de richting van het oosten, voor de zon], een praktijk waarvan God zegt dat Hij die verafschuwt.

Het slechte goed maken?

We dopen’ alleen maar een heidens gebruik en maken het christelijk', zullen sommigen zeggen. Maar wat zegt God over die benadering? De profeet Jeremia schreef Gods klip en klare gebod neer: “U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren …” (Jeremia 10:2). In Deuteronomium 12:29–32 maakt Hij het net zo duidelijk, door te stellen dat Hij niet vereerd wil worden zoals heidenen hun eigen goden aanbidden.

Dus, wil God dat christenen Hem op paaszondag aanbidden? Het zal u misschien verbazen te ontdekken dat er nergens in de Bijbel  een dienst op paaszondag geregistreerd is, en dat er geen opdracht is voor ons om zo'n verering in deze tijd te hebben! Zoals sommigen van u weten, stierf Christus kort voor zonsondergang op een woensdag in het graf gelegd, juist vóór het begin van de jaarlijkse Heilige Dag die bekend is als de eerste dag van het Feest van Ongezuurde Broden (zie Leviticus 23:6). We weten uit de Bijbel dat Jezus drie dagen en drie nachten  ̶  72 uur  ̶  in het graf was, wat betekent dat Hij zaterdag vlak vóór zonsondergang opstond! Tegen de tijd dat de vrouwen op zondagochtend bij het graf kwamen, was Hij al opgestaan! (Mattheüs 28:1–8)

Toen de Schriftgeleerden en Farizeeën een teken van Christus' messiasschap verlangden te zien, zei Hij dat  Hij hen “… het teken van Jona, de profeet …” zou geven (Mattheüs 12:39; Johannes 2:19). Hij zei inderdaad dat dit het enige teken zou zijn dat Hij zou geven. Jona was drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis, en Christus zou gedurende een zelfde tijd in het graf zijn. Merk op dat dit ook het latere gebruik van Goede Vrijdag gewoonte ontmaskert als een onbijbels verzinsel, aangezien een begrafenis op vrijdag vereiste dat Christus tot maandagavond in het graf zou zijn , hoewel de Bijbel duidelijk laat zien dat het graf al leeg was toen de vrouwen op zondagochtend arriveerden. (U kunt dit onderwerp veel diepgaander bestuderen met behulp van ons gratis boekje Pasen: het nooit vertelde verhaal. Het kan online besteld worden op deze website Wereld van Morgen.nl.)

Hoe christenen gedenken

Dus, als paaszondag een vals gebruik is en christenen de wegen van de heidense culturen om hen heen niet mogen volgen, hoe moeten christenen dan Christus' offer herdenken? Opnieuw, de Bijbel onthult het antwoord. De apostel Paulus zei tegen christenen in Korinthe: "... want ook ons Paaslam [Letterlijk: Pascha] is voor ons geslacht: Christus." (1 Korinthe 5:7). Tijdens Zijn laatste Paschamaaltijd met Zijn discipelen stelde Christus nieuwe symbolen van brood en wijn in, die Zijn lichaam en Zijn bloed symboliseren (Matteüs 26:26–28). Later herinnerde de apostel Paulus de christenen in Korinthe eraan dat deze jaarlijkse viering van het Pascha het middel was waarmee we het offer van Christus behoren te herdenken (1 Korinthe 11:23–26).

Het lichaam van Christus werd gebroken voor onze genezing (Jesaja 53:5) en Zijn bloed werd vergoten voor de vergeving van onze zonden (Matteüs 26:28). Christenen mogen dus geen niet-christelijke feestdag vieren met hazen en eieren en andere vruchtbaarheidssymbolen overgenomen uit heidense riten. Ze behoren het Pascha te houden, zoals geboden door Christus en de apostelen, als de ware herdenking van Zijn offer.