http://www.wereldvanmorgen.nl/bekijken_uitzendingen.php
logo

Bestaan Engelen en Demonen Echt?

04 december 2018Wallace G. Smith

Veel wetenschappers beweren dat alleen de tastbare wereld die we om ons heen zien echt is, de wereld die we kunnen meten met onze zintuigen of wetenschappelijke instrumenten. Anderen beweren dat er daarbuiten nog een andere wereld is, de geestelijke wereld, bewoond door engelen en demonen.

Vertaling

Hier volgt een presentatie van "De Wereld van Morgen". DE WERELD VAN MORGEN. Veel wetenschappers beweren dat alleen de tastbare wereld die we om ons heen zien echt is, de wereld die we kunnen meten met onze zintuigen of wetenschappelijke instrumenten. Anderen beweren dat er daarbuiten nog een andere wereld is, de geestelijke wereld, bewoond door engelen en demonen.

Bestaan zulke wezens echt? Wat zijn het voor wezens? Als God ze gemaakt heeft, heeft Hij dan ook de demonen geschapen? Moeten we zulke wezens om hulp en advies vragen?

Deze vragen bespreken wij in deze aflevering van De Wereld van Morgen. Wij geven u ook de kans om een boeiende DVD te bestellen, "The Occult and the Spirit World," gratis en voor niets.

Bestaan engelen en demonen echt? Het is belangrijk om de waarheid te weten. Ga niet weg.

VANDAAG MORGEN DE WERELD VAN MORGEN

Hallo en welkom bij "De Wereld van Morgen." Fijn dat u er bent.

Ons onderwerp van vandaag, het bestaan van engelen en demonen, is een cruciaal onderwerp om te begrijpen. Daar tegenover staat dat de waarheid over het spirituele rijk en wat daar gebeurt een veel groter onderwerp dan wij kunnen behandelen in ons Programma van vandaag. Daarom hebben wij vandaag voor al onze kijkers# een gratis DVD, "The Occult and the Spirit World," die veel dieper hierop ingaat dan wij in ons programma vandaag doen. Zorg dat u de contact informatie noteert die op het scherm verschijnt tijdens ons programma van vandaag om uw exemplaar te bestellen.

Bestaan engelen en demonen? Zijn ze echt? Als ze bestaan, wat zijn het dan voor wezens? Als God de engelen gemaakt heeft, schiep Hij dan ook de demonen? En zo ja, waarom dan?

Deze vragen boeien velen van ons, en er zijn antwoorden.

Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen dat er niks is buiten de tastbare wereld van onze zintuigen, wat we zien, horen, proeven en voelen. Voor zulke mensen zijn engelen en demonen onschuldige fantasiewezens zoals eenhoorns of feeën. Aan de andere kant zijn er mensen die bezeten zijn van de spirituele wereld, die zogenaamde spirituele gidsen opzoeken en persoonlijk contact zoeken met hun zogenaamde bewaarengelen. Zij versieren hun huis vaak met afbeeldingen die engelen of andere spirituele wezens zouden moeten voorstellen.

Tussen deze twee uitersten ligt de waarheid, namelijk de Bijbel. God laat ons niet in onwetendheid met zulke vragen worstelen, maar openbaart het spirituele rijk aan ons verstand. Zij die opgaan in de filosofie van het sciëntisme, die geloven dat alleen de werkelijkheid die ze kunnen voelen en aanraken echt bestaat, weten niets van wat hun Maker openbaart over de wereld. Maar ook zij die geobsedeerd zijn van de spirituele wereld en de wezens die deze bewonen overtreden ook regelmatig Gods eigen geboden over dit domein.

Vandaag bekijken wij de realiteit van engelen en demonen in de wereld en daarbij gebruiken wij de Bijbel, het Woord van God. Mijn uitdaging voor u, beste kijkers, is om open te staan voor wat God te vertellen heeft over dit onderwerp. Het zal u misschien verbazen. Geloof ons niet zomaar op ons woord, zoek wat wij zeggen zelf op in uw Bijbel. Want God laat ons zien dat de spirituele wereld weldegelijk echt is, en dat deze realiteit ons dagelijks leven beïnvloedt, maar niet op de manier die velen denken.

Bestaan engelen en demonen echt? Wat zijn het voor wezens? Waar komen ze vandaan?

Als we deze vragen willen beantwoorden over een wereld die we doorgaans niet kunnen zien of aanraken, moeten we vertrouwen op Gods woord.

Wij staan er net zo voor als Elisa's dienaar in 2 Koningen 6. De profeet Elisa werd omringd door een leger, gezonden door de koning van Syrië om hem te arresteren, en zijn dienaar was bang. Maar Elisa was onverstoorbaar, rustig, ontspannen en kalm. Hij wilde zijn dienaar gerust stellen, en vanaf vers 16 lezen we dat hij zegt,

"Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, "zijn méér dan die bij hen zijn. "En Elisa bad en zei: "HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. "En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; "en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa."

Ja, de geestelijke wereld is echt.

God zegt in Zijn Woord dat Hij de engelen gemaakt heeft als geestelijke wezens om Zijn dienaren en boodschappers te zijn, om hen te dienen die Hij roept om deel te krijgen aan de redding in Zijn familie. Wanneer zijn zij geschapen? Gods Woord zegt dat Hij hen nog voor de schepping van de aarde gemaakt heeft. Wij zien hier een echo van, als God de aartsvader Job ondervraagt. Laten wij dat stuk in Job 38 lezen, vanaf vers 4.

Hij vraagt Job, "Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? "Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. "Wie heeft haar afmetingen bepaald? "U weet het immers wel. "Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? "Waarop zijn haar pijlers neergezonken? "Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?"

We zien hier dat de morgensterren, of de kinderen van God, de engelen van de hemel, toen al bestonden en juichten toen ze de pijlers van deze fysieke wereld gelegd zagen worden.

Als we dieper in het Woord van God kijken, zien we hoe de engelen in het verleden met mensen omgingen. We zien ook waar wrede engelen, oftewel demonen, vandaan komen, en zo leren we de gevaren van de spirituele wereld begrijpen en hoe God zegt dat we onszelf moeten gedragen gezien het feit dat deze wereld echt is.

Maar voordat we hier verder op in gaan, vertel ik u graag nog even over onze gratis aanbieding van vandaag.

Deze gratis DVD, "The Occult and the Spirit World," pakt Gods eigen lering en instructies over de spirituele wereld uit op een manier die u waarschijnlijk nog nooit eerder hebt gezien. Op de DVD staan drie krachtige "De Wereld van Morgen" afleveringen die je helpen om de gevaren en macht van de onzichtbare wereld te begrijpen en die macht tegen te gaan. Onderwerpen die ter sprake komen: hedendaagse gevaren van het occulte, de verborgen wereld van engelen en demonen, en hoe u Satan, de duivel, kan overwinnen. Deze DVD, "The Occult and the Spirit World," is helemaal gratis, geheel vrijblijvend en zonder voorwaarden. Bel of schrijf, of bezoek onze website om uw gratis exemplaar te bestellen. Wij delen uw informatie nooit met derden, en dat zullen wij ook nooit doen. Bestel nu uw gratis exemplaar, en ik ben zo terug om u te vertellen over fascinerende verschijningen van engelen in de Bijbel. Die zijn misschien niet wat u denkt. Dit wilt u niet missen.

Bij deze aanbieding ontvangt u ook uw gratis abonnement op "Tomorrow's World Magazine," vol relevante artikelen en unieke inzichten in de belangrijke vraagstukken van vandaag. En ga ook alstublieft naar wereldvanmorgen.nl/digital. Een digitaal abonnement wordt direct naar uw e-mail verstuurd, sneller dan met de post. Bezoek onze website vandaag nog.

Welkom terug. In het vorige segment merkten wij op dat God de engelen geschapen heeft als dienaren van hen die Hij geroepen heeft om gered te worden, en in de Bijbel zien we hen op vele verschillende manieren dienen, bijvoorbeeld, door Christus te troosten na Zijn 40 dagen vasten en door Gods dienaren uit gevangenschap te verlossen. We zien ook hoe zij Gods toorn bewerkstelligen, bijvoorbeeld bij de vernieling van de oude, goddeloze steden van Sodom en Gomorra. Maar er staat ook dat hun daden vaak ongezien en onopgemerkt blijven, zoals de Apostel Paulus zegt in Hebreeën 13 vers 2. De rechtschapen engelen vragen doorgaans geen aandacht voor het werk dat zij voor ons doen, en blijven verborgen of werken achter de schermen om Gods wil te vervullen. Dit wordt later nog belangrijk om nader te bekijken.

Naast wat ze voor ons doen, vertelt de Bijbel ons ook hoe deze wezens er uit zien.

Velen van u zullen bekend zijn met populaire afbeeldingen van engelen als standbeelden of in schilderijen. Zijn dit soort afbeeldingen waarheidsgetrouw?

Wij zullen God zelf laten vertellen hoe deze wezens in Zijn Woord omschreven worden.

Beschrijvingen verschillen nogal, maar ze zijn allemaal fascinerend en doorgaans niet wat men verwacht.

Kijk bijvoorbeeld naar Ezechiël 1. De profeet krijgt een visioen van een stormwind en de troon van God die begeleid wordt door vier ontzagwekkende hemelse wezens. Elders in het boek heten deze cherubim, wat het meervoud is van cherub. Meestal als men het woord cherub hoort, denkt men aan schattige, mollige kleine baby's met vleugels, zoals ze worden afgebeeld op duizenden schilderijen, standbeelden en kerstversieringen. Klopt dit met Ezechiëls omschrijving?

Laten we zien wat hij zegt: "Dit was hun uiterlijk: zij hadden de gedaante van een mens. "Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk van hen had "vier vleugels. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen "waren als de voetzolen van een kalf, "glinsterend als de schittering van gepolijst koper. "Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, waren mensenhanden. "Wat betreft hun gezichten en hun vleugels gold van alle vier: "Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, "bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, "bij alle vier van links op de kop van een rund, "en alle vier hadden zij de kop van een arend. "Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. "Ieder had twee vleugels die elkaar raakten, "en ieder had twee vleugels die hun lichaam bedekten. "hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, "als het uiterlijk van fakkels. "Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem." Deze cherubs lijken niet op blote kinderen met vleugels.

Behalve de cherubim beschrijft de Schrift ook nog een andere type engel, de serafim, als even exotisch. De profeet Jesaja merkt op dat zij niet twee of vier maar zes vleugels hebben, één paar dat hun gezicht bedekt, één paar bedekt hun voeten, en één paar om mee voort te bewegen.

Wij vinden nog een beschrijving van een ander soort boodschapper in het boek Daniel. De Joodse profeet Daniel, als een gevangen bediende van de koning van Perzië, zocht al een aantal weken Gods wil door te vasten en te bidden toen een hemels wezen opeens Verscheen en hem een visioen gaf.

Laten wij beginnen met lezen in Daniel 10, vanaf vers 5. "Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, "er was een Man, gekleed in linnen, "Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz. "Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, "Zijn ogen als vuurfakkels, "Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper "en het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte."

In de boodschap die de engel Daniel brengt, ontdekken wij een opmerkelijk inzicht in het hemelse rijk.

Daniel schrijft: "Toen zei hij tegen mij: Weest niet bevreesd, Daniel, want vanaf de eerste "dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en "om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, "zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. "De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij "maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij "te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. "Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen "in wat uw volk in later tijd zal overkomen, "want er is nog een visioen voor die dagen."

Hier wordt een klein beeld geschetst van een wereld voorbij onze wereld. Op weg naar Daniel om de boodschap van God te brengen, werd de engel verhinderd door een ander hemels wezen dat hier de koning van Perzië genoemd wordt, totdat hij geholpen werd door de machtige aartsengel, Michaël. De implicatie is hier dat het rijk der hemelen geen eenheid is, dat er een sterke scheiding is waarbij de inspanningen van de vertegenwoordigers van God dwarsgezeten worden door anderen. Vergis je niet: Gods wil wordt altijd volbracht als dat Zijn bedoeling is, maar wat wij hieruit kunnen opmaken is dat niet al Gods hemelse schepselen meewerken aan Zijn wil. Sommigen van hen zijn tegen Zijn wil gekant.

Hoe komt het hemelse rijk zo verdeeld? Heeft God met opzet kwaadaardige en rechtvaardige engelen gemaakt? Hoe is het hemelse rijk in deze situatie terechtgekomen? Dit fascinerende verhaal is waar het in het volgende deel om draait.

Maar laat mij u eerst nogmaals de gelegenheid bieden om uw gratis DVD, "The Occult and the Spirit World" te bestellen. De geestelijke wereld is echt. Engelen en demonen bestaan echt. In films en op televisie wordt de wereld van deze wezens op een luchtige manier behandeld, en duizenden mensen experimenteren met occulte praktijken en spelletjes alsof er geen gevaar in schuilt, maar ook het gevaar is echt. In deze gratis DVD wordt de spirituele wereld helder en duidelijk uitgelegd en krijgt u de goddelijke hulpmiddelen die u nodig heeft om de macht en de invloed van de duivel op uw leven te weerstaan. Het is echt helemaal gratis en vrijblijvend. Neem contact op tijdens deze onderbreking en bestel de DVD over het occulte. Kom dan snel terug om te horen wat God zegt over de oorsprong van de boosaardige engelen en demonen. Onze aanbieding van vandaag is helemaal gratis en voor niets. Geen kosten, geen verplichtingen. Kom langs op wereldvanmorgen.nl, vind ons op Facebook, kijk mee op YouTube, en volg ons op Twitter.

Welkom terug.

We hebben net gezien dat de Bijbel ons vertelt dat het hemelse domein verdeeld is. Sommige engelen zijn toegewijd aan Gods wil nakomen, onderhouden Zijn geboden, en dienen de mensheid. Anderen zijn slecht en werken zijn plannen tegen, gekant tegen de mens. Satan de duivel is de heerser van dit rijk van kwaadaardige engelen.

Hoe is de duivel zo geworden? Heeft God hem geschapen om kwaadaardig te zijn.

Nee. De Bijbel vertelt van een machtige engel die Satan de duivel werd, als we ogen hebben om te zien.

Laten we eerst kijken naar Jesaja 14 waar God door de profeet spreekt over een hemels wezen genaamd Lucifer, dat door hoogmoed en jalousie slecht wordt.

"Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! "U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! "En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; "tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, "ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting "aan de noordzijde. "Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste."

De engel Lucifer had besloten om in opstand te komen tegen zijn Maker en om niets minder dan de troon van God voor zichzelf te nemen. Deze hemelse opstand wordt ook genoemd in Ezechiël 28. Nadat Hij een profetie tegen de menselijke vorst van het koninkrijk van Tyrus heeft aangekondigd, spreekt God via de profeet openlijk over het spirituele wezen achter de vorst, Dat in de profetie de koning van Tyrus genoemd wordt. God zegt tegen deze gevallen engel in vers 12,

"Zo zegt de Heere HEERE: "U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, "u was in Eden, de hof van God; "Allerlei edelgesteente was uw sieraad:  "robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx "en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. "Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. "Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. "U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. "Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, "u wandelde te midden van vurige stenen. "Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd." God zegt dan dat Hij dit hemelse wezen, verdorven door hoogmoed en eigenbelang, verbannen heeft van de berg van God als iets dat godslasterlijk is.

Hier zien we het machtige wezen dat ooit Lucifer was in detail beschreven, een schepsel dat ontzaglijk wijs is, intelligent, getalenteerd en mooi, dat vol hoogmoed opging in zijn politieke spelletjes onder de engelen, en zo vervuld raakt van geweld en opstandigheid dat hij uiteindelijk een coup waagt tegen de troon van God zelf. Met deze daad is hij niet langer Lucifer, hetgeen vertaald kan worden als "lichtbrenger," maar hiermee werd hij het wezen dat wij nu kennen als Satan de duivel, oftewel de vijand. Zoals Paulus ons vertelt in 1 Timotheüs 3, vers 6, verwaandheid was wat de duivel ten val bracht.

Het boek Openbaring suggereert dat hij een derde van de engelen met zich meenam in zijn opstand tegen de hemel, Maar zij werden gebonden teruggeworpen op aarde tot de aankomende gebeurtenissen uit de profetieën zich aandienen. De Bijbel verwijst naar deze opstandige engelen als zijn engelen, oftewel de engelen van de duivel, en noemt ze demonen.

In de Schrift noemt Jezus Satan meer dan eens de vorst van deze wereld, en hij zal deze machtspositie, die God hem oorspronkelijk hier op aarde gegeven heeft behouden totdat Jezus hem vervangt als Koning der koningen en Heere der heren. Zoals de duivel Jezus Christus vertelt tijdens de verzoeking van de Heer in de woestijn, de koninkrijken van deze wereld zijn overgegeven aan de duivel in dit tijdperk en hij deelt ze uit naar eigen inzicht. Hier op aarde blijven Satan en zijn demonen hun spirituele macht uitoefenen over de koninkrijken van deze wereld, de wereld beïnvloeden, de mensheid verleiden en de plannen van God tegengaan, hoe zinloos deze inspanningen uiteindelijk ook zijn.

Wat voor invloed heeft de opstand in de geestelijk wereld op ons, die in deze fysieke wereld leven? Eén ding is zeker, veel mensen maken een gevaarlijke fout als het gaat om de geestelijke wereld, een fout die u moet vermijden. Wij vertellen u meer over deze fout in het volgende onderdeel van ons programma.

Maar eerst nog een korte onderbreking om u de kans te geven om uw gratis DVD te bestellen, "The Occult and the Spirit World." Deze DVD zal Gods eigen onderricht en instructie over de spirituele wereld voor u blootleggen op een manier die u waarschijnlijk nooit eerder hebt meegemaakt. Deze DVD bevat drie krachtige "De Wereld van Morgen" afleveringen om u te helpen het onzichtbare domein beter te begrijpen, diens gevaren en macht, en hoe u die macht kunt overwinnen. Onderwerpen die aan bod komen: hedendaagse gevaren van het occulte, de verborgen wereld van engelen en demonen, en hoe u Satan, de duivel, kunt overwinnen. Deze DVD, "The Occult and the Spirit World," is echt gratis, geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen. Bel of schrijf, of ga naar wereldvanmorgen.nl En bestel uw gratis exemplaar. Wij delen uw gegevens nooit met derden en dat zullen we nooit doen. Bestel nu uw gratis exemplaar, en ik ben zo terug om u te vertellen over de gevaarlijke fouten die velen maken als het gaat om de spirituele wereld en hoe u die kunt vermijden. Dit wilt u niet missen.

Bij deze aanbieding ontvangt u ook uw gratis abonnement op "Tomorrow's World Magazine", vol relevante artikelen en unieke inzichten in de belangrijke kwesties van vandaag en ga ook alstublieft naar wereldvanmorgen.nl/digital. Een digitaal abonnement wordt direct naar uw e-mail verstuurd, sneller dan met de post. Bezoek onze website vandaag nog.

Welkom terug.

Het feit dat engelen en demonen weldegelijk bestaan heeft consequenties voor ons leven. Velen kiezen ervoor om zich te omgeven met engelenbeeldjes en ornamenten en vragen engelen zelfs direct om hulp en advies.

Helaas zoeken alleen demonen dit soort verering en aandacht op, niet rechtvaardige engelen. Bedenk dat de duivel zijn uiterste best deed om Jezus over te halen voor hem neer te knielen en hem te vereren. In het boek Openbaring, daarentegen, gebeurt het twee keer dat de Apostel Johannes overdonderd is door het visioen en aan de voeten van de engel neervalt. De rechtvaardige engel zegt dat hij dit niet moet doen.

In hoofdstuk 19, vers 10, bijvoorbeeld, zegt de engel tegen Johannes, "Pas op dat u dat niet doet! "Ik ben een mededienstknecht van u "en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God!"

Gods engelen interesseren zich niet voor aanbidding of aandacht. Het is alleen de demonische wereld van gevallen engelen die onze aandacht en onze focus verlangt. God veroordeelt heel duidelijk het gebruik van het occulte, spiritisme en New Age praktijken om de spirituele wereld te ervaren. Mocht u proberen contact te maken en te communiceren met engelen, dan vindt u alleen demonen en de engelen van de duivel.

De neiging in populaire Christelijke cultuur om engelen te verheerlijken in beelden en schilderijen, huizen met zulke beeldjes te versieren en om onszelf te behangen met sierraden die engelen afbeelden is niet wat God van ons wil. Niet alleen lijken deze afbeeldingen weinig op de beschrijvingen die wij lazen, zij overtreden ook de 2e van Gods Tien Geboden, dat zegt geen beelden van hemelse wezens te maken om voor neer te buigen. Het Nieuwe Testament veroordeelt ook helder en duidelijk de verering van engelen. De enige engelen die dit soort acties waarderen zijn Satan en zijn demonen.

Alleen God de Vader en Jezus Christus verdienen zulke aandacht, toewijding en liefde.

Zoals we zelfs al vaker hebben uitgelegd in "De Wereld van Morgen," Gods plan is dat de mens op een dag zowel over de wereld der engelen als de rest van de schepping zal heersen. Geen wonder dat Satan en de demonen de mensheid haten. Gods bedoeling is dat de mensheid, eenmaal verheerlijkt in Gods rijk als Zijn eigen kinderen, over hen zal oordelen, heersend over het heelal als erfgenamen van alle dingen. Alles wat Satan de duivel voor zichzelf wilde grijpen met geweld, bedrog, wedijver, en opstandigheid tegen zijn schepper, mag de mensheid zomaar erven door liefde, overgave, geloof, en gehoorzaamheid aan diezelfde, liefhebbende Schepper.

Er is zoveel meer te vertellen over dit onderwerp dan wij in dit programma kunnen behandelen. Ik hoop dat u niet vergeet om uw gratis DVD te bestellen waarop wij niet alleen bespreken wat we vandaag behandeld hebben maar ook de gevaren van het occulte en hoe u Satan en zijn demonische macht kunt overwinnen. En ik hoop dat u volgende week terugkomt. Gerald Weston, Richard Ames en ik, samen met onze gast presentator Rod McNair, aijn er dan weer om de leer van Jezus Christus met u te delen, het goede nieuws van Zijn komende koninkrijk, en de spannende eindtijd profetieën en wat die betekenen.

Tot volgende week, en het allerbeste. Bestel de gratis aanbieding of bekijk het programma van vandaag nu of later op wereldvanmorgen.nl, vind ons op Facebook, kijk op YouTube, en volg ons op Twitter.

Dit programma is geproduceerd door de Living Church of God. 

^