http://www.wereldvanmorgen.nl/bekijken_uitzendingen.php
logo

U kunt genezen worden!

22 augustus 2018Gerald Weston

U heeft de beelden vast gezien. De lucht is zwaar van emoties. De organist speelt een stemmig lied. Mensen kijken omhoog, armen in de lucht, tranen stromen over hun wangen en ze roepen "Prijs de Heer" en "Dank u, Jezus." Dan wordt een gehandicapte man in een rolstoel het podium opgereden. De populaire evangelist vraagt hem hoe lang hij al verlamd is en of hij gelooft dat Jezus hem zal genezen.

Vertaling

Nu volgt een presentatie van "De Wereld van Morgen" DE WERELD VAN MORGEN U heeft de beelden vast gezien. De lucht is zwaar van emoties. De organist speelt een stemmig lied. Mensen kijken omhoog, armen in de lucht, tranen stromen over hun wangen en ze roepen "Prijs de Heer" en "Dank u, Jezus." Dan wordt een gehandicapte man in een rolstoel het podium opgereden. De populaire evangelist vraagt hem hoe lang hij al verlamd is en of hij gelooft dat Jezus hem zal genezen. Dan slaat hij de arme man op zijn voorhoofd luid gebiedend, "Wees genezen." De man valt achterover in een soort trance in de armen van een assistent. Als hij bijkomt, staat hij op en loopt hij van het podium terwijl hij God prijst, zonder krukken of rolstoel.

Dit soort taferelen spelen zich constant af in kerken de wereld over, maar de vraag is, zijn dit echte genezingen van God? We hebben in de loop der jaren vaak gehoord dat dit meestal niet het geval was. Rondreizende predikanten doorkruisten ooit Noord Amerika, en zetten tenten op voor genezingsdiensten. Er vond maar al te vaak geen echte genezing plaats. Acteurs hielpen om goedgelovige mensen erin te luizen die dan graag gulle donaties gaven. Mensen die echt genezing nodig hadden hield men weg bij het podium met de smoes dat er gewoon niet genoeg tijd voor hen was. En zelfs als sommigen van hen wel het podium op kwamen, werden ze zo gemanipuleerd dat het publiek misleid werd en ten onrechte dacht dat een wonder was geschied.

Alleen God weet of deze mensen daadwerkelijke genezen zijn, maar één ding weten we zeker, er is niets dat hier op lijkt in de Bijbel. O, we lezen wel over goddelijke genezing, maar niet op de manier die ik net beschreef, niet in de Bijbel.

In ons programma van vandaag stel ik een aantal simpele vragen. Geneest God ook vandaag? En vooral: kunt u door God genezen worden? Ik zal u ook vier essentiële sleutels geven die u nodig hebt als u Gods genezing in uw leven wilt. Ik zal u ook één van de meest weloverwogen werken Die ooit over dit onderwerp geschreven is aanbieden. Ik ben zo terug met de antwoorden op deze vragen. VANDAAG MORGEN DE WERELD VAN MORGEN

Welkom bij "De Wereld van Morgen", Waar ik de belangrijke vraag stel: Geneest God ook vandaag? Dit is geen triviale vraag, want van het antwoord kan uw leven afhangen. Ik zal u ook een gratis publicatie aanbieden die u helemaal voor niets kan krijgen, met daarin meer informatie over dit onderwerp dan ik u vandaag in het programma kan geven.

Ik herinner me dat ik op relatief jonge leeftijd hoorde van een bekende gebedsgenezer en het stelde mij gerust te weten dat, mocht ik ooit ernstig ziek worden, ik bij hem terecht kon. Nou ja, dat was wat ik naïef genoeg dacht. Enkele jaren later reisde ik toevallig door de regio waar hij werkzaam was en wat ik daar hoorde stelde mij diep teleur. De plaatselijke bewoners vertelden over arme, onwetende mensen die van ver kwamen om deze heler te zien. Ze zeiden dat de meesten niets aan de ervaring overhielden behalve een lege portemonnee. Te vaak leenden buurtbewoners hen geld voor de bus terug naar huis. Behalve de vele verzoeken om geld, waren overal boeken en opnamen van zogenaamde genezingen en uitdrijvingen van demonen te koop, en het was ons duidelijk terwijl we rondliepen dat de mensen die voor genezing kwamen arm en laagopgeleid waren.

Een andere beroemde heler bouwde een groot onderzoek ziekenhuis waar hij zei een middel te zullen ontdekken dat kanker zou genezen. Uiteraard zou dit met de nieuwste wetenschappelijke methoden zijn zoals operaties, radiotherapie en chemotherapie. Nu weet ik niet hoe u hierover denkt, maar als een man mij de handen op kon leggen om mij te genezen van een dodelijke ziekte dan zou ik dat liever hebben dan pijnlijke operaties, bestraling en vergiftiging. Wat was er met deze beroemde evangelist gebeurd? Was hij zijn gave om te genezen kwijtgeraakt, of had hij die gave überhaupt nooit gehad?

Wij kunnen nooit weten wat er in iemand om gaat, dus laten we deze gewetensvragen aan God over. Mijn doel vandaag is om de Bijbel te bestuderen en te zien wat dit boek ons kan vertellen over dit ernstige onderwerp omdat uw leven hier letterlijk vanaf kan hangen.

De Bijbel heeft onverwacht veel te zeggen over ziekte en genezing. Eén van mijn favoriete psalmen is bijvoorbeeld Psalm 103. Ik zal die niet helemaal lezen, maar let op deze bemoedigende woorden: "Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest."

Deze verklaring is of waar, of niet. Geneest God alle ziekten, en zal hij u genezen?

Blijkbaar was dit het geval toen Jezus op aarde was. De vier zogeheten evangeliën van het Nieuwe Testament, dus, Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, staan vol voorbeelden van genezingen. Eén van Jezus' eerste genezingen die opgeschreven is was de schoonmoeder van Petrus. En even terzijde: hoeveel christenen weten eigenlijk dat Petrus getrouwd was? Laten we lezen over deze genezing in Mattheüs hoofdstuk 8, verzen 14 en 15. "En Jezus kwam in het huis van Petrus "en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. "En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen."

Melaatsheid was voor zover wij weten een relatief veel voorkomende, gevreesde kwaal in het Midden Oosten in de eerste eeuw, en het komt een aantal keer voor dat Jezus mensen genas van deze aandoening. Eén voorbeeld hiervan is in Lukas 5, vers 12. Hier lezen we over een man vol melaatsheid. "En toen hij in een van die steden was, gebeurde het, zie, "dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, "wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad Hem: "Heere, als u wilt, kunt U mij reinigen. "En hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: "Ik wil het, wordt gereinigd. En meteen verliet de melaatsheid hem."

Op een andere gelegenheid genas Jezus tien melaatsen, maar er was er maar één die terugkwam om hem te danken. Het Nieuwe Testament is vol genezingen van ziekten. Het is onmogelijk om het te lezen en deze niet tegen te komen. We zien Jezus een verlamde man genezen, een man met een verschrompelde hand, en een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had.

Een bekend verhaal gaat over een blindgeborene. Het was een ongelofelijk wonder, Maar de farizeeën konden het niet bevatten. Ze ondervroegen de man. Hoe is dit gebeurd? Wie heeft dit gedaan? Wat vond hij van de man die dit gedaan heeft? We lezen in Johannes 9 vanaf vers 18, "De Joden dan geloofden niet van hem "dat hij blind geweest was en ziende was geworden, "totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende was geworden. "En zij vroegen hen: "Is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blindgeboren is? "Hoe kan hij dan nu zien? "Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: "Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blindgeboren is, "maar hoe hij nu ziet, weten wij niet, "of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. "Hij is volwassen, vraag het hemzelf, hij zal voor zichzelf spreken."

Er zit wat humor in dit verhaal want de farizeeën konden maar niet accepteren wat ze met hun eigen ogen konden zien. Het gaat door in vers 24, "Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was, "en zeiden tegen hem: Geef God de eer, Wij weten dat deze Mens—" ze bedoelden Jezus-- "een zondaar is. "Hij dan antwoordde en zei: "Of Hij een zondaar is, weet ik niet; "één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. "En zij zeiden opnieuw tegen hem: Wat heeft Hij met u gedaan? "Hoe heeft Hij uw ogen geopend? "Hij antwoordde hun: "Ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd; "waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook Zijn discipelen worden?"

U bent misschien niet blind, en lepra is misschien niet uw grootste zorg, maar kanker, diabetes, nier- of hartziekten misschien wel. U gelooft misschien dat Jezus deze ooit kon genezen, toen hij op aarde rondliep, maar hoe zit dat nu? Kan hij u op dit moment genezen van deze en van allerlei andere angstaanjagende aandoeningen? Ik geef u straks het antwoord, maar allereerst wil ik u ons boekje aanbieden: "Geneest God ook vandaag?" Wijlen Dr. Roderick C. Meredith geeft een openhartige, evenwichtige en hoopgevende kijk op dit onderwerp, dus pak uw telefoon en bestel "Geneest God ook vandaag?" Bij deze aanbieding ontvangt u ook uw gratis abonnement op het "De Wereld van Morgen"-tijdschrift, vol relevante artikelen en unieke inzichten in de belangrijke vraagstukken van vandaag. En ga ook alstublieft naar tomorrowsworld.org/digital Een digitaal abonnement wordt direct naar uw e-mail verstuurd, sneller dan met de post. Bezoek onze website vandaag nog.

Velen accepteren dat de persoon die wij kennen als Jezus Christus wonderbaarlijke genezingen verrichtte, maar ze twijfelen toch of God ook vandaag nog door mensen werkt om hetzelfde te doen. Maar opmerkelijk genoeg zei Jezus zelf op de nacht dat hij werd verraden: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, "zal de werken die Ik doe, ook doen, "en hij zal grotere doen dan deze, "want Ik ga heen naar Mijn Vader. "En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, "opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen."

De Bijbel is er duidelijk over dat Jezus niet de enige was die wonderbaarlijke genezingen deed. Zoals we kunnen lezen in Mattheüs hoofdstuk 10, vers 1, "En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich "en gaf hun macht over de onreine geesten "om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen."

Dan zegt hij in verzen 7 en 8: "En als u op weg gaat, predik dan: het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit."

Beste vrienden, 70 anderen kregen deze opdracht ook, niet alleen de mannen die wij kennen als de apostelen, en we kennen de namen van deze 70 niet eens. We zien dit ook in Lucas hoofdstuk 10. "Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan "en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou." Jezus zei hen: "genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen."

Het is duidelijk uit deze twee passages dat zieken genezen samengaat met het verkondigen van het evangelie, maar dat was toen. Hoe zit dat nu? Geneest God ook vandaag?

Allereerst moet u onthouden dat Jezus gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid, zoals Hebreeën hoofdstuk 13 vers 8 ons vertelt. Schrijf dat op. Zoek het op en lees het zelf. Dat is Hebreeën 13, vers 8. Ten tweede droeg Jezus zijn leerlingen door de eeuwen heen op om het evangelie van het koninkrijk van God aan de wereld te verkondigen en het teken van genezing zou samengaan met de verkondiging van het evangelie. Dat kunt u lezen aan het eind van Markus, het 16e hoofdstuk.

God wilde nooit dat genezing een soort circusshow zou worden. Gods dienaren vermijden juist de grote mensenmassa's. En hoewel Jezus wel iemand ter plekke genas toen een grote groep mensen hem volgde, staat er nergens dat hij een tent had opgezet of een grote ruimte ging bouwen voor een genezingsshow. De mensen kwamen een keer naar een huis waar hij verbleef, en het lijkt logisch dat mensen om de beurt naar binnen mochten. We zien dat zijn moeder en zijn broers niet binnen konden komen vanwege de menigte die buiten stond.

Een andere keer, nam hij slechts een klein aantal leerlingen mee toen hij de dochter van Jaïrus kwam genezen. Dit kunt u lezen in Markus, hoofdstuk 5, vers 37. "En Hij liet niemand toe Hem te volgen dan Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus."

En in vers 40 lezen we dan hoe hij de mensen wegstuurde voordat hij het jonge meisje genas. "maar Hij stuurde hen allen weg, "nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij Hem waren mee—" dat zijn de drie leerlingen-- "en ging het vertrek binnen waar het kind lag."

Toen een dove man met een spraakgebrek naar hem toe werd gebracht, lezen we dat Jezus hem apart nam, weg van de menigte die hem volgde. Pas toen genas hij hem.

Maar laten we ons weer richten op u persoonlijk. Misschien hebt u op het moment een aandoening waar u verlichting voor zoekt. U bent naar de dokter geweest, en dat is prima, maar hebt u God erbuiten gehouden? Weet u wel dat de Bijbel ons specifieke instructies geeft over wat we moeten doen als we genezen willen worden? En hebt u deze instructies opgevolgd?

Ik kom zo op deze vragen terug, maar ik wil u herinneren aan onze bijzondere aanbieding van vandaag getiteld: "Geneest God ook vandaag?" Dit onmisbare, belangrijke hulpmiddel bekijkt het totaalbeeld en beantwoordt alle vragen vanuit de Bijbel zelf. Dr. Meredith, de auteur van dit heldere boekje, heeft zich zijn leven lang, meer dan 67 jaar, erop toegelegd te proberen te leven volgens het oorspronkelijke christendom, het christendom van Jezus Christus en de apostelen. "Geneest God ook vandaag?" krijgt u helemaal gratis van ons. U heeft niets te verliezen en alles te winnen, dus bestel uw exemplaar vandaag nog Onze aanbieding van vandaag is helemaal gratis. Geen kosten, geen verplichtingen. Bezoek onze site: Tomorrowsworld.org, vind ons op Facebook, kijk op YouTube, en volg ons op Twitter.

Beste vrienden, God geneest ook vandaag, maar u moet weten wat God van u verwacht als u wilt dat hij in uw leven ingrijpt. En de eerste voorwaarde is dat u een ware volgeling van Jezus Christus vraagt om voor u te bidden.

Velen die zich christen noemen lezen de Bijbel zelden tot nooit en weten niet dat Jakobus 5:14 in de Bijbel staat. "Is iemand onder u ziek? "Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere."

Als u ziek bent, als u een zeurende handicap hebt waar u geen blijvende verlichting voor hebt kunnen vinden, heeft u deze instructie opgevolgd? Ik heb het hier niet over een nep-genezingsdienst die meer op een circusshow lijkt. Ik bedoel dat u naar een echte dienaar van God gaat die samen met u neerknielt en nederig bidt dat God ingrijpt.

Het genezen van zieken was een onderdeel van de zending van Jezus. Hij droeg zijn leerlingen, die later apostelen genoemd werden, op om zieken te genezen wanneer zij het koninkrijk Gods verkondigden. Hij stuurde 70 man, twee aan twee, vooruit om de weg voor te bereiden en droeg hen op zieken te genezen. En hij vertelt ons dat één van de kenmerken van zijn ware afgezanten is dat zij zieken genezen.

Soms kun je geen christen in de buurt vinden die actief gelooft en die naar u toe kan komen om u te zalven, maar dit hoeft geen probleem te zijn. Wij lezen in Handelingen 19, verzen 11 en 12, "En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, "zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel "droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen."

Hier bij de Living Church of God, de sponsor van ons programma, krijgen we veel verzoeken om zalving van kijkers zoals u, en dan sturen we kleine lapjes stof waar we over bidden en die we zalven met olie. Dus, als u wilt dat God in uw leven ingrijpt met betrekking tot een of andere lichamelijke klacht, is onze eerste sleutel dat u een ware vertegenwoordiger van Jezus moet vragen om voor u te bidden.

De tweede sleutel is dat u waarachtig geloof in genezing moet uitoefenen. Laten wij terug gaan naar de instructies van Jakobus over zieken. Nadat hij ons vertelt de ouderlingen van de kerk in te roepen om ons met olie te zalven en voor ons te bidden, zegt hij in het volgende vers, Jakobus 5, vers 15, "En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten."

Degene die jou zalft moet geloven. Hij moet geloven in de beloften van God en die vastberaden opeisen, maar jij, degene die gezalfd wordt, moet ook geloven. Paul zegt dit in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. "Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. "Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken."

Terwijl hij spreekt over vragen om wijsheid, introduceert Jakobus ook het principe dat we niet moeten denken dat ons verzoek aan God vervuld zal worden als we het niet met geloof vragen. Dit lezen we in de brief van Jakobus hoofdstuk 1, vers 6. "Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. "Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, "die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. "Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere."

We zien geloof in actie wanneer twee blinden naar Jezus roepen om hun ogen te genezen. Zoals eerder gezegd in dit programma, dit was niet tijdens een genezingsdienst waar mensen met hun armen zwaaien, de organist emoties opstuwt, en tranen over hun wangen stromen. Dit was geen circus. Merk op dat Jezus hen terzijde nam in een huis en hen een pertinente vraag stelde. Mattheüs, hoofdstuk 9, verzen 28 tot en met 30, "Toen Hij in huis gekomen was, "kwamen de blinden naar Hem toe. "En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? "Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. "Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend."

Een ander belangrijk punt is dat God ons geneest naar zijn wil, niet de onze. Kijk naar dit voorbeeld van de apostel Paulus, zoals geschreven staat in 2 Korinthe 12, verzen 8 t/m 10. "Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt "dat hij van mij weg zou gaan. "Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, "want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. "Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, "opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. "Daarom heb ik een behagen in zwakheden: Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig."

Soms zegt God ja, nee, en ja, maar wacht. Maar vaak is het probleem gewoon een gebrek aan geloof. Geloof is het allerbelangrijkste.

Dus, onze eerste twee sleutels tot genezing zijn: Vraag een echte volgeling van Jezus Christus om voor U te bidden, En nummer twee, geloof oprecht in uw genezing. Ik ben gauw terug met nog twee essentiële sleutels tot genezing, maar ik wil u nogmaals herinneren aan onze aanbieding van vandaag. "Geneest God ook vandaag?" beantwoord deze vraag met 'ja'. U hebt dit boek absoluut nodig, dus bel ons vandaag of bestel uw gratis exemplaar van "Geneest God ook vandaag?" online en ik ben dan zo terug met onze laatste twee sleutels.

Bij deze aanbieding ontvangt u ook uw gratis abonnement op het "De Wereld van Morgen" tijdschrift, vol relevante artikelen en unieke inzichten in de belangrijke vraagstukken van nu. En ga ook alstublieft naar tomorrowsworld.org/digital Een digitaal abonnement wordt direct naar uw e-mail verstuurd, sneller dan met de post. Bezoek onze website vandaag nog.

Vóór de onderbreking keken we naar twee sleutels tot Gods genezing. Allereerst: vraag een ware volgeling van Jezus Christus voor je te bidden En ten tweede, geloof oprecht in genezing.

Ik kan slechts een kort overzicht geven in dit korte programma en ik zou nog vele andere punten kunnen aanstippen, maar we hebben net genoeg tijd voor nog twee punten. Onze volgende sleutel is: wees gehoorzaam aan God.

De apostel Johannes wordt vaak gezien als de apostel van de liefde, en dat was hij ook. Hij spreekt over liefde in zijn evangelie van het leven van Jezus, en ook in zijn drie brieven aan het einde van het Nieuwe Testament. De algemene consensus is dat hij aan het eind van de eerste eeuw schreef nadat (bijna) het gehele Nieuwe Testament al was geschreven. In tegendeel tot wat vele predikanten en kerken leren, leerde Johannes dat de wet nog steeds van kracht was. Hoe kan je het duidelijker zeggen dan Johannes dit doet in 1 Johannes 2, vanaf vers 3? "En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, "namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. "Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, "is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. "Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft." Maar is u niet verteld dat Gods geboden bewaren een zware last is? Dat is zeker wat ik te horen kreeg als kind,

Maar wat zegt de apostel van wie Jezus hield hierover? U hoeft mij niet zomaar op mijn woord te geloven. Lees het in uw eigen Bijbel in 1 Johannes 5, verzen 2 en 3. "Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, "wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. "Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last." Beste vrienden, wat heeft dit met genezing te maken? Het antwoord is: alles. Merk op wat Johannes zegt in 1 Johannes 3, vers 22. "en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, "omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is." Dat is de derde sleutel: wees gehoorzaam aan God.

Onze laatste sleutel, nummer vier, is berouw voor het verbreken van Gods geboden. De oorzaak van veel ziekten en letsel is het verbreken van Gods geboden. Drugsmisbruik, gulzigheid en roekeloos leven in het algemeen hebben vaak ziekte en verwonding tot gevolg. Als men zichzelf uitput heeft dat kwalijke gevolgen voor het lichaam. Te weinig lichaamsbeweging en teveel snoep en verwerkt voedsel veroorzaakt ziekten. Roken, drugs, teveel alcohol, en buitenechtelijke seks hebben lichamelijke gevolgen. De Apostel Paulus waarschuwt in 1 Korinthe, hoofdstuk 6, vers 18: "Vlucht weg van de hoererij. "Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, "maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam."

Terugkomend op de instructies van Jakobus om trouwe volgelingen te vragen voor ons te bidden en ons met olie te zalven, Hij gebiedt ons ook: "Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand."

Dit gaat niet over een biechtstoel. We moeten alleen open zijn over de mogelijke oorzaken van onze ziekte. Want alleen als we onze zonden belijden en berouw hebben, ons afkeren van de dingen die we doen waar we juist ziek van zijn geworden, dan weet God dat we het serieus menen.

En waarom is berouw zo belangrijk voor genezing?

"Geneest God ook vandaag?" geeft het schokkende antwoord, direct uit de pagina's van uw Bijbel. Dus, als u het antwoord wilt weten op deze belangrijke vraag, bestel dan uw gratis exemplaar vandaag nog.

En kom volgende week vooral terug. Richard Ames, Wallace Smith en ik, samen met gast presentator Rod McNair, zullen weer meer inspirerende leer van Jezus Christus met u delen, als ook het goede nieuws van het komende koninkrijk van God en de spannende profetieën over het einde der tijden en hun betekenis. Wij zien u volgende week weer, zelfde tijd, zelfde zender. Om te profiteren van onze gratis aanbieding van vandaag of om het programma van vandaag nu of op een ander tijdstip te kijken, kunt u terecht op tomorrowsworld.org, vind ons op Facebook, kijk op YouTube, en volg ons op Twitter. Dit programma is geproduceerd door de Living Church of God. 

^