Hoe kan de dag des oordeels “verdraaglijker” zijn voor sommigen?

Vraag: Wanneer Hij in de eerste eeuw in het openbaar sprak, zei Jezus bij gelegenheid tegen Zijn gehoor dat de dag des oordeels “verdraaglijker” zou zijn voor het zondige volk van Sodom en Gomorra en Tyrus en Sidon (Mattheus 10:15, 11:21-24) dan voor veel van degenen die Zijn boodschap hoorden en verwierpen tijdens Zijn bediening op aarde. Hoe is dit mogelijk? Als al deze mensen werden beoordeeld en veroordeeld, hoe kunnen sommigen het dan beter doen op de dag des oordeels dan anderen?

Antwoord: God vernietigde die steden en maakte ze tot een voorbeeld en een waarschuwing voor “hen die [daarna] goddeloos zouden leven” (2 Petrus 2:6). Maar de meeste mensen realiseren zich vandaag de dag niet hoe dergelijke straffen uit het verleden in Gods plan voor de mensheid passen. Toen Jezus zei dat de dag des oordeels “verdraaglijker” zou zijn voor Sodom, Gomorra, Tyrus en Sidon, onthulde Hij dat de inwoners van deze steden nog niet de kans hadden gehad om Zijn boodschap te begrijpen.

Hoe kunnen wij dit begrijpen? We moeten beseffen dat er, zoals het Nieuwe Testament uitlegt, drie verschillende ‘oordeelstijden’ zijn voor de mensheid. De apostel Petrus beschreef de eerste oordeelstijd: “Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? (1 Petrus 4:17).

Dít is het ‘Kerktijdperk’, de eerste periode van oordeel. Petrus noemde de Kerk “het huis van God” – ware christenen wier ogen zijn geopend om de boodschap van Christus te begrijpen. Jezus houdt Zijn discipelen verantwoordelijk voor deze kennis en verwacht dat zij geestelijke vruchten zullen voortbrengen (Mattheüs 25:14-30; 2 Petrus 1:1-9; Johannes 15:1-10). Ware christenen worden in dit leven beoordeeld op hun werken en hun gehoorzaamheid aan Gods woord (1 Petrus 4:17; Openbaring 22:12).

De volgende periode van oordeel is het ‘Millenniumtijdperk’. Bijbelprofetie laat zien dat Jezus Christus spoedig zal terugkeren en Zijn Koninkrijk op aarde zal vestigen voor duizend jaar (Openbaring 20:2-6). Alle volken zullen dan naar Jeruzalem komen, het wereldhoofdkwartier van de regering van Christus, om te worden onderwezen (Jesaja 2:1-4). De hele wereld zal worden blootgesteld aan de wonderbaarlijke waarheid en de volmaakte weg van God – “… want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Jesaja 11:9). In deze tijd zal God Zijn heilige en rechtvaardige wetten in de harten van de mensen schrijven door de heilige Geest (Hebreeën 8:10-12). Net zoals in het Kerktijdperk zullen de mensen worden beoordeeld op hun gehoorzaamheid aan Gods woord.

De derde en laatste periode van beoordeling zouden we het ‘Laatste Oordeelstijdperk’ kunnen noemen – het boek Openbaring noemt dit het oordeel van de ‘grote witte troon’ (Openbaring 20:11-12). In deze tijd zullen miljarden mensen die in onwetendheid over Gods waarheid en Zijn manier van leven leefden en stierven weer tot fysiek leven worden opgewekt (Ezechiël 37:1-14). Voor het eerst zullen hun ogen worden geopend voor de waarheid en zullen zij hun eerste echte kans op verlossing en behoud krijgen.

Jezus Christus legde uit dat in de toekomst de mannen van Ninevé en de koningin van het Zuiden weer opgewekt zouden worden tegelijk met de mensen in Zijn gehoor en deze de mensen van Jezus’ tijd die Zijn boodschap verworpen hadden, zouden veroordelen (Mattheüs 12:41-42). Sta eens stil bij de omvang van de tijd van het oordeel die Jezus beschrijft! Miljarden mensen uit de duizenden jaren van de menselijke geschiedenis zullen tezamen leven, om Gods weg te leren kennen en deze in contrast te zien met hoe zij voorheen zonder God leefden.

Miljoenen mensen geloven tegenwoordig ten onrechte dat God wispelturig is en miljarden mensen die nooit Zijn boodschap hebben horen verkondigen naar de verdoemenis stuurt, of dat Hij inconsequent is en behoud geeft aan sommigen die nooit Zijn Evangelie hebben gehoord. De waarheid is veel inspirerender! Om meer te weten te komen over Gods plan voor ons allemaal na de dood, vraag dan ons gratis boekje Wat gebeurt er als je sterft? aan.